07/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

49


32004R0881


L 164/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 881/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind înființarea unei Agenții Europene a Căilor Ferate

(Regulamentul privind agenția)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 71 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (3),

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat (4), având în vedere textul comun aprobat de Comitetul de Conciliere la 23 martie 2004,

întrucât:

(1)

Realizarea progresivă a unei zone feroviare europene fără frontiere necesită aplicarea de măsuri comunitare în domeniul reglementărilor tehnice aplicabile căilor ferate cu privire atât la aspectele tehnice cât și cele privind siguranța, cele două fiind legate în mod indisolubil.

(2)

Directiva 91/440/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind dezvoltarea căilor ferate comunitare (5) prevede deschiderea treptată a drepturilor de acces la infrastructură pentru toate societățile feroviare comunitare autorizate ce doresc să presteze servicii de mărfuri.

(3)

Directiva 95/18/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind autorizarea societăților feroviare (6) dispune că toate societățile feroviare trebuie să dețină o licență și că licența emisă într-un stat membru este valabilă în întreaga Comunitate.

(4)

Directiva 2001/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2001 privind alocarea capacității infrastructurii feroviare și aplicarea taxelor de utilizare a infrastructurii feroviare și certificare a siguranței (7) stabilește un nou cadru normativ în scopul creării unei zone feroviare europene fără frontiere.

(5)

Diferențele tehnice și operaționale dintre sistemele feroviare ale statelor membre au compartimentat piețele feroviare naționale și au împiedicat dezvoltarea dinamică a acestui sector la nivel european. Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (8) și Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional (9) definesc cerințele esențiale și stabilesc un mecanism de definire a specificațiilor tehnice obligatorii de interoperabilitate.

(6)

Urmărirea simultană a obiectivelor de siguranță și interoperabilitate necesită lucrări tehnice substanțiale ce trebuie conduse de un organism specializat. Acesta este motivul pentru care este necesar să se înființeze, în cadrul sistemului instituțional existent și respectându-se echilibrul puterii în interiorul Comunității, o agenție europeană responsabilă cu siguranța și interoperabilitatea feroviară (denumită în continuare „agenția”). Înființarea unei asemenea agenții va asigura un mijloc de a evalua obiectivele de siguranță și interoperabilitate pentru rețeaua feroviară europeană împreună și cu un înalt nivel de competență, contribuind astfel la modernizarea căilor ferate și la obiectivele generale ale politicii comune în domeniul transportului.

(7)

Pentru a promova înființarea unei zone feroviare europene fără frontiere și pentru a contribui la modernizarea sectorului feroviar, întărind în același timp avantajele esențiale în ceea ce privește siguranța, agenția trebuie să contribuie la dezvoltarea unei veritabile culturi europene a căilor ferate și să constituie un instrument esențial de dialog, consultare și schimb între toți operatorii din sectorul feroviar, ținând cont de competențele individuale ale acestora.

(8)

Directiva 2004/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 aprilie 2004 privind siguranța pe căile ferate comunitare (directiva privind siguranța feroviară) (10) prevede dezvoltarea indicatorilor comuni de siguranță, a țintele comune de siguranță și a metodelor comune de siguranță. Dezvoltarea acestor instrumente necesită expertiză tehnică independentă.

(9)

Pentru a ușura procedurile de eliberare a certificatelor de siguranță societăților feroviare, este esențială dezvoltarea unui format armonizat pentru certificatele de siguranță și a unui format armonizat pentru cererile de obținere a certificatelor de siguranță.

(10)

Directiva privind siguranța feroviară prevede examinarea măsurilor naționale de siguranță din punctul de vedere al siguranței și interoperabilității. În acest scop, este esențială o opinie bazată pe o expertiză neutră și independentă.

(11)

În domeniul siguranței, este importantă asigurarea celui mai înalt grad posibil de transparență și a unui flux informațional eficient. Nu există încă o analiză a performanțelor bazată pe indicatori comuni și care să includă toți operatorii din sector, un astfel de instrument trebuind să fie introdus. În ceea ce privește statisticile, este necesară o strânsă colaborare cu Eurostat.

(12)

Organizațiile naționale pentru siguranța feroviară, autoritățile de reglementare și alte autorități naționale trebuie să poată solicita o opinie tehnică independentă atunci când solicită informații despre anumite state membre.

(13)

Directiva 2001/16/CE prevede ca un prim grup de specificații tehnice privind interoperabilitatea (STI) să fie înființat până la 20 aprilie 2004. Comisia a mandatat în acest scop Asociația Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF), care reunește producătorii de echipamente feroviare și directorii și operatorii de infrastructură. Trebuie luate măsuri pentru păstrarea experienței acumulate de profesioniștii din acest sector în contextul AEIF. Continuitatea activității și dezvoltarea STI în timp necesită un cadru tehnic permanent.

(14)

Interoperabilitatea rețelei trebuie să crească, iar noile proiecte de investiții selecționate pentru a beneficia de sprijin comunitar trebuie să fie în linie cu noile obiective de interoperabilitate stabilite în Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind orientările pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (11).

(15)

Pentru a asigura continuitatea, grupurile de lucru ce urmează să fie înființate de agenție trebuie să se bazeze, după cum devine necesar, pe componența AEIF, completată cu noi membri.

(16)

Întreținerea materialului rulant reprezintă o parte importantă a sistemului de siguranță. Nu există o piață europeană autentică a întreținerii echipamentului feroviar datorită lipsei unui sistem de certificare a atelierelor de întreținere. Această situație contribuie la creșterea costurilor în sector și are ca rezultat efectuarea de călătorii fără încărcătură. Ca urmare trebuie dezvoltat în mod treptat un sistem european de certificare pentru atelierele de întreținere.

