11/Volumul 37

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

55


32004R2052


L 355/4

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 2052/2004 AL CONSILIULUI

din 22 noiembrie 2004

privind extinderea dreptului antidumping definitiv impus prin Regulamentul (CE) nr. 964/2003 privind importurile anumitor accesorii de țevărie, din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză, la importurile anumitor accesorii de țevărie din fier sau oțel expediate din Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolul 13,

având în vedere propunerea prezentată de către Comisie după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

A.   PROCEDURA

1.   Măsurile existente

(1)

Ca urmare a unei reexaminării a expirării măsurilor, Consiliul, prin Regulamentul (CE) nr. 964/2003 (2) (denumit în continuare „regulament inițial”), a impus, inter alia, un drept antidumping definitiv de 58,6 % la importurile anumitor accesorii de țevărie (altele decât accesoriile turnate, flanșele și accesoriile filetate) din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil), al căror diametru exterior maxim nu depășește 609,6 milimetri (mm), de tipul celor utilizate, printre altele, pentru sudura cap la cap, clasificate în conformitate cu codurile NC ex 7307 93 11 (cod TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (cod TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (cod TARIC 7307993098) și ex 7307 99 90 (cod TARIC 7307999098), originare din Republica Populară Chineză (denumită în continuare „RPC”).

2.   Deschiderea

(2)

Comisia dispunea de suficiente elemente de probă care să ateste prima facie că măsurile antidumping aplicabile importurilor anumitor accesorii de țevărie din fier sau oțel, originare din Republica Populară Chineză, erau eludate printr-o transbordare în Indonezia și printr-o declarație de origine inexactă. Numai o anchetă efectuată pe lângă autoritățile vamale ale unui stat membru, care a scos în evidență faptul că mărfurile nu erau originare din Indonezia, a permis Comisiei să obțină suficiente elemente de probă pentru a deschide o procedură împotriva Indoneziei. Prin urmare, Comisia a decis din proprie inițiativă să deschidă o anchetă în temeiul articolului 13 din regulamentul de bază.

(3)

Anchetele efectuate în 2003 de către autoritățile vamale ale unui stat membru au pus în lumină prima facie elemente privind importurile în acest stat membru din care reieșea mai ales faptul că transporturile declarate ca fiind de origine indoneziană erau în realitate expediate din RPC, țară din care acestea erau originare. În conformitate cu datele Eurostat, importurile declarate ca fiind originare din Indonezia în acest stat membru reprezentau două treimi din importurile declarate ca fiind originare din această țară în 2003 în Comunitate. Creșterea semnificativă a importurilor observată ca urmare a instituirii măsurilor antidumping la importurile anumitor accesorii de țevărie originare din RPC părea să corespundă unei modificări a configurației schimburilor comerciale pentru care nu exista altă motivație suficientă sau justificare economică decât existența drepturilor antidumping la importurile de accesorii de țevărie originare din RPC.

(4)

În sfârșit, a reieșit faptul că efectele corective ale drepturilor antidumping aplicabile importurilor de accesorii de țevărie originare din RPC erau compromise atât în termeni de cantitate, cât și de preț și că exista dumping în legătură cu valorile normale precedente stabilite pentru aceste produse.

(5)

Prin urmare, Comisia a deschis, prin Regulamentul (CE) nr. 396/2004 (3) (denumit în continuare „regulament de deschidere”), din proprie inițiativă, o anchetă cu privire la prezumțiile de eludare a măsurilor antidumping aplicabile importurilor anumitor accesorii de țevărie originare din RPC prin importuri de accesorii de țevărie expediate din Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară, și, în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, aceasta a cerut autorităților vamale să înregistreze, începând cu 4 martie 2004, importurile de accesorii de țevărie expediate din Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din această țară, în conformitate cu codurile NC ex 7307 93 11 (cod TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (cod TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (cod TARIC 7307993093) și ex 7307 99 90 (cod TARIC 7307999093). Comisia a informat autoritățile chineze și indoneziene cu privire la deschiderea anchetei.

