03/Volumul 60

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

190


32004R1973


L 345/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1973/2004 AL COMISIEI

din 29 octombrie 2004

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului în ceea ce privește schemele de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din respectivul regulament și utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

CUPRINS

Capitolul 1

Domeniu de aplicare și dispoziții generale

Capitolul 2

Primă specială de calitate pentru grâul dur

Capitolul 3

Primă pentru proteaginoase

Capitolul 4

Ajutor special pentru orez

Capitolul 5

Plată pe suprafață pentru fructele cu coajă lemnoasă

Capitolul 6

Ajutor pentru cartofi pentru amidon

Capitolul 7

Primă pentru produse lactate și plăți suplimentare

Capitolul 8

Ajutor pentru culturi energetice

Secțiunea 1

Definiții

Secțiunea 2

Contract

Secțiunea 3

Modificare sau reziliere a contractului

Secțiunea 4

Randamente reprezentative și cantități care trebuie livrate

Secțiunea 5

Condiții de plată a ajutorului

Secțiunea 6

Contract și obligații ale solicitantului și ale primului operator

Secțiunea 7

Garanții

Secțiunea 8

Documente pentru vânzare, cedare sau livrare într-un alt stat membru sau pentru export

Secțiunea 9

Controale

Secțiunea 10

Excludere de la schema de ajutor pentru culturi energetice și evaluare

Capitolul 9

Ajutor regional special pentru culturile arabile

Capitolul 10

Ajutor pentru producția de semințe

Capitolul 11

Plată pe suprafață pentru culturile arabile

Secțiunea 1

Dispoziții generale privind eligibilitatea pentru ajutor în ceea ce privește plata pe suprafață pentru culturile arabile

Secțiunea 2

Dispoziții specifice pentru anumite culturi arabile

Secțiunea 3

Suprafețe de bază, randamente de referință și plafoane

Secțiunea 4

Retragerea terenurilor din circuitul agricol

Secțiunea 5

Comunicări

Capitolul 12

Prime pentru carnea de oaie și de capră

Secțiunea 1

Plăți directe

Secțiunea 2

Limite, rezerve și transferuri

Secțiunea 3

Plăți suplimentare

Secțiunea 4

Dispoziții generale

Capitolul 13

Plăți pentru carnea de vită și mânzat

Secțiunea 1

Primă specială [articolul 123 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Secțiunea 2

Primă de desezonalizare [articolul 124 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Secțiunea 3

Primă pentru vacile care alăptează [articolele 125 - 129 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Secțiunea 4

Dispoziții comune privind prima specială și prima pentru vacile care alăptează

Secțiunea 5

Primă pentru sacrificare [articolul 130 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Secțiunea 6

Plăți suplimentare [articolele 133 - 136 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Secțiunea 7

Dispoziții generale

Secțiunea 8

Dispoziții tranzitorii și finale

Capitolul 14

Schema de plată unică pe suprafață

Capitolul 15

Plăți directe naționale suplimentare

Capitolul 16

Utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime

Secțiunea 1

Obiect și definiții

Secțiunea 2

Contract

Secțiunea 3

Modificarea sau rezilierea contractului

Secțiunea 4

Randamente reprezentative și cantități care trebuie livrate

Secțiunea 5

Condiții de plată a ajutorului

Secțiunea 6

Obligații ale colectorului și ale solicitantului

Secțiunea 7

Garanții

Secțiunea 8

Documente pentru vânzare, cedare sau livrare într-un alt stat membru sau pentru export

Secțiunea 9

Controale

Secțiunea 10

Excludere de la schemă și comunicări

Capitolul 17

Ajutor pe suprafață pentru hamei

Capitolul 18

Dispoziții finale

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 41 primul paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE) nr. 2529/2001 (1), în special articolul 110 și articolul 145 literele (c), (d), (e) și (f),

întrucât:

(1)

Titlurile IV și IVa din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc anumite scheme de sprijin în favoarea agricultorilor. Normele de aplicare a unora din respectivele scheme au fost deja stabilite în următoarele acte: Regulamentul (CEE) nr. 1686/72 al Comisiei din 2 august 1972 privind anumite norme privind ajutorul în sectorul semințelor (2), Regulamentul (CEE) nr. 1445/76 al Comisiei din 22 iunie 1976 de stabilire a listei diferitelor soiuri de „Lolium perenne L.” (3), Regulamentul (CE) nr. 1644/96 al Comisiei din 30 iulie 1996 de stabilire a normelor de aplicare privind acordarea unui ajutor pentru anumite leguminoase pentru boabe (4), Regulamentul (CE) nr. 609/1999 al Comisiei din 19 martie 1999 privind normele de acordare a ajutorului pentru producătorii de hamei (5), Regulamentul (CE) nr. 2316/1999 al Comisiei din 22 octombrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1251/1999 al Consiliului de instituire a unei scheme de sprijin pentru producătorii de anumite culturi arabile (6), Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 al Comisiei din 28 octombrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat în ceea ce privește schema primelor (7), Regulamentul (CE) nr. 2461/1999 al Comisiei din 19 noiembrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1251/1999 al Consiliului privind utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime (8), Regulamentul (CE) nr. 2550/2001 al Comisiei din 21 decembrie 2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2529/2001 a Consiliului privind organizarea comună a pieței în sectorul cărnii de oaie și de capră în ceea ce privește schema primelor și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2419/2001 (9), Regulamentul (CE) nr. 2199/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de stabilire a măsurilor tranzitorii privind aplicarea, pentru anul 2004, a Regulamentului (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului în ceea ce privește schema de plată unică pe suprafață aplicabil în Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (10), Regulamentul (CE) nr. 2237/2003 al Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor scheme de sprijin prevăzute la titlul IV din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (11). În scopul clarității legislației comunitare, actele menționate anterior ar trebui abrogate și înlocuite cu un regulament de stabilire a normelor de aplicare a tuturor acestor scheme, aplicabil de la 1 ianuarie 2005.

(2)

În scopul garantării unei gestionări eficiente a acestor scheme, ar trebui limitate plățile pe suprafață la anumite suprafețe și precizate condițiile de acordare a acestora.

(3)

În Malta există un număr foarte mare de mici exploatații cu o suprafață mai mică de 0,3 hectare. Pentru a se evita excluderea unui număr mare de agricultori din Malta de la plățile directe bazate pe suprafață, ar trebui stabilită dimensiunea minimă pentru cererile de plăți directe bazate pe suprafață din Malta la 0,1 ha și, pentru anii 2005 și 2006, ar trebui autorizată, în cazul Maltei, o derogare de la articolul 107 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(4)

Ar trebui evitat ca însămânțarea să se realizeze numai pentru a putea pretinde acordarea de plăți pe suprafață. Este necesară impunerea anumitor condiții privind însămânțarea și culturile, în special în ceea ce privește grâul dur, proteaginoasele și orezul. Normele locale ar trebui respectate pentru a ține seama de diversitatea practicilor agricole în interiorul Comunității.

(5)

Ar trebui autorizată o singură cerere de plată pe suprafață pentru parcelele cultivate într-un anumit an, cu excepția cazurilor în care plata pe suprafață constituie un supliment pentru cultura în cauză sau a cazurilor în care ajutorul se acordă pentru producția de semințe. Plățile pe suprafață se pot acorda pentru culturile subvenționate în temeiul unui program din cadrul politicilor structurale sau de mediu ale Comunității.

(6)

În cazul în care suprafața care face obiectul unei cereri de ajutor este mai mare decât suprafața maximă garantată, suprafețele de bază sau subsuprafețele de bază, schemele de sprijin bazate pe ajutorul pe suprafață prevăd, pentru anul în cauză, o reducere proporțională a suprafeței pe agricultor pentru care se solicită un ajutor. Prin urmare, ar trebui stabilite normele care trebuie aplicate și termenele care trebuie respectate pentru schimburile de informații dintre Comisie și statele membre, în vederea stabilirii coeficientului de reducere și a informării Comisiei cu privire la suprafețele pentru care s-a plătit ajutorul. Aceleași dispoziții sunt aplicabile pentru reducerea cuantumului total al cantităților de referință individuale în cazul aplicării articolului 95 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(7)

În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, acordarea primei speciale de calitate pentru grâul dur este condiționată de utilizarea anumitor cantități de semințe certificate de soiuri recunoscute pentru calitatea lor superioară, în zona de producție, pentru fabricarea de griș sau paste făinoase. Pentru ca aceste cerințe să fie respectate, ar trebui stabilite criteriile privind metoda de examinare a soiurilor în fiecare stat membru, procedura care trebuie urmată pentru alcătuirea listei de soiuri eligibile pentru ajutor și cantitatea minimă de semințe certificate care trebuie folosită.

(8)

Având în vedere perioada scurtă dintre adoptarea Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și intrarea în vigoare a primei speciale de calitate pentru grâul dur, este imposibilă alcătuirea unei liste de soiuri eligibile pentru acordarea ajutorului în anul 2005 pe baza metodei de examinare prevăzute. Prin urmare, este necesară stabilirea de către statele membre a unei liste tranzitorii bazate pe o selecție a soiurilor actuale.

(9)

În anumite regiuni, din motive agronomice, proteaginoasele sunt cultivate în mod tradițional în combinație cu cerealele. Principala producție vegetală rezultată din această cultură este reprezentată de proteaginoase. Prin urmare, în scopul acordării primei pentru proteaginoase, ar trebui să se ia în considerare faptul că suprafețele în cauză sunt alocate culturilor de proteaginoase.

(10)

Ar trebui specificate normele privind soiurile de lupin dulce și încercările prin care se urmărește să se determine dacă o mostră de lupin este dulce sau nu.

(11)

În scopul eficienței și a bunei gestionări a programului de ajutor pentru fructele cu coajă lemnoasă, ajutorul pe suprafață nu ar trebui să servească la finanțarea plantațiilor mărginașe sau a arborilor izolați, de unde necesitatea definirii unei dimensiuni a parcelei și a unei densități de plantare minime pentru o livadă specializată. Având în vedere dificultățile întâmpinate atunci când planurile de ameliorare existente expiră după data introducerii noii scheme de ajutor, ar trebui prevăzute măsuri tranzitorii.

(12)

Condițiile de plată și calcul al ajutorului special pentru orez depind nu numai de suprafața sau de suprafețele de bază stabilite pentru fiecare stat membru producător în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1782/2003, ci și de eventuala subdivizare a suprafețelor menționate în subsuprafețe de bază și de criteriile obiective alese de fiecare stat membru pentru a realiza această operațiune, de condițiile în care parcelele în cauză sunt cultivate și de dimensiunea minimă a suprafețelor de bază. Prin urmare, ar trebui definite modalitățile de stabilire, gestionare și cultivare a suprafețelor și subsuprafețelor de bază.

(13)

Observarea unei eventuale depășiri a suprafeței de bază menționate la articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 implică reducerea ajutorului special pentru orez. Pentru stabilirea modalităților de calcul al acestei reduceri, trebuie să se definească criteriile care trebuie luate în considerare și coeficienții aplicabili.

(14)

Monitorizarea plăților privind ajutorul special pentru orez presupune prezentarea anumitor informații Comisiei privind culturile practicate pe suprafețele și subsuprafețele de bază. În acest scop, ar trebui specificate informațiile detaliate pe care statele membre trebuie să le comunice Comisiei și termenele care trebuie respectate în acest sens.

(15)

Articolele 93 și 94 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd un ajutor pentru agricultorii care produc cartofi pentru amidon, pentru cantitatea de cartofi reglementată printr-un contract de cultivare în limitele contingentului atribuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1868/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de stabilire a unui sistem de contingente pentru producția de amidon din cartofi (12). Prin urmare, ar trebui stabilite condițiile de acordare a ajutorului și, după caz, ar trebui făcute referințe încrucișate la dispozițiile existente în ceea ce privește sistemul de contingente instituit de Regulamentul (CE) nr. 1868/94.

(16)

Articolele 95 și 96 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd că producătorii beneficiază de prime pentru produsele lactate și de plăți suplimentare. Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei taxe în sectorul laptelui și al produselor lactate (13), stabilește dispoziții specifice în caz de inactivitate. Prin urmare, ar trebui prevăzută excluderea de la acordarea primei și a plăților suplimentare, în cazul în care o persoană fizică sau juridică care deține o cantitate de referință individuală încetează să mai îndeplinească condițiile menționate la articolul 5 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 în perioada de doisprezece luni anterioare datei de 31 martie a anului în cauză.

(17)

Articolele 88-92 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd, în favoarea agricultorilor, o nouă schemă de ajutor pentru culturile energetice. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2461/1999, care exclude sfecla de zahăr de la acordarea ajutorului, cultura de sfeclă de zahăr ar trebui exclusă din schema de ajutor pentru culturile energetice.

(18)

Prin urmare, ar trebui definite condițiile de eligibilitate pentru acordarea acestui ajutor. În acest sens, ar trebui precizată condiția de încheiere a contractului dintre producător și primul operator pentru materiile prime agricole în cauză. De asemenea, trebuie definite condițiile pentru cazul în care transformarea este efectuată de agricultor pe exploatație.

(19)

Pentru a garanta transformarea materiei prime în produsul energetic prevăzut, primul operator ar trebui să constituie o garanție, chiar dacă ajutorul nu îi este acordat lui, ci agricultorului. Valoarea garanției trebuie să fie suficientă pentru a preveni riscul deturnării materiilor prime de la destinația lor. De asemenea, pentru eficientizarea sistemului de control al schemei, ar trebui limitat numărul vânzărilor de materii prime și produse semitransformate la două până la transformarea finală.

(20)

Este necesar să se facă o distincție explicită între obligațiile solicitantului, care se încheie în momentul livrării cantității totale de materie primă recoltată și obligațiile primului operator, care încep în momentul livrării și se încheie la transformarea finală a materiilor prime în produsele energetice.

(21)

Anumite operațiuni de transport pe teritoriul Comunității al materiilor prime și al produselor derivate ar trebui să facă obiectul unor sisteme de control care implică utilizarea exemplarelor de control T5 care trebuie eliberate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a anumitor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (14). Trebuie prevăzute probe alternative în cazul pierderii exemplarului de control T5 în împrejurări pentru care primul operator nu este responsabil.

(22)

Articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede o reducere a ajutorului regional special pentru culturile arabile în cazul în care valoarea totală a ajutorului solicitat depășește plafonul stabilit. Prin urmare, ar trebui stabilite modalitățile de calcul al coeficientului de reducere.

(23)

Articolul 99 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede posibilitatea acordării de ajutoare directe pentru producția de semințe din unul sau mai multe soiuri.

(24)

Respectivele ajutoare nu pot fi acordate decât pentru producția de semințe de bază sau semințe certificate, iar produsele în cauză trebuie definite în mod clar prin trimitere la directivele privind certificarea și comercializarea semințelor: Directiva 66/401/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de plante furajere (15), Directiva 66/402/CEE a Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (16) și Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de plante pentru fibră (17).

(25)

Pentru a permite efectuarea de controale, semințele de bază și semințele certificate ar trebui produse în cadrul unor contracte de cultivare sau a unor declarații de cultivare care se anexează la cererea unică iar unitățile de semințe sau amelioratorii ar trebui aprobați sau înregistrați oficial. Ar trebui prevăzute măsurile necesare pentru situațiile în care o unitate de semințe sau un ameliorator dintr-un stat membru produce semințe într-un alt stat membru.

(26)

Din motive administrative, ajutorul ar trebui acordat în fiecare stat membru numai pentru produsele recoltate pe teritoriul statului membru respectiv.

(27)

În conformitate cu anexa XI din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se poate vărsa un ajutor de producție pentru semințele de bază și semințele certificate din soiurile de Cannabis sativa L. cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai mic de 0,2 %. În sensul aplicării uniforme a normelor de acordare a ajutorului în întreaga Comunitate, ar trebui utilizată lista soiurilor de Cannabis sativa L. eligibile pentru ajutor prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a eco-condiționalității, a modulării și a sistemului integrat de gestionare și control prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (18).

(28)

Articolul 108 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 definește terenurile eligibile pentru plățile pe suprafață pentru culturile arabile. Articolul menționat anterior permite anumite derogări sub controlul statelor membre; acestea nu aduc atingere dispozițiilor stabilite de regulamentul menționat anterior. Pentru a preveni acest risc, ar trebui adoptate măsuri adecvate pentru menținerea nivelului actual al suprafeței totale de terenuri eligibile sau pentru prevenirea oricărei creșteri sensibile a acestei suprafețe. Respectivele măsuri pot prevedea, în anumite cazuri, posibilitatea de a considera ca neeligibile suprafețe care erau anterior eligibile în locul altor suprafețe devenite eligibile.

(29)

Pentru statele membre în care porumbul nu este o cultură tradițională, iarba pentru siloz poate fi eligibilă pentru plățile pe suprafață pentru culturile arabile. Prin urmare, ar trebui definită noțiunea de iarbă pentru siloz.

(30)

Articolul 106 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 condiționează plata pe suprafață pentru in și cânepă pentru fibre de încheierea unui contract sau de prezentarea unui angajament menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea comună a pieței în sectorul inului și cânepii pentru fibre (19). Ar trebui să se prevadă ca o copie a contractului sau a angajamentului să fie trimisă autorităților competente ale statului membru responsabile cu gestionarea cererilor de plată. De asemenea, ar trebui să se garanteze că soiurile cultivate de in și cânepă pentru fibre figurează în catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole în calitate de plante pentru fibre și, în special în ceea ce privește inul, că figurează ca „in textil”. De asemenea, în cazul cânepii, conținutul de tetrahidrocanabinol al soiurilor admise nu poate fi mai mare de 0,2 %. Prin urmare, ar trebui stabilită o listă de soiuri eligibile pentru ajutor, soiurile de cânepă eligibile fiind enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei. Pentru a consolida garanția privind cânepa, ar trebui să se prevadă, de asemenea, ca semințele utilizate să fie certificate.

(31)

Articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 obligă producătorii de cereale, de oleaginoase și proteaginoase să încheie semănăturile până la 31 mai. În anumite situații, semănăturile pot fi amânate până după 31 mai din cauza condițiilor climatice. Ar trebui prelungit termenul aplicabil semănăturilor și depunerii cererilor pentru anumite culturi și în anumite regiuni. Cu toate acestea, aceste prelungiri nu trebuie să compromită eficiența schemei de sprijin, nici să aducă atingere sistemului de control stabilit la titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(32)

Pentru a asigura industriei de transformare, în decursul întregului an de comercializare, o aprovizionare constantă cu porumb dulce, producătorii ar trebui să își poată efectua semănăturile pe o perioadă mai lungă. Prin urmare, data limită aplicabilă semănăturilor de porumb dulce ar trebui prelungită până la 15 iunie.

(33)

În cazul suplimentului și al ajutorului special pentru grâul dur, ar trebui să se prevadă utilizarea unei cantități minime de semințe de grâu dur certificate. Ținând seama de diversitatea agronomică existentă între statele membre și regiunile din statele membre, stabilirea acestei cantități minime ar trebui să le revină statelor membre în cauză.

(34)

În sensul aplicării articolului 103 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ar trebui definită noțiunea de irigare.

(35)

Ar trebui precizate suprafețele care trebuie luate în considerare pentru estimarea ratei de depășire eventuală a suprafeței de bază și modalitățile de stabilire a ratei menționate. În cazul în care se stabilește separat o suprafață de bază pentru porumb, pentru suprafețele irigate sau pentru iarba pentru siloz, trebuie definite modalități speciale privind suprafețele de care trebuie să se țină seama pentru calcularea ratei de depășire eventuală a suprafeței de bază în cauză. Modalitățile de stabilire a ratei de depășire eventuală a suprafeței de bază ar trebui să garanteze, în toate situațiile, respectarea suprafeței menționate. De asemenea, ar trebui precizată modalitatea de calcul al ratei de depășire a suprafețelor maxime garantate pentru grâul dur. De asemenea, ar trebui să se precizeze procedura care trebuie urmată în sensul stabilirii ratei de depășire a plafonului de plăți menționat la articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(36)

În cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, acordarea plăților pe suprafață pentru culturile arabile este condiționată, pentru producătorul în cauză, de obligația de a retrage din circuitul agricol o parte din suprafața exploatației sale. Ar trebui stabilite normele de aplicare în măsură să asigure eficiența necesară a schemei. În acest scop, ar trebui să se prevadă ca suprafețele luate în considerare pentru retragerea din circuitul agricol să fie comparabile cu suprafețele luate în considerare pentru calcularea suprafeței de bază regionale. Ar trebui definite „leguminoasele” menționate la articolul 107 alineatul (3) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(37)

În conformitate cu articolul 107 alineatul (6), în cazul aplicării articolului 66 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ar trebui stabilite norme detaliate privind terenurile retrase din circuitul agricol în mod voluntar. Respectivele norme ar trebui să fie coerente cu întreaga schemă stabilită de regulamentul menționat anterior.

(38)

Ar trebui stabilite criteriile de eligibilitate pentru primele pentru ovine și caprine prevăzute la titlul IV capitolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în special condițiile necesare.

(39)

Articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede acordarea unei prime producătorilor de carne de capră din anumite regiuni ale Comunității. Prin urmare, ar trebui definite regiunile în cauză în conformitate cu criteriile stabilite de respectiva dispoziție.

(40)

În conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, agricultorii din exploatațiile în care cel puțin 50 % din suprafața utilizată în scopuri agricole este situată în zone defavorizate îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de prima suplimentară. Articolul 113 alineatul (2) face trimitere la zonele geografice specifice în care producătorii de carne de capră îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de prima pentru caprine. Ar trebui prevăzută obligația, pentru agricultorii care îndeplinesc aceste criterii, de a furniza o declarație prin care să se dovedească faptul că cel puțin jumătate din suprafața utilizată în scopuri agricole este situată în zone defavorizate sau în zone care îndeplinesc condițiile necesare pentru a putea solicita prima pentru caprine.

(41)

În sensul controlului eligibilității pentru prima pentru oi fătătoare la un nivel adecvat, statele membre ar trebui să stabilească un inventar al producătorilor care comercializează lapte sau produse din lapte de oaie.

(42)

În scopul punerii în aplicare a sistemului de limite individuale introdus de articolele 116-118 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, normele administrative existente pot fi aplicate în continuare, în special în ceea ce privește utilizarea drepturilor acordate gratuit, utilizarea drepturilor normale care prevăd o utilizare minimă, cedarea temporară și transferul de drepturi, notificarea schimbărilor privind plafonul individual și transferul drepturilor prin intermediul rezervei naționale. Unele dintre aceste norme sunt dispoziții specifice aplicabile în mod excepțional și în împrejurări justificate corespunzător precum, în ceea ce privește utilizarea drepturilor, în cazul micilor agricultori și al agricultorilor care participă la programe de extensificare și la sisteme de pensionare anticipată și, în vederea transferului, în cazul moștenirii de drepturi la prime și în cazul agricultorilor care exploatează numai terenuri publice sau colective pentru pășunat.

(43)

Deoarece Comisia este responsabilă cu verificarea noilor dispoziții, statele membre ar trebui să îi furnizeze în mod adecvat informațiile esențiale privind punerea în aplicare a normelor privind primele.

(44)

După caz, informațiile detaliate ar trebui comunicate Comisiei, în cazul plăților suplimentare, în ceea ce privește normele naționale și punerea lor în aplicare.

(45)

Titlul IV capitolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede plăți pentru carnea de vită și mânzat. Ar trebui stabilite criteriile de eligibilitate pentru respectivele plăți și, în special, condițiile necesare.

(46)

Atât din obiectivul plafonului regional, cât și din cel al factorului de densitate, rezultă faptul că animalele care fac obiectul punerii în aplicare a acestor două măsuri nu mai pot face obiectul unei cereri de primă specială pentru aceeași categorie de vârstă. În ceea ce privește prima de desezonalizare, aceste animale trebuie considerate admise pentru acordarea primei speciale.

(47)

Ar trebui prevăzută elaborarea și stabilirea la nivel național a documentului administrativ stabilit la articolul 123 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Pentru a ține seama de condițiile specifice de gestionare și control în statele membre, ar trebui admise diferite forme de documente administrative.

(48)

Articolul 123 alineatul (3) litera (a) și articolul 130 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc o perioadă de deținere drept condiție de acordare a primei speciale și a primei pentru sacrificare. Prin urmare, este necesară definirea și cuantificarea respectivei perioade.

(49)

În momentul sacrificării, modalitățile de acordare a primei speciale ar trebui să fie coerente cu modalitățile de acordare a primei pentru sacrificare. Ar trebui precizate tipurile de documente care trebuie să însoțească animalul până la sacrificare, expediere sau export. Pentru a ține seama de caracteristicile modalității de acordare la sacrificare, ar trebui precizate condițiile de vârstă pentru boi și tipul de prezentare a carcaselor de bovine adulte.

(50)

Ar trebui definite condițiile de acordare a primei de desezonalizare în conformitate cu modalitățile de acordare a primei pentru sacrificare. Comisia ar trebui să stabilească, pe baza informațiilor disponibile, statele membre care îndeplinesc condițiile de aplicare a respectivei scheme de primă.

(51)

Ar trebui definită noțiunea de vacă care alăptează menționată la articolul 125 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest sens, ar trebui reținute aceleași rase ca în cazul Regulamentului (CE) nr. 2342/1999 al Comisiei. De asemenea, cerințele esențiale actuale se pot aplica în continuare, în special în ceea ce privește randamentul mediu de lapte și prima națională suplimentară.

(52)

Normele administrative existente se pot aplica în continuare, în special în ceea ce privește plafoanele individuale, notificările privind plafoanele individuale și rezerva națională, drepturile acordate gratuit, utilizarea drepturilor, transferul și cedarea temporară de drepturi și transferul de drepturi prin intermediul rezervei naționale.

(53)

Comisia ar trebui să stabilească, pe baza informațiilor disponibile, statele membre care îndeplinesc condițiile de aplicare a schemei speciale stabilite la articolul 129 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Ar trebui definite modalitățile specifice de acordare a primei.

(54)

Ar trebui determinată modalitatea de calcul al factorului de densitate. Ar trebui stabilită o dată pentru luarea în considerare a cantității de referință de lapte.

(55)

Factorul de densitate din cadrul schemei de plată de extensificare trebuie să ia în considerare toate bovinele în vârstă de cel puțin șase luni prezente pe exploatație. Această luare în considerare necesită modalități specifice de numărare a animalelor și de declarare a participării la schemă de către producător. Ar trebui prevăzută utilizarea bazei de date computerizate prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și a produselor din carne de vită și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (20).

(56)

Ar trebui luate măsuri pentru ca plata de extensificare să nu fie acordată agricultorilor care respectă în mod artificial ratele de stocare medii necesare pentru acordarea plății de extensificare.

(57)

Ar trebui definite procedurile care permit determinarea, pe baza informațiilor disponibile, a statelor membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pentru acordarea plății de extensificare pentru vacile de lapte. Ar trebui definite modalitățile specifice de acordare a primei. Ar trebui stabilită o perioadă de deținere minimă.

(58)

Ar trebui prevăzute dispoziții specifice în ceea ce privește aplicarea normelor privind perioadele, datele și termenele pentru perioada de deținere.

(59)

În scopul simplificării, cererea de primă pentru sacrificare ar trebui să constituie cererea de ajutor pe cap de animal prevăzută de sistemul integrat, cu condiția ca aceasta să conțină toate elementele care justifică plata primei și ca animalul să fi fost sacrificat în același stat membru sau în alt stat membru sau exportat.

(60)

Baza de date computerizată menționată de Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 trebuie să poată fi utilizată în vederea facilitării gestionării primei pentru sacrificare, cu condiția ca statul membru în cauză să considere că baza de date oferă suficiente garanții ale exactității datelor utile pentru plata primelor.

(61)

Prima de sacrificare pentru viței se acordă după un criteriu al greutății maxime. Prin urmare, ar trebui să se determine o prezentare tip a carcasei, căreia să i se aplice această respectiva greutate maximă.

(62)

Comisiei ar trebui să i se comunice informații detaliate privind normele naționale în domeniul plăților adiționale și punerea lor în aplicare.

(63)

Pentru a permite crescătorilor să beneficieze de plăți în cele mai bune termene, ar trebui să se prevadă acordarea de avansuri. Cu toate acestea, ținând seama de aplicarea plafoanelor naționale sau regionale, ar trebui să se evite acordarea unui avans mai mare decât plata definitivă. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea, pentru statul membru, de a diminua procentul avansului pentru schemele de prime care fac obiectul respectivelor plafoane.

(64)

Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede sancțiuni în cazul utilizării sau deținerii ilegale de substanțe sau produse neautorizate de legislația veterinară. În caz de recidivă, determinarea duratei sancțiunilor ar trebui lăsată în seama statelor membre, care sunt mai în măsură să evalueze gravitatea reală a abaterii comise.

(65)

Este necesară stabilirea datei de determinare a elementelor de care trebuie să se țină seama în vederea aplicării schemelor de prime speciale și de prime pentru vacile care alăptează. Pentru a asigura o gestionare eficientă și coerentă, ar trebui să se aleagă, ca regulă generală, data de depunere a cererii. Cu toate acestea, în ceea ce privește prima specială pentru sacrificare, ar trebui stabilite norme specifice în scopul evitării reporturilor de la un an la altul în vederea obținerii unei prime mai mari. În ceea ce privește prima pentru sacrificare, data sacrificării sau data de export este mai reprezentativă pentru îndeplinirea efectivă a operațiunilor în cauză.

(66)

Ar trebui stabilit cursul de schimb aplicabil la data faptului generator în ceea ce privește primele, astfel încât să se garanteze faptul că, în principiu, respectivele prime nu sunt afectate, în momentul conversiei lor în moneda națională, de o fluctuație bruscă provocată de cursul de schimb dintr-o singură zi.

(67)

Ar trebui prevăzute anumite obligații privind comunicarea din partea statelor membre și ar trebui prevăzută o prezentare armonizată pentru a facilita transmiterea și analiza datelor.

(68)

Pentru a facilita trecerea la noua schemă, sunt necesare dispoziții tranzitorii în ceea ce privește obligațiile de marcare și identificare a animalelor.

(69)

Articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 autorizează Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (denumite în continuare „noile state membre”) să înlocuiască plățile directe cu o plată unică pe suprafață (denumită în continuare „schema de plată unică pe suprafață”). Aceasta este opțiunea aleasă de Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia. Prin urmare, ar trebui stabilite normele de aplicare a schemei de plată unică pe suprafață.

(70)

În conformitate cu articolul 143b alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și pentru a se evita gestionarea unui număr ridicat de cereri privind plățile pe exploatație mai mici de 50 de euro, Republica Cehă, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și Slovacia au cerut permisiunea de a stabili suprafața minimă eligibilă pentru ajutor pe exploatație la un nivel mai mare de 0,3 hectare.

(71)

Republica Cehă, Estonia, Ciprul, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și Slovacia au estimat partea din suprafața lor agricolă utilizată care a fost păstrată în bune condiții agronomice la data de 30 iunie 2003 și au propus să o adapteze în funcție de suprafața minimă eligibilă pentru ajutor pe exploatație.

(72)

Articolul 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede, sub rezerva autorizării Comisiei, posibilitatea completării ajutorului direct vărsat unui agricultor în noile state membre. Ar trebui stabilite normele generale de aplicare a acestei opțiuni.

(73)

Articolul 55 litera (b) și articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd exonerarea pentru retragerea terenurilor din circuitul agricol în cazul în care terenurile sunt utilizate pentru producția de materii prime care servesc la fabricarea, pe teritoriul Comunității, de produse care nu sunt direct destinate consumului uman sau animal, cu condiția aplicării unor sisteme de control eficiente.