(17)

Competențele profesionale de care trebuie să dea dovadă mecanicii de tren reprezintă un factor major, atât pentru siguranță, cât și pentru interoperabilitate în Europa. Acestea sunt, de asemenea, și condiții preliminare pentru libera circulație a lucrătorilor din industria feroviară. Această problemă trebuie abordată cu privire la cadrul existent pentru dialog social. Agenția trebuie să pună la dispoziție suportul tehnic necesar pentru a se ține cont de acest aspect la nivel european.

(18)

Înregistrarea este în primul rând un act de recunoaștere a capacității materialului rulant de a opera în anumite condiții. Înregistrarea trebuie să fie transparentă și nediscriminatorie și este de competența autorităților publice. Agenția trebuie să pună la dispoziție sprijinul tehnic necesar pentru instituirea unui sistem de înregistrare.

(19)

Pentru a asigura cea mai mare transparență posibilă și accesul egal pentru toate părțile la informațiile relevante, documentele vizate pentru procesul de interoperabilitate trebuie să fie accesibile publicului. Același principiu se aplică și licențelor și certificatelor de siguranță. Agenția trebuie să ofere mijloace eficiente pentru schimbul de astfel de informații.

(20)

Promovarea inovației în domeniul siguranței feroviare și interoperabilității reprezintă o sarcină importantă care trebuie încurajată de agenție. Orice sprijin financiar acordat în cadrul activităților agenției în acest sens nu trebuie să conducă la vreo denaturare a pieței respective.

(21)

Pentru a-și îndeplini corect sarcinile, agenția trebuie să aibă personalitate juridică și un buget autonom constituit în principal printr-o contribuție a Comunității. Pentru a-și asigura independența în administrația de zi cu zi, cât și pentru avizele și recomandările pe care le emite, directorul executiv al agenției trebuie să aibă responsabilitate deplină, iar personalul agenției trebuie să fie independent.

(22)

Pentru a asigura efectiv îndeplinirea funcțiilor agenției, statele membre și Comisia trebuie să fie reprezentate în Consiliul de administrație învestit cu prerogativele necesare pentru stabilirea bugetului, verificarea execuției acestuia, adoptarea reglementărilor financiare adecvate, stabilirea unor proceduri de lucru transparente pentru luarea de decizii de către agenție, aprobarea programului de activitate al acesteia, adoptarea bugetului, definirea unei politici privind vizitele în statele membre și numirea directorului executiv.

(23)

Pentru a garanta transparența deciziilor Consiliului de administrație, reprezentanții sectoarelor vizate trebuie să participe la deliberările acestuia, însă fără drept de vot, acest drept fiind rezervat reprezentanților autorităților publice subordonate autorităților democratice de control. Reprezentanții sectorului trebuie numiți de Comisie în baza reprezentativității acestora la nivel european pentru societățile feroviare, directorii de infrastructură, industria feroviară, sindicatele lucrătorilor, pasageri și clienții serviciilor de transport-marfă.

(24)

Activitatea agenției trebuie să fie transparentă. Trebuie asigurat un control efectiv din partea Parlamentului European și, în acest scop, Parlamentul European trebuie să aibă posibilitatea de a audia directorul executiv al agenției. Agenția trebuie să aplice, de asemenea, legislația comunitară relevantă privind accesul public la documente.

(25)

În ultimii ani, având în vedere că au fost înființate agenții mai descentralizate, autoritatea bugetară a căutat să crească gradul de transparență și control asupra administrării finanțărilor comunitare alocate acestora, în special în ceea ce privește includerea în buget a tarifelor, a controlului financiar, a puterii de descărcare, a contribuțiilor la programul de pensii și procedura bugetară internă (codul de conduită). În mod similar, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Biroul European Antifraudă (OLAF) (12) trebuie să se aplice fără restricții agenției, care trebuie să adere la Acordul Interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de Biroul European Antifraudă (OLAF) (13).

(26)

Din moment ce obiectivele acțiunii propuse, respectiv înființarea unui organism specializat pentru formularea soluțiilor comune privind siguranța și interoperabilitatea feroviară nu pot fi în mod suficient realizate de statele membre din cauza naturii combinate a activității ce trebuie desfășurată și, ca urmare, pot fi mai bine atinse la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

PRINCIPII

Articolul 1

Înființarea și obiectivele agenției

Prin prezentul regulament se înființează o Agenție Europeană a Căilor Ferate, denumită în continuare „agenția”.

Obiectivul agenției este să contribuie, cu privire la problemele tehnice, la punerea în aplicare a legislației comunitare ce vizează îmbunătățirea poziției concurențiale a sectorului feroviar prin creșterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor feroviare și dezvoltarea unei abordări comune a siguranței la nivelul sistemului feroviar European, pentru a contribui la crearea unei zone feroviare europene fără frontiere și pentru garantarea unui înalt nivel de siguranță.

În atingerea acestor obiective agenția ține cont de procesul de extindere a Uniunii Europene și constrângerile specifice privind legăturile feroviare cu țările terțe.

Agenția are responsabilitate exclusivă în contextul funcțiilor și prerogativelor ce i-au fost atribuite.

Articolul 2

Tipuri de acte ale agenției

Agenția poate:

(a)

adresa recomandări Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 6, 7, 12, 14, 16, 17 și 18;

(b)

emite avize către Comisie în temeiul articolelor 8, 13 și 15, precum și către autoritățile vizate din statele membre în temeiul articolului 10.