3.   Ancheta

(6)

S-au trimis chestionare producătorilor și exportatorilor chinezi (în Indonezia nu exista nici un producător cunoscut), precum și importatorilor din Comunitate cunoscuți de către Comisie în urma anchetei care a condus la instituirea măsurilor existente la importurile anumitor accesorii de țevărie originare din RPC (denumită în continuare „ancheta precedentă”). Părțile interesate au avut posibilitatea de a-și face cunoscut punctul de vedere în scris și de a cere să fie audiate în termenul stabilit în regulamentul de deschidere.

(7)

Nici un producător sau exportator chinez nu a răspuns la chestionar și nici un producător sau exportator indonezian nu și-a făcut cunoscut punctul de vedere și nu a răspuns la chestionar. Trei importatori comunitari independenți au răspuns la chestionar. Unul dintre aceștia nu a cooperat mai departe.

4.   Perioada de anchetă

(8)

Ancheta a acoperit perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2003 (denumită în continuare „perioada de anchetă”). Au fost utilizate date din perioada cuprinsă între 2000 și perioada de anchetă pentru a studia modificarea configurației schimburilor comerciale.

B.   REZULTATELE ANCHETEI

1.   Considerațiile generale/gradul de cooperare

(a)   Indonezia

(9)

Nici un producător sau exportator de accesorii de țevărie originare din Indonezia nu a cooperat la anchetă. Autoritățile indoneziene nu au comunicat nici o informație suplimentară. Acestea au fost prevenite în mod clar că lipsa de cooperare ar putea avea ca rezultat aplicarea articolului 18 din regulamentul de bază. Trei importatori independenți au răspuns la chestionar. Unul dintre aceștia nu a completat lacunele pe care Comisia i le-a semnalat în scris după primirea răspunsului la chestionar, care nu conținea informațiile necesare pentru a stabili existența unei eludări. Prin urmare, s-a considerat că acesta nu a cooperat. Importurile realizate de către ceilalți doi importatori reprezentau 5,5 % din totalul importurilor declarate ca fiind originare din Indonezia în cursul perioadei de anchetă. Prin urmare, în ansamblu, se poate formula concluzia că nu a existat cooperare din partea producătorilor și că din partea importatorilor a existat o cooperare forte restrânsă.

(b)   RPC

(10)

Nici un producător sau exportator chinez nu a cooperat la anchetă.

(11)

Societățile în cauză au fost prevenite în mod clar că această lipsă de cooperare ar putea conduce la aplicarea articolului 18 din regulamentul de bază.

2.   Produsul în cauză și produsul similar

(12)

Produsul vizat de pretinsa eludare este din categoria anumitor accesorii (altele decât accesoriile turnate, flanșele și accesoriile filetate) din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil), al căror diametru exterior maxim nu depășește 609,6 milimetri, de tipul celor utilizate, printre altele, pentru sudarea cap la cap, și care sunt clasificate, în prezent, în conformitate cu codurile NC ex 7307 93 11 (cod TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (cod TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (cod TARIC 7307993093) și ex 7307 99 90 (cod TARIC 7307999093).

(13)

Având în vedere cooperarea foarte restrânsă, trebuie să se presupună faptul că accesoriile de țevărie exportate din RPC în Comunitate și acelea care sunt expediate din Indonezia prezintă aceleași caracteristici fizice și chimice esențiale și sunt destinate acelorași utilizări. Prin urmare, acestea trebuie să fie considerate ca fiind produse similare în sensul articolului 1 alineatul (4) din regulamentul de bază.

3.   Modificarea configurației schimburilor comerciale

(14)

Așa cum s-a menționat anterior, elementele de probă prima facie sugerau că modificarea configurației schimburilor comerciale rezulta din transbordare și dintr-o declarație inexactă de origine a produsului, importurile fiind declarate ca originare din Indonezia, deși existau elemente care atestau originea chineză a acestora.