(74)

În anumite condiții, nu ar trebui excluse culturile de sfeclă de zahăr, de topinambur sau de rădăcini de cicoare pe terenuri retrase din circuitul agricol. Aceste culturi nu pot beneficia de plăți, având în vedere riscul interferențelor cu piața de zahăr. Cu toate acestea, ar trebui să se facă în așa fel încât aceste culturi să fie conforme cu normele de utilizare a terenurilor retrase din circuitul agricol.

(75)

Ar trebui definite condițiile de eligibilitate pentru această schemă. În acest sens, ar trebui precizată condiția de încheiere a contractului dintre producător și colector sau dintre producător primul operator pentru materiile prime agricole în cauză. De asemenea, trebuie definite condiții în cazul în care transformarea este efectuată de agricultor pe exploatație.

(76)

Pentru a garanta respectarea punctului 7 din Memorandumul de înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele Unite ale Americii privind oleaginoasele în cadrul GATT, aprobată de Decizia 93/355/CE a Consiliului (21), este necesară stabilirea normelor de aplicare în vederea reducerii, după caz, a cantității de subproduse care poate fi produsă și destinată consumului uman sau animal în cazul în care cantitatea totală din subprodusele menționate anterior depășește anual 1 milion de tone metrice, exprimate în echivalenți de făină de boabe de soia.

(77)

Pentru a asigura transformarea materiei prime în produsul final prevăzut, colectorul sau primul operator trebuie să constituie o garanție, chiar dacă ajutorul se acordă agricultorului. De asemenea, în vederea eficientizării sistemului de control al schemei, ar trebui limitat numărul de operatori.

(78)

Ar trebui să se facă o distincție explicită între obligațiile solicitantului, care se încheie o dată cu livrarea cantității totale de materie primă recoltată, și obligațiile, însoțite de o garanție, ale colectorului sau ale primului operator, care încep în momentul livrării și se încheie o dată cu transformarea finală a materiilor prime în produsele finale.

(79)

Anumite operațiuni de transport, pe teritoriul Comunității, de materii prime și de produse derivate din acestea trebuie să facă obiectul unor sisteme de control care includ utilizarea de declarații sau de exemplare de control T5 care trebuie eliberate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Ar trebui prevăzute probe alternative în cazul în care exemplarul de control T5 nu ajunge la autoritatea competentă a colectorului sau a primului operator ca urmare a unor împrejurări ce nu pot fi puse pe seama acestuia. Pentru a asigura eficiența și buna gestionare a schemei de ajutor, ar trebui adoptate dispoziții care reglementează controlul.

(80)

Pe lângă criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 110o din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 cu privire la ajutorul pe suprafață pentru hamei, ar trebui stabilite anumite criterii suplimentare în vederea garantării acordării ajutorului pentru suprafețe cultivate cu hamei în condiții normale de cultură. Ar trebui definită, la nivel comunitar, noțiunea de suprafață „plantată cu hamei” pentru a garanta calcularea suprafețelor pentru care se acordă plăți suplimentare în același mod. Ar trebui stabilite normele de repartizare a sumei totale disponibile pe stat membru pentru plățile suplimentare între suprafețele eligibile pentru ajutor.

(81)

Ar trebui stabilit un termen pentru angajarea plăților privind măsurile enumerate la articolul 7 alineatul (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 al Consiliului din 26 iulie 1971 privind organizarea comună a pieței în sectorul hameiului (22) de către grupurile de producători de hamei recunoscuți, iar Comisia ar trebui informată cu privire la normele de utilizare a plăților. Sumele neangajate într-un anumit termen trebuie rambursate. Ar trebui stabilite normele de repartizare a sumei totale disponibile pe stat membru pentru plățile către grupurile de producători de hamei recunoscuți.

(82)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE ȘI DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește dispozițiile de aplicare a următoarelor scheme de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003:

(a)

prima specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la titlul IV capitolul 1 din regulamentul menționat anterior;

(b)

prima pentru proteaginoase, prevăzută la titlul IV capitolul 2 din regulamentul menționat anterior;

(c)

ajutorul special pentru orez, prevăzut la titlul IV capitolul 3 din regulamentul menționat anterior;

(d)

plata pe suprafață pentru fructele cu coajă lemnoasă, prevăzută la titlul IV capitolul 4 din regulamentul menționat anterior;

(e)

ajutorul pentru culturile energetice, prevăzut la titlul IV capitolul 5 din regulamentul menționat anterior;

(f)

ajutorul pentru cartofii pentru amidon, prevăzut la titlul IV capitolul 6 din regulamentul menționat anterior;

(g)

prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, prevăzută la titlul IV capitolul 7 din regulamentul menționat anterior;

(h)

ajutorul regional special pentru culturile arabile, prevăzut la titlul IV capitolul 8 din regulamentul menționat anterior;

(i)

ajutorul pentru producția de semințe, prevăzut la titlul IV capitolul 9 din regulamentul menționat anterior;

(j)

plata pe suprafață pentru culturile arabile, prevăzută la titlul IV capitolul 10 din regulamentul menționat anterior;

(k)

primele pentru carnea de oaie și de capră, prevăzute la titlul IV capitolul 11 din regulamentul menționat anterior;

(l)

plățile pentru carnea de vită și mânzat, prevăzute la titlul IV capitolul 12 din regulamentul menționat anterior;

(m)

ajutorul pentru leguminoase, prevăzut la titlul IV capitolul 13 din regulamentul menționat anterior;

(n)

schema de plată unică pe suprafață, prevăzută la articolul 143b din regulamentul menționat anterior;

(o)

plățile directe naționale suplimentare, prevăzute la articolul 143c din regulamentul menționat anterior;

(p)

ajutorul pe suprafață pentru hamei, prevăzut la titlul IV capitolul 10d din regulamentul menționat anterior.

(2)   Prezentul regulament stabilește normele de aplicare în ceea ce privește utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru producția de materii prime din cadrul schemei de plată unică prevăzute la titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și al plății pe suprafață pentru culturile arabile prevăzute la titlul IV capitolul 10 din respectivul regulament.

Articolul 2

Condițiile privind plata

(1)   Plățile directe menționate la articolul 1 literele (a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) și (p) se acordă, pentru fiecare tip de cultură, numai pentru suprafețele care au făcut obiectul unei cereri pentru cel puțin 0,3 hectare, în cazurile în care fiecare parcelă cultivată depășește dimensiunea minimă stabilită de statul membru în conformitate cu limita prevăzută la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

În cazul Maltei, plățile directe menționate la articolul 1 literele (a), (b), (c), (e), (h), (i), (j), (m) și (p) se acordă, pentru fiecare tip de cultură, numai pentru suprafețele care au făcut obiectul unei cereri pentru cel puțin 0,1 hectare, în cazurile în care fiecare parcelă cultivată depășește dimensiunea minimă stabilită de statul membru în conformitate cu limita prevăzută la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(2)   Plățile directe menționate la articolul 1 literele (a), (b), (c), (h) și (j) se acordă numai pentru suprafețe însămânțate în totalitate și în privința cărora s-au respectat toate condițiile de cultivare normale în conformitate cu normele locale.

Cu toate acestea, în ceea ce privește prima specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și plățile pentru culturile arabile, prevăzute la titlul IV capitolul 10 din regulamentul menționat anterior, produsele cultivate pe suprafețe însămânțate în totalitate și cultivate în conformitate cu normele locale, dar care nu au atins stadiul de înflorire din cauza unor condiții climatice excepționale recunoscute de statul membru în cauză, rămân eligibile pentru ajutor, cu condiția ca suprafețele în cauză să nu fie alocate altor utilizări înaintea acestui stadiu de creștere.

(3)   Pentru un anumit an, pentru o parcelă cultivată, se poate prezenta o singură cerere de ajutor pe suprafață în temeiul unei scheme a cărei finanțare este reglementată de articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului (23).

Cu toate acestea:

(a)

o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face obiectul unei cereri de primă specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau de primă pentru proteaginoase, prevăzută la titlul IV capitolul 2 din regulamentul menționat anterior, poate face obiectul unei cereri de plată pentru culturile arabile menționate la titlul IV capitolul 10 din același regulament;

(b)

o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face obiectul unei cereri de ajutor special pentru orez, prevăzută la titlul IV capitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau de primă pentru proteaginoase, prevăzută la titlul IV capitolul 2 din regulamentul menționat anterior, poate face obiectul unei cereri de ajutor pentru semințe menționate la titlul IV capitolul 9 din același regulament;

(c)

o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face obiectul unei cereri de ajutor pentru culturi energetice, prevăzută la titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 poate face obiectul unei cereri de plată pentru culturi arabile menționate la titlul IV capitolul 10 din același regulament, fără a aduce atingere articolului 90 al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior sau poate face obiectul unei cereri de ajutor special pentru orez prevăzute la titlul IV capitolul 3 din același regulament;

(d)

o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face obiectul unei cereri de plată pentru culturi arabile menționate la titlul IV capitolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 poate face obiectul unei cereri de ajutor pentru semințe menționate la titlul IV capitolul 9 din același regulament.

(4)   Terenurile utilizate pentru producția de materii prime menționate la articolul 55 litera (b) și la articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau care beneficiază de ajutorul pentru culturile energetice prevăzut la titlul IV capitolul 5 din regulamentul menționat anterior nu sunt eligibile pentru ajutorul comunitar prevăzut la titlul II capitolul VIII din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului (24), cu excepția sprijinului acordat pentru costurile de plantare pentru speciile cu creștere rapidă prevăzut la articolul 31 alineatul (3) al doilea paragraf din respectivul regulament.

Materiile prime menționate la articolul 55 litera (b) și la articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 cultivate pe terenuri retrase din circuitul agricol și produsele intermediare, produsele finite, coprodusele și subprodusele derivate din acestea nu pot beneficia de nici o finanțare de către Secțiunea Garantare a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999.

(5)   În sensul primei pentru proteaginoase prevăzute la titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și al plății pe suprafață pentru culturile arabile prevăzute la titlul IV capitolul 10 din respectivul regulament, prin „lupin dulce” se înțeleg soiurile de lupin producătoare de semințe care nu conțin mai mult de 5 % boabe amare. Conținutul de boabe amare se calculează prin aplicarea testului prevăzut în anexa 1 la prezentul regulament.

Articolul 3

Comunicări

Statele membre transmit Comisiei următoarele date, pe cale electronică:

(a)

până la data de 15 septembrie a anului în cauză: datele disponibile privind suprafețele sau cantitățile în cazul primelor pentru produse lactate și al plăților suplimentare menționate la articolele 95 și 96 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pentru care s-a solicitat ajutorul pentru anul în cauză, aceste date putând fi defalcate, după caz, pe subsuprafață de bază;

(b)

până la data de 31 octombrie a anului în cauză: datele definitive privind suprafețele sau cantitățile menționate la litera (a), ținând seama de controalele deja efectuate;

(c)

până la data de 31 iulie a anului următor: datele finale care corespund suprafețelor sau cantităților pentru care s-a vărsat efectiv ajutorul pentru anul în cauză, după deducerea, după caz, a reducerilor pe suprafață prevăzute la titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Suprafețele se exprimă în număr de hectare, cu două zecimale, iar cantitățile în număr de tone, cu trei zecimale.

Articolul 4

Coeficient de reducere

(1)   Coeficientul de reducere al suprafeței în cazul menționat la articolul 75, articolul 78 alineatul (2), articolele 82 și 85, articolul 89 alineatul (2), articolele 98 și 143 și articolul 143b alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau coeficientul de reducere al cantităților, precum și criteriile obiective în cazul menționat la articolul 95 alineatul (4) din respectivul regulament se stabilesc până la data de 15 noiembrie a anului în cauză, pe baza datelor comunicate în conformitate cu articolul 3 litera (b) din prezentul regulament.

(2)   În cazurile menționate la articolele 75, 82 și 85, la articolul 95 alineatul (4), la articolele 98 și 143 și la articolul 143b alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre comunică Comisiei, până la data de 1 decembrie a anului în cauză, coeficientul de reducere aplicat și, în cazul menționat la articolul 95 alineatul (4) din respectivul regulament, criteriile obiective aplicate.

CAPITOLUL 2

PRIMĂ SPECIALĂ DE CALITATE PENTRU GRÂUL DUR

Articolul 5

Examinarea soiurilor

(1)   Statele membre menționate la articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc lista de soiuri de grâu dur eligibile pentru prima specială de calitate menționată la articolul 72 din respectivul articol în conformitate cu metoda de examinare a soiurilor prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(2)   Cel puțin o dată la doi ani, statele membre identifică cel puțin două soiuri reprezentative. Soiurile reprezentative sunt cele mai certificate soiuri de grâu dur.

(3)   Statele membre analizează soiurile de grâu dur în funcție de următorii parametri de calitate, ponderați după cum urmează:

(a)

conținut de proteine (40 %);

(b)

calitate a glutenului (30 %);

(c)

indicele pigmentului galben (20 %);

(d)

greutate specifică sau greutate a 1 000 de boabe (10 %).

Suma mediilor parametrilor de calitate menționați la literele (a)-(d) din primul paragraf, înmulțită cu procentul indicat, constituie indicele de calitate al soiurilor.

Fiecare stat membru compară, pe o perioadă de cel puțin doi ani, indicii de calitate ai soiurilor de grâu dur cu indicii soiurilor reprezentative la nivel regional. Soiurile care trebuie examinate sunt soiurile înregistrate în catalogul național al fiecărui stat membru, cu excepția soiurilor pentru care nu se dispune de date analitice privind ultimii trei ani, deoarece respectivele date nu au mai fost utilizate sau certificate.

În acest scop, pe baza indicelui de calitate mediu egal cu 100 atribuit soiurilor reprezentative, fiecare stat membru calculează, pentru fiecare din parametrii de calitate menționați la literele (a)-(d) din primul paragraf, procentul care trebuie atribuit celorlalte soiuri de grâu dur în raport cu indicele 100. Numai soiurile de grâu dur al căror indice este egal sau mai mare de 98 sunt eligibile pentru prima specială de calitate pentru grâul dur.

(4)   Un stat membru poate exclude de pe lista de soiuri eligibile soiurile care prezintă o rată medie de pierdere a aspectului sticlos al grâului dur („matifiere”) mai mare de 27 %.

(5)   Soiurile înregistrate în catalogul național al unui alt stat membru pot face, de asemenea, obiectul unei examinări în vederea stabilirii eligibilității acestora.

Articolul 6

Metode de analiză

(1)   Metodele de analiză privind conținutul de proteine, greutatea specifică și rata de pierdere a aspectului sticlos al grâului dur („matifiere”) sunt cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 824/2000 al Comisiei (25).

(2)   Indicele pigmentului galben se măsoară în conformitate cu metoda ICC 152 sau cu o metodă recunoscută echivalentă.

(3)   Calitatea glutenului se măsoară în conformitate cu metoda ICC 158 sau metoda ICC 151.

Articolul 7

Cantitate de semințe certificate

Statele membre stabilesc, înainte de data de 1 octombrie a anului anterior celui pentru care se acordă prima specială de calitate pentru grâul dur, cantitatea minimă de semințe, certificate în conformitate cu Directiva 66/402/CEE (26), care trebuie utilizată în conformitate cu practicile agricole curente în zona de producție în cauză.

Articolul 8

Publicări și comunicări

(1)   Statele membre publică lista soiurilor selecționate eligibile, la nivel național sau regional, pentru a beneficia de prima specială de calitate pentru grâul dur, până la 1 octombrie, în ceea ce privește soiurile de iarnă, și până la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se acordă prima, în ceea ce privește soiurile de primăvară.

(2)   Comisiei îi este comunicată de către statele membre, la o lună după datele prevăzute la alineatul (1), lista menționată la respectivul alineat și, în cazul în care a intervenit o modificare, cantitatea minimă de semințe certificate care trebuie utilizată.

Articolul 9

Valabilitate

(1)   Soiurile incluse pe lista menționată la articolul 8 alineatul (1) sunt eligibile pentru prima specială de calitate pentru grâul dur pe perioade de cinci ani, cu începere de la data primei lor înscrieri pe respectiva listă.

(2)   Eligibilitatea fiecărui soi poate fi prelungită pentru o perioadă de cinci ani pe baza rezultatelor analizelor calitative efectuate în al doilea și al treilea an din perioada cincinală de eligibilitate.

Articolul 10

Măsuri tranzitorii

(1)   Statele membre publică lista soiurilor selecționate eligibile pentru prima specială de calitate pentru grâul dur pentru anul 2005, până la 1 octombrie 2004, în ceea ce privește soiurile de iarnă și până la 31 decembrie 2004, în ceea ce privește soiurile de primăvară.

(2)   Statele membre întocmesc lista menționată la alineatul (1) eliminând de pe lista soiurilor înregistrate în catalogul național soiurile care nu au fost certificate în 2003 și 2004 și soiurile care nu sunt conforme cu cel puțin doi din următorii patru parametri:

(a)

un conținut minim de proteine de 11,5 %;

(b)

o greutate specifică minimă de 78 kg/hl sau o greutate a 1 000 de boabe de cel puțin 42 g;

(c)

o rată maximă de pierdere a aspectului sticlos al grâului dur („matifiere”) de 27 %;

(d)

un conținut minim de gluten de 10 %.

(3)   Listele soiurilor eligibile pentru primă în 2005 și 2006 pot cuprinde soiuri incluse pe lista soiurilor selecționate a unui alt stat membru, stabilită pe baza rezultatelor analizelor calitative efectuate de respectivul stat membru.

CAPITOLUL 3

PRIMĂ PENTRU PROTEAGINOASE

Articolul 11

Amestec de cereale și proteaginoase

În regiunile în care se cultivă amestecat, în mod tradițional, proteaginoase și cereale, prima pentru proteaginoase se acordă solicitantului numai în cazul în care acesta dovedește, în conformitate cu cerințele autorităților competente ale statului membru în cauză, că proteaginoasele predomină în acest amestec. Suprafețele în cauză nu sunt eligibile pentru ajutoarele regionale speciale pentru culturile arabile prevăzute la articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

CAPITOLUL 4

AJUTOR SPECIAL PENTRU OREZ

Articolul 12

Datele de însămânțare

Eligibilitatea pentru ajutorul special pentru orez este condiționată de însămânțarea suprafeței declarate până la data de:

(a)

30 iunie anterioară recoltei în cauză, pentru Spania și Portugalia;

(b)

31 mai pentru celelalte state membre producătoare menționate la articolul 80 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Cu toate acestea, în Guyana Franceză, suprafețele trebuie să fi fost însămânțate pentru fiecare din cele două cicluri de însămânțare respective până la data de 31 decembrie, respectiv 30 iunie anterioară fiecărui ciclu iar ajutorul special pentru orez se acordă pe baza mediei suprafețelor însămânțate pentru fiecare din cele două cicluri de însămânțare.

Articolul 13

Coeficient de reducere

Coeficientul de reducere al ajutorului special pentru orez menționat la articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se calculează în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 14

Comunicări

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, în conformitate cu articolul 3, următoarele informații:

(a)

până la 15 septembrie:

(i)

lista soiurilor înregistrate în catalogul național, clasate după criteriile stabilite în anexa I punctul 2 la Regulamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului (27);

(ii)

suprafețele însămânțate pentru care s-au prezentat cereri de ajutor special pentru orez, pe soi de orez și pe suprafață și subsuprafață de bază, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IIIA la prezentul regulament, inclusiv depășirile suprafețelor și subsuprafețelor de bază;

(b)

până la 31 octombrie, modificările privind suprafețele însămânțate pentru care s-au prezentat cereri de ajutor special pentru orez, comunicate în conformitate cu litera (a), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IIIB la prezentul regulament;

(c)

până la 31 iulie, informațiile privind suprafețele însămânțate pentru care s-a vărsat efectiv ajutorul special pentru orez pentru anul de comercializare anterior, după metoda de calcul stabilită în anexa II și în conformitate cu modelul prevăzut în anexa IIIC.

(2)   Pentru Guyana Franceză, informațiile privind suprafețele însămânțate se comunică pe baza mediei suprafețelor însămânțate în timpul celor două cicluri de însămânțare.

(3)   Statele membre au posibilitatea de a revizui anual subdivizarea suprafeței(lor) lor de bază în subsuprafețe de bază și criteriile obiective care stau la baza respectivei subdivizări. Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre informațiile aferente până la data de 15 mai anterioară recoltei în cauză.

CAPITOLUL 5

PLATĂ PE SUPRAFAȚĂ PENTRU FRUCTELE CU COAJĂ LEMNOASĂ

Articolul 15

Condiții de eligibilitate pentru ajutoare comunitare

(1)   În sensul prezentului capitol, prin livadă se înțelege o suprafață omogenă și continuă, plantată cu arbori cu fructe cu coajă lemnoasă, neîntreruptă de alte culturi sau plantații și caracterizată prin continuitate geografică. Arborii izolați, un simplu rând de arbori cu fructe cu coajă lemnoasă plantați pe marginea străzilor sau a altor culturi nu pot fi considerați o livadă.

Prin derogare la primul paragraf, statele membre pot admite prezența arborilor producători de fructe, altele decât fructele cu coajă lemnoasă, cu condiția ca numărul lor să nu depășească 10 % din numărul de arbori stabilit la alineatul (3). De asemenea, statele membre pot admite prezența castanilor în cazul în care se respectă numărul de arbori stabilit la alineatul (3) în ceea ce privește arborii cu fructe cu coajă lemnoasă eligibili.

(2)   Numai livezile producătoare de fructe cu coajă lemnoasă care îndeplinesc condițiile menționate la alineatele (3) și (4) din prezentul articol la data care urmează a fi stabilită în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 sunt eligibile pentru plata pe suprafață prevăzută la articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

În cazul unei livezi plantate cu diferite tipuri de arbori producători de fructe cu coajă lemnoasă și în cazul în care ajutorul este diferențiat în funcție de produse, ar trebui aplicate condițiile de eligibilitate și nivelul ajutorului specifice tipului predominant de fructe cu coajă lemnoasă.

(3)   Pentru livezi, dimensiunea minimă a unei parcele este de 0,10 hectare.

Numărul de arbori producători de fructe cu coajă lemnoasă pe hectar de livadă nu poate fi mai mic de:

(i)

125 pentru aluni;

(ii)

50 pentru migdali;

(iii)

50 pentru nuci;

(iv)

50 pentru fistic;

(v)

30 pentru roșcovi.

(4)   Statele membre sunt autorizate să stabilească o dimensiune a parcelei și o densitate de plantare minime la niveluri mai ridicate decât cele stabilite la alineatul (3), pe baza unor criterii obiective și ținând seama de specificitatea suprafețelor și a producțiilor în cauză.

Articolul 16

Condiții de eligibilitate pentru ajutoare naționale

Articolul 15 se aplică ajutoarelor naționale prevăzute la articolul 87 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Fără a aduce atingere articolului 87 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, un stat membru poate stabili alte criterii de eligibilitate, cu condiția ca respectivele criterii să fie coerente cu obiectivele ecologice, rurale, sociale și economice ale schemei de ajutor și să nu rezulte inegalități între producători. Statele membre stabilesc dispozițiile necesare pentru a controla respectarea respectivelor criterii de eligibilitate de către agricultori.

Articolul 17

Comunicări

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de data de depunere a cererilor stabilită de statele membre în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și până la:

(a)

31 martie, nivelurile modificate în mod crescător și criteriile menționate la articolul 15 alineatul (4), precum și criteriile suplimentare menționate la articolul 16;

(b)

15 mai, nivelul ajutorului pe suprafață pentru produsul și/sau suprafața națională garantată modificată (denumită în continuare „SNG”), în cazul în care statul membru acordă ajutoarele diferențiat în conformitate cu dispozițiile articolului 83 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Orice modificare a informațiilor comunicate Comisiei în conformitate cu alineatul (1) se aplică anului ulterior și este imediat notificată Comisiei de către statul membru în cauză, însoțită de o mențiune privind criteriile obiective care justifică modificarea în cauză.

Articolul 18

Măsuri tranzitorii

(1)   Statele membre sunt autorizate să determine dacă și în ce condiții planurile de ameliorare menționate la articolul 86 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pot fi întrerupte înainte de data normală de expirare și dacă suprafețele în cauză devin eligibile pentru schema prevăzută la titlul IV capitolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(2)   Atunci când adoptă condițiile menționate la alineatul (1), statul membru se asigură că:

(a)

planul nu se întrerupe înainte de încheierea unei perioade anuale;

(b)

obiectivele inițiale ale planului s-au îndeplinit, în conformitate cu cerințele statului membru.

CAPITOLUL 6

AJUTOR PENTRU CARTOFII PENTRU AMIDON

Articolul 19

Eligibilitate pentru ajutor

Ajutorul pentru cartofii pentru amidon prevăzut la articolul 93 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se acordă pentru cartofii care fac obiectul unui contract de cultivare prevăzut la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2236/2003 (28), pe baza greutății nete a cartofilor determinată prin una dintre metodele descrise în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2235/2003 (29), precum și a conținutului de amidon al cartofilor livrați, în conformitate cu ratele stabilite în anexa II la regulamentul menționat anterior.

Nu se acordă nici un ajutor pentru cartofii pentru amidon pentru cartofii al căror conținut de amidon este mai mic de 13 %, cu excepția cazului în care ar trebui să se aplice dispozițiile articolului 5 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2236/2003.

Articolul 20

Preț minim

Acordarea ajutorului pentru cartofii pentru amidon este condiționată de furnizarea dovezii care atestă că producătorul a perceput, în momentul livrării către fabrică, un preț egal sau mai mare decât cel menționat la articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 1868/94, în conformitate cu ratele stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2235/2003.

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 2236/2003 se aplică.

Articolul 21

Plată

(1)   Fără a aduce atingere articolului 28 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ajutorul pentru cartofii pentru amidon i se plătește fiecărui agricultor de către statul membru pe teritoriul căruia s-a fabricat amidonul, din momentul în care respectivul agricultor a livrat fabricilor de amidon toate cantitățile sale pentru anul de comercializare respectiv în termen de patru luni de la data la care s-a furnizat proba menționată la articolul 20 din prezentul regulament și s-au îndeplinit condițiile menționate la articolul 19 din prezentul regulament.

(2)   Statele membre sunt autorizate, de la data de 1 decembrie a anului de comercializare respectiv, să acorde avansuri în funcție de diferitele părți din cantitatea de cartofi pentru amidon ale fiecărui agricultor, livrate fabricilor de amidon pentru anul de comercializare respectiv. Avansurile se acordă pentru cantitatea de cartofi pentru amidon livrată pentru care s-a furnizat dovada menționată la articolul 20 și s-au îndeplinit condițiile menționate la articolul 19.

(3)   Cursul de schimb utilizat pentru exprimarea în moneda națională a ajutorului pentru cartofii pentru amidon este cea aplicată în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 2236/2003.

CAPITOLUL 7

PRIMĂ PENTRU PRODUSE LACTATE ȘI PLĂȚI SUPLIMENTARE

Articolul 22

Cazuri de inactivitate

(1)   În cazul în care o persoană fizică sau juridică care deține o cantitate de referință individuală nu este un producător în sensul definiției prevăzute la articolul 5 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 în perioada de douăsprezece luni care se încheie la data de 31 martie a anului în cauză, nu i se acordă o primă pentru produsele lactate, nici o plată suplimentară pentru anul în cauză, cu excepția cazului în care dovedește, înaintea expirării termenului limită stabilit pentru cerere și în conformitate cu cerințele autorității competente, că s-a început producția.

(2)   Alineatul (1) nu se aplică în cazurile de forță majoră, nici în cazurile justificate în mod corespunzător și recunoscute de autoritatea competentă, în care capacitatea de producție a producătorilor în cauză este temporar afectată.

CAPITOLUL 8

AJUTOR PENTRU CULTURI ENERGETICE

SECȚIUNEA 1

Definiții

Articolul 23

Definiții

În sensul prezentului capitol, se înțelege prin:

(a)

„solicitant”, agricultorul care cultivă suprafețele menționate la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în vederea obținerii ajutorului menționat la articolul respectiv;

(b)

„primul operator”, utilizatorul materiilor prime agricole care efectuează transformarea primară a acestora în vederea obținerii unuia sau mai multor produse menționate la articolul 88 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

SECȚIUNEA 2

Contract

Articolul 24

Utilizarea materiei prime

(1)   Materiile prime agricole, cu excepția sfeclei de zahăr, pot fi cultivate pe suprafețe care fac obiectul ajutorului prevăzut la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cu condiția ca destinația lor finală principală să fie producția unuia dintre produsele energetice menționate la al doilea paragraf din respectivul articol.

Valoarea economică a produselor energetice rezultate din transformarea materiilor prime este mai ridicată decât valoarea tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări și rezultate din aceeași transformare, în conformitate cu metoda de evaluare prevăzută la articolul 39 alineatul (3).

(2)   Materiile prime menționate la alineatul (1) fac obiectul unui contract în conformitate cu articolul 90 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și în condițiile prevăzute la prezenta secțiune.

(3)   Solicitantul livrează toată materia primă recoltată, iar primul operator o recepționează și garantează utilizarea în Comunitate a unei cantități echivalente din această materie primă la fabricarea unuia sau mai multor produse energetice menționate la articolul 88 al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

În cazul în care utilizează material primă efectiv recoltată în vederea fabricării unui produs intermediar sau a unui subprodus, primul operator poate utiliza o cantitate echivalentă din acest produs intermediar sau subprodus în vederea fabricării unuia sau mai multor produse finite menționate la primul paragraf.

În cazul menționat la al doilea paragraf, primul operator informează autoritatea competentă pe lângă care s-a constituit garanția. În cazul în care această cantitate echivalentă se utilizează într-un stat membru altul decât cel în care s-a recoltat materia primă, autoritățile competente ale statelor membre în cauză fac schimb de informații cu privire la tranzacția menționată.

(4)   În conformitate cu dispozițiile naționale care reglementează relațiile contractuale, primul operator poate delega unei părți terțe colectarea materiei prime de la agricultorul care solicită ajutorul. Persoana delegată acționează în numele și din partea operatorului, care rămâne singurul responsabil, având în vedere obligațiile prevăzute de prezentul capitol.

Articolul 25

Derogări

(1)   Prin derogare de la articolul 24 alineatele (2) și (3), statele membre pot permite solicitantului:

(a)

utilizarea de esențe forestiere cu ciclu scurt înregistrate sub codul ex 0602 90 41 sau a tuturor cerealelor și oleaginoaselor înregistrate sub codurile CN 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 și 1206 00 99 și recoltate:

(i)

ca și combustibili pentru încălzirea exploatației sale agricole,

(ii)

pentru producția, în exploatația sa agricolă, de energie sau biocarburanți;

(b)

transformarea, în exploatația sa agricolă, a întregii materii prime recoltate în biogaz înregistrat sub codul NC 2711 29 00.

(2)   În cazurile menționate la alineatul (1), solicitantul:

(a)

se angajează, printr-o declarație care înlocuiește contractul menționat la articolul 26, să utilizeze sau să transforme direct materia primă care face obiectul declarației menționate, articolele 26-40 aplicându-se mutatis mutandis în aceste cazuri;

(b)

cântărește întreaga materie primă recoltată de un organism sau o întreprindere desemnată de statul membru și introduce o contabilitate specifică pentru materia primă utilizată și pentru produsele și suprodusele rezultate din transformarea sa. Cu toate acestea, pentru cereale și oleaginoase, pentru paie și în cazul utilizării plantei întregi, cântărirea se poate înlocui cu determinarea volumetrică a materiei prime.