Articolul 3

Componența grupurilor de lucru

(1)   Pentru redactarea recomandărilor prevăzute la articolele 6, 7, 12, 14, 16, 17 și 18, agenția stabilește un număr limitat de grupuri de lucru. Aceste grupuri de lucru iau ca bază, pe de-o parte, expertiza creată de experții din sectorul feroviar, în special experiența acumulată de Asociația Europeană pentru Interoperabilitate Feroviară (AEIF) și, pe de-altă parte, expertiza autorităților naționale competente. Agenția se asigură că grupurile sale de lucru sunt competente și reprezentative, asigurându-se și de reprezentarea adecvată a sectoarelor industriale și a acelor utilizatori ce urmează să fie afectați de măsurile ce pot fi propuse de Comisie în baza recomandărilor adresate acesteia de către agenție. Activitatea grupurilor de lucru este transparentă.

Atunci când activitatea menționată la articolele 6, 12, 16 și 17 are impact direct asupra condițiilor de lucru, sănătății și siguranței lucrătorilor din acest sector, reprezentanții organizațiilor de lucrători participă la grupurile relevante de lucru.

(2)   Agenția înaintează programul de lucru adoptat organismelor reprezentative din sectorul feroviar ce hotărăsc la nivel european. Lista acestor organisme este întocmită de comitetul menționat la articolul 21 din Directiva 96/48/CE. Fiecare organism și grup de organisme înaintează agenției o listă a celor mai calificați experți mandatați să-i reprezinte în fiecare grup de lucru.

(3)   Autoritățile naționale pentru siguranță menționate la articolul 16 din directiva privind siguranța feroviară își desemnează reprezentanții pentru grupurile de lucru din care doresc să facă parte.

(4)   Agenția poate, dacă este necesar, să aducă în grupurile de lucru experți independenți a căror competență este recunoscută în domeniul vizat.

(5)   Grupurile de lucru sunt conduse de un reprezentant al agenției.

Articolul 4

Consultarea partenerilor sociali

Atunci când activitatea prevăzută la articolele 6, 7, 12, 16 și 17 are un impact direct asupra mediului social sau a condițiilor de muncă ale lucrătorilor din sector, agenția consultă partenerii sociali în cadrul comitetului sectorial de dialog înființat în temeiul Deciziei 98/500/CE (14).

Aceste consultări au loc înainte ca agenția să-și prezinte recomandările Comisiei. Agenția ține cont de aceste consultări și, în orice moment, este disponibilă pentru a-și explica recomandările. Avizele prezentate de comitetul sectorial de dialog sunt înaintate de agenție Comisiei și de Comisie comitetului menționat la articolul 21 din Directiva 96/48/CE.

Articolul 5

Consultarea clienților serviciilor de transport de mărfuri și a pasagerilor

Atunci când activitatea menționată la articolele 6 și 12 are impact direct asupra clienților serviciilor de transport de mărfuri și a pasagerilor, agenția consultă organizațiile care îi reprezintă. Lista organizațiilor ce trebuie consultate este întocmită de comitetul menționat la articolul 21 din Directiva 96/48/CE.

Aceste consultări au loc înainte ca agenția să-și prezinte recomandările Comisiei. Agenția ține cont de aceste consultări și, în orice moment, este disponibilă pentru a-și explica recomandările. Avizele prezentate de comitetul sectorial de dialog sunt înaintate de agenție Comisiei și de Comisie comitetului menționat la articolul 21 din Directiva 96/48/CE.

CAPITOLUL 2

SIGURANȚA

Articolul 6

Sprijin tehnic

(1)   Agenția recomandă Comisiei metodele comune de siguranță (MCS) și obiectivele comune de siguranță (OCS) stabilite la articolele 6 și 7 din directiva privind siguranța feroviară.

(2)   Agenția recomandă Comisiei, la solicitarea Comisiei sau a comitetului menționat la articolul 21 din Directiva 96/48/CE sau din proprie inițiativă, alte măsuri în domeniul siguranței.

(3)   Pentru perioada de tranziție ce precedă adoptarea OCS-urilor, a MCS-urilor și a specificațiilor tehnice de interoperabilitate (STI), precum și pentru chestiunile ce privesc echipamentul și infrastructura ce nu sunt reglementate prin STI, agenția poate face orice recomandări adecvate Comisiei. Agenția se asigură că aceste recomandări sunt conforme STI-urilor existente sau în curs de elaborare.

(4)   Agenția prezintă o analiză detaliată costuri-beneficii în sprijinul recomandărilor pe care le înaintează în temeiul prezentului articol.

(5)   Agenția organizează și facilitează colaborarea dintre autoritățile naționale de siguranță și organismele de investigare definite la articolele 16 și 21 din directiva privind siguranța feroviară.

Articolul 7

Certificatele de siguranță

În vederea aplicării articolelor 10 și 15 din directiva privind siguranța feroviară, cu privire la armonizarea certificatelor de siguranță, agenția întocmește și recomandă un format armonizat pentru certificatul de siguranță, inclusiv o versiune electronică, precum și un format armonizat pentru cererile de obținere a certificatelor de siguranță, inclusiv o listă a detaliilor esențiale ce trebuie comunicate.

Articolul 8

Norme interne de siguranță

(1)   La solicitarea Comisiei, agenția face o verificare tehnică a noilor norme interne de siguranță prezentate Comisiei conform articolului 8 din directiva privind siguranța feroviară.

(2)   Agenția verifică compatibilitatea normelor menționate anterior cu MCS definite în directiva privind siguranța feroviară și STI-urile în vigoare. Agenția verifică de asemenea dacă aceste norme permit realizarea OCS-urilor definite prin directiva menționată.