(15)

Întrucât nici o societate indoneziană nu a cooperat la anchetă, a trebuit ca exporturile indoneziene destinate Comunității să fie stabilite pe baza datelor disponibile, în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază. Datele Eurostat privind codul NC, care, în astfel de situații, sunt cele mai bune informații disponibile, au fost utilizate pentru a determina volumele și prețurile de export din Indonezia în Comunitate.

(16)

Importurile de accesorii de țevărie declarate ca fiind originare din Indonezia au crescut de la 0 tone în 2000 la 866 tone în cursul perioadei de anchetă. Aceste importuri au început în ianuarie 2002, într-un moment în care ancheta precedentă era în curs. Importurile în Comunitate de accesorii de țevărie din RPC au crescut de la 44 tone în 2000 la 287 tone în cursul perioadei de anchetă. Cu toate acestea, această creștere a exporturilor din RPC trebuie să fie corelată cu nivelul atins de exporturi în cursul perioadei vizate în cadrul anchetei inițiale (4). Într-adevăr, în cursul perioadei de anchetă, volumul exporturilor chineze reprezenta mai puțin de 10 % din volumul exportat în cursul perioadei vizate în cadrul anchetei inițiale. Având în vedere cele menționate mai sus și în lipsa unor elemente de probă contrare, rezultă că importurile expediate din Indonezia compensau o parte a importurilor anterioare din RPC.

4.   Absența unei motivații suficiente sau a unei justificări economice

(17)

Având în vedere lipsa de cooperare a părților indoneziene și chineze și în lipsa unor elemente de probă contrare s-a ajuns la concluzia că, în virtutea coincidenței cu ancheta precedentă care a condus la instituirea măsurilor existente, modificarea configurației schimburilor comerciale este un rezultat al existenței dreptului antidumping și nu are altă motivație suficientă sau justificare economică în sensul articolului 13 alineatul (1) teza a doua din regulamentul de bază.

(18)

Prin urmare s-a formulat concluzia că neachitarea drepturilor aplicabile importurilor anumitor accesorii de țevărie originare din RPC este singurul motiv care justifică, în mod rezonabil, modificarea observată cu privire la configurația schimburilor comerciale.

5.   Neutralizarea efectelor corective ale dreptului în termeni de preț și/sau de cantități de produse similare

(19)

Din analiza fluxurilor comerciale prezentată anterior a reieșit faptul că o modificare a configurației importurilor comunitare este legată de existența măsurilor antidumping. Importurile declarate ca fiind originare din Indonezia au lipsit de pe piața comunitară până în ianuarie 2002, înainte de a crește în mod substanțial, atingând 866 tone în cursul perioadei de anchetă. Acest volum reprezintă 1,7 % din consumul comunitar observat în cursul perioadei de anchetă care corespunde anchetei precedente.

(20)

În ceea ce privește prețurile produselor expediate din Indonezia, în lipsă de cooperare din partea exportatorilor și în absența unor elemente de probă contrare, datele Eurostat au scos în evidență faptul că în cursul perioadei de anchetă prețurile indoneziene medii de export erau și mai scăzute decât prețurile medii de export stabilite pentru RPC cu ocazia anchetei precedente și, prin urmare, erau inferioare prețurilor industriei comunitare. S-a stabilit că, în cursul perioadei de anchetă, prețurile indoneziene medii de export erau cu aproximativ 34 % mai mici decât prețurile chineze medii de export.

(21)

Ținând seama de cele menționate anterior, s-a ajuns la concluzia că modificarea fluxurilor comerciale și prețurile anormal de scăzute ale exporturilor din Indonezia au compromis efectele corective ale măsurilor antidumping în termeni de cantități și de preț al produselor similare.