(3)   Statul membru care recurge la opțiunea prevăzută la alineatul (1) introduce măsuri de control adecvate, care asigură utilizarea directă a materiei prime pe exploatație sau transformarea sa în biogaz înregistrat sub codul NC 2711 29 00.

(4)   Cerealele sau oleaginoasele utilizate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei denaturări a cărei metodă trebuie stabilită de statul membru. Cu toate acestea, statele membre pot permite denaturarea uleiului provenind din transformarea semințelor oleaginoase menționată la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) în locul denaturării semințelor, cu condiția efectuării denaturării imediat după transformarea semințelor în ulei și a introducerii de măsuri de control cu privire la utilizarea semințelor.

Articolul 26

Contract

(1)   Solicitantul prezintă autorității competente de care aparține, în sprijinul cererii sale de ajutor, un contract încheiat de el cu primul operator.

(2)   Solicitantul se asigură că în contract sunt incluse următoarele informații:

(a)

numele și adresele părților contractante;

(b)

durata contractului;

(c)

speciile din fiecare materie primă în cauză și suprafața ocupată de fiecare specie;

(d)

condițiile aplicabile livrării cantității anticipate de materie primă;

(e)

angajamentul respectării obligațiilor prevăzute la articolul 24 alineatul (3);

(f)

utilizările finale principale preconizate ale materiei prime, fiecare utilizare trebuind să îndeplinească condițiile stabilite la articolul 24 alineatul (1) și la articolul 39 alineatul (3).

(3)   Solicitantul asigură încheierea contractului la o dată care permite primului operator să depună o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de care aparține solicitantul în termenele stabilite la articolul 34 alineatul (1).

(4)   În scopul controlului, statele membre pot pretinde ca fiecare solicitant să nu poată încheia decât un singur contract de furnizare pentru fiecare materie primă.

SECȚIUNEA 3

Modificare sau reziliere a contractului

Articolul 27

Modificare sau reziliere a contractului

În cazurile în care părțile contractante modifică sau reziliază contractul după depunerea unei cereri de ajutor de către solicitant, acesta își poate menține cererea de ajutor numai în cazul în care informează autoritatea competentă cu privire la modificarea sau rezilierea contractului pentru a permite toate controalele necesare, până la data finală stabilită pentru modificarea cererii de plată în statul membru în cauză.

Articolul 28

Circumstanțe excepționale

Fără a aduce atingere articolului 27, în cazul în care un solicitant informează autoritatea competentă că, datorită unor circumstanțe excepționale, nu poate furniza întreaga sau o parte din materia primă indicată în contract, în urma obținerii unor probe suficiente privind circumstanțele excepționale menționate anterior, autoritatea competentă poate permite o modificare a contractului, în măsura în care acest lucru se justifică, sau rezilierea lui.

În cazul în care modificarea contractului determină o reducere a terenurilor care fac obiectul contractului sau în cazul în care contractul se reziliază, solicitantul pierde dreptul la ajutorul menționat în prezentul capitol pentru suprafețele scoase din contract.

Articolul 29

Modificări ale utilizărilor finale

Fără a aduce atingere articolului 27, primul operator poate modifica utilizările finale principale preconizate ale materiilor prime prevăzute la articolul 26 alineatul (2) litera (f), după furnizarea, sub contract, a materiilor prime și îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 31 alineatul (1) și la articolul 34 alineatul (3) primul paragraf.

Modificarea utilizărilor finale se realizează cu respectarea condițiilor stabilite la articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf și la articolul 39 alineatul (3).

Primul operator informează, în prealabil, autoritatea competentă de care aparține, pentru a permite efectuarea controalelor necesare.

SECȚIUNEA 4

Randamente reprezentative și cantități care trebuie livrate

Articolul 30

Randamente reprezentative

În fiecare an, statele membre stabilesc, în conformitate cu o procedură adecvată, randamentele reprezentative care trebuie obținute efectiv și informează solicitanții în cauză în acest sens.

Articolul 31

Cantități care trebuie livrate

(1)   Solicitantul declară autorității competente de care aparține cantitatea totală de materie primă recoltată, pentru fiecare specie și confirmă cantitatea livrată și partea căreia i s-a livrat respectiva materie primă.

(2)   Cantitatea pe care solicitantul trebuie să o livreze în mod efectiv primului operator corespunde cel puțin randamentului reprezentativ.

Cu toate acestea, în cazuri justificate în mod corespunzător, statele membre pot accepta, în mod excepțional, o cantitate cu cel mult 10 % mai mică decât randamentul menționat.

De asemenea, în cazurile în care a autorizat o modificare sau rezilierea contractului în conformitate cu articolul 28, autoritatea competentă poate reduce, în măsura în care acest lucru se justifică, cantitatea pe care solicitantul trebuie să o furnizeze în conformitate cu primul paragraf din prezentul alineat.

SECȚIUNEA 5

Condiții de plată a ajutorului

Articolul 32

Plata

(1)   Plata ajutorului către solicitant se poate efectua înainte de transformarea materiei prime. Cu toate acestea, plata se efectuează numai în cazul în care materia primă care trebuie livrată în temeiul prezentului capitol s-a livrat primului operator și în cazul în care:

(a)

s-a efectuat declarația prevăzută la articolul 31 alineatul (1);

(b)

s-a depus o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de care aparține primul operator în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) și s-au îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (1);

(c)

autoritatea competentă a primit proba constituirii integrale a garanției prevăzute la articolul 35 alineatul (2);

(d)

autoritatea competentă responsabilă cu efectuarea plății a verificat, pentru fiecare cerere în parte, respectarea condițiilor prevăzute la articolul 26.

(2)   În cazul unei culturi bianuale în care recoltarea și, prin urmare, livrarea materiei prime se face numai în al doilea an de cultură, plata se efectuează în cei doi ani ulteriori datei de încheiere a contractului prevăzut la articolul 26, cu condiția ca autoritățile competente să constate că:

(a)

obligațiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din prezentul articol se respectă din primul an de cultură;

(b)

obligațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, precum și comunicarea informațiilor prevăzute la articolul 34 alineatul (3) primul paragraf se respectă în cursul celui de-al doilea an de cultură.

În cazul primului an de cultură, plata se efectuează numai în cazul în care autoritatea competentă a primit proba constituirii garanției prevăzute la articolul 35 alineatul (2). În ceea ce privește al doilea an de cultură, plata se poate efectua fără constituirea garanției.

(3)   În cazul unei culturi permanente sau multianuale, plata ajutorului se efectuează anual imediat de la data încheierii contractului. Condițiile prevăzute la alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

SECȚIUNEA 6

Contract și obligații ale solicitantului și ale primului operator

Articolul 33

Număr de operatori

Produsele energetice se obțin de către maximum un al doilea operator.

Articolul 34

Contract și obligații ale solicitantului și ale primului transformator

(1)   Primul operator depune o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de care aparține până la data definitivă de prezentare a cererii de ajutor în statul membru în cauză, în decursul anului respectiv.

În cazul în care solicitantul și primul operator modifică sau reziliază contractul înainte de data menționată la articolul 27 în decursul unui anumit an, operatorul depune o copie a contractului modificat sau reziliat pe lângă autoritatea competentă de care aparține până la data respectivă.

(2)   Primul operator furnizează autorității competente de care aparține informațiile necesare privind lanțul de transformare în cauză, în special în ceea ce privește prețurile și coeficienții tehnici de transformare care servesc la determinarea cantităților de produse finite care pot fi obținute, astfel cum se prevede la articolul 40 alineatul (1).

(3)   După recepționarea materiei prime livrate de solicitant, primul operator informează autoritatea competentă de care aparține cu privire la cantitatea de materie primă recepționată, specificând atât specia, cât și numele și adresa părții contractante care i-a livrat materia primă, locul livrării și numărul de referință al respectivului contract, într-un termen care trebuie stabilit de statele membre astfel încât să permită vărsarea plății la data prevăzută la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

În cazul în care statul membru al primului operator este diferit de statul în care s-a cultivat materia primă, autoritatea competentă de care aparține primul operator informează autoritatea competentă de care aparține solicitantul, în termen de patruzeci de zile lucrătoare de la primirea informațiilor menționate la primul paragraf, cu privire la cantitatea totală de materie primă livrată.

SECȚIUNEA 7

Garanții

Articolul 35

Garanția primului operator

(1)   Primul operator constituie întreaga garanție menționată la alineatul (2) pe lângă autoritatea competentă de care aparține până la data limită de prezentare a cererii de plată în decursul anului în cauză și în statul membru în cauză.

(2)   Pentru fiecare materie primă, garanția se calculează pe baza unei sume de 60 de euro pe hectar, înmulțită cu suma tuturor terenurilor care fac obiectul unui contract semnat de primul operator în cauză și care se utilizează pentru producția materiei prime menționate.

(3)   În cazul în care contractul s-a modificat sau a fost reziliat în condițiile menționate la articolul 27 sau la articolul 28, garanția constituită se adaptează în consecință.

(4)   Garanția se eliberează, în mod proporțional, pentru fiecare materie primă, cu condiția ca autoritatea competentă de care aparține primul operator să fi obținut proba conform căreia transformarea cantităților de materii prime în cauză a respectat cerința prevăzută la articolul 26 alineatul (2) litera (f), ținând seama, după caz, de modificările efectuate în conformitate cu dispozițiile articolului 29.

Articolul 36

Cerințe principale și subordonate

(1)   Următoarele obligații constituie cerințe principale în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei (30):

(a)

obligația de a transforma cantitățile de materie primă în special în produsele finite menționate în contract. Transformarea se realizează înaintea datei de 31 iulie a celui de-al doilea an ulterior anului de recoltare a materiei prime;

(b)

obligația ca produsul să fie însoțit de un exemplar de control T5, în conformitate cu articolele 37 și 38 din prezentul regulament.

(2)   Următoarele obligații, care revin primului operator, constituie cerințe subordonate în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85:

(a)

obligația de a recepționa toate materiile prime livrate de solicitant în conformitate cu dispozițiile articolului 24 alineatul (3) din prezentul regulament;

(b)

obligația de a depune o copie a contractului în conformitate cu dispozițiile articolului 34 alineatul (1) din prezentul regulament;

(c)

obligația de a comunica informațiile solicitate în conformitate cu articolul 34 alineatul (3) primul paragraf din prezentul regulament;

(d)

obligația de a constitui o garanție în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din prezentul regulament.

SECȚIUNEA 8

Documente pentru vânzare, cedare sau livrare într-un alt stat membru sau pentru export

Articolul 37

Exemplar de control T5

În cazul în care primul operator vinde sau cedează unui al doilea operator stabilit într-un alt stat membru produse intermediare care fac obiectul unui contract menționat la articolul 26, produsul trebuie însoțit de un exemplar de control T5, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

La rubrica „Altele”, în rubrica 104 a exemplarului de control T5, trebuie scrisă una din următoarele mențiuni:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 26 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 26 nařízení Komise (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 26 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 26 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 26 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 26

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 26. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 26 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 26 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 26 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s článkom 26 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 26 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 26 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 26 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Articolul 38

Probe alternative la exemplarul de control T5

În cazul în care exemplarul de control T5 nu revine biroului de plecare al organismului responsabil cu controlul din statul membru în care primul operator s-a stabilit la două luni de la expirarea termenului prevăzut pentru transformarea materiilor prime la articolul 36 alineatul (1) litera (a) ca urmare a unor circumstanțe care nu pot fi puse pe seama primului operator, următoarele documente pot fi acceptate ca probe alternative la exemplarul de control T5:

(a)

facturile de cumpărare a produselor intermediare;

(b)

dovezile celui de-al doilea operator cu privire la transformarea finală a materiilor prime în produsele energetice menționate la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și

(c)

fotocopii legalizate, de către al doilea operator, ale documentelor contabile care dovedesc efectuarea transformării.

SECȚIUNEA 9

Controale

Articolul 39

Ținerea registrelor

(1)   Autoritatea competentă a statului membru precizează registrele care trebuie ținute de operator, precum și frecvența lor, care trebuie să fie cel puțin lunară.

Respectivele registre trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

(a)

cantitățile diferitelor materii prime cumpărate pentru a fi transformate;

(b)

cantitățile de materii prime transformate, precum și cantitățile și tipurile de produse finite, coproduse și subproduse obținute din respectivele materii prime;

(c)

pierderile survenite în timpul transformării;

(d)

cantitățile distruse, precum și motivele acestei distrugeri;

(e)

cantitățile și tipurile de produse vândute sau cedate de către operator și prețurile obținute;

(f)

după caz, numele și adresa operatorilor ulteriori.

(2)   Autoritatea competentă de care aparține primul operator verifică respectarea de către contractul prezentat a condițiilor prevăzute la articolul 24 alineatul (1). În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, este informată autoritatea competentă de care aparține solicitantul.

(3)   Pentru calcularea valorii economice a produselor menționate la articolul 24 alineatul (1), autoritatea competentă în cauză compară, pe baza informațiilor menționate la articolul 34 alineatul (2), suma valorilor tuturor produselor energetice cu suma valorilor tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări rezultate din aceeași transformare. Fiecare valoare este rezultatul înmulțirii cantității respective cu media prețurilor franco fabrică verificate în decursul anului de comercializare precedent. În cazul în care aceste prețuri nu sunt disponibile, autoritatea competentă stabilește prețurile adecvate, în special pe baza informațiilor menționate la articolul 34 alineatul (2).

Articolul 40

Controale la sediile operatorilor

(1)   Autoritățile competente ale statului membru în care au loc transformările organizează controale privind respectarea dispozițiilor articolului 24 alineatul (1) pe lângă cel puțin 25 % dintre operatorii stabiliți pe teritoriul său, selecționați printr-o analiză de risc. Aceste controale vizează cel puțin următoarele elemente:

(a)

o comparație între suma valorilor tuturor produselor energetice și suma valorilor tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări și rezultate din aceeași transformare;

(b)

o analiză a sistemului de producție al operatorului, care cuprinde controale fizice și verificarea documentelor comerciale în vederea asigurării coerenței, în cazul operatorului, între livrările de materii prime, produsele finite, coprodusele și subprodusele.

Pentru controlul menționat la litera (b), autoritatea competentă se bazează în special pe coeficienții tehnici de transformare a materiilor prime în cauză. În cazul în care în legislația comunitară există astfel de coeficienți privind exportul, aceștia se aplică. În absența lor, în cazul în care în legislația comunitară există alți coeficienți, aceștia se aplică. În toate celelalte cazuri, controlul se bazează în special pe coeficienții general admiși de industria de transformare în cauză.

(2)   În cazul transformărilor menționate la articolul 25, controalele se efectuează la 10 % din solicitanții selecționați pe baza unei analize a riscurilor care ia în considerare:

(a)

cuantumul ajutoarelor;

(b)

numărul de parcele agricole și suprafața care face obiectul unei cereri de ajutor;

(c)

evoluția în comparație cu anul precedent;

(d)

rezultatele controalelor efectuate în decursul anilor precedenți;

(e)

alți parametri care trebuie stabiliți de statele membre, pe baza unui element de reprezentativitate a declarațiilor depuse.

(3)   În cazul în care, în urma controalelor menționate la alineatul (2), se descoperă nereguli în cel puțin 3 % din cazuri, autoritatea competentă efectuează controale suplimentare în timpul anului în curs și mărește în consecință procentul agricultorilor care trebuie să facă obiectul unui control la fața locului în următorul an.

(4)   În cazul în care se prevede că anumite elemente ale controalelor menționate la alineatele (1) și (2) pot fi puse în aplicare pe baza unui eșantion, acesta trebuie să garanteze un nivel de control fiabil și reprezentativ.

(5)   Toate controalele la fața locului fac obiectul unui raport de control semnat de inspector, care cuprinde cu precizie diferitele elemente ale controlului. Respectivul raport indică, în special:

(a)

data controlului;

(b)

persoanele prezente;

(c)

perioada controlată;

(d)

tehnicile de control utilizate, inclusiv, după caz, o trimitere la metodele de eșantionare;

(e)

rezultatele controlului.

Articolul 41

Producția de cânepă

Se aplică dispozițiile privind cânepa menționate la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 al Comisiei (31) și la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 42

Măsuri suplimentare și asistență reciprocă

(1)   Statele membre iau toate măsurile suplimentare necesare în vederea bunei aplicări a prezentului capitol și își acordă asistență reciprocă în vederea efectuării controalelor prevăzute la respectivul capitol. În cazul în care prezentul capitol nu prevede reduceri sau excluderi adecvate, statele membre pot aplica sancțiuni naționale adecvate împotriva agenților comerciali implicați în procedura de acordare a ajutoarelor.

(2)   În cazul în care este necesar sau în măsura în care dispozițiile prezentului capitol impun acest lucru, statele membre își acordă asistență reciprocă pentru a garanta eficiența controalelor și pentru a permite verificarea autenticității documentelor prezentate și exactitatea datelor schimbate.

SECȚIUNEA 10

Excludere de la schema de ajutor pentru culturi energetice și evaluare

Articolul 43

Excludere a materiilor prime de la schema de ajutor pentru culturi energetice și suprafață cultivată minimă

(1)   Statele membre pot exclude de la schema de ajutor pentru culturi energetice orice materie primă agricolă, în cazul în care aceasta ridică dificultăți privind controlul, sănătatea publică, mediul, dreptul penal sau o rată redusă de produse energetice finale.

(2)   Statele membre sunt autorizate să stabilească o suprafață cultivată minimă pentru toate materiile prime menționate la articolul 24.

Articolul 44

Evaluare

Statele membre transmit Comisiei, înainte de data de 15 octombrie după sfârșitul anului pentru care s-a acordat ajutorul, toate informațiile necesare în vederea evaluării schemei de ajutor pentru culturi energetice.

Comunicările cuprind, în special, următoarele informații:

(a)

suprafețele pentru fiecare tip de materie primă;

(b)

cantitățile din fiecare tip de materie primă, produs finit, subprodus sau coprodus obținut, cu indicarea tipului de materie primă utilizată;

(c)

măsurile adoptate în temeiul articolului 25;

(d)

materiile prime excluse de la schema de ajutor pentru culturi energetice în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) și suprafețele cultivate minime menționate la articolul 43 alineatul (2).

CAPITOLUL 9

AJUTOR REGIONAL SPECIAL PENTRU CULTURILE ARABILE

Articolul 45

Data pentru semănături

Pentru a fi eligibilă pentru ajutorul regional special pentru culturi arabile prevăzut la articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, suprafața declarată trebuie însămânțată până la data stabilită de statele membre, data limită fiind 15 iunie.

CAPITOLUL 10

AJUTOR PENTRU PRODUCȚIA DE SEMINȚE

Articolul 46

Semințe certificate

În cazul aplicării articolului 99 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ajutorul se acordă numai pentru producția de semințe de bază și de semințe certificate în mod oficial, astfel cum sunt stabilite de Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE și care respectă standardele și condițiile stabilite de directivele menționate anterior, în conformitate cu articolele 47-50 din prezentul regulament.

Articolul 47

Producție de semințe

(1)   Semințele se produc:

(a)

fie în cadrul unui contract de cultivare încheiat între o unitate de semințe sau un ameliorator și un cultivator de semințe,

(b)

fie direct de către unitatea de semințe sau de către ameliorator, această producție trebuind dovedită printr-o declarație de cultivare.

(2)   Unitățile de semințe și amelioratorii menționați la alineatul (1) sunt aprobați și înregistrați de statele membre. Aprobarea sau înregistrarea de către un stat membru este valabilă pe teritoriul întregii Comunități.

(3)   O unitate de semințe sau un ameliorator care cultivă sau pentru care se cultivă semințe într-un stat membru altul decât cel în care s-a efectuat aprobarea sau înregistrarea menționată la alineatul (2) furnizează autorităților competente ale respectivului alt stat membru, la cererea acestuia, toate informațiile necesare în vederea controlului dreptului la ajutor.

Articolul 48

Eligibilitate teritorială

Ajutorul se acordă de către fiecare stat membru numai pentru semințele recoltate pe teritoriul său în anul calendaristic în decursul căruia începe anul de comercializare pentru care s-a prevăzut ajutorul.

Ajutorul se acordă tuturor cultivatorilor de semințe în condiții care garantează egalitatea de tratament între beneficiari, indiferent de locul de stabilire pe teritoriul Comunității.

Articolul 49

Comercializarea semințelor

Ajutorul se acordă numai cu condiția comercializării semințelor în vederea cultivării de către destinatar până la data de 15 iunie a anului consecutiv recoltei. Prin „comercializare” se înțelege menținerea la dispoziție sau în stoc, expoziția în vederea vânzării, oferirea spre vânzare, vânzarea sau livrarea către o altă persoană.

Articolul 50

Soiurile de Cannabis sativa L.

Soiurile de Cannabis sativa L eligibile pentru ajutor în conformitate cu articolul 99 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt cele prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

CAPITOLUL 11

PLATĂ PE SUPRAFAȚĂ PENTRU CULTURILE ARABILE

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale privind eligibilitatea pentru ajutor în ceea ce privește plata pe suprafață pentru culturile arabile

Articolul 51

Terenuri eligibile pentru ajutor

(1)   În sensul capitolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se înțelege prin:

(a)

„pășuni permanente”, „pășunile permanente” în sensul articolului 2 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei;

(b)

„culturi permanente”, „culturile permanente” în sensul articolului 2 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 al Comisiei.

(2)   În sensul articolului 108 primul alineat din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se consideră terenuri destinate pășunilor permanente în 2003:

(a)

terenurile declarate de un agricultor în cererea sa de ajutor pentru anul 2003 ca fiind pășuni permanente

și

(b)

terenurile nedeclarate de un agricultor în cererea sa de ajutor pentru anul 2003, cu excepția cazului în care se poate demonstra că respectivele terenuri nu au fost pășuni permanente în 2003.

(3)   În conformitate cu articolul 108 paragraful al treilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre sunt autorizate să deroge de la dispozițiile primului paragraf din respectivul articol numai în următoarele condiții:

(a)

în cazul suprafețelor angajate într-un program de restructurare, definit ca o „modificare a structurii și/sau a suprafeței eligibile a unei exploatații, impusă de autoritățile publice”, statele membre iau măsuri pentru a împiedica mărirea semnificativă a suprafeței totale eligibile pentru plăți pe suprafață pentru culturile arabile. Respectivele măsuri pot prevedea, în special, posibilitatea de a considera ca neeligibile suprafețe anterior eligibile în locul altor suprafețe devenite eligibile. Suprafețele nou declarate eligibile de statele membre în cadrul unui program de restructurare nu depășesc cu mai mult de 5 % suprafețele nou declarate neeligibile;

(b)

în cazul unei intervenții publice, indiferent de forma sa, în cazul în care, în urma acestei intervenții, un agricultor cultivă terenuri considerate anterior neeligibile pentru plata pe suprafață pentru culturile arabile pentru a-și putea continua activitatea agricolă normală și în cazul în care, în urma acestei intervenții, terenuri anterior considerate eligibile încetează să mai fie eligibile, statele membre nu își pot mări suprafața agricolă totală eligibilă, cu titlu temporar sau definitiv, cu mai mult de 0,1 % din suprafața de bază totală;

(c)

în cazul în care agricultorii pot justifica, cu argumente pertinente și obiective, schimbul de terenuri neeligibile pentru plata pe suprafață pentru culturi arabile cu terenuri eligibile în exploatațiile lor, statele membre trebuie să verifice că nici un motiv valabil nu justifică refuzul acestor schimburi, în special din punctul de vedere al riscului de mediu, și să dovedească, într-un plan pe care îl prezintă Comisiei, că cantitatea totală de terenuri eligibile rămâne neschimbată; aceste schimburi nu pot determina în nici un caz o mărire a suprafeței totale de terenuri arabile eligibile în exploatație. Statele membre trebuie să prevadă un sistem de notificare și de aprobare prealabilă a acestor schimburi.

Articolul 52

Condiții de plată

Fără a aduce atingere articolului 2, plățile pe suprafață pentru culturi arabile se acordă numai pentru suprafețele:

(a)

situate în regiuni adaptate pentru producția de culturi arabile din punct de vedere al climei și al situației agronomice. Statele membre sunt abilitate să determine dacă o regiune este adecvată pentru producția de anumite culturi arabile;

(b)

pe care cultura se menține cel puțin până la începutul înfloririi în condiții normale de creștere.

În ceea ce privește grâul dur, culturile sunt, de asemenea, menținute în conformitate cu standardele locale cel puțin până la data de 30 iunie a anului pentru care se acordă plata, cu condiția să nu se recolteze în stadiul de maturitate deplină înainte de această dată.

Articolul 53

Cuantumul regional

(1)   În cazurile în care suprafețele eligibile pentru plata pe suprafață pentru culturi arabile ale unui producător se situează în mai multe regiuni de producție, cuantumul care trebuie vărsat se acordă în funcție de localizarea fiecărei suprafețe cuprinse în cerere.

(2)   Statele membre care aplică un tratament separat în cazul porumbului într-o regiune în care porumbul este destinat în special pentru însilozare sunt autorizate să aplice, în cazul tuturor suprafețelor de porumb din regiunea în cauză, randamentul unei cereale furajere din această regiune.

SECȚIUNEA 2

Dispoziții specifice pentru anumite culturi arabile

Articolul 54

Iarbă pentru siloz

(1)   În sensul aplicării articolului 100 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, prin „iarbă pentru siloz” se înțelege cultivarea unei suprafețe semănate în principal cu graminee erbacee și recoltată încă verde, cel puțin o dată pe an, în vederea conservării în mediu închis prin fermentare anaerobă a produsului.

Suprafețele înregistrate în vederea producției de semințe de ierburi certificate în conformitate cu Directiva 66/401/CEE în decursul anului de comercializare în cauză sunt excluse de la plata pe suprafață pentru culturi arabile.

(2)   Dispozițiile prezentului capitol se aplică în cazul ierbii pentru siloz, cu excepția condiției de înflorire prevăzute la articolul 52 primul paragraf litera (b).

(3)   Sunt eligibili pentru plăți pe suprafață pentru iarba pentru siloz agricultorii din statele membre care prevăd o suprafață specială pentru iarba pentru siloz stabilită în anexa IV.

Articolul 55

Grâu dur

(1)   Cererile de suplimentare și de ajutor special pentru grâul dur prevăzute la articolul 105 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt condiționate de:

(a)

depunerea unei cereri de plată pe suprafață, în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în cazul unui număr identic de hectare cultivate cu grâu dur;

(b)

utilizarea unei cantități minime de semințe certificate în conformitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului.

(2)   Înainte de data de 1 octombrie a anului anterior celui pentru care se acordă ajutorul, statele membre stabilesc și comunică agricultorilor cantitatea minimă de semințe certificate care trebuie utilizate în conformitate cu practicile agricole din statul membru în cauză.

Articolul 56

In și cânepă destinate producției de fibre

(1)   Plata pe suprafață pentru inul și cânepa destinate producției de fibre este condiționată de:

(a)

prezentarea unui exemplar al contractului sau angajamentului menționat la articolul 106 primul alineat din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 până la data de 15 septembrie a anului pentru care se acordă plata sau la o dată anterioară stabilită de statul membru;

(b)

utilizarea de semințe din următoarele soiuri:

(i)

în ceea ce privește inul destinat producției de fibre, soiurile prevăzute în anexa V la data de 15 mai a anului pentru care se acordă plata;

(ii)

în ceea ce privește cânepa destinată producției de fibre, soiurile prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004 la data de 15 mai a anului pentru care se acordă plata și certificate în conformitate cu Directiva 2002/57/CEE (32).

(2)   În scopul acordării plății pe suprafață pentru cânepa destinată producției de fibre, statele membre sunt autorizate să stabilească o rată minimă de însămânțare compatibilă cu bunele practici de cultivare a cânepii.

Articolul 57

Dată pentru semănături

Prin derogare de la dispozițiile articolului 109 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre pot amâna data limită a semănăturilor până la 15 iunie, în cazul culturilor menționate în anexa VIII la prezentul regulament și în zonele care trebuie stabilite de statele membre în cauză, situate în regiunile specificate în respectiva anexă.

SECȚIUNEA 3

Suprafețe de bază, randamente de referință și plafoane

Articolul 58

Suprafețe irigate și neirigate

(1)   În cazul în care se prevăd randamente diferențiate între suprafețele irigate și neirigate în planurile de regionalizare menționate la articolul 103 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre stabilesc norme care permit determinarea irigării unei suprafețe în decursul unui an de comercializare. Statele membre stabilesc, în special:

(a)

o listă a culturilor arabile pentru care se poate efectua o plată pe suprafață la rata randamentului obținut în urma irigării;

(b)

o descriere a materialului de irigare de care trebuie să dispună agricultorul; importanța materialului trebuie să fie proporțională cu suprafața în cauză și să permită aportul apei necesare pentru a asigura dezvoltarea normală a plantei în timpul ciclului său de vegetație;

(c)

perioada de irigare care trebuie luată în considerare.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică regiunilor de producție „Regadío” din Spania sau altor regiuni în care irigarea constituie o caracteristică istorică asociată parcelelor, ceea ce permite distingerea și inventarierea lor.

Articolul 59

Depășire a suprafeței de bază

(1)   Pentru a determina eventualele depășiri ale suprafeței regionale de bază în conformitate cu articolul 102 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, autoritatea competentă a statului membru în cauză ia în considerare:

(a)

suprafața regională de bază, astfel cum este stabilită în anexa IV la prezentul regulament;

(b)

suma suprafețelor pentru care se solicită o plată pe suprafață pentru fiecare cultură, inclusiv, în cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, retragerea obligatorie din circuitul agricol corespunzătoare.

Retragerea voluntară din circuitul agricol trebuie atribuită suprafețelor altele decât cele irigate, altele decât cele însămânțate cu porumb și/sau altele decât cele însămânțate cu iarbă pentru siloz.

(2)   La determinarea sumei suprafețelor pentru care s-au depus cereri de ajutor, nu se ține seama de suprafețele sau de părțile suprafețelor garantate de o cerere considerată în mod evident nejustificată cu ocazia controlului administrativ.

După caz, se ia în considerare suprafața efectiv determinată cu ocazia controalelor la fața locului în conformitate cu articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(3)   Suma suprafețelor pentru care s-au depus cereri, ajustată în conformitate cu alineatul (2), se mărește cu suprafețele însămânțate cu culturi arabile în sensul titlului IV capitolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, utilizate în vederea justificării unei cereri de ajutor în conformitate cu titlul IV capitolul 12 din regulamentul menționat anterior.

(4)   Rata de depășire a suprafeței de bază se stabilește după schema prevăzută în anexa VI.

Articolul 60

Depășire a suprafeței limitate cu grâu dur

(1)   Pentru a constata o eventuală depășire a suprafeței limitate cu grâu dur eligibilă pentru suplimentul la plata pe suprafață stabilit la articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, autoritățile competente ale statelor membre țin seama de suma suprafețelor pentru care se solicită suplimentul la plățile pe suprafață pentru grâu dur, ajustată în conformitate cu articolul 59 alineatul (2) din prezentul regulament și, după caz, redusă ca urmare a aplicării articolului 102 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) se aplică în vederea constatării depășirii eventuale a suprafețelor limitate eligibile pentru ajutorul special pentru grâu dur, stabilite la articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 61

Rata definitivă de depășire a suprafețelor și coeficient de reducere

(1)   În cazul în care se constată o depășire a suprafețelor menționate la articolele 59 și 60, statul membru în cauză stabilește, până la data de 31 octombrie a anului în cauză, rata de depășire definitivă, trunchiată la a doua zecimală.