(3)   Dacă, după ce ține seama de motivele invocate de statele membre, agenția consideră că oricare dintre aceste norme fie nu sunt compatibile cu STI-urile sau cu MCS-urile, sau nu permit atingerea OCS-urilor, aceasta prezintă un aviz Comisiei în termen de două luni de la data la care Comisia a transmis normele agenției.

Articolul 9

Monitorizarea performanțelor de siguranță

(1)   Agenția stabilește o rețea cu autoritățile naționale responsabile pentru siguranță și autoritățile naționale responsabile cu investigațiile prevăzute în directiva privind siguranța feroviară pentru definirea conținutului indicatorilor comuni de siguranță enumerați în anexa I la respectiva directivă și pentru a strânge informațiile relevante privind siguranța feroviară.

(2)   În baza indicatorilor comuni de siguranță, a rapoartelor naționale privind siguranța și accidentele și a propriilor informații, agenția prezintă o dată la doi ani un raport privind performanța în ceea ce privește siguranța, raport ce este făcut public. Primul astfel de raport trebuie să fie publicat în cursul celui de-al treilea an de funcționare al agenției.

(3)   Agenția recurge la datele strânse de Eurostat și colaborează cu Eurostat pentru a evita orice repetare a lucrărilor și pentru a asigura consecvența metodologică între indicatorii comuni de siguranță și indicatorii utilizați pentru alte moduri de transport.

Articolul 10

Avize tehnice

(1)   Organismele naționale de reglementare menționate la articolul 30 din Directiva 2001/14/CE pot solicita agenției un aviz tehnic cu privire la aspectele legate de siguranță ce le-au fost puse în atenție.

(2)   Comitetele menționate la articolul 35 din Directiva 2001/14/CE și articolul 11a din Directiva 91/440/CEE pot solicita un aviz tehnic din partea agenției cu privire la aspectele privind siguranța din domeniile lor de competență.

(3)   Agenția își prezintă avizul în termen de două luni. Agenția face public acest aviz într-o versiune din care au fost eliminate toate informațiile confidențiale de natură comercială.

Articolul 11

Baza de date publică a documentelor

(1)   Agenția răspunde de menținerea unei baze de date publice a următoarelor documente:

(a)

licențele emise conform Directivei 95/18/CE;

(b)

certificatele de siguranță emise conform articolului 10 din Directiva privind siguranța feroviară;

(c)

rapoartele de investigare transmise agenției în conformitate cu articolul 24 din directiva privind siguranța feroviară;

(d)

normele naționale de siguranță comunicate Comisiei conform articolului 8 din directiva privind siguranța feroviară.

(2)   Autoritățile naționale responsabile pentru eliberarea documentelor menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) informează agenția în termen de o lună asupra fiecărei decizii individuale de eliberare, reînnoire, modificare sau revocare a acestora.

(3)   Agenția poate adăuga acestei baze de date orice document public sau orice legătură relevantă pentru obiectivele prezentului regulament.

CAPITOLUL 3

INTEROPERABILITATE

Articolul 12

Sprijin tehnic oferit de agenție

Agenția contribuie la dezvoltarea și punerea în aplicare a interoperabilității feroviare în conformitate cu principiile și definițiile stabilite în Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE. În acest scop, agenția:

(a)

organizează și coordonează, pe baza unui mandat din partea Comisiei, activitățile grupurilor de lucru menționate la articolul 3 pentru elaborarea STI-urilor și prezentarea proiectului de STI-uri Comisiei;

(b)

se asigură că STI-urile sunt adaptate progresului tehnic și tendințelor pieței, precum și cerințelor sociale și propune Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar;

(c)

asigură coordonarea între dezvoltarea și actualizarea STI-urilor, pe de o parte și dezvoltarea standardelor europene care se dovedesc necesare pentru interoperabilitate, pe de altă parte și mențin contactele relevante cu organismele europene de standardizare;

(d)

asistă Comisia la organizarea și facilitarea cooperării între organismele anunțate, după cum se prezintă în articolul 20 alineatul (5) din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE;

(e)

consultă și face recomandări Comisiei cu privire la condițiile de lucru ale întregului personal desemnat pentru executarea sarcinilor esențiale pentru siguranță.

Articolul 13

Monitorizarea activității organismelor anunțate

Fără a aduce atingere responsabilităților statelor membre față de organismele anunțate pe care acestea le desemnează, agenția poate, la solicitarea Comisiei, să monitorizeze calitatea activității organismelor anunțate. Agenția prezintă Comisiei un aviz, dacă este cazul.

Articolul 14

Monitorizarea interoperabilității

(1)   Agenția recomandă, la solicitarea Comisiei, procedurile de punere în aplicare a interoperabilității sistemelor feroviare prin facilitarea coordonării dintre societățile feroviare și între directorii de infrastructură, în special pentru organizarea migrației sistemelor.

(2)   Agenția monitorizează stadiul interoperabilității sistemelor feroviare. La fiecare doi ani întocmește și prezintă un raport cu privire la stadiul interoperabilității. Primul asemenea raport trebuie să fie publicat în cursul celui de-al doilea an de activitate al agenției.

Articolul 15

Interoperabilitatea rețelei transeuropene

La solicitarea Comisiei, agenția examinează, din punct de vedere al interoperabilității, orice proiect de infrastructură feroviară pentru care este necesar sprijinul financiar comunitar. Agenția își prezintă avizul privind conformitatea proiectului cu STI-urile relevante în termen de două luni de la solicitare. Acest aviz ține seama de derogările stabilite la articolul 7 din Directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

Articolul 16

Certificarea atelierelor de întreținere

În termen de 3 ani de la începerea activităților sale, agenția dezvoltă un sistem european de certificare a atelierelor de întreținere pentru materialul rulant și face recomandări în sensul punerii în aplicare a sistemului.