6.   Elemente de probă ale dumpingului în funcție de valorile normale stabilite anterior pentru produsele similare

(22)

Prețurile de export stabilite în funcție de datele Eurostat au fost utilizate în conformitate cu articolul 18 din regulamentul de bază pentru a stabili dacă existau elemente de probă ale unui dumping în ceea ce privește produsul în cauză exportat din Indonezia în Comunitate în cursul perioadei de anchetă.

(23)

Articolul 13 alineatul (1) din regulamentul de bază prevede obligativitatea unor elemente de probă ale dumpingului în funcție de valorile normale stabilite anterior pentru produsele similare. În cursul anchetei precedente s-a constat că Thailanda putea fi considerată ca țară analoagă cu economie de piață în sensul stabilirii valorii normale pentru RPC.

(24)

În sensul unei comparații echitabile între valoarea normală și prețul de export s-a ținut, în mod corespunzător, seama, sub forma ajustărilor, de diferențele care afectau prețurile și comparabilitatea acestora. Aceste ajustări au fost efectuate în conformitate cu articolul 2 alineatul (10) din regulamentul de bază, în ceea ce privește transportul și asigurarea. În absența altor informații cu privire la acești factori, s-au folosit datele utilizate în cadrul anchetei precedente.

(25)

În conformitate cu articolul 2 alineatele (11) și (12) din regulamentul de bază, compararea mediei ponderate a valorii normale stabilite cu ocazia anchetei precedente cu media ponderată a prețurilor de export determinate în cursul prezentei perioade de anchetă, exprimată sub forma unui procent din prețul de import CIF la frontiera comunitară înainte de vămuire, a evidențiat existența dumpingului pentru importurile de accesorii de țevărie expediate din Indonezia. Marja de dumping constatată, exprimată sub forma unui procent din prețul CIF la frontiera comunitară înainte de vămuire, se ridică la 60,5 %.

C.   MĂSURILE

(26)

Întrucât ancheta a stabilit că există o eludare în sensul articolului 13 alineatul (1) din regulamentul de bază, măsurile antidumping aplicabile importurilor produsului în cauză originar din RPC ar trebui să fie extinse și la importurile aceluiași produs expediat din Indonezia, indiferent dacă acesta au fost sau nu declarat ca fiind originare din țara respectivă.

(27)

Dreptul extins ar trebui să corespundă dreptului stabilit la articolul 1 alineatul (2) din regulamentul inițial.

(28)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din regulamentul de bază, care prevăd că măsurile extinse se aplică la importurile înregistrate începând cu data de înregistrare, este necesar ca dreptul antidumping să fie perceput la importurile de accesorii de țevărie expediate din Indonezia care au fost înregistrate la intrarea în Comunitate în conformitate cu regulamentul de deschidere.

(29)

Eludarea are loc în afara Comunității. Articolul 13 din regulamentul de bază vizează contracararea practicilor de eludare fără a afecta comercianții care pot dovedi că nu sunt implicați în aceste practici, dar nu conține o dispoziție specifică, care să precizeze regimul aplicat producătorilor care au putut face dovada faptului că nu sunt implicați în practicile de eludare. Prin urmare, este necesar să se introducă posibilitatea, pentru producătorii care nu au vândut produsul în cauză la export în cursul perioadei de anchetă și care nu au legături cu exportatorii sau cu producătorii supuși dreptului antidumping extins, de a solicita o scutire de măsurile aplicabile. Producătorii care intenționează să depună o cerere de scutire de la dreptul antidumping extins trebuie să răspundă la un chestionar pentru a permite Comisiei să stabilească dacă această scutire este justificată. Scutirea se poate acorda după o evaluare, de exemplu, a situației pieței produsului în cauză, a capacității de producție și a ratei de utilizare a capacității, a achizițiilor și a vânzărilor, a probabilității unor practici pentru care nu există motivație suficientă sau justificare economică și a elementelor de probă ale dumpingului. Comisia efectuează în mod normal și vizite de verificare. Cererea trebuie adresată Comisiei în cel mai scurt termen și trebuie să conțină toate informațiile utile privind, mai ales, orice modificare a activităților societății în funcție de producție și vânzări.