(2)   Rata definitivă astfel determinată se utilizează la calcularea reducerii proporționale a suprafeței eligibile pentru:

(a)

plata pe suprafață pentru culturi arabile în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b)

suplimentul la această plată și ajutorul special pentru grâu dur în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și după aplicarea articolului 102 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior.

Articolul 62

Subsuprafețe de bază

În sensul aplicării articolului 102 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre determină și comunică Comisiei, până la data de 15 septembrie a anului pentru care se solicită plata pe suprafață, următoarele elemente:

(a)

suprafața națională de bază care trebuie subdivizată;

(b)

criteriile utilizate de statul membru pentru stabilirea subsuprafețelor de bază;

(c)

subsuprafețele de bază (numărul, numele și dimensiunea);

(d)

normele de concentrare a măsurilor aplicabile în caz de depășire.

Articolul 63

Plafonarea sumei plăților

Pentru a determina eventuala depășire a plafonului plăților și a coeficientului de reducere corespunzător, astfel cum sunt prevăzute la articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, autoritățile competente ale statelor membre țin seama de reducerea proporțională a suprafețelor eligibile prevăzută la articolul 102 alineatul (1) și la articolul 105 alineatul (2) din respectivul regulament.

SECȚIUNEA 4

Retragerea terenurilor din circuitul agricol

Articolul 64

Definiție

În sensul aplicării articolului 107 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, prin „retragerea terenurilor din circuitul agricol” se înțelege întreruperea cultivării unei suprafețe eligibile pentru a beneficia de plăți pe suprafață în conformitate cu articolul 108 din respectivul regulament.

Articolul 65

Condiții aplicabile

(1)   Articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 795/204 se aplică.

(2)   Prin derogare de la articolul 107 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și pentru anii 2005 și 2006, Malta este autorizată să stabilească cerințele privind dimensiunea minimă a suprafețelor retrase din circuitul agricol la mai puțin de 0,1 hectare, în ceea ce privește suprafața, și la mai puțin de zece metri, în ceea ce privește lățimea.

Articolul 66

Repartizare regională

(1)   Cererile de ajutor menționate la titlul II din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt defalcate pe regiune, în conformitate cu planul de regionalizare menționat la articolul 103 din respectivul regulament.

(2)   Unei cereri de plată pe suprafață dintr-o anumită regiune de producție îi corespunde o declarație de retragere a terenurilor din circuitul agricol pentru cel puțin numărul corespunzător de hectare cultivate în aceeași regiune de producție.

(3)   Statul membru poate prevedea o derogare de la alineatul (2) pe baza unor criterii obiective.

(4)   Prin derogare de la alineatul (2), retragerea obligatorie a terenurilor din circuitul agricol care corespunde unei cereri de plată pe suprafață depuse poate fi efectuată total sau parțial:

(a)

în Spania, în cazul unei exploatații situate în regiunile de producție numite „secano” și „regadío”, în regiunea numită „secano”;

(b)

într-o altă regiune de producție, cu condiția ca suprafețele care trebuie retrase din circuitul agricol să se situeze în regiuni de producție învecinate cu regiunile în care se găsesc suprafețele cultivate.

(5)   În cazul aplicării alineatelor (3) și (4), suprafața care trebuie retrasă din circuitul agricol este ajustată pentru a se ține seama de diferența dintre randamentele utilizate pentru calcularea plății pentru retragerea din circuitul agricol în regiunile în cauză. Cu toate acestea, aplicarea prezentului alineat nu poate conduce la o diminuare a numărului de hectare a căror cultivare trebuie întreruptă în vederea respectării obligației de retragere din circuitul agricol.

Articolul 67

Culturi de leguminoase

(1)   În sensul aplicării articolului 107 alineatul (3) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, „culturi de leguminoase” reprezintă suprafețele însămânțate cu unul sau mai multe specii de leguminoase furajere prevăzute în anexa VII la prezentul regulament. Însămânțarea în combinație cu cereale și/sau graminee este autorizată în următoarele condiții:

(a)

suprafața se însămânțează în principal cu leguminoase furajere;

(b)

nu pot fi recoltate separat.

În cazul în care standardele de mediu regionale specifice stabilite de statele membre în cazul culturilor biologice stabilesc un plafon pentru suprafețele însămânțate cu leguminoase furajere, condiția privind suprafețele însămânțate în principal cu leguminoase furajere prevăzută la litera (a) este îndeplinită în cazul în care se respectă cel puțin 85 % din limita stabilită de statele membre.

(2)   Suprafețele pe care cultura de leguminoase menționată la alineatul (1) îndeplinește, între 15 ianuarie și 31 august, condițiile necesare pentru a beneficia de schema de ajutor prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 (33) al Consiliului nu pot beneficia de plăți pe suprafață.

Articolul 68

Plăți privind terenurile retrase voluntar din circuitul agricol

În sensul aplicării articolului 107 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în cazul aplicării articolului 66 din respectivul regulament, statele membre autorizează agricultorii să retragă din circuitul agricol până la minimum 10 % din suprafața pentru care s-a depus o cerere de plată pe suprafață pentru culturi arabile și care nu s-a utilizat în vederea obținerii unui drept la o plată pentru retragerea terenurilor din circuitul agricol. Statele membre pot stabili procente mai ridicate, în funcție de situațiile specifice și garantând o ocupare suficientă a terenurilor cultivabile.

În ceea ce privește retragerea voluntară a terenurilor din circuitul agricol, suma de bază se stabilește la 63 de euro pe tonă începând cu anul de comercializare 2005-2006. În cazul diferențierii randamentelor dintre terenurile irigate și terenurile neirigate, se aplică plata corespunzătoare obligației de retragere a terenurilor neirigate din circuitul agricol.

Statele membre aplică măsurile adecvate corespunzătoare situației particulare a suprafețelor retrase voluntar din circuitul agricol, astfel încât să le mențină în bune condiții agricole și ecologice și pentru protecția mediului.

SECȚIUNEA 5

Comunicări

Articolul 69

Comunicări

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre informațiile menționate în anexa IX în formatul standardizat prevăzut în respectiva anexă, atât la nivelul regiunii de producție și al suprafeței de bază, cât și la nivel național, în conformitate cu calendarul stabilit la articolul 3.

(2)   În cazul în care se constată o depășire a suprafețelor menționate la articolele 59 și 60, statul membru în cauză stabilește imediat și până la data de 15 noiembrie a anului în cauză, rata definitivă a depășirii și informează Comisia în acest sens până la data de 1 decembrie a anului în cauză. Datele care stau la baza calculării ratei de depășire a unei suprafețe de bază se comunică în conformitate cu schema prevăzută în anexa VI.

(3)   În cazul repartizării ratei de depășire în conformitate cu articolul 102 alineatul (5) și cu articolul 105 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statul membru în cauză comunică această repartizare Comisiei până la 15 noiembrie.

(4)   În cazul aplicării articolului 63, Comisiei îi este comunicat de către statul membru în cauză coeficientul de reducere definitiv până la data de 1 decembrie a anului în cauză.

CAPITOLUL 12

PRIME PENTRU CARNEA DE OAIE ȘI DE CAPRĂ

SECȚIUNEA 1

Plăți directe

Articolul 70

Cereri și perioadă de deținere

(1)   În afara cerințelor prevăzute de sistemul integrat de gestionare și control stabilit la titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (denumit în continuare „sistem integrat”), agricultorii indică în cererea lor de prime pentru oi fătătoare și capre fătătoare și de prime suplimentare dacă comercializează lapte de oaie sau produse lactate pe bază de lapte de oaie în decursul anului pentru care se solicită prima.

(2)   Cererile de primă pentru crescătorii de oi și/sau de capre se depun pe lângă autoritatea competentă în timpul unei perioade unice stabilite de statul membru în cauză, care începe după 1 noiembrie și se termină înainte de 30 aprilie care precedă, respectiv urmează începutului de an pentru care se solicită primele.

Cu toate acestea, Regatul Unit poate stabili, în cazul Irlandei de Nord, o perioadă diferită față de perioada stabilită pentru Marea Britanie.

(3)   Perioada menționată la articolul 115 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pe parcursul căreia agricultorul se angajează să păstreze pe exploatația sa numărul de oi și/sau de capre pentru care se solicită prima („perioadă de deținere”) este de 100 de zile începând cu prima zi următoare ultimei zile a perioadei de depunere a cererilor menționată la alineatul (2).

Articolul 71

Zone eligibile pentru prima pentru capre fătătoare

Se consideră că criteriile menționate la articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt îndeplinite în zonele enumerate în anexa X.

Cu toate acestea, statele membre verifică în mod regulat dacă aceste criterii continuă să fie îndeplinite în toate zonele enumerate în anexa X, situate pe teritoriile lor respective. În urma acestei evaluări, statele membre informează Comisia cu privire la eventuala necesitate de modificare a anexei X înainte de data de 31 iulie a anului anterior celui pentru care se aplică modificarea. Statele membre comunică în special Comisiei zonele sau părțile din zonele enumerate în anexa X care nu mai îndeplinesc criteriile menționate la articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, precum și eventualele zone care îndeplinesc aceste criterii, dar care nu sunt prevăzute încă în anexa X. În ceea ce privește aceste noi zone potențiale, statele membre furnizează Comisiei o justificare detaliată a propunerii lor.

Articolul 72

Cerere de primă suplimentară și de primă pentru capre fătătoare

(1)   Pentru a putea beneficia de prima suplimentară sau de prima pentru capre fătătoare, un agricultor pe exploatația căruia minimum 50 %, dar maximum 100 % din suprafața utilizată în scopuri agricole se situează în zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în anexa X la prezentul regulament, prezintă o declarație sau declarații care precizează localizarea terenurilor sale în conformitate cu alineatele (2) și (3) din prezentul articol.

(2)   Un agricultor care trebuie, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, să prezinte anual, cu ocazia unei cereri de ajutor, o declarație privind suprafața agricolă totală utilizată a exploatației sale, precizează în respectiva declarație parcelele utilizate în scopuri agricole situate în zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în anexa X la prezentul regulament, după caz.

Un agricultor care nu trebuie să prezinte declarația menționată la alineatul (1) prezintă anual o declarație specială care utilizează, după caz, sistemul de identificare a parcelelor agricole prevăzut în cadrul sistemului integrat.

Respectiva declarație specială indică localizarea tuturor terenurilor pe care le deține, pe care le arendează sau pe care le utilizează indiferent de mijloace, cu precizarea suprafeței lor și a parcelelor utilizate în scopuri agricole situate în zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în anexa X, după caz. Statele membre pot prevedea includerea acestei declarații speciale în cererea de primă pentru oi fătătoare și/sau pentru capre fătătoare. De asemenea, statele membre pot solicita ca declarația specială să se efectueze printr-un formular de „cerere de plată unică”.

(3)   Autoritatea națională competentă poate solicita prezentarea unui titlu de proprietate, a unui contract de arendare sau a unei înțelegeri scrise între agricultori și, după caz, o dovadă din partea autorității locale sau regionale care a pus la dispoziția agricultorului în cauză terenurile utilizate în scopuri agricole. Respectiva dovadă trebuie să menționeze suprafața concesionată producătorului, cu precizarea parcelelor situate în zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în anexa X la prezentul regulament, după caz.

Articolul 73

Agricultorii care practică transhumanța

(1)   Cererile de primă prezentate de agricultorii ale căror exploatații se situează în una din zonele geografice menționate la articolul 114 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și care doresc să beneficieze de prima suplimentară cuprind indicația:

(a)

locului sau locurilor în care se practică transhumanța pentru anul în curs,

(b)

perioadei minime de 90 de zile menționate la articolul 114 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilite pentru anul în curs.

(2)   Cererile de prime ale agricultorilor menționați la alineatul (1) sunt însoțite de documentele care dovedesc că transhumanța s-a efectuat într-adevăr, cu excepția cazurilor de forță majoră sau ca urmare a unor circumstanțe naturale justificate în mod corespunzător care au afectat viața șeptelului în cursul celor doi ani precedenți și în special de un certificat eliberat de autoritatea locală sau regională din locul de transhumanță care dovedește că transhumanța a avut loc într-adevăr timp de cel puțin 90 de zile consecutive.

În cazul controalelor administrative efectuate în privința cererilor, statele membre se asigură că locul de transhumanță indicat în cererea de primă se află într-adevăr într-una din zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 74

Eligibilitate pentru primă

(1)   Primele se varsă agricultorului pe baza numărului de capre și/sau de oi deținute pe exploatație pe durata întregii perioade de deținere menționate la articolul 70 alineatul (3).

(2)   Animalele care îndeplinesc condițiile prevăzute în definițiile menționate la articolul 112 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în ultima zi a perioadei de deținere sunt considerate eligibile pentru primă.

Articolul 75

Inventarul agricultorilor care comercializează lapte sau produse din lapte de oaie

Pentru fiecare an, statele membre stabilesc, până în a treizecea zi a perioadei de deținere, un inventar al agricultorilor care comercializează lapte sau produse din lapte de oaie pe baza declarațiilor agricultorilor menționate la articolul 70 alineatul (1).

Pentru stabilirea respectivului inventar, statele membre țin seama de rezultatele controalelor efectuate și de toate celelalte surse de informații de care dispune autoritatea competentă, în special de datele obținute de la operatori sau distribuitori privind comercializarea laptelui sau a produselor din lapte de oaie de către agricultori.

Articolul 76

Comunicare

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a)

până la data de 31 iulie a fiecărui an, informațiile privind cererile de primă depuse pentru anul în curs, utilizând formularul al cărui model este prevăzut în anexa XI;

(b)

până la data de 31 iulie a fiecărui an, numărul și suma primelor vărsate pe durata anului anterior după aplicarea reducerii ajutorului prevăzute la articolul 120 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 după caz, utilizând formularul al cărui model este prevăzut în anexa XII la prezentul regulament;

(c)

până la data de 31 octombrie a fiecărui an, eventualele modificări ale listei cu zonele geografice care practică transhumanța menționate la articolul 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și la articolul 73 din prezentul regulament.

La cerere, informațiile solicitate la primul paragraf se pun la dispoziția instituțiilor naționale responsabile cu elaborarea statisticilor oficiale în sectorul cărnii de oaie și de capră.

(2)   În cazul modificării informațiilor solicitate la alineatul (1), în special în urma controalelor sau corecțiilor sau îmbunătățirii cifrelor anterioare, Comisiei i se comunică o actualizare în termen de o lună de la modificare.

SECȚIUNEA 2

Limite, rezerve și transferuri

Articolul 77

Drepturi obținute gratuit

În afara cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător, în cazul în care un agricultor a obținut gratuit drepturi la primă din rezerva națională, nu este autorizat să transfere aceste drepturi sau să le cedeze temporar pe o perioadă de trei ani de la data la care au fost obținute.

Articolul 78

Utilizarea drepturilor

(1)   Un agricultor care deține drepturi le poate utiliza valorificându-le el însuși și/sau prin cedare temporară către un alt agricultor.

(2)   În cazul în care un agricultor nu utilizează procentul minim din drepturile sale stabilite în conformitate cu alineatul (4), în decursul fiecărui an, partea neutilizată se varsă la rezerva națională, cu excepția următoarelor cazuri:

(a)

în cazul unui agricultor care deține maximum douăzeci de drepturi la primă, în cazul în care acest agricultor nu a utilizat procentul minim din drepturile sale, în decursul fiecăruia dintre cei doi ani calendaristici consecutivi, partea neutilizată în cursul ultimului an calendaristic se varsă la rezerva națională;

(b)

în cazul unui agricultor care participă la un program de extensificare recunoscut de Comisie;

(c)

în cazul unui agricultor care participă la un sistem de pensionare anticipată recunoscut de Comisie, care nu impune transferul și/sau cedarea temporară de drepturi;

(d)

în cazurile excepționale, justificate în mod corespunzător.

(3)   Cedarea temporară nu se poate referi decât la ani întregi și cel puțin la numărul minim de animale prevăzut la articolul 79 alineatul (1). La sfârșitul fiecărei perioade de cedare temporară, care nu poate depăși trei ani consecutivi, un agricultor recuperează, cu excepția cazurilor de transfer, totalitatea drepturilor sale pentru el însuși, în decursul a cel puțin doi ani consecutivi. În cazul în care agricultorul nu valorifică el însuși cel puțin procentul minim al drepturilor sale, stabilit în conformitate cu alineatul (4), în decursul fiecăruia dintre cei doi ani, statul membru, cu excepția cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător, retrage anual și varsă la rezerva națională partea de drepturi neutilizate.

Cu toate acestea, în cazul agricultorilor care participă la un sistem de pensionare anticipată recunoscut de Comisie, statele membre pot prelungi durata totală a cedării temporare în funcție de sistemele menționate anterior.

Agricultorii care s-au angajat să participe la un program de extensificare în conformitate cu măsura menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 (34) sau la un program de extensificare în conformitate cu articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu sunt autorizați să cedeze temporar și/sau să își transfere drepturile pe durata angajamentului lor. Cu toate acestea, această interdicție nu se aplică în cazul în care programul permite transferul și/sau cedarea temporară de drepturi unor agricultori a căror participare la măsuri altele decât cele prevăzute la prezentul paragraf presupune obținerea de drepturi.

(4)   Procentul minim de utilizare a drepturilor la primă este stabilit la 70 %.

Cu toate acestea, statele membre pot mări procentul până la 100 %. Înainte de aceasta, Comisiei îi este comunicat de către statele membre procentul pe care intenționează să îl aplice.

Articolul 79

Transfer de drepturi și cedare temporară

(1)   Statele membre pot fixa, în funcție de structurile lor de producție, un minimum de drepturi la primă, care pot face obiectul unui transfer parțial fără transferarea exploatației. Acest minimum nu poate depăși zece drepturi la primă.

(2)   Transferul drepturilor la primă, precum și cedarea temporară a drepturilor, nu pot deveni efective decât după notificarea autorităților competente din statul membru, atât de către agricultorul care transferă și/sau cedează, cât și de cel care primește drepturile.

Notificările au loc în termenul stabilit de statul membru, până la data la care se încheie perioada de depunere a cererilor de primă în statul membru respectiv, cu excepția cazurilor de transfer de drepturi prin moștenire. În acest caz, agricultorul care primește drepturile trebuie să fie în măsură să prezinte documentele legale corespunzătoare, care să ateste faptul că el sau ea este beneficiarul(a) agricultorului decedat.

(3)   În caz de transfer fără transferarea exploatației, numărul de drepturi cedate fără compensație rezervei naționale trebuie să fie, în mod obligatoriu, cel puțin unul.

Articolul 80

Modificarea plafonului individual

În caz de transfer sau de cedare temporară a drepturilor la primă, statele membre stabilesc noul plafon individual și comunică agricultorilor în cauză numărul de drepturi la primă, cel târziu după șaizeci de zile de la ultima zi din perioada în decursul căreia producătorul a depus cererea de primă.

Primul paragraf nu se aplică în cazul efectuării transferului prin moștenire, prevăzut la articolul 79, alineatul (2).

Articolul 81

Agricultori care nu sunt proprietari ai terenurilor pe care le exploatează

Agricultorul care exploatează numai terenuri cu caracter public sau colectiv și care decide să nu mai exploateze aceste terenuri pentru pășunat și să își transfere toate drepturile unui alt agricultor, este tratat în același mod ca și agricultorul care își vinde sau își transferă exploatația. În toate celelalte cazuri, acest agricultor este tratat în același mod ca și agricultorul care își transferă numai drepturile la primă.

Articolul 82

Transfer prin intermediul rezervei naționale

În cazul în care prevede că transferul drepturilor se efectuează prin intermediul rezervei naționale, un stat membru aplică dispoziții naționale similare celor prevăzute în prezentul capitol. În afară de aceasta, în acest caz:

(a)

statele membre pot prevedea faptul că cedarea temporară se efectuează prin intermediul rezervei naționale;

(b)

cu ocazia transferului de drepturi la primă sau a cedării temporare, în cazul aplicării literei (a), transferul la rezerva națională devine efectiv numai după notificarea agricultorului care își transferă și/sau cedează drepturile de către autoritățile competente ale statului membru iar transferul din rezervă către un alt agricultor nu devine efectiv decât după notificarea respectivului agricultor de către autoritățile menționate anterior.

De asemenea, dispozițiile naționale prevăzute la primul paragraf trebuie să asigure faptul că partea de drepturi, alta decât cea prevăzută la articolul 117 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 trebuie să facă obiectul unei plăți de către statul membru, corespunzătoare celei generate de un transfer direct între agricultori, ținând seama, în special, de evoluția producției în statul membru în cauză. Această plată este egală cu plata care va fi cerută agricultorului care va primi drepturi echivalente de la rezerva națională.

Articolul 83

Calculul limitelor individuale

În calculele inițiale și în modificările ulterioare ale limitelor individuale ale drepturilor la primă se rețin numai numere întregi.

În acest scop, în cazul în care rezultatul final al operațiilor aritmetice nu este un număr întreg, se reține numărul întreg cel mai apropiat. Cu toate acestea, în cazul în care rezultatul operațiilor este un număr aflat exact la mijloc între două numere întregi, se reține numărul întreg cel mai mare.

Articolul 84

Comunicare

(1)   Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până la 1 martie 2005, partea de drepturi la primă transferate care trebuie vărsată din nou la rezerva națională în conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și, după caz, măsurile adoptate în temeiul articolului 117 alineatul (3) din regulamentul menționat anterior, precum și eventualele modificări, înainte de data de 1 ianuarie a fiecărui an.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, utilizând tabelul inclus în anexele XIII și XIV, până la data de 30 aprilie a fiecărui an:

(a)

numărul de drepturi la primă cedate fără compensație rezervei naționale în urma transferurilor de drepturi fără transferarea exploatației în decursul anului anterior;

(b)

numărul de drepturi la primă neutilizate prevăzute la articolul 118 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 transferate la rezerva națională în decursul anului anterior;

(c)

numărul de drepturi alocate în aplicarea articolului 118 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în decursul anului anterior;

(d)

numărul de drepturi la primă alocate agricultorilor din zonele defavorizate de la rezerva națională în decursul anului anterior;

(e)

datele privind perioadele și termenele cu privire la transferurile de drepturi și la cererile de primă.

SECȚIUNEA 3

Plăți suplimentare

Articolul 85

Plăți suplimentare

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre care aplică articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 informațiile privind dispozițiile naționale referitoare la acordarea plăților adiționale prevăzute în temeiul articolului 119 din respectivul regulament. După caz, aceste informații includ, în special:

(a)

în ceea ce privește plățile pe cap de animal:

(i)

cuantumurile orientative pe cap de animal și modalitățile de acordare;

(ii)

o estimare orientativă a totalului cheltuielilor și numărul de animale în cauză;

(iii)

cerințele specifice privind densitatea efectivului;

(iv)

alte informații privind normele de aplicare;

(b)

în ceea ce privește plățile pe suprafață, după caz:

(i)

calculul suprafețelor regionale de bază;

(ii)

cuantumurile orientative pe hectar;

(iii)

o estimare orientativă a cheltuielilor totale și a numărului de hectare în cauză;

(iv)

alte informații privind normele de aplicare;

(c)

informațiile privind alte scheme stabilite pentru efectuarea plăților adiționale.

Comisiei îi este comunicată de către statele membre orice modificare pe care acestea o aduc dispozițiilor naționale în termen de o lună de la data respectivelor modificări.

SECȚIUNEA 4

Dispoziții generale

Articolul 86

Conversie în moneda națională

Faptul generator pentru determinarea cursului de schimb care trebuie aplicat cuantumului primei și al plăților prevăzute la articolele 113, 114 și 119 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este începutul anului calendaristic în decursul căruia se acordă prima sau plata.

Cursul de schimb care trebuie utilizat este media, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie dinainte de data faptului generator. Cursul de schimb este stabilit de către Comisie în decursul lunii de după data faptului generator.

CAPITOLUL 13

PLĂȚI PENTRU CARNEA DE VITĂ ȘI MÂNZAT

SECȚIUNEA 1

Primă specială

[Articolul 123 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 87

Cereri

(1)   În completarea cerințelor prevăzute în cadrul sistemului integrat, fiecare cerere de plată directă, astfel cum a fost prevăzută la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, include:

(a)

defalcarea numărului de animale pe categorii de vârstă;

(b)

o trimitere la pașapoartele sau la documentele administrative de însoțire a animalelor care fac obiectul cererii.

(2)   Pot face obiectul unei cereri numai animalele care, la data începerii perioadei de deținere prevăzute la articolul 90:

(a)

în cazul taurilor, au cel puțin șapte luni;

(b)

în cazul boilor:

(i)

au cel puțin șapte luni și cel mult nouăsprezece luni pentru prima categorie de vârstă;

(ii)

au cel puțin douăzeci de luni pentru a doua categorie de vârstă.

Articolul 88

Acordarea primei

Animalele care nu au fost considerate eligibile pentru a beneficia de prima specială, fie ca urmare a aplicării reducerii proporționale prevăzute la articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, fie ca urmare a aplicării factorului de densitate prevăzut la articolul 131 din regulamentul menționat anterior, nu mai pot face obiectul unei cereri pentru aceeași categorie de vârstă și se consideră că au făcut obiectul plății primei.

Articolul 89

Pașapoarte și documente administrative

(1)   În cazul în care, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, pașaportul nu este disponibil, se înlocuiește cu un document administrativ național, astfel cum este prevăzut la articolul 123 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Autoritățile competente din statul membru se asigură că pașaportul sau documentul administrativ asigură acordarea unei singure prime pe animal și pe categorie de vârstă. În acest scop, statele membre își acordă asistența reciprocă necesară.

(3)   Statele membre pot prevedea ca documentul administrativ național prevăzut la alineatul (1) să fie constituit:

(a)

sub forma unui document de însoțire pentru fiecare animal în parte;

(b)

sub forma unei liste complete, ținute de agricultor și conținând toate datele prevăzute pentru documentul administrativ, cu condiția ca animalele în cauză să rămână, începând cu ziua depunerii primei cereri, în posesia aceluiași agricultor, până la introducerea lor pe piață în vederea sacrificării;

(c)

sub forma unei liste complete, ținute de autoritatea centrală și conținând toate datele prevăzute pentru documentul administrativ, cu condiția ca statul membru sau regiunea dintr-un stat membru care recurge la această posibilitate să procedeze la controale la fața locului pentru toate animalele care fac obiectul unei cereri, la controale privind circulația acestor animale, precum și la o marcare distinctivă a fiecăruia dintre animalele controlate, pe care agricultorii sunt obligați să le permită;

(d)

sub forma unei liste complete, ținute de autoritatea centrală și conținând toate datele prevăzute pentru documentul administrativ, cu condiția ca statul membru să ia toate măsurile necesare pentru a evita dubla acordare a primei pentru aceeași categorie de vârstă și pentru a asigura, la cerere și de îndată, informarea privind statutul primei pentru fiecare animal.

(4)   Statele membre care decid să recurgă la una sau la mai multe dintre posibilitățile prevăzute la alineatul (3) informează la timp Comisia cu privire la aceasta și îi comunică dispozițiile de aplicare a acestora.

Pentru aplicarea literei (c) din prezentul alineat, sunt considerate „regiuni dintr-un stat membru” numai Regatul Unit și Irlanda de Nord.

Articolul 90

Perioadă de deținere

Durata perioadei de deținere prevăzute la articolul 123 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este de două luni de la data următoare celei a depunerii cererii.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea ca alte date pentru începutul perioadei să poată fi stabilite de către agricultor, cu condiția ca acestea să nu înceapă mai târziu de două luni de la data depunerii cererii.

Articolul 91

Plafon regional

(1)   În cazul în care aplicarea reducerii proporționale prevăzute la articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu are ca rezultat un număr întreg de animale eligibile, se acordă pentru partea zecimală o fracțiune corespunzătoare cuantumului unitar al primei. În această privință, se ține seama numai de prima zecimală.

(2)   În cazul în care statele membre decid să introducă regiuni distincte în sensul articolului 122 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau să modifice regiunile existente pe teritoriul lor, acestea informează Comisia cu privire la aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză, precizând definiția regiunii și plafonul alocat. Orice modificare ulterioară trebuie adusă la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză.

Articolul 92

Limite ale numărului de animale pe exploatație

(1)   În cazul în care decide să modifice numărul maxim de 90 de capete pe exploatație și pe categorie de vârstă prevăzut la articolul 123 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau să deroge de la acesta, statul membru informează Comisia cu privire la aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

De asemenea, în cazul în care stabilește un număr minim de animale pe exploatație, sub care nu se va aplica reducerea proporțională, statul membru informează Comisia cu privire la aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

(2)   Orice modificare ulterioară privind aplicarea alineatului (1) trebuie adusă la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză.

Articolul 93

Acordarea primei în momentul sacrificării

(1)   Statele membre pot acorda prima specială în momentul sacrificării bovinelor în următoarele condiții:

(a)

pentru tauri, pentru categoria unică de vârstă;

(b)

pentru boi, pentru prima sau a doua categorie de vârstă sau pentru acordarea pentru ambele categorii de vârstă.

(2)   Statele membre care decid să acorde prima specială în momentul sacrificării în conformitate cu alineatul (1) prevăd ca prima să fie acordată în egală măsură în momentul expedierii animalelor eligibile către un stat membru și în momentul exportării lor într-o țară terță.

(3)   În cazul în care statele membre decid să acorde prima specială în momentul sacrificării în conformitate cu alineatul (1), prezenta secțiune, articolul 120 și articolul 121 alineatele (1) și (2) se aplică mutatis mutandis la acordarea primei.

(4)   Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 121 alineatul (1), cererea de ajutor trebuie să precizeze dacă animalul este taur sau bou și să fie însoțită de un document care să conțină indicațiile necesare în conformitate cu articolul 89 alineatul (2). Acest document este unul dintre următoarele documente, la alegerea statului membru:

(a)

pașaportul sau un exemplar al pașaportului, în cazul în care modelul utilizat constă în mai multe exemplare;

(b)

o copie a pașaportului, în cazul în care modelul de pașaport utilizat constă într-un singur exemplar, care trebuie restituit autorității competente în sensul aplicării articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000. În acest caz, statul membru ia măsuri care să îi permită să se asigure că datele care figurează pe copie sunt conforme cu originalul;

(c)

documentul administrativ național, în cazul în care pașaportul nu este disponibil, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000.

Statele membre pot suspenda aplicarea documentului administrativ național. În acest caz, ele iau măsurile necesare pentru a evita dubla acordare a primei pentru aceeași categorie de vârstă pentru animalele care au făcut obiectul unui schimb intracomunitar.

În cazul în care baza de date electronică prevăzută la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 conține, în conformitate cu cerințele statului membru, datele necesare pentru a garanta că se acordă o singură primă pe cap de animal și pe categorie de vârstă, cererea de ajutor nu trebuie însoțită de documentul prevăzut la primul paragraf din prezentul alineat.

De asemenea, prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care statul membru aplică opțiunea prevăzută la articolul 121 alineatul (2) primul paragraf, statul membru ia măsurile necesare pentru ca agricultorul să poată determina animalele pentru care solicită o primă specială.

(5)   În cazul taurilor, proba sacrificării trebuie să precizeze greutatea carcasei.

(6)   În caz de expediere, proba expedierii este făcută prin intermediul unei declarații a expeditorului care precizează, în special, statul membru de destinație al animalului.

În acest caz, cererea de ajutor trebuie să conțină:

(a)

numele și adresa expeditorului (sau un cod echivalent);

(b)

numărul de identificare al animalului;

(c)

o declarație care să precizeze că animalul a împlinit vârsta de cel puțin nouă luni.