Aceste recomandări vizează în principal următoarele chestiuni:

sistemul de management structurat;

personalul cu competențele necesare;

facilități și instrumente;

documentația tehnică și indicații privind întreținerea.

Articolul 17

Competențe profesionale

(1)   Agenția face recomandări privind stabilirea criteriilor unitare pentru competențele profesionale și evaluarea personalului implicat în exploatarea și întreținerea sistemului feroviar. În acest proces se acordă prioritate mecanicilor de tren și instructorilor. Agenția consultă reprezentanții partenerilor sociali în conformitate cu măsurile stabilite la articolul 4.

(2)   Agenția face recomandări în perspectiva punerii în aplicare a unui sistem de acreditare a centrelor de instruire.

(3)   Agenția promovează și sprijină schimburile de șoferi și instructori între companiile feroviare din diferite state membre.

Articolul 18

Înregistrarea materialului rulant

Agenția întocmește și recomandă Comisiei un format standard pentru registrul național al vehiculelor, în conformitate cu articolul 14 din directivele 96/48/CE și 2001/16/CE.

Articolul 19

Înregistrarea documentelor privind interoperabilitatea

(1)   Agenția păstrează o listă publică a următoarelor documente prevăzute în directivele 2001/16/CE și 96/48/CE:

(a)

declarațiile „CE” de verificare a subsistemelor;

(b)

declarațiile „CE” de conformitate a componentelor;

(c)

autorizațiile de punere în funcțiune, inclusiv numerele de înregistrare corespunzătoare;

(d)

registrele de infrastructură și material rulant.

(2)   Organismele vizate prezintă aceste documente agenției, care stabilește în acord cu statele membre procedurile practice de depunere a acestora.

(3)   La transmiterea documentelor menționate la alineatul (1), organismele în cauză pot indica care documente nu trebuie comunicate publicului din motive de securitate.

(4)   Agenția realizează o bază de date electronică pentru documente, ținând seama de alineatul 3. Această bază de date este accesibilă publicului pe pagina de internet.

CAPITOLUL 4

STUDII ȘI PROMOVAREA INOVAȚIILOR

Articolul 20

Studii

Atunci când este necesar pentru punerea în aplicare a sarcinilor stabilite prin prezentul regulament, agenția comandă realizarea de studii finanțate din propriul buget.

Articolul 21

Promovarea inovațiilor

Comisia poate încredința agenției, conform programului de lucru și bugetului agenției, sarcina de promovare a inovațiilor care are ca obiectiv creșterea interoperabilității și siguranței feroviare, în special utilizarea noilor tehnologii informatice și a sistemelor de urmărire și localizare.

CAPITOLUL 5

STRUCTURA INTERNĂ ȘI FUNCȚIONARE

Articolul 22

Statutul juridic

(1)   Agenția este un organism al Comunității. Aceasta are personalitate juridică.

(2)   În fiecare dintre statele membre, agenția se bucură de cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice, în temeiul legislațiilor acestora. În special, agenția poate să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și se poate constitui parte în acțiuni în justiție.

(3)   Agenția este reprezentată de directorul executiv.

Articolul 23

Privilegii și imunități

Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene se aplică agenției și personalului acesteia.

Articolul 24

Personalul

(1)   Regulamentele de personal aplicabile funcționarilor Comunităților Europene, Condițiile de angajare a altor agenți ai Comunităților Europene și normele adoptate în comun de instituțiile Comunităților Europene în scopul aplicării respectivelor regulamentele privind funcționarii Comunităților Europene și Condițiile de angajare se aplică personalului agenției.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 26, prerogativele conferite autorității de numire și autorității contractante prin regulamentele privind funcționarii Comunităților Europene și condițiile de angajare menționate anterior sunt exercitate de agenție cu privire la propriul său personal.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 26 alineatul (1), personalul agenției este format din:

angajați temporari recrutați de agenție pentru o perioadă maximă de cinci ani dintre profesioniștii din sector pe baza calificărilor și experienței acumulate în domeniul siguranței și interoperabilității feroviare;

funcționari numiți sau detașați de Comisie sau statele membre pentru o perioadă de maxim cinci ani

și

alți agenți, după cum prevăd Condițiile de angajare a altor agenți ai Comunităților Europene, pentru a îndeplini sarcini de punere în aplicare sau de secretariat.

(4)   Experții care fac parte din grupurile de lucru organizate de agenție nu aparțin personalului agenției. Cheltuielile pentru transportul și traiul acestora, stabilite pe baza normelor și măsurilor adoptate de Consiliul de administrație, sunt suportate de agenție.

Articolul 25

Constituirea și prerogativele conferite Consiliului de administrație

(1)   Prin prezenta se înființează un Consiliu de administrație.

(2)   Consiliul de administrație:

(a)

numește directorul executiv în temeiul articolului 31;

(b)

adoptă, până la 30 aprilie în fiecare an, raportul general al agenției pentru anul anterior și îl prezintă statelor membre, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

(c)

adoptă anual, până la 31 octombrie, ținând cont de avizul Comisiei, programul de activitate al agenției pentru anul viitor și îl înaintează statelor membre, Parlamentului European, Consiliului și Comisiei. Acest program de activitate este adoptat fără a aduce atingere procedurii anuale bugetare comunitare. Dacă, în termen de 15 zile de la data adoptării programului de activitate, Comisia își exprimă dezacordul cu privire la program, Consiliul de administrație re-examinează programul și îl adoptă, cu posibilele modificări, la a doua întrunire, fie cu o majoritate de două treimi, inclusiv reprezentanții Comisiei, sau cu unanimitatea reprezentanților statelor membre;

(d)

exercită funcțiile cu privire la bugetul agenției, în temeiul capitolului 6;

(e)

stabilește procedurile de luare a deciziilor de către directorul executiv;

(f)

definește o politică pentru vizitele ce urmează să aibă loc în temeiul articolului 33;

(g)

exercită autoritate disciplinară asupra directorului executiv și conducătorilor de unitate menționați la articolul 30 alineatul (3);

(h)

stabilește regulamentul său de procedură.

