19/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

139


32005D0037


L 019/73

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 29 octombrie 2004

privind înființarea Centrului Tehnic și Științific European (CTSE) și coordonarea acțiunilor tehnice pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării

(2005/37/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 211,

având în vedere Decizia 2003/861/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate (1) și Decizia 2003/862/CE a Consiliului din 8 decembrie 2003 de extindere a efectelor Deciziei 2003/861/CE privind analiza și cooperarea cu privire la monedele euro falsificate la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (3), în special articolul 5, prevede analiza și clasificarea monedelor euro falsificate de către Centrul național de analiză a monedelor (CNAM) din fiecare stat membru al Uniunii Europene și către de Centrul Tehnic și Științific European (CTSE). Regulamentul (CE) nr. 1339/2001 al Consiliului (4) extinde efectele articolelor 1-11 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 la statele membre care nu au adoptat euro ca monedă unică.

(2)

Din octombrie 2001, CTSE își desfășoară activitatea provizoriu la Monetăria din Paris, beneficiind de sprijinul administrativ și de gestionarea oferite de Comisie, în conformitate cu schimbul de scrisori dintre președintele Consiliului și ministrul francez de finanțe din 28 februarie și 9 iunie 2000.

(3)

CTSE contribuie la realizarea obiectivelor programului „Pericles”, în conformitate cu Decizia 2001/923/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (5) și a Deciziei 2001/924/CE a Consiliului din 17 decembrie 2001 de extindere a efectelor deciziei de instituire a unui program de schimb, asistență si formare în vederea protejării monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles”) asupra statelor membre care nu au adoptat euro ca monedă unică (6).

(4)

Articolul 1 din Decizia 2003/861/CE prevede că Comisia înființează CTSE și asigură funcționarea și coordonarea activităților autorităților tehnice competente pentru a proteja monedele euro împotriva falsificării. Articolul 1 din Decizia 2003/862/CE extinde efectele Deciziei 2003/861/CE asupra statelor membre care nu au adoptat euro ca monedă unică.

(5)

Autoritățile franceze și-au asumat angajamentul, printr-o scrisoare din partea ministrului francez de finanțe din 6 septembrie 2004, de a menține împărțirea actuală a costurilor între Monetăria din Paris și Comisie. Un schimb de scrisori între membrul Comisiei responsabil pentru lupta împotriva fraudei și ministrul francez de finanțe, privind înființarea permanentă a CTSE pentru analiza și clasificarea monedelor euro falsificate, va reafirma principiile de organizare a CTSE din perioada exercitării temporare de către acesta a activităților Monetăriei din Paris, în conformitate cu schimbul de scrisori dintre președinția Consiliului și ministrul francez de finanțe, din 28 februarie și 9 iunie 2000.

(6)

Comitetul Economic și Financiar (CEF), Banca Centrală Europeană, Europol și autoritățile naționale competente trebuie să fie informate cu regularitate despre activitățile CTSE și despre situația privind falsificarea monedelor euro.

(7)

Prin urmare, CTSE trebuie să fie înființat în cadrul Comisiei de la Bruxelles, atașat Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF).

(8)

Coordonarea de către Comisie a acțiunilor întreprinse de autoritățile tehnice competente în vederea protejării monedelor euro împotriva falsificării include metode de analiză a monedelor euro falsificate, studierea noilor cazuri de falsificare a monedelor și evaluarea consecințelor, schimburi de informații privind activitățile CNAM-urilor și ale CTSE, comunicarea externă privind monedele falsificate, detectarea monedelor false cu ajutorul echipamentului de prelucrare a monedelor și studierea oricăror probleme tehnice referitoare la aceste monede.

(9)

Această coordonare presupune eforturi neîntrerupte, în cadrul Comitetului consultativ pentru coordonarea luptei împotriva fraudei (7), din partea grupului de experți în materie de monede falsificate, format din experți responsabili ai CNAM și CTSE, pe care Comisia îl gestionează și conduce, asigurând în același timp informarea periodică a CEF.

(10)

Pentru a da curs deciziilor 2003/861/CE și 2003/862/CE,

DECIDE:

Articolul 1

Se înființează Centrul Tehnic și Științific European (CTSE) în cadrul Comisiei de la Bruxelles, pe lângă Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF).

Articolul 2

CTSE analizează și clasifică orice tip nou de monedă euro falsificată, în conformitate cu dispozițiile articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001. El contribuie la realizarea obiectivelor programului de acțiune comunitară „Pericles”, în temeiul articolului 4 din Decizia 2001/923/CE. El oferă asistență centrelor naționale de analiză a monedelor (CNAM) și autorităților de aplicare a legii și colaborează cu autoritățile relevante pentru analiza monedelor euro falsificate și pentru consolidarea măsurilor de protecție.

Articolul 3

Principiile de organizare a CTSE sunt următoarele:

Comisia poate detașa membri ai personalului său la Monetăria din Paris pentru a utiliza echipamentele acesteia, în scopul analizei monedelor.

Pentru îndeplinirea funcțiilor sale, CTSE va putea utiliza personalul și echipamentele Centrului național francez de analiză a monedelor și ale laboratorului Monetăriei din Paris, situate la Pessac. Autoritățile franceze vor pune cu prioritate personalul și echipamentele necesare la dispoziția CTSE.

În conformitate cu reglementările financiare aplicabile, partea din cheltuieli imputabilă lucrărilor desfășurate de CTSE va fi acoperită din bugetul general al Comunităților Europene. Dat fiind că Franța pune la dispoziție personalul, spațiile și echipamentele menționate anterior și răspunde pentru întreținerea acestora, salariile personalului recrutat de Comisie, cheltuielile de deplasare și diversele cheltuieli curente minore sunt suportate din bugetul Comunităților.

OLAF definește, în colaborare cu Monetăria din Paris, normele și modalitățile administrative aplicabile pentru CTSE.

Articolul 4

Comisia coordonează acțiunile necesare pentru protecția monedelor euro împotriva falsificării prin reuniuni periodice ale experților în materia falsificării de monede.

Comitetul Economic și Financiar, Banca Centrală Europeană, Europol și autoritățile naționale competente sunt informate cu regularitate despre activitățile CTSE și despre situația privind falsificarea monedelor euro.

Adoptată la Bruxelles, 29 octombrie 2004.

Pentru Comisie

Michaele SCHREYER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 44.

(2)  JO L 325, 12.12.2003, p. 45.

(3)  JO L 181, 4.7.2001, p. 6.

(4)  JO L 181, 4.7.2001, p. 11.

(5)  JO L 339, 21.12.2001, p. 50.

(6)  JO L 339, 21.12.2001, p. 55.

(7)  Decizia 94/140/CE a Comisiei (JO L 61, 4.3.1994, p. 27).