Cererea de ajutor se depune înainte de ieșirea de pe teritoriul statului membru în cauză iar proba expedierii se depune în termen de trei luni de la data ieșirii de pe teritoriul statului membru în cauză.

Articolul 94

Particularități ale sistemului de acordare

(1)   Prin derogare de la articolul 90, prima se varsă agricultorului care a deținut animalul pe o perioadă de deținere de minimum două luni și care s-a încheiat cu mai puțin de o lună înainte de sacrificare sau de expediere sau care s-a încheiat cu cel puțin două luni înainte de exportarea animalului.

În cazul boilor, plata primei este supusă următoarelor norme:

(a)

prima privind prima categorie de vârstă nu poate fi plătită decât în cazul în care agricultorul a deținut animalul pe o perioadă de minimum două luni, această perioadă situându-se între momentul la care acesta avea cel puțin șapte luni și momentul la care are mai puțin de douăzeci și două de luni;

(b)

prima privind a doua categorie de vârstă nu poate fi plătită decât în cazul în care agricultorul a deținut pe o perioadă de minimum două luni animalul în vârstă de cel puțin douăzeci luni;

(c)

primele privind cele două categorii de vârstă nu pot fi plătite împreună decât în cazul în care agricultorul a deținut animalul cel puțin patru luni consecutive, respectând condițiile de vârstă menționate la literele (a) și (b);

(d)

numai prima referitoare la a doua categorie de vârstă poate fi plătită în cazul în care animalul a fost expediat dintr-un alt stat membru atunci când împlinise deja nouăsprezece luni.

(2)   În cadrul calculului factorului de densitate prevăzut la articolul 131 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, fiecare animal care face obiectul unei cereri cumulative pentru două categorii este luat în considerare de două ori.

(3)   Greutatea carcasei se stabilește pe baza unei carcase care îndeplinește cerințele definite la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 1208/81 al Consiliului (35).

În cazul în care greutatea carcasei diferă față de definiția menționată anterior, se aplică coeficienții de corecție prevăzuți în anexa la Regulamentul (CEE) nr. 563/82 (36) al Comisiei.

În cazul în care sacrificarea se efectuează într-un abator care nu este supus aplicării grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine adulte, statul membru poate admite ca greutatea să fie stabilită pe baza greutății animalului viu care urmează a fi sacrificat. În acest caz, greutatea carcasei se consideră mai mare sau egală cu greutatea de 185 kg în cazul în care greutatea animalului viu sacrificat era egală sau mai mare de 340 kg.

Articolul 95

Comunicare

Comisiei îi este comunicată de către statele membre, înainte de începutul anului calendaristic în cauză, decizia acestora sau orice modificare adusă deciziei lor în ceea ce privește aplicarea articolului 93 și modalitățile conexe.

SECȚIUNEA 2

Primă de desezonalizare

[Articolul 124 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 96

Aplicare a primei

Comisia decide, până la data de 1 septembrie a fiecărui an calendaristic, care sunt statele membre în care prima de desezonalizare poate fi acordată pentru anul calendaristic următor.

Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic în care se acordă prima, decizia lor de a aplica articolul 124 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 97

Drept la primă

(1)   Prima de desezonalizare se poate acorda numai în cazul boilor care au beneficiat deja de prima specială sau despre care se consideră că au beneficiat de respectiva primă în temeiul articolului 88, într-un stat membru care aplică prima de desezonalizare și care sunt sacrificați într-un stat membru care aplică prima de desezonalizare.

(2)   Poate beneficia de prima de desezonalizare numai ultimul agricultor care a deținut animalul înainte de sacrificare.

Articolul 98

Cereri

(1)   Agricultorul își depune cererea pe lângă autoritatea competentă din statul membru pe teritoriul căruia se află exploatația sa.

(2)   Cererea se întocmește în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 93 alineatul (4) și la articolul 121, care se aplică mutatis mutandis.

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a verifica dacă s-a acordat prima specială și efectuează controale regulate și inopinate cu privire la exactitatea certificatelor prevăzute la articolul 121.

SECȚIUNEA 3

Primă pentru vacile care alăptează

[Articolele 125-129 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 99

Vaci dintr-o rasă pentru carne

În sensul aplicării articolului 122 litera (d) și al articolului 129 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, vacile aparținând raselor bovine prevăzute în anexa XV la prezentul regulament nu sunt considerate ca aparținând unei rase pentru carne.

Articolul 100

Cantitate de referință individuală maximă

(1)   În cazul în care decide să modifice numărul maxim de 120 000 kg pentru cantitatea de referință individuală prevăzută la articolul 125 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau să deroge de la aceasta, statul membru informează Comisia cu privire la aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

(2)   Orice modificare ulterioară privind aplicarea alineatului (1) trebuie adusă la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză.

Articolul 101

Perioadă de deținere

Perioada de deținere de șase luni prevăzută la articolul 125 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 începe în ziua următoare depunerii cererii.

Articolul 102

Cereri

(1)   Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute de sistemul integrat, în cazul în care prima este solicitată în temeiul articolului 125 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cererea de plată directă prevăzută la articolul 22 din regulamentul menționat anterior include:

(a)

declarație indicând cantitatea de lapte de referință individuală aflată la dispoziția producătorului la data de 31 martie care precedă începutul perioadei de douăsprezece luni de aplicare a schemei suplimentare de taxe care începe în anul calendaristic în cauză; în cazul în care această cantitate nu se cunoaște la data depunerii cererii, ea se comunică autorității competente imediat ce este posibil;

(b)

angajamentul agricultorului de a nu își mări cantitatea de referință individuală dincolo de limita cantitativă stabilită la articolul 125 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pe perioada de douăsprezece luni de la data depunerii cererii.

Cu toate acestea, litera (b) nu se aplică în cazul în care statul membru a suprimat limita cantitativă menționată anterior.

(2)   Cererile trebuie depuse în decursul unei perioade globale de șase luni în cursul unui an calendaristic, care urmează a fi stabilită de statul membru.

Statul membru poate prevedea perioade de depunere diferite în decursul acestei perioade globale.

Articolul 103

Randament mediu de lapte

Randamentul mediu de lapte se calculează pe baza randamentelor medii prevăzute în anexa XVI. Cu toate acestea, statul membru poate utiliza pentru acest calcul un document recunoscut de statul membru și care certifică randamentul mediu al efectivului de vaci de lapte al agricultorului.

Articolul 104

Primă națională suplimentară

(1)   O primă națională suplimentară pentru vacile care alăptează, astfel cum este prevăzută la articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, poate fi acordată doar unui agricultor care, pentru același an calendaristic, beneficiază de prima pentru vacile care alăptează.

Prima națională suplimentară pentru vacile care alăptează se acordă numai în limita numărului de animale care îndeplinesc condițiile pentru a putea beneficia de prima pentru vacile care alăptează, după caz, după aplicarea reducerii proporționale prevăzute la articolul 129 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Statele membre pot stabili condiții suplimentare pentru acordarea primei naționale suplimentare pentru vacile care alăptează. Ele informează Comisia în timp util cu privire la aceasta, înainte ca respectivele condiții să fie puse în aplicare.

(3)   Comisia decide, până la data de 1 septembrie a fiecărui an calendaristic, care sunt statele membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 125 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 105

Plafon individual

Statele membre stabilesc un plafon individual pentru fiecare agricultor în parte în conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 106

Comunicare

(1)   Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până la 1 martie 2005, orice modificare a modalităților prin care au pus în aplicare reducerea plafoanelor individuale în aplicarea articolului 126 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Comisiei îi este comunicată de către statele membre:

(a)

până la 1 martie 2005, orice modificare a modului de calcul al reducerii prevăzute la articolul 127 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b)

înainte de data de 1 ianuarie a fiecărui an, după caz, orice modificare a măsurilor luate în aplicarea articolului 127 alineatul (2) litera (a) din regulamentul menționat anterior.

(3)   În cazul fiecărui an calendaristic în parte, statele membre informează Comisia utilizând tabelul prevăzut în anexa XVIII partea 3, până la 1 martie, cu titlu provizoriu, și până la 31 iulie, cu titlu definitiv, cu privire la:

(a)

numărul de drepturi la primă care au fost cedate fără compensație rezervei naționale ca urmare a transferului de drepturi fără transferarea exploatației în decursul anului calendaristic anterior;

(b)

numărul de drepturi la primă neutilizate prevăzute la articolul 109 alineatul (2) transferate la rezerva națională în decursul anului calendaristic anterior;

(c)

numărul de drepturi alocate în aplicarea articolului 128 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în decursul anului calendaristic anterior.

Articolul 107

Drepturi obținute gratuit

În afara cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător, un agricultor care a obținut gratuit drepturi la primă din rezerva națională nu este autorizat să își transfere și/sau cedeze temporar drepturile pe perioada următorilor trei ani calendaristici.

Articolul 108

Utilizarea drepturilor

(1)   Un agricultor care deține drepturi le poate utiliza valorificându-le el însuși și/sau prin cedare temporară unui alt producător.

(2)   În cazul în care un agricultor nu utilizează cel puțin procentul minim din drepturile sale, stabilit în conformitate cu alineatul (4), în decursul fiecărui an calendaristic, partea neutilizată se varsă la rezerva națională, cu excepția următoarelor cazuri:

în cazul unui agricultor care deține maximum șapte drepturi la primă, în cazul în care acest agricultor nu utilizează cel puțin procentajul minim din drepturile sale, stabilit în conformitate cu alineatul (4), în decursul fiecăruia dintre cei doi ani calendaristici consecutivi, partea neutilizată în decursul ultimului an calendaristic se varsă la rezerva națională;

în cazul unui agricultor care participă la un program de extensificare recunoscut de Comisie;

în cazul unui agricultor care participă la un sistem de pensionare anticipată recunoscut de Comisie, care nu impune transferul și/sau cedarea temporară a drepturilor

sau

în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător.

(3)   Cedarea temporară nu se poate referi decât la ani calendaristici întregi și la numărul minim de animale prevăzut la articolul 109 alineatul (1). La sfârșitul fiecărei perioade de cedare temporară, care nu poate depăși trei ani consecutivi, un agricultor recuperează, cu excepția cazurilor de transfer, totalitatea drepturilor sale pentru el însuși, în decursul a cel puțin doi ani calendaristici consecutivi. În cazul în care agricultorul nu valorifică el însuși procentul minim al drepturilor sale, stabilit în conformitate cu alineatul (4), în decursul fiecăruia dintre cei doi ani menționați anterior, statul membru, cu excepția cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător, retrage și varsă anual la rezerva națională partea de drepturi neutilizate.

Cu toate acestea, în cazul agricultorilor care participă la sisteme de pensionare anticipată recunoscute de Comisie, statele membre pot prelungi durata totală a cedării temporare în funcție de respectivele sisteme.

Agricultorii care s-au angajat să participe la un program de extensificare în conformitate cu măsura menționată la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 (34) sau la un program de extensificare în conformitate cu articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 (24) nu sunt autorizați să cedeze temporar și/sau să își transfere drepturile pe durata angajamentului lor. Cu toate acestea, o astfel de interdicție nu se aplică în cazul în care programul permite transferul și/sau cedarea temporară de drepturi către agricultori a căror participare la alte măsuri decât cele prevăzute la prezentul paragraf presupune obținerea de drepturi.

(4)   Procentul minim de utilizare a drepturilor la primă se stabilește la 70 %. Cu toate acestea, statele membre pot mări acest procent până la 100 %.

Statele membre îi comunică în prealabil Comisiei procentul pe care au intenția să îl aplice sau orice modificare a respectivului procent.

Articolul 109

Transfer de drepturi și cedare temporară

(1)   Statele membre pot stabili, în funcție de structurile lor de producție, un minimum de drepturi la primă care pot face obiectul unui transfer parțial fără transferarea exploatației. Acest minimum nu poate depăși cinci drepturi la primă.

(2)   Transferul drepturilor la primă și cedarea temporară a drepturilor nu pot deveni efective decât o dată cu informarea concomitentă a autorităților competente din statul membru cu privire la aceasta, atât de către agricultorul care transferă și/sau cedează, cât și de către cel care primește drepturile.

Această notificare are loc în termenul stabilit de statul membru și cel târziu la data depunerii cererii de primă de către agricultorul care primește drepturile, cu excepția cazului în care transferul drepturilor se realizează prin moștenire. În acest caz, agricultorul care primește drepturile trebuie să fie în măsură să prezinte documentele legale corespunzătoare care să ateste faptul că el sau ea este beneficiarul(a) agricultorului decedat.

Articolul 110

Modificarea plafonului individual

În caz de transfer sau de cedare temporară a drepturilor la primă, statele membre stabilesc noul plafon individual și comunică agricultorilor în cauză numărul de drepturi la primă, cel târziu după șaizeci de zile începând cu ultima zi din perioada în decursul căreia agricultorul și-a depus cererea de primă.

Primul paragraf nu se aplică în cazul în care transferul se realizează prin moștenire.

Articolul 111

Agricultori care nu sunt proprietari ai terenurilor pe care le exploatează

Agricultorul care exploatează numai terenuri cu caracter public sau colectiv și care decide să nu mai exploateze aceste terenuri și să își transfere toate drepturile unui alt agricultor, este tratat în același mod ca și agricultorul care își vinde sau își transferă exploatația. În toate celelalte cazuri, agricultorul în cauză este tratat în același mod ca și agricultorul care își transferă numai drepturile la primă.

Articolul 112

Transfer prin intermediul rezervei naționale

În cazul în care prevede că transferul drepturilor fără transferarea exploatației se efectuează prin intermediul rezervei naționale în aplicarea articolului 127 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, un stat membru aplică dispoziții naționale similare celor prevăzute la articolele 109 - 111. De asemenea, în acest caz:

statele membre pot prevedea faptul că cedarea temporară se efectuează prin intermediul rezervei naționale;

cu ocazia transferului drepturilor la primă sau a cedării temporare, în cazul aplicării primei liniuțe, transferul la rezerva națională devine efectiv numai după notificarea agricultorului care își transferă și/sau cedează drepturile de către autoritățile competente ale statului membru, iar transferul din rezervă către un alt agricultor nu devine efectiv decât după notificarea acestui agricultor de către autoritățile menționate anterior.

De asemenea, respectivele dispoziții trebuie să asigure faptul că partea de drepturi, alta decât cea prevăzută la articolul 127 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, face obiectul unei plăți de către statul membru, corespunzătoare celei generate de un transfer direct între agricultori, ținând seama, în special, de evoluția producției în statul membru în cauză. Această plată este egală cu plata care va fi solicitată agricultorului ce va primi drepturi echivalente de la rezerva națională.

Articolul 113

Drepturi parțiale

(1)   În cazul în care calculele care trebuie efectuate în aplicarea articolelor 105-112 nu au ca rezultat numere întregi, se ține seama numai de prima zecimală.

(2)   În măsura în care aplicarea dispozițiilor din prezenta secțiune are ca rezultat drepturi parțiale la primă, fie pentru un agricultor, fie pentru rezerva națională, respectivele drepturi parțiale se cumulează.

(3)   În cazul în care un agricultor deține un drept parțial, acesta poate determina numai acordarea fracțiunii corespunzătoare din cuantumul unitar al primei și, după caz, din prima națională suplimentară prevăzută la articolul 104 și din plata de extensificare prevăzută la articolul 118.

Articolul 114

Schema specială pentru juninci

(1)   Statele membre care doresc să utilizeze posibilitatea prevăzută la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 informează Comisia cu privire la aceasta și, în același timp, comunică Comisiei elementele pertinente care permit să se stabilească dacă condițiile prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior sunt îndeplinite.

Statele membre în cauză comunică, după caz, și plafoanele specifice pe care le-au stabilit.

Comisia decide care sunt statele membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Deciziile aplicabile în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament continuă să se aplice.

(2)   Statele membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 comunică Comisiei, înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză, orice modificare adusă plafonului național specific pe care l-au stabilit.

(3)   Statul membru care aplică schema specială stabilește criterii care asigură faptul că prima se varsă crescătorilor al căror efectiv de juninci este destinat reînnoirii efectivului de vaci. Aceste criterii pot include, în special, o limită de vârstă și/sau condiții de rasă. Statul membru informează Comisia, înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză, cu privire la criteriile reținute. Orice modificare ulterioară trebuie adusă la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză.

(4)   În cazul în care aplicarea reducerii proporționale prevăzute la articolul 129 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu are ca rezultat un număr întreg de animale eligibile pentru ajutor, se acordă pentru partea zecimală o fracțiune corespunzătoare cuantumului unitar al primei și, după caz, o fracțiune corespunzătoare primei naționale suplimentare prevăzute la articolul 104 și plății de extensificare prevăzute la articolul 118. În această privință, se ține seama numai de prima zecimală.

(5)   În statul membru care aplică schema specială, obligația stabilită la articolul 125 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind numărul minim de animale deținute trebuie îndeplinită în totalitate, fie în ceea ce privește vacile care alăptează, în cazul în care agricultorul a depus o cerere pentru vacile care alăptează, fie în ceea ce privește junincile, în cazul în care agricultorul a depus o cerere pentru juninci.

(6)   Dispozițiile articolelor 105-113 nu se aplică în cadrul schemei speciale.

Articolul 115

Rotunjire a numărului de animale

În cazul în care rezultatul calculului numărului maxim de juninci care corespunde unui procent din numărul pentru care se solicită prima, astfel cum prevede articolul 125 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, nu este un număr întreg, acest număr se rotunjește la numărul întreg inferior, în cazul în care este inferior valorii de 0,5, și la numărul întreg superior, în cazul în care este egal sau superior valorii de 0,5.

SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune privind prima specială și prima pentru vacile care alăptează

Subsecțiunea 1

Dispoziții generale

Articolul 116

Cereri de primă specială și de primă pentru vacile care alăptează

(1)   În cazul primei speciale și al primei pentru vacile care alăptează, statele membre pot să solicite, din motive administrative, ca cererile de plăți directe prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 să se refere la un număr minim de animale, cu condiția ca acest număr să fie de cel mult trei.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 102 alineatul (2) și articolului 118c alineatul (2), statele membre pot stabili perioadele și datele pentru depunerea cererilor de primă și numărul de cereri pe care un agricultor le poate depune pentru fiecare schemă de primă și an calendaristic în parte.

Articolul 117

Factor de densitate

(1)   Pentru fiecare agricultor care, pentru același an calendaristic, depune o cerere de plată directă prevăzută la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pentru o primă specială sau pentru o primă pentru vacile care alăptează, autoritățile competente stabilesc numărul de UVM (unități vite mari) corespunzător numărului de animale pentru care se poate acorda o primă specială sau pentru o primă pentru vacile care alăptează, ținându-se seama de suprafața furajeră a exploatației sale.

(2)   Pentru stabilirea factorului de densitate prevăzut la articolul 131 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se procedează după cum urmează:

(a)

se ține seama de cantitatea de lapte de referință individuală aflată la dispoziția agricultorului la data de 31 martie a anului anterior începutului perioadei de douăsprezece luni de aplicare a schemei de taxă suplimentară care începe în anul calendaristic în cauză;

(b)

numărul de vaci de lapte necesar pentru producția acestei cantități de referință se calculează în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 103 din prezentul regulament.

(3)   Pentru stabilirea numărului de animale care pot beneficia de o primă:

(a)

numărul de hectare stabilit în conformitate cu normele prevăzute în cadrul sistemului integrat se înmulțește cu factorul de densitate prevăzut la articolul 131 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b)

din numărul astfel obținut se deduce numărul de UVM corespunzător numărului de vaci de lapte necesar pentru producția cantității de referință de lapte aflat la dispoziția agricultorului;

(c)

din numărul astfel obținut se deduce numărul de UVM corespunzător numărului de ovine și/sau de caprine pentru care se depune cererea de primă.

Numărul final astfel obținut corespunde numărului maxim de UVM pentru care se pot acorda prima specială sau prima pentru vacile care alăptează.

(4)   Statele membre informează fiecare agricultor cu privire la factorul de densitate stabilit în cazul său și la numărul de UVM care rezultă în urma calculării lui și pentru care se poate acorda o primă.

Subsecțiunea 2

Schemă de plată de extensificare

[Articolul 132 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 118

Participare la schema de plată de extensificare

(1)   Pentru a putea beneficia de plata de extensificare, agricultorul trebuie să precizeze, în cererea de plată directă prevăzută la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, faptul că dorește să participe la schema de plată de extensificare.

(2)   Animalele despre care se consideră că au beneficiat de prima specială în sensul articolului 88 nu pot beneficia de plata de extensificare.

Articolul 118a

Stabilirea factorului de densitate prin recensământ

(1)   Pentru a verifica dacă numărul total de animale calculat în conformitate cu articolul 132 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 respectă cerințele privind factorul de densitate definite la articolul 132 alineatul (2) din regulamentul menționat anterior, statul membru stabilește anual cel puțin cinci date de recensământ al animalelor și informează Comisia în acest sens.

Cu excepția cazului în care statul membru decide că se pot considera zile de recensământ toate zilele din an, datele de recensământ se distribuie în mod aleatoriu, astfel încât să fie reprezentative pentru toată durata anului și trebuie modificate în fiecare an. De asemenea, fiecare dată de recensământ se stabilește a posteriori și se aduce la cunoștința agricultorului cel mai devreme la două săptămâni după stabilirea sa.

(2)   Recensământul animalelor la datele stabilite poate avea loc, la alegerea statului membru, după una dintre următoarele metode:

(a)

statul membru îi poate cere fiecărui agricultor să declare, pe baza registrului de fermă, înainte de o dată care urmează a fi stabilită de statul membru, numărul de UVM sau numărul de animale aparținând fiecăreia din cele două categorii de bovine menționate în tabelul de conversie inclus la articolul 131 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b)

statul membru poate utiliza baza de date electronică menționată la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 pentru a stabili numărul de UVM, cu condiția ca respectiva bază de date să ofere, în conformitate cu cerințele statului membru în cauză, garanții suficiente privind acuratețea datelor pe care le conține în vederea aplicării schemei de plată de extensificare.

(3)   Numărul de UVM folosit pentru a stabili dacă agricultorul respectă cerințele privind factorul de densitate definite la articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este media aritmetică a numărului de UVM stabilite la datele de recensământ, cărora li se adaugă numărul de UVM corespunzător ovinelor și caprinelor pentru care s-au depus cereri de prime pentru același an calendaristic.

Cu toate acestea, în cazul în care decide că se pot considera zile de recensământ toate zilele din an, statul membru poate prevedea ca numerele menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) să fie calculate pro rata temporis pentru durata prezenței animalelor în exploatație.

(4)   Statul membru adoptă măsurile necesare în vederea punerii în aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în cazul agricultorilor care, prin intermediul numărului de animale anormal de scăzut pentru o perioadă a anului, creează în mod artificial condițiile prevăzute la articolul 132 din respectivul regulament.

Articolul 118b

Stabilire simplificată a factorului de densitate

(1)   Prin derogare de la articolul 118a, statul membru poate autoriza agricultorii să opteze pentru o schemă simplificată de calculare a factorului de densitate.

În acest caz, agricultorul trebuie să includă în cererea de ajutor:

(a)

declarație conform căreia a respectat în fiecare zi factorul de densitate maxim definit la articolul 132 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 până la data depunerii cererii de ajutor,

(b)

un angajament prin care se obligă să respecte zilnic factorul de densitate menționat anterior, de la data depunerii cererii de ajutor până la data de 31 decembrie a anului următor.

În cazul în care statul membru în cauză a optat să aplice articolul 132 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, agricultorul trebuie să precizeze în cerere pe care dintre cei doi factori de densitate maximi îl respectă. Agricultorul își poate modifica opțiunea înainte de anunțarea vreunui control la fața locului privind numărul animalelor deținute de acesta.

Agricultorul poate notifica autoritatea competentă în legătură cu anularea angajamentului prevăzut la paragraful al doilea litera (b) înainte de anunțarea vreunui control la fața locului privind numărul animalelor deținute de acesta. În acest caz, el nu îndeplinește condițiile pentru acordarea plății de extensificare.

Declarația și angajamentul menționate la paragraful al doilea sunt supuse dispozițiilor de control și sancțiunilor prevăzute în cadrul sistemului integrat.

(2)   În cazul în care statul membru în cauză optează să aplice sau să înceteze punerea în aplicare a opțiunii prevăzute la articolul 132 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, acesta informează Comisia în legătură cu aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

Articolul 118c

Agricultor din zona de munte

(1)   Statele membre care doresc să recurgă la posibilitatea prevăzută la articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 informează Comisia cu privire la aceasta și, în același timp, comunică Comisiei elementele pertinente care permit să se stabilească dacă se îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol.

În sensul aplicării articolului 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, este considerat „agricultor din zona de munte” agricultorul:

(a)

a cărui exploatație se află în zonă de munte sau

(b)

a cărui suprafață furajeră se află în proporție de cel puțin 50 % în zonă de munte.

Comisia decide care sunt statele membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Deciziile aplicabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă să se aplice.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 118 alineatul (1), agricultorul care dorește să beneficieze de plata de extensificare în temeiul alineatului (1) din prezentul articol trebuie să precizeze acest lucru în cererea de ajutor. El trebuie să dețină, pe o perioadă de cel puțin șase luni consecutive de la data depunerii cererii prevăzute la articolul 118, un număr de vaci de lapte cel puțin egal cu numărul de vaci de lapte pentru care s-a solicitat plata de extensificare. Această perioadă de deținere de șase luni începe în ziua următoare celei în care s-a depus cererea.

Cererile trebuie depuse într-o perioadă globală de șase luni în decursul unui an calendaristic care urmează a fi stabilită de statul membru.

Statul membru poate prevedea perioade de depunere distincte în cadrul aceastei perioade globale.

Articolul 118d

Număr maxim de vaci de lapte eligibile pentru a beneficia de plată

Numărul de vaci de lapte pentru care se acordă plata de extensificare unui agricultor nu poate depăși unul din următoarele numere:

(a)

numărul de vaci de lapte necesar pentru producția cantității de lapte de referință individuală aflată la dispoziția agricultorului menționat anterior la data de 31 martie anterioară începutului perioadei de douăsprezece luni de aplicare a schemei de taxă suplimentară care începe în anul calendaristic în cauză, acest număr de vaci fiind calculat pe baza randamentului mediu de lapte definit în anexa XVI;

(b)

numărul total de vaci aflate pe exploatație, stabilit în conformitate cu articolul 118a, din care se scade numărul de vaci care alăptează corespunzător plafonului individual.

Articolul 119

Dispoziții generale

(1)   Comisiei îi este comunicată de către statele membre înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză definiția „pășunilor” pe care o vor folosi în sensul aplicării articolului 132 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Pentru calculul factorului de densitate în conformitate cu prezenta subsecțiune nu se ține seama decât de primele două zecimale.

(3)   În cazurile în care, ca urmare a deciziei autorităților sanitar-veterinare competente, nici un animal nu poate părăsi unitatea de producție decât în vederea sacrificării, numărul de unități de bovine adulte înregistrate pe exploatație se înmulțește cu un coeficient de 0,8 în sensul aplicării prezentei subsecțiuni.

Această măsură se limitează numai la perioada în care se aplică decizia prevăzută la primul paragraf, majorată cu douăzeci de zile, cu condiția ca agricultorul să fi informat autoritatea competentă cu privire la prezența animalelor în cauză, în scris, în termen de zece zile lucrătoare de la data deciziei și să fi luat toate măsurile necesare pentru a se preveni și/sau limita apariția epizootiei.

SECȚIUNEA 5

Primă pentru sacrificare

[Articolul 130 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 120

Statul membru poate prevedea ca, pentru a beneficia de prima pentru sacrificare pentru un anumit an calendaristic, fiecare agricultor să depună, până la data depunerii primei cereri pentru anul calendaristic în curs, o declarație de participare.

Cu toate acestea, în cazul în care agricultorul nu își modifică declarația de participare, statul membru poate admite continuarea perioadei de valabilitate a declarației anterioare.

Articolul 121

Cereri

(1)   Cererea de ajutor trebuie să includă informațiile necesare pentru plata primei de sacrificare, în special data nașterii animalului, în cazul animalelor născute după 1 ianuarie 1998.

Cererea de ajutor se depune într-un termen care urmează a fi stabilit de statul membru, care nu poate depăși șase luni de la data sacrificării animalului sau, în caz de export, de la data ieșirii de pe teritoriul vamal al Comunității și care nu se poate încheia după sfârșitul lunii februarie a anului următor, cu excepția cazurilor excepționale stabilite de statul membru în cauză în caz de expediere sau de export. Fără a aduce atingere acestui termen, statele membre pot stabili perioadele și datele de depunere a cererilor de ajutor, precum și numărul cererilor pe care un agricultor le poate depune într-un an calendaristic.

Statele membre pot admite ca cererea să fie depusă de o altă persoană decât agricultorul. În acest caz, trebuie specificate numele și adresa agricultorului care poate beneficia de prima de sacrificare.

Pe lângă cerințele stabilite în cadrul sistemului integrat, fiecare cerere conține:

(a)

în cazul acordării ajutorului la data sacrificării, un certificat eliberat de abator sau orice document stabilit sau prevăzut de abator conținând cel puțin aceleași indicații, care să ateste:

(i)

numele și adresa abatorului (sau un cod echivalent);

(ii)

data sacrificării, numerele de identificare și numerele de sacrificare a animalelor;

(iii)

în cazul vițeilor, greutatea carcasei, cu excepția cazului în care se aplică articolul 122 alineatul (4);

(b)

în cazul exportării animalului către o țară terță:

(i)

numele și adresa exportatorului (sau un cod echivalent);

(ii)

numerele de identificare a animalelor;

(iii)

declarația de export care să specifice vârsta în cazul animalelor născute după 1 ianuarie 1998 și, în cazul vițeilor, cu excepția cazului în care se aplică articolul 122 alineatul (4), greutatea animalului viu, această greutate neputând depăși 300 kg;

(iv)

dovada ieșirii de pe teritoriul vamal al Comunității, la fel ca în cazul restituirilor la export.

Cu toate acestea, statul membru poate prevedea că transmiterea informațiilor prevăzute la paragraful al patrulea literele (a) și (b) se realizează prin intermediul unuia sau mai multor organisme desemnate de statul membru, această transmitere putându-se efectua și pe cale electronică.

Statul membru procedează la un control regulat și inopinat privind acuratețea certificatelor sau documentelor eliberate, precum și, după caz, a informațiilor prevăzute la paragraful al patrulea.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot prevedea că informațiile privind sacrificarea animalelor care au fost înregistrate în bazele de date menționate la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, transmise prin intermediul abatoarelor către administrația competentă, se pot considera cerere de primă pentru sacrificare din partea agricultorului, cu condiția ca respectivele baze de date să ofere, în conformitate cu cerințele statului membru în cauză, garanții suficiente privind acuratețea datelor pe care le conțin în sensul punerii în aplicare a schemei de primă pentru sacrificare și, după caz, a plății la data sacrificării a primei speciale și/sau a plăților suplimentare în cazul în care acestea sunt acordate la data sacrificării, și/sau a primei de desezonalizare.

Cu toate acestea, statul membru poate prevedea că este necesară o cerere. În acest caz, el poate determina tipurile de date care trebuie să însoțească cererea.

Statele membre care decid să aplice prezentul alineat informează Comisia cu privire la orice modificare ulterioară înainte de a o pune în aplicare.