Articolul 26

Componența Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație este compus din câte un reprezentant al fiecărui stat membru și din patru reprezentanți ai Comisiei, precum și șase reprezentanți fără drept de vot, aceștia din urmă reprezentând la nivel european următoarele grupuri:

societățile feroviare;

directorii de infrastructură;

industria feroviară;

sindicatele lucrătorilor;

pasagerii;

clienții serviciilor de transport-marfă

și sunt numiți de Comisie dintr-o listă scurtă de trei nume înaintată de respectivele organizații europene.

Membrii Consiliului de administrație sunt numiți pe baza nivelului lor de experiență și expertiză relevantă.

(2)   Fiecare stat membru și Comisia numesc proprii membri ai Consiliului de administrație, precum și câte un adjunct.

(3)   Mandatul pentru care sunt numiți este de cinci ani și poate fi reînnoit o singură dată.

(4)   Atunci când este oportun, participarea reprezentanților țărilor terțe și condițiile aplicabile se stabilesc prin măsurile menționate la articolul 36 alineatul (2).

Articolul 27

Președintele Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație numește un președinte și un vicepreședinte dintre membri săi. Vicepreședintele înlocuiește președintele în cazul în care acesta din urmă nu își poate onora îndatoririle.

(2)   Mandatul pentru care sunt numiți președintele și vicepreședintele este de trei ani și poate fi reînnoit o singură dată. Dacă, totuși, calitatea lor de membri ai Consiliului de administrație ia sfârșit în orice moment pe durata mandatului, atunci și mandatul acestora expiră la data respectivă.

Articolul 28

Ședințe

(1)   Ședințele Consiliului de administrație se convoacă de către președinte. Directorul executiv al agenției participă la ședințe.

(2)   Consiliul de administrație se întrunește de cel puțin două ori pe an. Se întrunește, de asemenea, la solicitarea Președintelui, la solicitarea Comisiei, a majorității membrilor săi sau a unei treimi din reprezentanții statelor membre în Consiliu.

Articolul 29

Votul

Dacă nu se prevede în mod diferit, Consiliul de administrație hotărăște cu majoritatea a două treimi din membrii cu drept de vot. Fiecare membru cu drept de vot are dreptul la un vot.

Articolul 30

Funcțiile și prerogativele directorului executiv

(1)   Agenția este condusă de directorul executiv, care este complet independent în îndeplinirea îndatoririlor sale, fără a aduce atingere competențelor Comisiei și ale Consiliului de administrație.

(2)   Directorul executiv:

(a)

elaborează programul de activitate și, în urma consultării Comisiei, îl prezintă Consiliului de administrație;

(b)

ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a programului de activitate și, în măsura în care este posibil, răspunde solicitărilor de asistență ale Comisiei privind sarcinile ce revin agenției în conformitate cu prezentul regulament;

(c)

ia măsurile necesare, în special adoptarea instrucțiunilor administrative interne și publicarea ordinelor, pentru a se asigura că agenția funcționează conform prezentului regulament;

(d)

stabilește un sistem efectiv de monitorizare pentru a compara rezultatele agenției cu obiectivele sale operaționale și stabilește un sistem regulat de evaluare ce corespunde standardelor profesionale recunoscute. Pe această bază directorul executiv elaborează în fiecare an un proiect de raport general și îl prezintă Consiliului de administrație;

(e)

exercită prerogativele stabilite la articolul 24 alineatul (2) cu privire la personalul agenției;

(f)

întocmește un proiect estimativ al veniturilor și cheltuielilor agenției în temeiul articolului 38 și pune în aplicare bugetul în temeiul articolului 39.

(3)   Directorul executiv poate fi asistat de unul sau mai mulți conducători de unitate. Dacă directorul executiv este absent sau nu-și poate îndeplini îndatoririle, unul dintre conducătorii de unități îi ține locul.

Articolul 31

Numirea personalului agenției

(1)   Directorul executiv este numit de Consiliul de administrație pe criterii de merit și capacități de conducere și administrative dovedite, precum și pentru competențele și experiența relevantă pentru sectorul feroviar. Consiliul de administrație adoptă deciziile prin majoritatea a patru cincimi din numărul total al membrilor cu drept de vot. Comisia poate propune unul sau mai mulți candidați.

Consiliul de administrație are competența de a demite directorul executiv, conform aceleiași proceduri.

(2)   Directorul executiv numește ceilalți membri ai personalului agenției conform articolului 24.

(3)   Directorul executiv este numit pentru un mandat de cinci ani. Acest mandat poate fi reînnoit o singură dată.

Articolul 32

Audierea directorului executiv

În fiecare an, directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport general al activităților agenției. De asemenea, Parlamentul European sau Consiliul pot solicita oricând o audiere a directorului executiv pe orice temă privind activitățile agenției.

Articolul 33

Vizitele în statele membre

(1)   Pentru a îndeplini sarcinile ce-i sunt atribuite prin articolele 8, 9, 10, 13 și 15, agenția poate face vizite în statele membre în conformitate cu politica stabilită de Consiliul de administrație. Autoritățile naționale ale statelor membre facilitează activitatea personalului agenției.