(30)

Importatorii pot beneficia de o scutire de înregistrare sau de măsuri în cazul în care se stabilește că aceștia se aprovizionează de la exportatori cărora li s-a acordat o astfel de scutire și numai în cazul în care respectă dispozițiile articolului 13 alineatul (4) din regulamentul de bază.

(31)

Prin urmare, în cazul în care scutirea este justificată, Comisia ar trebui să propună modificarea regulamentului după consultarea comitetului consultativ. Ulterior, orice scutire acordată ar trebui să fie monitorizată pentru a se asigura respectarea condițiilor stabilite de prezentul regulament.

D.   PROCEDURA

(32)

Părțile interesate au fost informate cu privire la faptele și considerațiile esențiale pe baza cărora Consiliul intenționa să extindă dreptul antidumping definitiv în vigoare și au avut posibilitatea de a prezenta observații. Nu s-a primit nici o observație de natură să determine o modificare a concluziilor menționate anterior,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Dreptul antidumping definitiv impus prin Regulamentul (CE) nr. 964/2003 la importurile anumitor accesorii de țevărie (altele decât accesoriile turnate, flanșele și accesoriile filetate) din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil), al căror diametru exterior maxim nu depășește 609,6 milimetri, de tipul celor utilizate, printre altele, pentru sudarea cap la cap, care sunt în prezent clasificate în conformitate cu codurile NC ex 7307 93 11 (cod TARIC 7307931199), ex 7307 93 19 (cod TARIC 7307931999), ex 7307 99 30 (cod TARIC 7307993098) și ex 7307 99 90 (cod TARIC 7307999098), originare din Republica Populară Chineză, se extinde la importurile anumitor accesorii de țevărie (altele decât accesoriile turnate, flanșele și accesoriile filetate) din fier sau oțel (cu excepția oțelului inoxidabil), al căror diametru exterior maxim nu depășește 609,6 milimetri, de tipul celor utilizate, printre altele, pentru sudarea cap la cap, care sunt în prezent clasificate în conformitate cu codurile NC ex 7307 93 11 (cod TARIC 7307931193), ex 7307 93 19 (cod TARIC 7307931993), ex 7307 99 30 (cod TARIC 7307993093) și ex 7307 99 90 (cod TARIC 7307999093) expediate din Indonezia, indiferent dacă au fost sau nu declarate ca fiind originare din țara respectivă.

(2)   Dreptul extins în temeiul alineatului (1) din prezentul articol este percepută la importurile înregistrate în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 396/2004 și cu articolul 13 alineatul (3) și cu articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 384/96.

(3)   Se aplică dispozițiile în vigoare în materie de drepturi vamale.

Articolul 2

(1)   Cererile de scutire de dreptul extins prin articolul 1 se redactează într-una una dintre limbile oficiale ale Comunității și trebuie să fie semnate de către o persoană autorizată să îl reprezinte pe solicitant. Cererea se trimite la următoarea adresă:

Comisia Europeană

Direcția Generală Comerț

Direcția B

Birou J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax: (32-2) 295 65 05

Telex: 21877 COMEU B.

(2)   După consultarea comitetului consultativ, Comisia poate acorda, prin intermediul unei decizii, scutirea de dreptul extins prin articolul 1 la importurile provenind de la societăți care nu eludează dreptul antidumping impus prin Regulamentul (CE) nr. 964/2003 și, prin urmare, poate propune modificarea regulamentului.

Articolul 3

Autoritățile vamale sunt invitate să întrerupă înregistrarea importurilor stabilită în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 396/2004.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 noiembrie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

B. R. BOT


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 139, 6.6.2003, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1496/2004 (JO L 275, 25.8.2004, p. 3).

(3)  JO L 65, 3.3.2004, p. 10.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 584/96 (JO L 84, 3.4.1996, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 778/2003 (JO L 114, 8.5.2003, p. 1).