Statele membre se asigură că datele puse la dispoziția agenției de plată conțin toate informațiile necesare pentru plata primei pentru sacrificare, în special:

(a)

tipurile și cantitățile de animale prevăzute la articolul 130 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, sacrificate în decursul anului în cauză;

(b)

datele privind respectarea condițiilor de vârstă și de greutate a carcasei animalelor prevăzute la articolul menționat anterior și a perioadei de deținere prevăzute la articolul 123 din prezentul regulament;

(c)

după caz, datele necesare pentru plata primei speciale la data sacrificării și/sau pentru plățile suplimentare în cazul în care acestea sunt vărsate la data sacrificării, și/sau pentru plata primei de desezonalizare.

(3)   În cazul animalelor care au făcut obiectul unui schimb intracomunitar după perioada de deținere prevăzută la articolul 123, chiar dacă statul membru în care are loc sacrificarea a optat să aplice derogarea prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol, abatorul întocmește documentul prevăzut la alineatul (1) paragraful al patrulea litera (a) din prezentul articol.

Cu toate acestea, în caz de compatibilitate a sistemelor informatice de schimburi de date, două state membre pot conveni asupra aplicării între ele a sistemului prevăzut la alineatul (2).

Statele membre își acordă asistență reciprocă în vederea asigurării unui control eficient privind autenticitatea documentelor transmise și/sau acuratețea datelor schimbate. În acest scop, statul membru în care se efectuează plata îi transmite în mod regulat statului membru în care are loc sacrificarea un rezumat, grupat de către abator, al certificatelor de sacrificare (sau al informațiilor echivalente) primite de la statul membru din urmă.

Articolul 122

Greutate și prezentare a carcaselor

(1)   În sensul aplicării articolului 130 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, carcasa de vițel se prezintă după jupuire, eviscerare și sângerare, fără cap și fără picioare, cu ficat, rinichi și grăsime perirenală.

(2)   Greutatea care trebuie luată în considerare este cea a carcasei după răcire sau a carcasei înainte de răcire, stabilită cât mai curând posibil după sacrificare, din care se scade 2 %.

(3)   În cazul în care carcasa se prezintă fără ficat, rinichi și/sau fără grăsime perirenală, la greutatea acesteia se adaugă:

(a)

3,5 kg pentru ficat;

(b)

0,5 kg pentru rinichi;

(c)

3,5 kg pentru grăsimea perirenală.

(4)   Statul membru poate prevedea că, în cazul unui vițel mai mic de șase luni la data sacrificării sau a exportului, condiția de greutate prevăzută la articolul 130 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se consideră respectată.

În cazul în care greutatea carcasei nu poate fi stabilită în abator, condiția de greutate prevăzută la articolul 130 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se consideră respectată în cazul în care greutatea animalului viu nu depășește 300 kg

Articolul 123

Beneficiar al primei

(1)   Prima se varsă agricultorului care a deținut animalul pe o perioadă de deținere de minimum două luni și care s-a încheiat cu mai puțin de o lună înainte de sacrificare sau cu mai puțin două luni înainte de exportarea animalului.

(2)   În cazul vițeilor sacrificați înainte de vârsta de trei luni, perioada de deținere este de o lună.

Articolul 124

Plafoane naționale

(1)   Plafoanele naționale prevăzute la articolul 130 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt stabilite în anexa XVII la prezentul regulament.

(2)   În cazul în care aplicarea reducerii proporționale prevăzute la articolul 130 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu are ca rezultat un număr întreg de animale eligibile, se acordă pentru partea zecimală o fracțiune corespunzătoare cuantumului unitar al primei. În acest scop, nu se ia în considerare decât prima zecimală.

SECȚIUNEA 6

Plăți suplimentare

[Articolele 133-136 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 125

Modalități naționale

Dintre detaliile privind modalitățile naționale prevăzute la articolul 137 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 fac parte:

1.

pentru plățile pe cap de animal, după caz:

(a)

cuantumurile orientative pe cap de animal pentru fiecare categorie de animale și modalitățile de acordare;

(b)

o estimare orientativă a cheltuielilor totale pentru fiecare categorie de animale, precizându-se dacă aceste plăți se vor efectua sub forma unui supliment la prima pentru sacrificare și numărul animalelor în cauză;

(c)

cerințele specifice privind factorul de densitate, cu excepția cazurilor de plată sub formă de supliment la prima pentru sacrificare;

(d)

limita numărului de masculi din specia bovină pe exploatație, după caz;

(e)

alte informații privind normele de aplicare.

Categoriile de animale menționate le literele (a) și (b) sunt: taurii, boii, vacile care alăptează, vacile de lapte, junincile care pot beneficia de prima pentru vacile care alăptează și celelalte juninci, sau orice subgrupă de animale stabilită de statul membru și inclusă în aceste categorii;

2.

pentru plățile pe suprafață, după caz:

(a)

calculul suprafețelor regionale de bază;

(b)

cuantumurile orientative pe hectar;

(c)

o estimare orientativă a cheltuielilor totale și a numărului de hectare în cauză;

(d)

alte informații privind normele de aplicare.

SECȚIUNEA 7

Dispoziții generale

Articolul 126

Plata avansurilor

(1)   În conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pe baza rezultatelor controalelor administrative și a controalelor la fața locului, autoritatea competentă varsă agricultorului, pentru numărul de animale considerate eligibile pentru ajutor, un avans egal cu 60 % din cuantumul primei speciale, al primei pentru vacile care alăptează și al primei pentru sacrificare.

În cazul primei speciale, al schemei speciale pentru juninci prevăzute la articolul 114 și al primei pentru sacrificare, procentul avansului poate fi redus de către statul membru, dar fără a scădea sub 40 %.

De asemenea, pe baza rezultatelor controalelor administrative și a controalelor la fața locului, statul membru poate decide să verse agricultorului un avans egal cu maxim 60 % din cuantumul plăților suplimentare prevăzute la articolul 133 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Avansul nu poate fi vărsat decât de la data de 16 octombrie a anului calendaristic pentru care se solicită prima sau pentru care se acordă plata suplimentară.

(2)   Cuantumul plății definitive a primei sau a plății suplimentare este egal cu diferența dintre avansul și cuantumul primei sau cuantumul plății suplimentare la care are dreptul agricultorul.

Articolul 127

An de imputare

(1)   Data de depunere a cererii constituie faptul generator pentru a stabili anul de imputare al animalelor care fac obiectul schemelor de primă specială, de primă pentru vacile care alăptează, de primă de desezonalizare și de plată de extensificare și numărul de UVM care trebuie reținut pentru calcularea factorului de densitate.

Cu toate acestea, în cazul în care prima specială se acordă în conformitate cu articolul 93, cuantumul aplicabil al primei este cel valabil la data de 31 decembrie a anului în decursul căruia a avut loc sacrificarea sau exportul, în cazurile următoare:

(a)

în cazul în care animalul a fost sacrificat sau exportat până la 31 decembrie,

(b)

în cazul în care cererea de primă pentru acest animal se depune după această dată.

(2)   În ceea ce privește prima pentru sacrificare, pentru aplicarea cuantumului de ajutor și pentru calcularea reducerii proporționale în conformitate cu articolul 124, anul de imputare este anul sacrificării sau al exportului.

Articolul 128

Conversie în moneda națională

Conversia în monedă națională a cuantumului primelor, a plății de extensificare și a plăților suplimentare se efectuează pe baza mediei, calculată pro rata temporis, a cursurilor de schimb aplicabile în luna decembrie care precedă anul de imputare, determinată în conformitate cu articolul 127. Media cursurilor de schimb este stabilită de Comisie în decursul lunii următoare.

Articolul 129

Sancțiuni privind utilizarea sau deținerea ilegală a anumitor substanțe sau produse

În cazurile de recidivă privind utilizarea sau deținerea ilegală a anumitor substanțe sau produse neautorizate în conformitate cu normele comunitare pertinente în sectorul veterinar, statele membre stabilesc, în funcție de gravitatea infracțiunii, durata perioadei de excludere de la schemele de ajutor prevăzută la articolul 140 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 130

Stabilire a cantității de lapte de referință individuală

Până la sfârșitul celei de-a unsprezecea perioade prevăzute la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, prin derogare de la articolul 102 alineatul (1) litera (a), de la articolul 117 alineatul (2) litera (a) și de la articolul 118d litera (a) din prezentul regulament, un stat membru poate decide că, în cazul producătorilor de lapte care eliberează sau preiau, în totalitate sau parțial, cantitățile de referință individuale de la 31 martie, respectiv de la 1 aprilie, în conformitate cu articolul 5 litera (j) și cu articolul 5 litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 sau în aplicarea dispozițiilor naționale adoptate în vederea punerii în aplicare a articolelor 16 - 18 din prezentul regulament, data de 1 aprilie este data la care trebuie stabilite:

(a)

cantitatea de lapte de referință individuală maximă disponibilă pentru a beneficia de prima pentru vacile care alăptează și numărul maxim de vaci care alăptează;

(b)

plățile suplimentare acordate pe cap de animal pentru vacile care alăptează;

(c)

numărul de vaci care alăptează în vederea acordării plății de extensificare pentru vacile care alăptează deținute în exploatații din zonă de munte;

(d)

factorul de densitate.

Articolul 130a

Stabilire a perioadei de deținere

Ultima zi a perioadelor de deținere prevăzute la articolul 90, la articolul 94 alineatul (1), la articolul 101, la articolul 118c alineatul (2) și la articolul 123 este ziua, lucrătoare sau nu, care precedă zilei cu același număr cu al zilei de începere a perioadei.

Articolul 131

Comunicare

(1)   În cazul aplicării articolului 68 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a)

anual, până la 15 septembrie, în cazul datelor privind primul semestru al anului în curs, și până la 1 martie, în cazul datelor privind al doilea semestru al anului anterior, numărul de viței care au făcut obiectul unei cereri de primă pentru sacrificare, specificându-se dacă animalele au fost sacrificate sau exportate;

(b)

până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior:

(i)

numărul de viței pentru care s-a acordat efectiv prima de sacrificare, specificându-se dacă acordarea ajutorului s-a efectuat la data sacrificării sau a exportului și numărul agricultorilor în cauză;

(ii)

numărul de viței pentru care nu s-a acordat prima pentru sacrificare pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării plafoanelor naționale.

(2)   În cazul aplicării articolului 68 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a)

anual, până la 15 septembrie, în cazul datelor privind primul semestru al anului în curs, și până la 1 martie, în cazul datelor privind al doilea semestru al anului anterior:

(i)

numărul de vaci care au făcut obiectul unei cereri de primă pentru vacile care alăptează, defalcându-l în conformitate cu schemele prevăzute la articolul 125 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(ii)

numărul de bovine, altele decât vițeii, care au făcut obiectul unei cereri de primă pentru sacrificare, precizându-se dacă animalele au fost sacrificate sau exportate;

(b)

până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior:

(i)

numărul de vaci și de juninci pentru care s-a acordat efectiv prima pentru vacile care alăptează, defalcându-l în conformitate cu schemele prevăzute la articolul 125 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și numărul agricultorilor în cauză pentru fiecare schemă în parte;

(ii)

după caz, numărul de animale pentru care nu s-a acordat prima pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării plafonului național special pentru juninci;

(iii)

după caz, acordarea primei naționale suplimentare primei pentru vacile care alăptează, menționându-se:

condițiile de acordare;

cuantumul acordat pe cap de animal;

(iv)

numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care s-a acordat efectiv prima pentru sacrificare, specificându-se dacă acordarea ajutorului s-a efectuat la data sacrificării sau a exportului și numărul agricultorilor în cauză;

(v)

numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care nu s-a acordat prima pentru sacrificare pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării plafoanelor naționale.

(3)   În cazul aplicării articolului 68 alineatul (2) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a)

anual, până la 15 septembrie, în cazul datelor privind primul semestru al anului în curs și până la 1 martie, în cazul datelor privind al doilea semestru al anului anterior, numărul de bovine, altele decât vițeii, care au făcut obiectul unei cereri de primă pentru sacrificare, precizându-se dacă animalele au fost sacrificate sau exportate;

(b)

până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior:

(i)

numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care s-a acordat efectiv prima pentru sacrificare, precizându-se dacă animalele au fost sacrificate sau exportate și numărul agricultorilor în cauză;

(ii)

numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care nu s-a acordat prima pentru sacrificare pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării plafoanelor naționale.

(4)   În cazul aplicării articolului 68 alineatul (2) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a)

anual, până la 15 septembrie, în cazul datelor privind primul semestru al anului în curs, și până la 1 martie, în cazul datelor privind al doilea semestru al anului anterior, numărul de masculi din specia bovină care au făcut obiectul unei cereri de primă specială, defalcat pe categorie de vârstă și pe tip de animal (taur sau bou);

(b)

până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior:

(i)

numărul de masculi din specia bovină pentru care s-a acordat efectiv prima specială, defalcat pe categorie de vârstă și pe tip de animal (taur sau bou) și numărul agricultorilor în cauză;

(ii)

numărul de animale, defalcat pe categorie de vârstă, pentru care nu s-a acordat prima specială pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării plafonului regional.

(5)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior, cuantumurile primelor vărsate efectiv, în funcție de opțiunea reținută pentru punerea în aplicare parțială a schemei de plată unică, după aplicarea reducerii stabilite la articolul 139 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(6)   În cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

(a)

după caz, anual, până la 15 septembrie, în cazul datelor privind primul semestru al anului în curs, și până la 1 martie, în cazul datelor privind al doilea semestru al anului anterior, numărul de animale pentru care s-a acordat efectiv prima de desezonalizare, defalcat în funcție de cazul în care au beneficiat de prima sau de a doua tranșă din prima specială și numărul de agricultori pentru fiecare categorie de vârstă în parte;

(b)

până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior:

(i)

numărul de masculi din specia bovină, defalcat în funcție de limitele stabilite la articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pentru care s-a acordat efectiv plata de extensificare și numărul agricultorilor în cauză, defalcat în funcție de respectivele limite;

(ii)

numărul de vaci și de juninci, defalcat în funcție de limitele stabilite la articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pentru care s-a acordat efectiv plata de extensificare și numărul agricultorilor în cauză, defalcat în funcție de aceste limite;

(iii)

numărul de vaci de lapte pentru care s-a acordat efectiv plata de extensificare;

(iv)

numărul de animale pentru care s-au acordat efectiv primele scutite de aplicarea factorului de densitate și numărul agricultorilor în cauză.

(7)   Statele membre comunică elementele menționate la prezentul articol utilizând tabelele incluse în anexele XVIII și XIX.

SECȚIUNEA 8

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 132

Dispoziții tranzitorii

Obligația identificării și a înregistrării animalelor stabilită la articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se aplică în cazul animalelor născute înainte de 1 ianuarie 1998, în conformitate cu procedura prevăzută de Directiva 92/102/CEE a Consiliului (37), cu excepția animalelor care fac obiectul unui schimb intracomunitar.

Articolul 133

Dispoziții aplicabile pe perioada de tranziție prevăzută la articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Fără a aduce atingere celorlalte articole din prezentul capitol, articolele 96, 97, 98, 117 - 119 și 125 se aplică în decursul anilor calendaristici 2005 și 2006 în măsura în care statele membre decid să recurgă la posibilitatea prevăzută la articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

CAPITOLUL 14

SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAȚĂ

[Articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 134

Suprafață minimă eligibilă pe exploatație

Suprafața minimă eligibilă pentru ajutorul pe exploatație pentru care se pot solicita plăți peste de pragul de 0,3 ha, astfel cum prevede articolul 143b alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, este stabilită în anexa XX.

Articolul 135

Suprafețe agricole

Suprafețele agricole care fac obiectul schemei de plată unică pe suprafață, astfel cum sunt prevăzute la articolul 143b alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, sunt stabilite în anexa XXI.

Articolul 136

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

Fără a aduce atingere articolului 143b alineatul (6) paragraful al treilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică schemei de plată unică pe suprafață, cu excepția articolului 6 alineatul (3), articolului 7, articolului 8 alineatul (2) literele (b) și (c), articolului 12 alineatul (1) litera (c), articolului 12 alineatul (2), articolului 13 alineatele (2)-(8), articolului 14 alineatele (2) și (3), articolelor 16 și 17, articolului 21 alineatul (3), articolului 24 alineatul (1) literele (b), (d) și (e), articolului 26 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), articolului 26 alineatul (2) literele (b), (c) și (d), articolului 27 alineatul (2) literele (g), (h), (i) și (j), articolului 28 alineatul (1) litera (d), articolului 30 alineatul (3), articolului 31, articolelor 34-40, articolului 49 alineatele (2) și (3), articolului 50 alineatele (2), (4), (5) și (6), articolelor 51-64, articolului 69 și articolului 71 alineatul (1).

Articolul 137

Cerere de plată unică pe suprafață

(1)   Cererea de plată unică pe suprafață este considerată cerere unică în sensul articolului 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, în sensul aplicării regulamentului menționat anterior.

(2)   Cererea de plată unică pe suprafață menționează zonele eligibile în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 143b alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 138

Reduceri și excluderi privind condițiile de eligibilitate

(1)   Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor excepționale astfel cum au fost definite la articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, atunci când, în urma unui control administrativ sau a unui control la fața locului, s-a constatat că diferența stabilită între suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 este mai mare de 3 %, dar mai mică sau egală cu 30 % din suprafața stabilită, din cuantumul care trebuie acordat pentru schema de plată unică pe suprafață se deduce, pentru anul în cauză, de două ori diferența constatată.

În cazul în care diferența este mai mare de 30 % din suprafața stabilită, pentru anul în cauză nu se acordă nici un ajutor.

În cazul în care diferența este mai mare de 50 %, agricultorul este exclus încă o dată de la ajutor cu un cuantum corespunzător diferenței între suprafața declarată și suprafața determinată. Cuantumul corespunzător se deduce din plățile pentru ajutoare de care agricultorul poate beneficia pentru cererile pe care le depune în decursul celor trei ani calendaristici ulteriori anului în care s-a făcut constatarea.

(2)   În cazul în care diferențele dintre suprafața declarată și suprafața determinată rezultă ca urmare a unor nereguli intenționate, ajutorul de care agricultorul ar fi putut beneficia nu se acordă pentru anul calendaristic în cauză.

De asemenea, în cazul în care diferența este mai mare de 20 % din suprafața stabilită, agricultorul este exclus de la ajutor cu un cuantum corespunzător diferenței între suprafața declarată și suprafața determinată. Cuantumul corespunzător se deduce din plățile pentru ajutoare de care agricultorul poate beneficia pentru cererile pe care le depune în decursul celor trei ani calendaristici ulteriori anului în care s-a făcut constatarea.

(3)   În vederea stabilirii suprafeței determinate în conformitate cu articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, se aplică articolul 143b alineatul (5) și articolul 143b alineatul (6) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și articolul 137 din prezentul regulament.

CAPITOLUL 15

PLĂȚI DIRECTE NAȚIONALE SUPLIMENTARE

[Articolul 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 139

Coeficient de reducere

În cazul în care, într-un anumit sector, plățile directe naționale suplimentare depășesc nivelul maxim autorizat de Comisie în conformitate cu articolul 143c alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cuantumul plăților directe naționale suplimentare din sectorul în cauză se reduce proporțional prin aplicarea unui coeficient de reducere.

Articolul 140

Controale și sancțiuni

(1)   Regulamentul (CE) nr. 796/2004 se aplică în cazul plăților directe naționale suplimentare cofinanțate în conformitate cu articolul 33h din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(2)   În lipsa cofinanțărilor, noile state membre în cauză efectuează controalele adecvate a garanta respectarea condițiilor de acordare a plăților directe naționale suplimentare, definite pe baza autorizării eliberate de Comisie în conformitate cu articolul 143c alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 141

Comunicări

Noile state membre furnizează, sub formă de raport, informațiile privind măsurile de punere în aplicare a plăților directe naționale suplimentare înainte de data de 30 iunie a anului următor acestei puneri în aplicare. Raportul menționat anterior conține cel puțin următoarele elemente:

(a)

orice modificare de situație care afectează plățile directe naționale suplimentare;

(b)

numărul beneficiarilor, al hectarelor sau al unităților de plată vărsate, pentru fiecare plată directă națională suplimentară în parte;

(c)

un raport privind controalele efectuate și sancțiunile aplicate în conformitate cu articolul 140.

Articolul 142

Ajutoare de stat

Plățile directe naționale suplimentare care nu sunt vărsate în conformitate cu autorizarea acordată de Comisie și prevăzută la articolul 143c alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se consideră ajutoare de stat ilegale în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 659/1999 (38).

CAPITOLUL 16

UTILIZAREA TERENURILOR RETRASE DIN CIRCUITUL AGRICOL PENTRU PRODUCȚIA DE MATERII PRIME

SECȚIUNEA 1

Obiect și definiții

Articolul 143

Obiect

(1)   Terenurile retrase din circuitul agricol care fac obiectul schemelor de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pot fi utilizate, în conformitate cu articolul 55 litera (b) și cu articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din regulamentul menționat anterior, pentru producția de materii prime utilizate la fabricarea în Comunitate de produse care nu sunt destinate consumului uman sau animal în condițiile prevăzute în prezentul capitol.

(2)   Nu se varsă nici o plată pentru terenurile retrase din circuitul agricol pe care se cultivă sfeclă de zahăr, topinambur sau rădăcini de cicoare. Cu toate acestea, dispozițiile incluse în prezentul capitol se aplică în cazul acestor culturi pe terenuri retrase din circuitul agricol, în aceleași condiții ca și când plata ar fi fost vărsată.

Cultivarea acestor materii prime pe terenuri retrase din circuitul agricol este permisă cu condiția ca:

(a)

sfecla de zahăr să nu servească la producția de zahăr, astfel cum s-a definit în Regulamentul (CEE) nr. 314/2002 (39), nici ca produs intermediar, coprodus și nici ca subprodus;

(b)

rădăcinile de cicoare și topinamburul nu sunt supuse procesului de hidroliză definit de Regulamentul (CEE) nr. 314/2002, fie ca atare, fie ca produs intermediar, precum inulina, fie ca și coprodus, precum oligofructoza sau ca eventual subprodus.

Articolul 144

Definiții

În sensul prezentului capitol, prin:

(a)

„solicitant” se înțelege agricultorul care utilizează terenurile retrase din circuitul agricol în conformitate cu articolul 55 alineatul (b) și cu articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b)

„colector” se înțelege persoana semnatară a contractului prevăzut la articolul 147, care achiziționează pe cont propriu materiile prime prevăzute la articolul 145 și destinate scopurilor prevăzute în anexa XXIII;

(c)

„primul operator” se înțelege utilizatorul de materii prime agricole care procedează la transformarea lor primară în vederea obținerii unuia sau mai multora dintre produsele prevăzute în anexa XXIII la prezentul regulament.

SECȚIUNEA 2

Contract

Articolul 145

Utilizarea materiei prime

(1)   Pe suprafețele retrase din circuitul agricol se poate cultiva orice materie primă agricolă în conformitate cu articolul 53 litera (b) și articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Valoarea economică a produselor utilizate în scopurile nealimentare prevăzute în anexa XXIII din prezentul regulament, obținute în urma transformării materiilor prime, trebuie să fie mai ridicată decât cea a tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări și obținute în urma aceleiași transformări, în conformitate cu metoda de evaluare prevăzută la articolul 163 alineatul (3) din prezentul regulament.

(2)   Materiile prime prevăzute la alineatul (1) trebuie să facă obiectul unui contract în conformitate cu articolul 147 fără a aduce atingere articolului 148.

(3)   Solicitantul livrează toată materia primă recoltată fie colectorului, fie primului operator care o primește și care garantează utilizarea în cadrul Comunității a unei cantități echivalente cu această materie primă la fabricarea unuia sau mai multora dintre produsele finite destinate scopurilor nealimentare prevăzute în anexa XXIII.

În cazul în care primul operator utilizează materia primă recoltată efectiv în scopul fabricării unui produs intermediar sau a unui subprodus, atunci poate utiliza o cantitate echivalentă a acestui produs intermediar sau a acestui subprodus pentru fabricarea unuia sau mai multora dintre produsele finite prevăzute la primul paragraf.

În cazul prevăzut la al doilea paragraf sau în cazul în care colectorul vinde o cantitate echivalentă cu materia primă recoltată, primul operator sau colectorul informează autoritatea competentă pe lângă care s-a constituit garanția. În cazul în care această cantitate echivalentă se folosește în alt stat membru decât cel în care s-a recoltat materia primă, autoritățile competente ale statelor membre în cauză fac schimb reciproc de informații cu privire la tranzacția menționată anterior.

(4)   În cadrul dispozițiilor naționale care reglementează relațiile contractuale, primul operator poate delega unei părți terțe colectarea materiei prime de la agricultorul care solicită ajutorul. Operatorul rămâne singurul responsabil în ceea ce privește obligațiile prevăzute la prezentul capitol.

Articolul 146

Derogare

(1)   Prin derogare de la articolul 145 alineatele (2) și (3), statele membre pot autoriza solicitantul:

(a)

să utilizeze toate cerealele sau toate oleaginoasele înregistrate sub codurile NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 și 1206 00 99, recoltate:

(i)

ca și combustibili pentru încălzirea exploatației sale agricole;

(ii)

pentru producția, pe exploatația sa agricolă, de energie și de biocarburanți;

(b)

să transforme, pe exploatația sa agricolă, toată materia primă recoltată în biogaz înregistrat sub codul NC 2711 29 00.

(2)   În cazurile prevăzute la alineatul (1), solicitantul:

(a)

se angajează, prin declarația care înlocuiește contractul prevăzut la articolul 147, să utilizeze sau să transforme direct materia primă care face obiectul declarației menționate anterior; articolele 147 - 164 se aplică mutatis mutandis;

(b)

își cântărește toată materia primă recoltată prin intermediul unui organism sau a unei întreprinderi desemnate de statul membru și ține o evidență contabilă separată pentru materia primă utilizată și pentru produsele și subprodusele obținute în urma transformării; cu toate acestea, pentru cereale și oleaginoase, pentru paie, precum și în cazul utilizării plantei întregi, cântărirea se poate înlocui cu determinarea volumetrică a materiei prime.

(3)   Statul membru care recurge la opțiunea prevăzută la alineatul (1) pune în aplicare măsurile de control adecvate pentru a asigura utilizarea directă a materiei prime pe exploatație sau transformarea în biogaz înregistrat sub codul NC 2711 29 00.

(4)   Cerealele și oleaginoasele utilizate în conformitate cu alineatul (1) litera (a) fac obiectul unei denaturări în conformitate cu metoda stabilită de statul membru. Cu toate acestea, statele membre pot autoriza denaturarea uleiului obținut în urma transformării semințelor oleaginoase prevăzute la alineatul (1) litera (a) punctul (ii) în locul denaturării semințelor, cu condiția ca denaturarea să aibă loc direct după transformarea în ulei și să se instituie măsuri de control privind utilizarea semințelor.

Articolul 147

Contract

(1)   Solicitantul supune autorității competente de care aparține, în sprijinul cererii sale de ajutor, un contract încheiat între el și un colector sau un prim operator. Cu toate acestea, statul membru poate decide ca acest contract să fie încheiat numai între solicitant și un prim operator.

(2)   Solicitantul se asigură că acest contract include următoarele indicații:

(a)

numele și adresa părților contractante;

(b)

durata contractului;

(c)

speciile din fiecare materie primă în cauză și suprafața ocupată de fiecare specie;

(d)

condițiile aplicabile în cazul livrării, precum și, în cazul oleaginoaselor, cantitatea estimativă considerată reprezentativă de autoritatea competentă a materiei prime în cauză;

(e)

angajamentul de a respecta obligațiile prevăzute la articolul 145 alineatul (3);

(f)

principalele utilizările finale preconizate ale materiei prime, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 145 alineatul (1) și articolul 163 alineatul (3).

(3)   Solicitantul se asigură că acest contract este încheiat la o dată care să permită colectorului sau primului operator să depună o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de care aparține colectorul sau operatorul în termenele stabilite la articolul 157 alineatul (1).

(4)   Statele membre pot solicita, pentru verificare, ca un solicitant să poată încheia un singur contract de furnizare pentru fiecare materie primă în parte.

(5)   În cazul în care contractul se referă la semințe de navetă, de colză, de floarea soarelui sau la boabe de soia înregistrate sub codurile NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 sau 1201 00 90, solicitantul se asigură că contractul precizează, pe lângă informațiile prevăzute la alineatul (2), cantitatea totală estimată de subproduse și cantitatea estimată de subproduse destinate altor scopuri decât consumului uman sau animal, exprimată în ambele cazuri pentru fiecare specie în parte.

Cantitățile menționate anterior se calculează pe baza următoarelor raporturi:

(a)

100 kg de semințe de navetă și/sau de colza înregistrate sub codurile NC 1205 10 90 sau 1206 90 00 se consideră echivalentul a 56 kg de subproduse;

(b)

100 kg de semințe de floarea soarelui înregistrate sub codurile NC 1206 00 91 sau NC 1206 00 99 se consideră echivalentul a 56 kg de subproduse;

(c)

100 kg de boabe de soia incluse la codul NC 1201 00 90 se consideră echivalentul a 78 kg de subproduse.

Articolul 148

Materii prime care nu trebuie să facă obiectul unui contract

Prin derogare de la articolul 147, materiile prime enumerate în anexa XXII nu trebuie neapărat să facă obiectul unui contract.

Pentru a beneficia de plată, solicitantul care dorește să utilizeze terenurile retrase din circuitul agricol pentru a cultiva pe ele respectivele materii prime se angajează, prin declarație scrisă, pe lângă autoritatea competentă din statul membru la data depunerii cererii de plată ca, în cazul utilizării exploatației agricole sau a vânzării materiilor prime în cauză, acestea să fie destinate utilizărilor prevăzute în anexa XXIII.

Articolul 149

Echivalența subproduselor obținute din oleaginoase în făină de soia

(1)   Autoritatea competentă în cauză informează Comisia, de îndată ce acest lucru este posibil și până la data de 30 iunie a anului în decursul căruia se efectuează recoltarea materiei prime cu privire la cantitatea totală prevăzută, pentru fiecare specie în parte, de subproduse destinate consumului uman sau animal care rezultă din contractele prevăzute la articolul 147, în cazul în care respectivele contracte se referă la semințe de navetă, de colză, de floarea soarelui sau la boabe de soia înregistrate sub codurile NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 sau 1201 00 90, precum și cu privire la suprafața cultivată cu aceste oleaginoase pentru fiecare specie în parte.

(2)   Comisia calculează cantitatea totală prevăzută de subproduse destinate consumului uman sau animal, exprimată în echivalent făină de soia, pe baza informației furnizate în conformitate cu alineatul (1) prin aplicarea următorilor coeficienți:

turte de soia: 48 %,

turte de colză: 32 %,

turte de floarea soarelui: 28 %.

În cazul în care, pe baza calculului efectuat în conformitate cu primul paragraf, Comisia constată o depășire a plafonului de un milion de tone de subproduse destinate consumului uman sau animal, atunci ea stabilește, de îndată ce acest lucru este posibil și până la data de 30 iunie a anului în decursul căruia se efectuează recoltarea materiei prime, procentul reducerii care trebuie aplicată pentru fiecare contract în parte, în vederea calculării cantității maxime de subproduse destinate consumului uman sau animal.

SECȚIUNEA 3

Modificarea sau rezilierea contractului

Articolul 150

Modificarea sau rezilierea contractului

În cazurile în care părțile contractante modifică sau reziliază contractul după depunerea unei cereri de ajutor de către solicitant, acesta își poate menține cererea de ajutor numai în cazul în care informează autoritatea competentă cu privire la modificarea sau rezilierea contractului pentru permite toate controalele necesare, până la data finală stabilită pentru modificarea cererii de ajutor în statul membru în cauză.