(2)   Agenția informează statul membru vizat asupra vizitei planificate, comunică numele oficialilor delegați din partea agenției și data la care începe vizita. Oficialii delegați ai agenției efectuează aceste vizite în urma prezentării unei decizii a directorului executiv în care se specifică scopul și obiectivele vizitei.

(3)   La finalul fiecărei vizite, agenția întocmește un raport și îl transmite Comisiei și statelor membre vizate.

Articolul 34

Răspundere

(1)   Răspunderea contractuală a agenției este reglementată de legea aplicabilă contractului în cauză.

(2)   Curtea de Justiție a Comunităților Europene are competența de a soluționa în temeiul unei clauze de arbitraj prevăzute într-un contract încheiat de agenție.

(3)   În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile comune ale legislațiilor statelor membre, agenția repară prejudiciile cauzate de serviciile sale sau personalul din subordine în timpul îndeplinirii sarcinilor atribuite acestora.

(4)   Curtea de Justiție a Comunităților Europene este competentă în ce privește diferendele cu privire la reparațiile ce se acordă pentru prejudiciile menționate la alineatul 3.

(5)   Răspunderea personală a personalului față de agenție este reglementată de dispozițiile stabilite în Regulamentul personalului sau Condițiile de angajare aplicabile acestuia.

Articolul 35

Regimul lingvistic

(1)   Consiliul de administrație hotărăște cu privire la regimul lingvistic al agenției. La solicitarea unui membru al Consiliului de administrație, această decizie se ia cu unanimitate. Statele membre se pot adresa agenției în limba comunitară aleasă de acestea.

(2)   Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea agenției sunt asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

Articolul 36

Participarea țărilor terțe

(1)   Agenția este deschisă pentru participarea țărilor europene ce au semnat acorduri cu Comunitatea, prin care țările vizate au adoptat și aplică legislația comunitară în domeniul reglementat prin prezentul regulament.

(2)   În concordanță cu dispozițiile relevante ale acordurilor menționate anterior, se iau măsuri ce precizează normele detaliate privind participarea acestor țări la lucrările agenției, în special natura și nivelul participării. Aceste măsuri includ, printre altele, dispozițiile privind contribuțiile financiare și personalul. Pot include și dispoziții referitoare la reprezentare, fără drept de vot, în Consiliul de administrație.

Articolul 37

Transparență

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (15) se aplică în cazul tuturor documentelor deținute de agenție.

Consiliul de administrație adoptă măsurile practice pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 cel mai târziu la 1 octombrie 2004.

Deciziile adoptate de agenție în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate Ombudsman-ului sau al unei acțiuni înaintate Curții de Justiție a Comunităților Europene, conform articolelor 195 și 230 din tratat.

CAPITOLUL 6

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 38

Buget

(1)   Estimările privind toate veniturile și cheltuielile agenției se elaborează pentru fiecare an financiar, corespunzător anului calendaristic și se includ în bugetul agenției. Veniturile și cheltuielile trebuie să fie echilibrate.

(2)   Veniturile agenției constau în:

o contribuție din partea Comunității;

orice contribuție a țărilor terțe ce participă la lucrările agenției, după cum prevede articolul 36;

taxele de publicare, instruire și alte servicii realizate de agenție.

(3)   Cheltuielile agenției includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative, de infrastructură și de exploatare.

(4)   În fiecare an, Consiliul de administrație, pe baza unui proiect elaborat de directorul executiv, întocmește o declarație estimativă privind veniturile și cheltuielile agenției pentru următorul an financiar. Această declarație estimativă, care include și o propunere de plan de înființare, este prezentată Comisiei de către Consiliul de administrație până la 31 martie.

(5)   Declarația estimativă este înaintată de Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”) împreună cu proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene.

(6)   Pe baza declarației estimative, Comisia introduce în proiectul general de buget al Uniunii Europene estimările pe care le consideră necesare pentru planul de fundamentare și valoarea subvenției ce urmează să fie acordată din bugetul general, ce se prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(7)   Autoritatea bugetară autorizează alocarea subvențiilor pentru agenție. Autoritatea bugetară adoptă planul de înființare a agenției.

(8)   Bugetul este adoptat de Consiliul de administrație. Acesta devine final în urma adoptării bugetului general al Uniunii Europene. Atunci când este necesar, acesta se modifică în mod corespunzător.

(9)   Consiliul de administrație informează cât mai curând posibil autoritatea bugetară asupra intenției sale de punere în aplicare a unui proiect ce poate avea implicații financiare semnificative pentru resursele bugetare, în special orice proiect privind proprietatea, precum închirierea sau achiziționarea de clădiri. Acesta informează Comisia în acest sens. În cazul în care o sucursală a autorității bugetare și-a anunțat intenția de a prezenta un aviz privind proiectul, aceasta își prezintă avizul Consiliului de administrație în termen de șase săptămâni de la data comunicării proiectului.

Articolul 39

Executarea și controlul bugetar

(1)   Directorul executiv execută bugetul agenției.

(2)   Până la data de 1 martie ce urmează fiecărui an financiar, contabilul șef al agenției comunică situațiile provizorii contabilului șef al Comisiei, împreună cu un raport privind măsurile de administrare bugetară și financiară pentru anul financiar respectiv. Contabilul șef al Comisiei realizează situația consolidată a declarațiilor provizorii ale instituțiilor și organismelor descentralizate în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul financiar general.