Articolul 151

Circumstanțe excepționale

Fără a aduce atingere articolului 150, în cazul în care un solicitant informează autoritatea competentă că, din cauza unor circumstanțe excepționale, nu poate furniza, în totalitate sau parțial, materia primă specificată în contract, autoritatea competentă poate, după ce a obținut suficiente probe privind circumstanțele excepționale menționate anterior, să autorizeze modificarea contractului, în măsura în care acest lucru se justifică, sau rezilierea lui.

În cazul în care modificarea contractului determină o reducere a terenurilor care fac obiectul contractului sau în cazul în care contractul se reziliază, solicitantul, pentru a-și menține dreptul la plată, este obligat:

(a)

să retragă din nou din circuitul agricol terenurile în cauză, prin mijloacele autorizate de autoritatea competentă;

(b)

să nu vândă, să nu cedeze sau să nu utilizeze materia primă cultivată pe terenurile retrase din contract.

Articolul 152

Modificări ale utilizărilor finale

Fără a aduce atingere articolului 150, colectorul sau primul operator poate modifica principalele utilizări finale preconizate ale materiilor prime prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (f), după ce i s-au furnizat materiile prime prevăzute prin contract și după ce au fost îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 154 alineatul (1) și la articolul 157 alineatul (3) primul paragraf.

Modificarea utilizărilor finale se realizează în condițiile stabilite la articolul 145 alineatul (1) paragraful al doilea și la articolul 163 alineatul (3).

Colectorul sau primul operator informează, în prealabil, autoritatea competentă de care aparține, pentru a permite efectuarea controalelor necesare.

SECȚIUNEA 4

Randamente reprezentative și cantități care trebuie livrate

Articolul 153

Randamentele reprezentative

În fiecare an, statele membre stabilesc, în conformitate cu o procedură adecvată, randamentele reprezentative care trebuie obținute efectiv și informează solicitanții în cauză în acest sens.

Cu toate acestea, materiile prime enumerate în anexa XXII pot fi scutite de la randamentele reprezentative.

Articolul 154

Cantități care trebuie livrate

(1)   Solicitantul declară autorității competente de care aparține cantitatea totală de materie primă recoltată, pentru fiecare specie și confirmă cantitatea livrată și partea căreia i s-a livrat respectiva materie primă.

(2)   Cantitatea pe care solicitantul trebuie să o livreze în mod efectiv colectorului sau primului operator corespunde cel puțin randamentului reprezentativ.

Cu toate acestea, în cazurile justificate în mod corespunzător, statele membre pot accepta, în mod excepțional, o cantitate cu cel mult 10 % mai mică decât randamentul reprezentativ.

De asemenea, în cazurile în care a autorizat modificarea sau rezilierea contractului, în conformitate cu articolul 151, autoritatea competentă poate reduce, în măsura în care acest lucru se justifică, cantitatea pe care solicitantul trebuie să o furnizeze în temeiul primului paragraf.

SECȚIUNEA 5

Condiții de plată a ajutorului

Articolul 155

Plată

(1)   Plata ajutorului către solicitant se poate efectua înainte de transformarea materiei prime. Cu toate acestea, plata se efectuează numai în cazul în care materia primă care trebuie livrată în temeiul prezentului capitol s-a livrat colectorului sau primului operator și în cazul în care:

(a)

s-a efectuat declarația prevăzută la articolul 154 alineatul (1);

(b)

s-a depus o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de care aparține colectorul sau primul operator în conformitate cu articolul 158 alineatul (1) și s-au îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 145 alineatul (1);

(c)

autoritatea competentă a primit proba constituirii integrale a garanției prevăzute la articolul 158 alineatul (2);

(d)

autoritatea competentă responsabilă cu efectuarea plății a verificat, pentru fiecare cerere în parte, respectarea condițiilor prevăzute la articolul 147.

(2)   În cazul unei culturi bianuale în care recoltarea și, prin urmare, livrarea materiei prime se face numai în al doilea an de cultură, plata se efectuează în cei doi ani ulteriori datei de încheiere a contractului prevăzut la articolul 147, cu condiția ca autoritățile competente să constate că:

(a)

obligațiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) se respectă din primul an al culturii;

(b)

obligațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a), precum și comunicarea informațiilor prevăzute la articolul 157 alineatul (3) primul paragraf se respectă în cursul celui de-al doilea an.

În cazul primului an de cultură, plata se efectuează numai în cazul în care autoritatea competentă a primit proba constituirii integrale a garanției prevăzute la articolul 158 alineatul (2). În ceea ce privește al doilea an de cultură, plata se poate efectua fără constituirea unei garanții.

(3)   În cazul unei culturi permanente sau multianuale, plata ajutorului se efectuează anual imediat după încheierea contractului. Condițiile prevăzute la alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

SECȚIUNEA 6

Obligații ale colectorului și ale solicitantului

Articolul 156

Număr de operatori

Produsele nealimentare trebuie să se obțină de către maximum un al treilea operator.

Articolul 157

Obligații

(1)   Colectorul sau primul operator depune o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de care aparține, după un program stabilit de statul membru în cauză, până la ultima dată de depunere a cererii de ajutor în statul membru în cauză în decursul anului respectiv.

În cazul în care solicitantul și colectorul sau primul operator modifică sau reziliază contractul înainte de data menționată la articolul 150 în decursul unui anumit an, colectorul sau primul operator depune o copie a contractului modificat sau reziliat pe lângă autoritatea competentă de care aparține până la data respectivă.

(2)   Primul operator furnizează autorității competente de care aparține informațiile necesare privind lanțul de transformare în cauză, în special în ceea ce privește prețurile și coeficienții tehnici de transformare care servesc la determinarea cantităților de produse finite care pot fi obținute, astfel cum sunt prevăzute la articolul 164 alineatul (2) paragraful al doilea.

(3)   Colectorul sau primul operator care au primit materia primă livrată de solicitant informează autoritatea competentă de care aparține cu privire la cantitatea de materie primă primită, specificând atât specia, cât și numele și adresa părții contractante care i-a livrat materia primă, locul livrării și numărul de referință al contractului în cauză, într-un termen care trebuie stabilit de statele membre astfel încât plata să fie vărsată în termenul prevăzut la articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

În cazul în care statul membru al colectorului sau al primului operator este altul decât cel în care s-a cultivat materia primă, autoritatea competentă în cauză informează autoritatea competentă de care aparține solicitantul, în termen de patruzeci de zile lucrătoare de la primirea informațiilor prevăzute la primul paragraf, cu privire la cantitatea totală de materie primă livrată.

SECȚIUNEA 7

Garanții

Articolul 158

Garanție a colectorului sau a primului operator

(1)   Colectorul sau primul operator constituie totalitatea garanției prevăzute la alineatul (2) pe lângă autoritatea competentă de care aparține până la ultima dată de depunere a cererii de plată în decursul anului în cauză și în statul membru în cauză.

(2)   Garanția se calculează, pentru fiecare materie primă în parte, pe baza unui cuantum de 250 EUR pe hectar, înmulțit cu suma tuturor terenurilor cultivate care fac obiectul unui contract semnat de colectorul sau de primul operator în cauză și care se utilizează pentru producția materiei prime în cauză.

(3)   În cazul în care contractul s-a modificat sau s-a reziliat în condițiile prevăzute la articolul 150 sau la articolul 151, garanția constituită se adaptează în consecință.

(4)   Un procent din garanție se eliberează în cazul fiecărei materii prime în parte, cu condiția ca autoritatea competentă de care aparține colectorul sau primul operator să fi obținut următoarele probe:

(a)

proba conform căreia cantitățile de materii prime în cauză au fost transformate în conformitate cu utilizările prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (f), ținându-se seama, după caz, de modificările efectuate în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 152;

(b)

în cazul în care contractul se referă la semințe de navetă, de colză, de floarea soarelui sau la boabe de soia înregistrate sub codurile NC 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 sau 1201 00 90 și în cazul în care se aplică procedura prevăzută la articolul 149 alineatul (2) paragraful al doilea, proba conform căreia cantitățile de subproduse care depășesc cantitatea maximă ce poate fi destinată consumului uman sau animal au găsit alte piețe de desfacere decât piața alimentară.

(5)   Fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care a fost constituită de colector, garanția se eliberează după ce materia primă în cauză s-a livrat primului operator, cu condiția ca autoritatea competentă de care aparține colectorul să dispună de proba conform căreia primul operator a constituit o garanție echivalentă pe lângă autoritatea competentă de care aparține.

Articolul 159

Cerințe principale și subordonate

(1)   Următoarele obligații constituie cerințe principale în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei:

(a)

obligația de a transforma, cu titlu principal, cantitățile de materie primă în produsele finite prevăzute în contract. Transformarea trebuie efectuată înainte de data de 31 iulie a celui de-al doilea an care urmează după anul recoltării materiei prime;

(b)

obligația de a găsi, înainte de data prevăzută la litera (a), piețe de desfacere altele decât piața alimentară pentru cantitățile de subproduse care depășesc cantitatea maximă care poate fi destinată consumului uman sau animal, în cazul în care se aplică procedura prevăzută la articolul 149 alineatul (2) paragraful al doilea din prezentul regulament;

(c)

obligația ca produsul să fie însoțit de un exemplar de control T5 în conformitate cu articolele 160 și 161 din prezentul regulament.

(2)   Obligațiile următoare, care îi revin colectorului sau primului operator, constituie cerințe subordonate în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei:

(a)

obligația de recepționa toate materiile prime livrate de solicitant în conformitate cu articolul 145 alineatul (3) din prezentul regulament;

(b)

obligația de a depune o copie a contractului în conformitate cu articolul 157 alineatul (1) din prezentul regulament;

(c)

obligația de a comunica informațiile solicitate în conformitate cu articolul 157 alineatul (3) primul paragraf din prezentul regulament;

(d)

obligația de a constitui garanția în conformitate cu articolul 158 alineatul (1) din prezentul regulament.

SECȚIUNEA 8

Documente pentru vânzare, cedare sau livrare într-un alt stat membru sau pentru export

Articolul 160

Exemplar de control T5

(1)   În cazul în care un operator vinde sau cedează unui operator stabilit într-un alt stat membru produse intermediare care fac obiectul unui contract menționat la articolul 147, produsul este însoțit de un exemplar de control T5, eliberat în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

În cazul în care colectorul vinde sau cedează unui prim operator stabilit într-un alt stat membru materii prime care fac obiectul unui contract se aplică primul paragraf.

(2)   La rubrica „Altele”, în rubrica 104 a exemplarului de control T5, trebuie scrisă una din următoarele mențiuni:

Producto destinado a su transformación o entrega de acuerdo con lo establecido en el articulo 147 del Reglamento (CE) no 1973/2004 de la Comisión

Použito pro zpracování nebo dodávku v souladu s článkem 147 nařízení Rady (ES) 1973/2004

Skal anvendes til forarbejdning eller levering i overensstemmelse med artikel 147 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1973/2004

Zur Verarbeitung oder Lieferung gemäß Artikel 147 der Verordnung (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission zu verwenden

Προς χρήση για μεταποίηση ή παράδοση σύμφωνα με το άρθρο 147 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1973/2004 της Επιτροπής

To be used for processing or delivery in accordance with Article 147 of Commission Regulation (EC) No 1973/2004

Kasutamiseks töötlemisel või tarnimisel vastavalt komisjoni määruse (EÜ) nr 1973/2004 artiklile 147

À utiliser pour transformation ou livraison conformément aux dispositions de l'article 147 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission

Da consegnare o trasformare conformemente all'articolo 147 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione

Izmantot pārstrādei vai piegādei saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 1973/2004 147. panta nosacījumiem

Naudoti perdirbimui arba pristatymui pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004 147 straipsnio nuostatas

A Bizottság 2004/1973/EK rendelete szerint feldolgozásra, vagy átadásra használandó

Te gebruiken voor verwerking of aflevering overeenkomstig artikel 147 van Verordening (EG) nr. 1973/2004 van de Commissie

Do wykorzystania w procesie przetwórstwa bądź do dostawy zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 147 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004

A utilizar para transformação ou entrega em conformidade com o artigo 147 do Regulamento (CE) n.o 1973/2004 da Comissão

Na spracovanie alebo dodávku v súlade s èlánkom 147 nariadenia Komisie (ES) č. 1973/2004

Se uporablja za predelavo ali dostavo v skladu s členom 147 Uredbe Komisije (ES) št. 1973/2004

Käytetään jalostamiseen tai toimittamiseen komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 147 artiklan mukaisesti

Används till bearbetning eller leverans i enlighet med artikel 147 i kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004.

Articolul 161

Exemplar de control T5 pentru export

În cazul în care unul sau mai multe produse finite, produse intermediare, coproduse sau subproduse care fac obiectul unui contract, astfel cum este prevăzut la articolul 147, sunt destinate exportului în țări terțe, transportul lor pe teritoriul Comunității face obiectul unui exemplar de control T5 elaborat de autoritatea competentă din statul membru în care s-au obținut aceste produse.

La rubrica „Altele”, în rubrica 104 a exemplarului de control T5, trebuie scrisă una din următoarele mențiuni:

Este producto no podrá acogerse a ninguna de las medidas previstas en el apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1258/1999 del Consejo

Pro tento produkt nemůže být poskytnuto financování podle čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1258/1999 Rady

De finansieringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999, kan ikke anvendes på dette produkt

Dieses Erzeugnis kommt für keine Finanzierungen gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates in Betracht

Το προϊόν αυτό δεν µπορεί να τύχει καµιάς από τις χρηµατοδοτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1258/1999 του Συµβουλίου

This product shall not qualify for any benefit pursuant to Article 1(2) of Council Regulation (EC) No 1258/1999

Kõnealuse toote puhul nõukogu määruse (EÜ) nr 1258/1999 artikli 1 lõikele 2 vastavaid soodustusi ei anta.

Ce produit ne peut pas bénéficier des financements prévus à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

Questo prodotto non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio

Šis produkts nevar saņemt Padomes Regulas (EK) Nr. 1258/1999 1. panta 2. punkta noteikto finansējumu

Šiam produktui netaikoma jokia išmoka pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1258/1999 1 straipsnio 2 punktą.

Ez a termék nem jogosult az 1258/1999/EK tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése szerinti semmilyen ellátásra

Dit product komt niet in aanmerking voor financieringen zoals bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1258/1999 van de Raad

Ten produkt nie kwalifikuje się do finansowania przewidzianego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999

O presente produto não pode beneficiar de medidas ao abrigo do n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1258/1999 do Conselho

Tento produkt nie je oprávnený na financovanie uvedené v odseku 2 článku 1 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999

Ta proizvod ni upravičen do financiranja iz člena 1(2) Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999

Tähän tuotteeseen ei sovelleta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1258/1999 1 artiklan 2 kohdan mukaisia toimenpiteitä

De åtgärder som avses i artikel 1.2 i rådets förordning (EG) nr 1258/1999 kan inte användas för denna produkt.

Primul și al doilea paragraf se aplică numai în cazul în care produsul finit prevăzut în anexa XXIII, produsul intermediar, coprodusul sau subprodusul care fac obiectul unui contract, prevăzut la articolul 147, ar beneficia de restituiri la export în cazul în care ar fi fost obținute din materii prime care nu au fost cultivate în conformitate cu prezenta schemă.

Articolul 162

Probe alternative la exemplarul de control T5

Prin derogare de la articolul 159 alineatul (1) litera (b), în cazul în care un exemplar de control T5 nu revine biroului de plecare al organismului responsabil cu controlul din statul membru în care colectorul sau primul operator s-a stabilit în termen de două luni de la expirarea termenului prevăzut la articolul 159 alineatul (1) litera (a), ca urmare a unor circumstanțe care nu pot fi puse pe seama primului operator, următoarele documente pot fi acceptate ca probe alternative la exemplarul de control T5:

(a)

facturile de cumpărare a produselor intermediare;

(b)

certificatele ultimului operator privind transformarea finală în produse nealimentare;

(c)

fotocopii certificate, de către ultimul operator, ale documentelor contabile care dovedesc efectuarea transformării.

SECȚIUNEA 9

Controale

Articolul 163

Ținerea registrelor

(1)   Autoritatea competentă a statului membru precizează registrele care trebuie ținute de colector sau de operator, precum și frecvența înregistrărilor, care trebuie să fie cel puțin lunară

În ceea ce privește colectorul, aceste registre trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

(a)

cantitățile tuturor materiilor prime cumpărate și vândute în vederea transformării în cadrul prezentei scheme;

(b)

numele și adresa primului operator.

În ceea ce privește operatorul, aceste registre trebuie să includă cel puțin următoarele elemente:

(a)

cantitățile diferitor materii prime cumpărate în vederea transformării;

(b)

cantitățile de materii prime transformate, precum și cantitățile și tipurile de produse finite, coproduse și subproduse obținute din acestea;

(c)

pierderile survenite în timpul transformării;

(d)

cantitățile distruse, precum și motivele acestei distrugeri;

(e)

cantitățile și tipurile de produse vândute sau cedate de către operator și prețurile obținute;

(f)

după caz, numele și adresa operatorului ulterior.

(2)   Autoritatea competentă de care aparține colectorul sau primul operator verifică respectarea condițiilor prevăzute la articolul 145 alineatul (1) de către contractul depus. În cazul în care nu se îndeplinesc aceste condiții, autoritatea competentă de care aparține solicitantul este informată în acest sens.

(3)   Pentru calcularea valorii economice a produselor menționate la articolul 145 alineatul (1), autoritatea competentă în cauză compară, pe baza informațiilor menționate la articolul 157 alineatul (2), suma valorilor tuturor produselor nealimentare cu suma valorilor tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări rezultate în urma aceleiași transformări. Fiecare valoare este rezultatul înmulțirii cantității în cauză cu media prețurilor franco fabrică verificate în decursul anului de comercializare precedent. În cazul în care aceste prețuri nu sunt disponibile, autoritatea competentă stabilește prețurile corespunzătoare, în special pe baza informațiilor menționate la articolul 157 alineatul (2).

Articolul 164

Controale pe lângă colectori și operatori

(1)   Autoritățile competente din statele membre în care se află colectorii efectuează controale pe lângă cel puțin 25 % din colectorii stabiliți pe teritoriul lor, selecționați printr-o analiză de risc. Aceste controale includ controale fizice și verificarea documentelor comerciale, în vederea asigurării coerenței dintre achizițiile de materii prime și livrările aferente.

(2)   Autoritățile competente din statele membre în care au avut loc transformările efectuează controale privind respectarea dispozițiilor articolului 146 alineatul (1) pe lângă cel puțin 25 % dintre operatorii stabiliți pe teritoriul lor, selecționați printr-o analiză de risc. Aceste controale se referă cel puțin la următoarele elemente:

(a)

o comparație între suma valorilor tuturor produselor nealimentare și suma valorilor tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări și obținute din aceeași transformare;

(b)

o analiză a sistemului de producție a operatorului, incluzând controale fizice și verificarea documentelor comerciale, în vederea asigurării coerenței, în cazul operatorului, între livrările de materii prime, produsele finite, coprodusele și subprodusele.

Pentru controlul menționat la litera (b), autoritatea competentă se bazează în special pe coeficienții tehnici de transformare a materiilor prime în cauză. În cazul în care în legislația comunitară există asemenea coeficienți privind exportul, aceștia se aplică. În absența lor, în cazul în care în legislația comunitară există alți coeficienți, aceștia se aplică. În toate celelalte cazuri, controlul se bazează în special pe coeficienții general admiși în industria de transformare în cauză.

(3)   În cazul transformărilor prevăzute la articolul 146, controalele se efectuează la 10 % din solicitanți, selecționați printr-o analiză de risc, ținându-se seama de:

(a)

cuantumul ajutoarelor;

(b)

numărul de parcele agricole și suprafața care face obiectul unei cereri de ajutor;

(c)

evoluția în comparație cu anul precedent;

(d)

rezultatele controalelor efectuate în decursul anilor precedenți;

(e)

alți parametri care trebuie stabiliți de statele membre, pe baza unui element de reprezentativitate a declarațiilor depuse.

(4)   În cazul în care, în urma controalelor prevăzute la alineatul (3), se descoperă nereguli în cel puțin 3 % din cazuri, autoritatea competentă efectuează controalele suplimentare care se impun în anul în curs și mărește în consecință procentul agricultorilor care trebuie să facă obiectul unui control la fața locului în anul următor.

(5)   În cazul în care se prevede că anumite elemente ale controalelor menționate la alineatele (1), (2) și (3) se pot aplica pe baza unui eșantion, acesta trebuie să garanteze un nivel de control fiabil și reprezentativ.

(6)   Fiecare control face obiectul unui raport de control semnat de către inspector, care cuprinde cu precizie diferitele elemente ale controlului. Respectivul raport indică, în special:

(a)

data controlului;

(b)

persoanele prezente;

(c)

perioada controlată;

(d)

tehnicile de control utilizate, inclusiv, după caz, o trimitere la metodele de eșantionare;

(e)

rezultatele controlului.

Articolul 165

Producție de cânepă

Se aplică dispozițiile privind cânepa menționate la articolul 29 din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 și la articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

Articolul 166

Măsuri suplimentare și asistență reciprocă

(1)   Statele membre iau toate măsurile suplimentare necesare în vederea bunei aplicări a prezentului capitol și își acordă asistența reciprocă în vederea efectuării controalelor prevăzute la prezentul capitol. În cazul în care prezentul capitol nu prevede reduceri sau excluderi adecvate, statele membre pot aplica sancțiuni naționale adecvate împotriva agenților comerciali implicați în procedura de acordare a ajutoarelor.

(2)   În cazul în care este necesar sau în măsura în care dispozițiile prezentului capitol impun acest lucru, statele membre își acordă asistența reciprocă pentru a asigura eficiența controalelor și pentru a permite verificarea autenticității documentelor prezentate și acuratețea datelor schimbate.

SECȚIUNEA 10

Excludere de la schemă și comunicări

Articolul 167

Excluderea materiilor prime de la schemă

Statele membre pot exclude de la schema instituită prin prezentul capitol orice materie primă agricolă în cazul în care ridică dificultăți privind controlul, sănătatea publică, mediul, dreptul penal sau o rată redusă de produse finale nealimentare.

Articolul 168

Suprafață minimă

Statele membre pot stabili o suprafață minimă cultivată pentru fiecare materie primă prevăzută la articolul 145 alineatul (1).

Articolul 169

Comunicări

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de data de 15 octombrie după sfârșitului anului în cauză, următoarele informații:

(a)

suprafețele care rezultă din contractele prevăzute la articolul 147 și din declarațiile prevăzute la articolul 146 alineatul (2) și la articolul 148 pentru fiecare tip de materie primă;

(b)

cantitățile din fiecare tip de materie primă, produs finit, subprodus și coprodus obținut, indicându-se tipul de materie primă utilizată;

(c)

măsurile luate în aplicarea articolului 146;

(d)

materiile prime excluse de la schemă în conformitate cu articolul 167;

(e)

suprafețele minime stabilite în conformitate cu articolul 168.

CAPITOLUL 17

AJUTOR PE SUPRAFAȚĂ PENTRU HAMEI

Articolul 170

Plată suplimentară pentru cultivatorii de hamei

(1)   Plata suplimentară prevăzută la articolul 68a alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se acordă pe hectar agricultorilor care produc hamei pe suprafețe care îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 110o din regulamentul menționat anterior, cu condiția:

(a)

ca aceste suprafețe să fi fost plantate cu o densitate uniformă de cel puțin 1 500 de plante pe hectar în caz de dublă arăcire sau de 2 000 de plante pe hectar în caz de arăcire simplă;

(b)

să fi făcut obiectul unor lucrări de cultivare normale.

(2)   Prin suprafață „cultivată cu hamei”, astfel cum este prevăzută la articolul 110o din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se înțelege parcela delimitată prin linia care unește partea exterioară a stâlpilor. În cazul în care, pe această linie, se află plante de hamei, se adaugă, de fiecare parte a parcelei, o alee suplimentară a cărei lărgime corespunde lărgimii medii a unei alei din interiorul suprafeței menționate anterior. Această alee suplimentară nu trebuie să facă parte dintr-o cale de acces public. Cele două porțiuni de teren situate la extremitățile rândurilor de cultură și necesare manipulării mașinilor agricole se includ în suprafață cu condiția ca nici una din cele două porțiuni să nu depășească opt metri și să nu facă parte dintr-o cale de acces public.

(3)   Suprafețele pe care plantele de hamei se cultivă în special ca produse de pepinieră nu sunt eligibile pentru plata suplimentară.

(4)   Suma totală disponibilă pentru plățile suplimentare se repartizează în mod uniform între suprafețele eligibile cultivate cu hamei și situate pe teritoriul statului membru în cauză.

Articolul 171

Plățile pentru grupurile de producători de hamei recunoscuți

(1)   Grupurile de producători de hamei recunoscuți depun până la data de 1 septembrie a anului recoltării cererea de plată prevăzută la articolul 68a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Suma vărsată grupurilor de producători recunoscuți trebuie alocată finanțării măsurilor stabilite la articolul 7 alineatul (1) literele (a)-(d) din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 în termen de trei ani de la data plății. Cuantumurile nealocate în acest termen se rambursează agenției de plată și se deduc din cheltuielile finanțate în cadrul FEOGA secțiunea Garantare.

(3)   Ajutorul reținut pentru recoltele anterioare recoltei din 2005 în aplicarea articolului 12 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 trebuie cheltuit înainte de 31 decembrie 2008.

(4)   Statul membru care acordă plăți grupurilor de producători recunoscuți transmite anual Comisiei un raport privind utilizarea plăților menționate anterior de către grupurile de producători pe care le recunoaște, inclusiv o descriere a măsurilor stabilite la articolul 7 alineatul (1) literele (a) - (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 care au fost finanțate prin intermediul acestor plăți. Raportul menționat anterior se trimite până la data de 30 iunie a fiecărui an.

(5)   Suma totală disponibilă într-un stat membru pentru plățile în favoarea grupurilor de producători recunoscuți prevăzuți la articolul 68a paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se distribuie acestor grupuri proporțional cu suprafețele care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 170 din prezentul regulamentul, pentru care membrii lor au depus o cerere în conformitate cu partea II titlul II din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

CAPITOLUL 18

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 172

Abrogări

(1)   Regulamentele (CEE) nr. 1686/72, (CEE) nr. 1445/76, (CE) nr. 1644/96, (CE) nr. 2316/1999, (CE) nr. 2461/1999, (CE) nr. 2550/2001, (CE) nr. 2199/2003 și (CE) nr. 2237/2003 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2005.

Cu toate acestea, se aplică în continuare în cazul cererilor de ajutor privind anul de comercializare sau perioada de primă 2004-2005 și anii de comercializare sau perioadele de primă anterioare. În cazul aplicării articolului 66 sau a articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, articolul 20 alineatele (2)-(5) din Regulamentul (CE) nr. 2316/1999 continuă să se aplice până la expirarea angajamentului asumat de agricultor.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2005. Se aplică în continuare în cazul cererilor depuse pentru anul 2004.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 609/1999 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2005. Cu toate acestea, se aplică în continuare în cazul cererilor de plăți directe privind recolta din 2004 și recolta din 2005 în cazul aplicării articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(4)   Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 173

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică în cazul cererilor de ajutor privind anii de comercializare sau perioadele de primă care încep de la 1 ianuarie 2005, cu excepția articolului 10, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 octombrie 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 864/2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 48).

(2)  JO L 177, 4.8.1972, p. 26. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 323/2004 (JO L 58, 26.2.2004, p. 14).

(3)  JO L 161, 23.6.1976, p. 10. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1252/2001 (JO L 173, 27.6.2001, p. 27).

(4)  JO L 207, 17.8.1996, p. 1.

(5)  JO L 75, 20.3.1999, p. 20.

(6)  JO L 280, 30.10.1999, p. 43. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 206/2004 (JO L 34, 6.2.2004, p. 33).

(7)  JO L 281, 4.11.1999, p. 30. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1777/2004 (JO L 316, 15.10.2004, p. 66).

(8)  JO L 299, 20.11.1999, p. 16. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 345/2002 (JO L 55, 26.2.2002, p. 10).

(9)  JO L 341, 22.12.2001, p. 105. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 920/2004 (JO L 163, 30.4.2004, p. 92).

(10)  JO L 328, 17.12.2003, p. 21. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1766/2004 (JO L 315, 14.10.2004, p. 27).

(11)  JO L 339, 24.12.2003, p. 52.

(12)  JO L 197, 30.7.1994, p. 4, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(13)  JO L 270, 21.10.2003, p. 123.

(14)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2286/2003 (JO L 343, 31.12.2003, p. 1).

(15)  JO 125, 11.7.1966, p. 2298/66, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/55/CE (JO L 114, 21.4.2004, p. 18).

(16)  JO 125, 11.7.1966, p. 2309/66, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/61/CE (JO L 165, 3.7.2003, p. 23).

(17)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/61/CE.

(18)  JO L 141, 30.4.2004, p. 18.

(19)  JO L 193, 29.7.2000, p. 16, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 393/2004 (JO L 65, 3.3.2004, p. 4).

(20)  JO L 204, 11.8.2000, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 2003.

(21)  JO L 147, 18.6.1993, p. 25.

(22)  JO L 175, 4.8.1971, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2320/2003 (JO L 345, 31.12.2003, p. 18).

(23)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(24)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

(25)  JO L 100, 20.4.2000, p. 31.

(26)  JO L 125, 11.7.1966, p. 2309.

(27)  JO L 270, 21.10.2003, p. 96.

(28)  JO L 339, 24.12.2003, p. 45.

(29)  JO L 339, 24.12.2003, p. 36.

(30)  JO L 205, 3.8.1985, p. 96.

(31)  JO L 141, 30.4.2004, p. 1.

(32)  JO L 193, 20.7.2002, p. 74.

(33)  JO L 270, 21.10.2003, p. 114.

(34)  JO L 215, 30.7.1992, p. 85.

(35)  JO L 123, 7.5.1981, p. 3.

(36)  JO L 67, 11.3.1982, p. 23.

(37)  JO L 355, 5.12.1992, p. 32.

(38)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.

(39)  JO L 50, 21.2.2002, p. 40.


ANEXA I

TEST PENTRU LUPINUL DULCE MENȚIONAT LA ARTICOLUL 2 ALINEATUL (5)

A se realiza pe un eșantion de 200 de boabe prelevate dintr-un kg pe lot, cu o greutate maximă de 20 t.

Controlul trebuie să se limiteze la evidențierea calitativă a boabelor amare din eșantion. Toleranța pentru omogenitate este de 1 bob la 100 de boabe. Se aplică metoda secționării boabelor după Von Sengbusch (1942), Ivanov și Smirnova (1932) și Eggebrecht (1949). Boabele seci sau umflate se secționează transversal. Jumătățile de boabe se așează pe o sită și sunt îmbibate timp de zece secunde într-o soluție iodo-iodurată, apoi clătite timp de 5 secunde cu apă. Suprafața de secționare a boabelor amare bate spre maro, în timp ce suprafața boabelor sărace în alcaloid rămâne galbenă.

Pentru prepararea soluției iodo-iodurate, se dizolvă 14 g de iodură de potasiu în cât mai puțină apă, se adaugă 10 g de iod și se ajunge la o soluție de 1 000 cm3. Soluția trebuie lăsată în repaus o săptămână înainte de utilizare. Se conservă în flacoane de sticlă fumurie. Această soluție mamă se diluează de trei până la cinci ori înainte de utilizare.


ANEXA II

AJUTOR SPECIAL PENTRU OREZ

Calculul coeficientului de reducere menționat la articolul 13

1.

Pentru a determina o eventuală depășire a suprafeței de bază menționate la articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, autoritatea competentă a statului membru ia în considerare, pe de o parte, suprafețele sau subsuprafețele de bază prevăzute la articolul 81 din regulamentul menționat anterior și, pe de altă parte, totalul suprafețelor pentru care s-au prezentat cereri de ajutor pentru suprafețele și subsuprafețele de bază menționate.

2.

La stabilirea suprafeței totale pentru care s-au prezentat cereri de ajutor, nu se ține seama de cererile sau de părțile de cereri care, în urma unui control, s-au dovedit în mod evident a fi nejustificate.

3.

În cazul în care se constată o depășire pentru anumite suprafețe sau subsuprafețe de bază, statul membru stabilește procentajul acesteia, calculat cu două zecimale, respectând termenul stabilit la articolul 18 alineatul (2) din prezentul regulament. În cazul în care depășirea este previzibilă, statul membru informează imediat producătorii cu privire la aceasta.

4.

Coeficientul de reducere a ajutorului special pentru orez se calculează, în conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, după următoarea formulă:

Coeficientul de reducere = suprafața de referință a subsuprafeței de bază împărțită la suprafața totală pentru care s-au prezentat cereri pentru subsuprafața de bază menționată.

Ajutorul redus special pentru orez se calculează după următoarea formulă:

Ajutorul redus special pentru orez = ajutorul special pentru orez înmulțit cu coeficientul de reducere.

Acest coeficient de reducere și acest ajutor redus special pentru orez se calculează pentru fiecare subsuprafață de bază, după redistribuirea prevăzută la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Redistribuirea se face pentru subsuprafețele de bază pentru care s-au depășit limitele, în mod proporțional cu depășirile constatate pentru suprafețele menționate.


ANEXA III

AJUTOR SPECIAL PENTRU OREZ

A.

Suprafață însămânțată pentru care s-a solicitat un ajutor (date provizorii). Informații prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (a)

An de comercializare: 2…/2… Stat membru: …

(numai pentru Franța) suprafața de bază: …

Subsuprafață

Suprafață de referință (în ha) (1)

Soi

Suprafață însămânțată pentru care s-a solicitat un ajutor (în ha) (2)

Procentajul depășirii

Numele subsuprafeței 1

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

Numele subsuprafeței 2

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

Numele subsuprafeței 3

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

B.

Suprafață însămânțată pentru care s-a solicitat un ajutor (date definitive).

Informații prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (b)

An de comercializare: 2…/2… Stat membru: …

(numai pentru Franța) suprafața de bază: …

Subsuprafață

Suprafață de referință (în ha) (3)

Soi

Suprafață însămânțată pentru care s-a solicitat un ajutor (în ha) (4)

Procentajul depășirii

Numele subsuprafeței 1

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

Numele subsuprafeței 2

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

Numele subsuprafeței 3

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 

C.

Suprafață însămânțată pentru care s-a vărsat un ajutor.

Informații prevăzute la articolul 14 alineatul (1) litera (c)

An de comercializare: 2…/2… Stat membru: …

(numai pentru Franța) suprafață de bază: …

Subsuprafață

Suprafață de referință (în ha) (5)

Soi

Suprafață însămânțată pentru care s-a vărsat un ajutor (în ha)

Ajutorul special vărsat (în EUR/ha) (6)

Numele subsuprafeței 1

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

Numele subsuprafeței 2

 

Soiul 1

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

Numele subsuprafeței 3

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

 

Soiul 1

 

 

Soiul 2

 

Soiul 3

 

Soiul 4

 

Soiul 5

 

 

TOTAL

 

TOTAL

 

 

 

 


(1)  Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)  Articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(3)  Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(4)  Articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(5)  Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(6)  Articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și anexa II la prezentul regulament.


ANEXA IV

prevăzută la articolul 54 alineatul (3) și la articolul 59 alineatul (1)

SUPRAFEȚE DE BAZĂ

(1000 ha)

Regiune

Toate culturile

din care porumb

din care iarbă pentru siloz

BELGIA

 

 

 

Total

489,5

96,4

 

din care Flandra-Bruxelles

 

 

 

DANEMARCA

2 018,6

 

 

GERMANIA

10 159,4 (1)

540,3 (3)

 

Schleswig-Holstein

506,2

 

 

Hamburg

5,1

 

 

Saxonia Inferioară

1 424,7

 

 

Bremen

1,8

 

 

Renania de Nord-Westfalia

948,5

 

 

Renania-Palatinat

368,6

 

 

Hesse

461,4

 

 

Baden Wurtemberg

735,5

122,1

 

Bavaria

1 776,0

418,2

 

Saarland

36,6

 

 

Berlin

2,9

 

 

Brandeburg

889,6

 

 

Mecklenburg-Pomerania Occidentală

968,2

 

 

Saxonia

599,0

 

 

Saxonia-Anhalt

880,9

 

 

Turingia

554,4

 

 

GRECIA

1 491,7

222,1

 

SPANIA

 

 

 

Regadío

1 371,1

403,4

 

Secano

7 849,0

 

 

FRANȚA

 

 

 

Total

13 582,1

 

 

Suprafața de bază pentru porumb

 

613,8 (2)

 

Suprafață irigată de bază

1 209,7 (2)

 

 

IRLANDA

345,6

0,2

 

ITALIA

5 801,2

400,8

 

LUXEMBURG

42,8

 

 

ȚĂRILE DE JOS

441,7

208,3

 

AUSTRIA

1 203,5

 

 

PORTUGALIA

 

 

 

Azore

9,7

 

 

Madeira

 

 

 

— Regadío

0,31

0,29

 

— Altele

0,30

 

 

Continental

 

 

 

— Regadío

293,4

221,4

 

— Altele

622,7

 

 

FINLANDA

1 591,5

 

200,0

SUEDIA

1 737,1

 

130,0

REGATUL UNIT

 

 

 

Anglia

3 794,6

33,2 (3)

 

Scoția

551,6

 

 

Irlanda de Nord

52,9

 

 

Țara Galilor

61,4

1,2 (1)

 


(1)  În cazul aplicării articolului 102 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)  Cu excepția porumbului dulce.

(3)  Inclusiv 284 000 ha de porumb irigat.


ANEXA V

prevăzută la articolul 56 alineatul (1) litera (b)

Soiuri de in destinat producției de fibre eligibile pentru plăți pe suprafață pentru culturi arabile

Adélie

Agatha

Alba

Alizée

Angelin

Argos

Ariane

Artemida

Aurore

Belinka

Bonet

Caesar Augustus

Diane

Diva

Drakkar

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Jitka

Jordan

Kastyciai

Laura

Liflax

Liviola

Loréa

Luna

Marina

Marylin

Melina

Merkur

Modran

Nike

Opaline

Rosalin

Selena

Super

Tabor

Texa

Venica

Venus

Veralin

Viking

Viola


ANEXA VI

menționată la articolul 59 alineatul (4) și articolul 69 alineatul (2)

CALCULUL DEPĂȘIRII UNEI SUPRAFEȚE DE BAZĂ LA DATA DE…/…/…

Image


ANEXA VII

Leguminoase furajere prevăzute la articolul 67

Cod NC

 

0713 90

Vicia spp. cu excepția Vicia faba și Vicia sativa, recoltate în stadiul deplinei maturități

Vicia sativa, altele decât cele recoltate în stadiul deplinei maturități

ex 1209 29 50

Lupinus spp., altele decât lupinul dulce

ex 1214 90 99

Medicaggo spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis


ANEXA VIII

CULTURI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 57

Cultură

Stat membru

Regiune

Toate culturile eligibile

Estonia

Întreg teritoriul

Finlanda

Întreg teritoriul

Suedia

Întreg teritoriul

Porumb dulce

Cânepă destinată producției de fibre

Toate statele membre

Întreg teritoriul


ANEXA IX

INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE COMISIEI

menționate la articolul 69 alineatul (1)

Informațiile se prezintă sub forma unei succesiuni de tabele concepute după următorul model:

un prim grup de tabele stabilește informațiile la nivelul regiunii de producție în sensul articolului 103 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

un al doilea grup de tabele stabilește informațiile pentru fiecare regiune de suprafață de bază în sensul anexei IV la prezentul regulament;

un tabel unic cuprinde sinteza informațiilor pe stat membru.

Tabelele se comunică atât în formă tipărită, cât și pe suport electronic.

Formule pentru suprafețe:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Observații:

Fiecare tabel trebuie să indice regiunea în cauză.

Randamentul corespunde randamentului utilizat pentru calcularea plăților pe suprafață pentru culturi arabile în conformitate cu titlul IV capitolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Distincția dintre „irigat” și „neirigat” trebuie să se facă numai în cazul regiunilor mixte. În acest caz:

(d) = (e) + (f)

(j) = (k) + (l)

Rândul 1 se referă numai la grâul dur eligibil pentru suplimentul la plata pe suprafață menționat la articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Rândul 2 se referă numai la grâul dur care poate beneficia de ajutorul special menționat la articolul 105 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Rândul 19 se referă numai la suprafețele retrase din circuitul agricol sau împădurite în temeiul articolelor 22-24 și 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 care se contabilizează ca retragere din circuitul agricol a terenurilor arabile în conformitate cu dispozițiile articolului 107 alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Rândul 20 corespunde suprafețelor menționate la articolul 102 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

De asemenea, trebuie furnizate informații privind producătorii care nu solicită ajutorul pe hectar pentru plata pe suprafață pentru culturile arabile [titlul IV capitolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]. Aceste date, care ar trebui să figureze în coloanele „m” și „n” la titlul „Diverse”, se referă în principal la culturile arabile declarate suprafețe furajere în vederea obținerii de prime pentru producția de carne de vită/mânzat și de oaie.

Rândul 23 se referă la terenurile retrase din circuitul agricol pentru culturile nealimentare pentru care nu se varsă nici o plată compensatorie în conformitate cu normele de aplicare a articolului 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (de exemplu: sfecla de zahăr, topinamburul și rădăcinile de cicoare).

Rândul 24 corespunde terenurilor retrase din circuitul agricol și care servesc cultivării de leguminoase furajere în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

DATE

Denumirea regiunii: …

Data: …

CULTURĂ

Nr.

Cerere > 92 t

Cerere < 92 t

Altele

Număr total de cereri =

Număr total de cereri =

Randament (tone/hectar)

Suprafață (hectare)

Randament (tone/hectar)

Suprafață (hectare)

Randament (tone/hectar)

Suprafață (hectare)

Total

Neirigate

Irigate

Total

Neirigate

Irigate

Total

Neirigate

Irigate

Total

Neirigate

Irigate

 

 

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

(l)

(m)

(n)

Grâu dur, articolul 105 alineatul (1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâu dur, articolul 105 alineatul (3)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porumb (suprafață de bază stabilită separat)

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte cereale

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total pentru cereale

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— din care însilozare

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boabe de soia

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colza

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floarea-soarelui

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total oleaginoase

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total proteaginoase

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total boabe de in

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total in destinat producției de fibre

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total cânepă destinată producției de fibre

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iarbă pentru siloz

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total terenuri retrase din circuitul agricol (articolul 107)

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—din care retragere obligatorie din circuitul agricol

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— din care retragere voluntară din circuitul agricol [(articolul 107 alineatul (6)]

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— din care retragere neplătită din circuitul agricol [(articolul 107 alineatul (8)]

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Culturi arabile declarate ca suprafețe furajere pentru obținerea de prime pentru producția de carne de bovine și de oaie

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retragere din circuitul agricol nealimentară

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— din care retragere din circuitul agricol neplătită

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terenuri retrase din circuitul agricol utilizate pentru cultivarea de leguminoase furajere

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA X

ZONE ELIGIBILE PENTRU PRIMA PENTRU CAPRE FĂTĂTOARE

1.

Germania: toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99.

2.

Grecia: întreg teritoriul (1).

3.

Spania: următoarele comunități autonome: Andaluzia, Aragon, Insulele Baleare, Castilia-La Mancha, Castilia-Leon, Catalonia, Estremadura, Galicia (cu excepția provinciilor Coruña și Lugo), Madrid, Murcia, La Rioja, Valencia și Insulele Canare (1), precum și toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99 situate în afara acestor regiuni.

4.

Franța: Corsica, departamentele de peste mări (1) și toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99 situate în afara acestor regiuni.

5.

Italia: Latio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia și Sardinia, precum și toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99 situate în afara acestor regiuni.

6.

Cipru: întreg teritoriul.

7.

Austria: toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99.

8.

Portugalia: întreg teritoriul, cu excepția Insulelor Azore (1).

9.

Slovenia: întreg teritoriul.

10.

Slovacia: toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99.


(1)  Departamentele franceze de peste mări, Madeira, Insulele Canare și insulele din Marea Egee sunt considerate excluse din prezenta anexă în cazul aplicării excluderii facultative prevăzute la articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de statul membru în cauză.


ANEXA XI

CERERI DE PRIME PENTRU OI FĂTĂTOARE ȘI CAPRE FĂTĂTOARE

STAT MEMBRU: …

AN DE COMERCIALIZARE: …

DATĂ: …

TERMEN DE TRANSMITERE: 31 IULIE A FIECĂRUI AN

Tip de femelă

Oi care nu dau lapte

Oi de lapte

Capre

Total femele

Număr de cereri  (1)

 

 

 

 

Număr total de femele declarate pe cerere de agricultor  (2)

10/20 (3)

 

 

 

 

21/50

 

 

 

 

51/100

 

 

 

 

101/500

 

 

 

 

501/1 000

 

 

 

 

+1 000

 

 

 

 

Număr de prime solicitate

TOTAL

 

 

 

 

din care cu primă suplimentară  (4)

 

 

 

 


(1)  De exemplu, într-o fermă mixtă având oi și capre care nu dau lapte, se va trece „1” la rubricile de pe acest rând privind oile și caprele care nu dau lapte – tot în coloana „total femele” - și „0” la rubrica pentru oile de lapte. Aceasta înseamnă că pe acest rând coloana „total femele” poate avea o valoare care este mai mică decât suma celorlalte trei cifre de pe rând.

(2)  Rândul care trebuie utilizat (dimensiunea efectivului) este în funcție de totalul de femele. În ceea ce privește rândurile de la această rubrică, numărul din coloana „total femele” trebuie să fie egal cu suma numerelor de „oi care nu dau lapte”, „oi de lapte” și „capre” din cele trei coloane anterioare.

(3)  În aplicarea Regulamentului nr. 1782/2003 al Consiliului, nu este posibilă depunerea unei cereri pentru mai puțin de zece oi și/sau capre.

(4)  În conformitate cu articolele 4 și 5 din regulamentul în vigoare (zonele defavorizate).


ANEXA XII

PLĂȚI ALE PRIMELOR PENTRU OI FĂTĂTOARE ȘI CAPRE FĂTĂTOARE

STAT MEMBRU …

AN DE COMERCIALIZARE …

DATĂ …

TERMEN DE TRANSMITERE: 31 IULIE A FIECĂRUI AN

Tip de femelă

Oi care nu dau lapte

Oi de lapte

Capre

Total femele sau sumă

Număr de prime plătite

(capete de animal)

Număr de plăți suplimentare pe cap de animal  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Număr de prime suplimentare  (2)

 

 

 

 

Număr de prime pentru oi fătătoare sau capre fătătoare

 

 

 

 

SUME PLĂTITE

(în EUR)

Număr de plăți suplimentare altele decât pe cap de animal  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Suma plăților suplimentare pe cap de animal  (1)

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

 

Suma primelor suplimentare  (2)

 

 

 

 

Suma primelor pentru oi fătătoare sau capre fătătoare

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 


(1)  În cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (perioadă de tranziție).

(2)  În conformitate cu articolele 72 și 73 din prezentul regulament (zone defavorizate).


ANEXA XIII

FUNCȚIONAREA REZERVEI NAȚIONALE

STAT MEMBRU …

AN DE COMERCIALIZARE …

DATA …

TERMEN DE TRANSMITERE: 30 APRILIE A FIECĂRUI AN

Transfer de drepturi în decursul anului de comercializare menționat anterior

Număr de drepturi la primă

(a)

Bilanț al rezervei naționale la începutul anului de comercializare (= sfârșitul anului de comercializare precedent)

 

CEDATE FĂRĂ COMPENSAȚIE REZERVEI NAȚIONALE

(b)

În urma unui transfer de drepturi fără transferarea exploatației

 

(c)

Provenite din drepturile la primă neutilizate (utilizare insuficientă)

 

(d)

TOTAL = (b) + (c)

 

(e)

Drepturi alocate

 

(f)

Drepturi alocate agricultorilor din regiunile defavorizate

 

(g)

Bilanț al rezervei naționale la sfârșitul anului de comercializare = (a) + (d) — (e)

 


ANEXA XIV

PERIOADELE ȘI TERMENELE PRIVIND TRANSFERUL DE DREPTURI ȘI PREZENTAREA CERERILOR DE PRIMĂ

STAT MEMBRU …

AN DE COMERCIALIZARE …

DATA …

TERMEN DE TRANSMITERE: 30 APRILIE A FIECĂRUI AN

 

Dată inițială

Dată finală

Termen pentru transferul permanent de drepturi

XXXXX

 

Termen pentru cedarea temporară de drepturi

XXXXX

 

Perioadă de cerere de drepturi de la din rezerva națională

 

 

Termen pentru acordarea de drepturi din rezerva națională

XXXXX

 

Perioadă de cerere de primă

 

 

Perioadă de deținere

 

 


ANEXA XV

LISTA RASELOR BOVINE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 99

Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red — Lithuanian Red

Ayrshire

Armoricaine

Bretonne pie noire

Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein, Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique, Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz, Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red, British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and White, Red Holstein

Groninger Blaarkop

Guernsey

Jersey

Malkeborthorn

Reggiana

Valdostana Nera

Itäsuomenkarja

Länsisuomenkarja

Pohjoissuomenkarja.


ANEXA XVI

RANDAMENTUL MEDIU DE LAPTE MENȚIONAT LA ARTICOLUL 103

(în kilograme)

Belgia

5 450

Republica Cehă

5 682

Danemarca

6 800

Germania

5 800

Estonia

5 608

Grecia

4 250

Spania

4 650

Franța

5 550

Irlanda

4 100

Italia

5 150

Cipru

6 559

Letonia

4 796

Lituania

4 970

Luxemburg

5 700

Ungaria

6 666

Malta

 

Țările de Jos

6 800

Austria

4 650

Polonia

3 913

Portugalia

5 100

Slovenia

4 787

Slovacia

5 006

Finlanda

6 400

Suedia

7 150

Regatul Unit

5 900


ANEXA XVII

PLAFOANELE NAȚIONALE PENTRU PRIMA PENTRU SACRIFICARE PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 124 ALINEATUL (1), APLICABILĂ DE LA 1 IANUARIE 2005

 

Bovine adulte

Viței

Belgia

711 232

335 935

Danemarca

711 589

54 700

Germania

4 357 713

652 132

Grecia

235 060

80 324

Spania (1)

1 982 216

25 629

Franța (2)

4 041 075

2 045 731

Irlanda

1 776 668

0

Italia

3 426 835

1 321 236

Luxemburg

21 867

3 432

Țările de Jos

1 207 849

1 198 113

Austria

546 557

129 881

Portugalia (3)

325 093

70 911

Finlanda

382 536

10 090

Suedia

502 063

29 933

Regatul Unit

3 266 212

26 271


(1)  Fără a aduce atingere articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.

(2)  Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.

(3)  Fără a aduce atingere articolelor 13 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.


ANEXA XVIII

Tabelul prevăzut la articolul 106 alineatul (3) și la articolul 131

1.   PRIMĂ SPECIALĂ

Număr de animale

Regulamentul (CE) nr. …/2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Schemă generală și schemă de sacrificare

Numai schema de sacrificare

Categorie de vârstă unică sau prima categorie de vârstă

A doua categorie de vârstă

Ambele categorii de vârstă

Tauri

Boi

Boi

Articolul 131 alineatul (4) litera (a)

15 septembrie

1.1

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri (ianuarie – iulie)

 

 

 

 

1 martie

1.2

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri (iulie - decembrie)

 

 

 

 

Articolul 131 alineatul (4) litera (b) punctul (i)

31 iulie

1.3

Numărul animalelor eligibile pentru primă (an întreg)

 

 

 

 

Articolul 131 alineatul (4) litera (b) punctul (ii)

31 iulie

1.4

Numărul animalelor care nu sunt eligibile pentru primă ca urmare a aplicării plafonului

 

 

 

 

Număr de producători

Regulamentul (CE) nr. …/2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Schemă generală și schemă de sacrificare

Numai schema de sacrificare

Categorie de vârstă unică sau numai prima categorie de vârstă

Numai a doua categorie de vârstă

Ambele categorii de vârstă

Numai ambele categorii de vârstă

Articolul 131 alineatul (4) litera (b) punctul (i)

31 iulie

1.5

Numărul producătorilor care beneficiază de primă

 

 

 

 

2.   PRIMĂ DE DESEZONALIZARE

Regulamentul (CE) nr. …/2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Categorie de vârstă unică sau prima categorie de vârstă

A doua categorie de vârstă

Ambele categorii de vârstă

Articolul 131 alineatul (6) litera (a)

15 septembrie

2.1.

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri

 

 

 

2.2.

Numărul producătorilor

 

 

 

1 martie

2.3.

Numărul animalelor eligibile pentru primă

 

 

 

2.4.

Numărul producătorilor

 

 

 

3.   PRIMĂ PENTRU VACILE CARE ALĂPTEAZĂ

Regulamentul (CE) nr. …/2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Numai efectivul care alăptează

Efectivele mixte

Articolul 131 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

15 septembrie

3.1.

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri (ianuarie – iunie)

 

 

1 martie

3.2.

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri (iulie – decembrie)

 

 

Articolul 131 alineatul (2) litera (b) punctul (i); 131 alineatul (6) litera (b) punctul (ii)

31 iulie

3.3.

Numărul vacilor eligibile pentru primă (an întreg)

 

 

3.4.

Numărul junincilor eligibile pentru primă (an întreg)

 

 

3.5.

Numărul producătorilor care beneficiază de primă (an întreg)

 

 

 

 

 

 

Cuantum pe cap de animal

 

Articolul 131 alineatul (2) litera (b) punctul (iii)

31 iulie

3.6.

Prima națională

 

 

Articolul 131 alineatul (2) litera (b) punctul (ii)

31 iulie

3.7.

Numărul animalelor care nu sunt eligibile pentru primă ca urmare a aplicării plafonului național pentru juninci

 

 

4.   PLATA DE EXTENSIFICARE

4.1.   Aplicarea factorului de densitate unică [articolul 132 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Regulamentul (CE) nr. /2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Primă specială

Primă pentru vaci care alăptează

Vaci de lapte

TOTAL

Articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (i);

articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (ii);

articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (iii)

31 iulie

4.1.1

Numărul animalelor eligibile pentru primă

 

 

 

 

4.1.2

Numărul producătorilor care beneficiază de plăți

 

 

 

 

4.2.   Aplicarea factorului dublu de densitate [articolul 132 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Regulamentul (CE) nr. /2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Primă specială

Primă pentru vaci care alăptează

Vaci de lapte

TOTAL

1.4 – 1.8

< 1.4

1.4 – 1.8

< 1.4

1.4 – 1.8

< 1.4

1.4 – 1.8

< 1.4

Articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (i);

articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (ii);

articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (iii)

31 iulie

4.2.1

Numărul animalelor eligibile pentru primă

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2

Numărul producătorilor care beneficiază de o plată

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   PRIMĂ PENTRU CARE NU SE APLICĂ FACTORUL DE DENSITATE

Regulamentul (CE) nr. /2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Animale

Producători

Articolul 131 alineatul (6) litera (b) punctul (iv)

31 iulie

5

Numărul animalelor și al producătorilor cărora li s-a acordat prima pentru care nu se aplică factorul de densitate

 

 

6.   PRIMA PENTRU SACRIFICARE

Numărul animalelor

Regulamentul (CE) nr. /2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Sacrificare

Export

Animale adulte

Viței

Animale adulte

Viței

Articolul 131 alineatul (1) litera (a);

articolul 131 alineatul (2) litera (a) punctul (ii);

articolul 131 alineatul (3) litera (a)

15 septembrie

6.1

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri (ianuarie – iunie)

 

 

 

 

1 martie

6.2

Numărul animalelor care fac obiectul unei cereri (iulie – decembrie)

 

 

 

 

Articolul 131 alineatul (1) litera (b) punctul (i);

articolul 132 alineatul (2) litera (b) punctul (iv);

articolul 132 alineatul (3) litera (b) punctul (i)

31 iulie

6.3

Numărul animalelor eligibile pentru primă (an întreg)

 

 

 

 

Articolul 131 alineatul (1) litera (b) punctul (ii);

articolul 131 alineatul (2) litera (b) punctul (v);

articolul 131 alineatul (3) litera (b) punctul (ii)

31 iulie

6.4

Numărul animalelor care nu sunt eligibile pentru primă ca urmare a aplicării plafonului

 

 

 

 

Numărul producătorilor

Regulamentul (CE) nr. /2004

Dată limită de depunere

Ref.

Informații solicitate

Sacrificare

Export

Animale adulte

Viței

Animale adulte

Viței

Articolul 131 alineatul (1) litera (b) punctul (i);

articolul 131 alineatul (2) litera (b) punctul (iv);

articolul 131 alineatul (3) litera (b) punctul (i)

31 iulie

6.5

Numărul producătorilor care beneficiază de primă

 

 

 

 

7.   COTA PENTRU VACILE CARE ALĂPTEAZĂ

Regulamentul (CE) nr. /2004

Dată limită de depunere

Ref.

Bilanțul drepturilor la începutul anului

Drepturi vărsate la rezerva națională provenind

Drepturi obținute din rezerva națională

Bilanțul drepturilor la sfârșitul anului

Articolul 106 alineatul (3)

1 martie (informații provizorii)

7.1

 

a)

din transferuri fără exploatație

b)

dintr-o utilizare insuficientă

 

 

Articolul 106 alineatul (3)

31 iulie (informații definitive)

7.2

 

 

 

 

 


ANEXA XIX

TABELUL PREVĂZUT LA ARTICOLUL 131 ÎN SENSUL APLICĂRII ALINEATULUI (5) DIN ARTICOLUL MENȚIONAT ANTERIOR

 

Până la 100 % din prima pentru sacrificare (viței)

Până la 100 % din prima pentru vacile care alăptează

Până la 40 % din prima pentru sacrificare (bovine, altele decât viței)

Până la 100 % din prima pentru sacrificare (bovine, altele decât viței)

Până la 75 % din prima specială

Trimitere la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Articolul 68 alineatul (1)

Articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul (i)

Articolul 68 alineatul (2) litera (a) punctul (ii)

Articolul 68 alineatul (2) litera (b) punctul (i)

Articolul 68 alineatul (2) litera (b) punctul (ii)

Cuantum efectiv vărsat, exprimat în EUR (după aplicarea reducerii stabilite la articolul 139)

 

 

 

 

 


ANEXA XX

SUPRAFAȚA MINIMĂ ELIGIBILĂ PE EXPLOATAȚIE PENTRU SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAȚĂ

Noile state membre

Suprafața minimă eligibilă pe exploatație

(în ha)

Cipru

0,3

Republica Cehă

1

Estonia

1

Ungaria

1

Cu toate acestea, exploatațiile în care sunt incluse mai mult de 0,3 ha de livezi sau de vii pot depune cereri de plată

Letonia

1

Lituania

1

Polonia

1

Slovacia

1


ANEXA XXI

SUPRAFAȚA AGRICOLĂ ÎN SENSUL SCHEMEI DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAȚĂ

Noile state membre

Suprafață agricolă în sensul schemei de plată unică pe suprafață, prevăzută la articolul 143b alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

(în mii de ha)

Cipru

140

Republica Cehă

3 469

Estonia

800

Ungaria

4 355

Letonia

1 475

Lituania

2 289

Polonia

14 843

Slovacia

1 976


ANEXA XXII

MATERII PRIME PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 148

Cod NC

Scurtă descriere a produselor

ex 0602 90 41

Esențe forestiere cu ciclu scurt, de maximum 20 de ani.

ex 0602 90 49

Arbori, arbuști și tufișuri care produc materii vegetale înregistrate sub codul NC 1211 prevăzute la capitolul 14 din Nomenclatura Combinată, cu excepția celor care pot fi destinați consumului uman sau animal

ex 0602 90 51

Plante perene cultivate în aer liber (de exemplu: Miscanthus sinensis), altele decât cele care pot fi destinate consumului uman sau animal, în special cele care produc materii vegetale înregistrate sub codul NC 1211, altele decât lavanda, levănțica și salvia, prevăzute la capitolul 14 din Nomenclatura Combinată

ex 0602 90 59

Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinctorium și Isatis tinctoria

1211 90 95

Digitalis lanata, Secale cornutum și Hypericum perforatum, cu excepția materiilor vegetale care pot fi destinate consumului uman sau animal


ANEXA XXIII

Produse finite care pot fi fabricate din materiile prime prevăzute la articolul 145:

toate produsele de la capitolele 25 - 99 din Nomenclatura Combinată;

toate produsele de la capitolul 15 din Nomenclatura Combinată care sunt destinate unor utilizări altele decât consumul uman sau animal;

produsele înregistrate sub codul NC 2207 20 00 destinate utilizării directe în fabricarea carburanților sau transformării în vederea utilizării în fabricarea carburanților;

materialul de ambalare înregistrat sub codurile NC ex 1904 10 și ex 1905 90 90, cu condiția să se fi obținut proba conform căreia produsele au fost utilizate în scopuri nealimentare, în conformitate cu dispozițiile articolului 158 alineatul (4) din prezentul regulament;

spori de ciuperci înregistrați sub codul NC 0602 90 10;

gumă lac, gume, rășini, gume-rășini și balsamuri naturale, înregistrate sub codul NC 1301;

sevele și extractele de opiu înregistrate sub codul NC 1302 11 00;

sevele și extractele de piretru sau rădăcini de plante cu conținut de rotenon înregistrate sub codul NC 1302 14 00;

alte mucilagii și agenți de îngroșare înregistrați sub codul NC 1302 39 00;

toate produsele agricole prevăzute la articolul 145 alineatul (1) și derivatele lor obținute ca urmare a procesului de transformare intermediară care servesc drept combustibili pentru producția de energie;

toate produsele prevăzute în anexa XXII și derivatele lor, destinate unor scopuri energetice;

Miscanthus sinensis înregistrate sub codul NC 0602 90 51, tăiată, destinată utilizării ca așternut pentru cai, mulci, aditivi pentru ameliorarea composturilor și ca așternut de paie pentru uscarea și curățarea plantelor, precum și această materie primă sau fibrele sale, în cazul în care se utilizează ca material de construcție;

toate produsele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 216/2004 (2), cu condiția să nu fie obținute din cereale sau din cartofi cultivați pe terenuri retrase din circuitul agricol și să nu conțină produse obținute din cereale sau din cartofi cultivați pe terenuri retrase din circuitul agricol;

toate produsele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1260/2001 al Consiliului (3), astfel cum a fost modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 30/2004 al Comisiei (4), cu condiția să nu fie obținute din sfeclă de zahăr cultivată pe terenuri retrase din circuitul agricol și să nu conțină produse obținute din sfeclă de zahăr cultivată pe terenuri retrase din circuitul agricol.


(1)  JO L 159, 1.7.1993, p. 112.

(2)  JO L 36, 7.2.2004, p. 36.

(3)  JO L 178, 30.6.2001, p. 1.

(4)  JO L 6, 10.1.2004, p. 16.