(3)   Până la data de 31 martie ce urmează fiecărui an financiar, contabilul șef al agenției prezintă situațiile provizorii contabilului șef al Comisiei, împreună cu un raport privind măsurile de administrare bugetară și financiară pentru anul financiar respectiv. Raportul privind măsurile de administrare bugetară și financiară pentru anul financiar respectiv se prezintă și Parlamentului European și Consiliului.

Curtea de Conturi verifică aceste situații contabile în conformitate cu articolul 248 din tratat. Aceasta publică un raport anual privind activitatea agenției.

(4)   La primirea observațiilor făcute de Curtea de Conturi pe marginea situațiilor contabile provizorii ale agenției, conform articolul 129 din Regulamentul financiar general, directorul executiv elaborează situațiile financiare finale ale agenției pe propria sa răspundere și le prezintă Consiliului de administrație spre avizare.

(5)   Consiliul de administrație prezintă un aviz cu privire la situațiile finale ale agenției.

(6)   Până la data de 1 iulie ce urmează fiecărui an financiar, directorul executiv înaintează situațiile financiare finale Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, împreună cu avizul Consiliului de administrație.

(7)   Situațiile financiare finale se publică.

(8)   Directorul executiv transmite Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia până la data de 30 septembrie. Acesta transmite răspunsul său și Consiliului de administrație.

(9)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru o mai facilă aplicare a procedurii de descărcare pentru anul financiar respectiv, conform articolului 146 alineatul (3) din Regulamentul financiar general.

(10)   Până la 30 aprilie a anului N + 2, Parlamentul European, la recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, acordă descărcarea directorului executiv cu privire la punerea în aplicare a bugetului pentru anul N.

Articolul 40

Regulamentul financiar

Normele financiare aplicabile agenției sunt adoptate de Consiliul de administrație în urma consultării Comisiei. Acestea nu pot face derogare de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 (16), decât dacă o asemenea derogare este în mod specific necesară pentru funcționarea agenției, iar Comisia și-a dat acordul prealabil.

Articolul 41

Combaterea fraudei

(1)   În scopul combaterii fraudei, corupției și a altor acte ilegale, Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 se aplică integral.

(2)   Agenția aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 privind investigațiile interne ale Biroului European Antifraudă (OLAF) și adoptă imediat dispozițiile necesare aplicabile întregului personal al agenției.

(3)   Deciziile privind finanțarea, precum și acordurile și instrumentele de punere în aplicare ce rezultă din acestea indică în mod explicit faptul că OLAF și Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să facă verificări ad-hoc cu privire la beneficiarii finanțărilor acordate de agenție.

CAPITOLUL 7

DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

Articolul 42

Începerea activităților agenției

Agenția devine operațională în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 43

Evaluare

La cinci ani după ce agenția își preia îndatoririle, Comisia face o evaluare a punerii în aplicare a prezentului regulament, a rezultatelor obținute de agenție și a metodelor operaționale ale acesteia. Evaluarea ține seama de opiniile reprezentanților sectorului feroviar, ale partenerilor sociali și organizațiilor clienților. Rezultatele evaluării se fac publice. Comisia propune, dacă este necesar, o modificare a prezentului regulament.

În acest context, dacă devine oportun, Comisia prezintă o propunere de revizuire a dispozițiilor prezentului regulament în lumina evoluțiilor referitoare la agențiile de reglementare, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251 din tratat. Parlamentul European și Consiliul verifică această propunere și, în special, analizează dacă este necesar să fie revăzută componența Consiliului de administrație, în conformitate cu cadrul general ce urmează să fie adoptat pentru agențiile de reglementare.

Articolul 44

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDOWELL


(1)  JO C 126 E, 28.5.2002, p. 323.

(2)  JO C 61, 14.3.2003, p. 131.

(3)  JO C 66, 19.3.2003, p. 5

(4)  Avizul Parlamentului European din 14.1.2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 135), Poziția comună a Consiliului din 26 iunie 2003 (JO C 270 E, 11.11.2003, p. 48) și Poziția Parlamentului European din 23 octombrie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Hotărârea legislativă a Parlamentului European din 22 aprilie 2004 și Decizia Consiliului din 26 aprilie 2004.

(5)  JO L 237, 24.8.1991, p. 25. Directivă modificată prin Directiva 2001/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 75, 15.3.2001, p.1.).

(6)  JO L 143, 27.6.1995, p. 70. Directivă modificată prin Directiva 2001/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 75, 15.3.2001, p.26).

(7)  JO L 75, 15.3.2001, p. 29. Directivă modificată prin Decizia 2002/844/CE a Comisiei (JO L 289, 26.10.2002, p. 30).

(8)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p.1).

(9)  JO L 110, 20.4.2001, p. 1.

(10)  JO L 220, 21.6.2004, p. 16.

(11)  JO L 228, 9.9.1996, p. 1. Decizie modificată prin Decizia nr. 1346/2001/CE (JO L 185, 6.7.2001, p.1).

(12)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(14)  Decizia 98/500/CE a Comisiei din 20 mai 1998 privind înființarea Comitetelor sectoriale de dialog care promovează dialogul între partenerii sociali la nivel european (JO L 225, 12.8.1998, p. 27).

(15)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(16)  Regulamentul nr. 2343/2002 (CE, Euratom) al Comisiei din 23 decembrie 2002 privind Regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul nr. 1605/2002 (CE, Euratom) al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (JO L 357, 31.12.2002, p. 72).


DECLARAȚIA COMISIEI

„Comisia reamintește comunicarea sa din decembrie 2002 privind cadrul general pentru agențiile europene de reglementare și propunerea sa privind un regulament de înființare a agenției Europene Feroviare. Comisia consideră, în conformitate cu Decizia Parlamentului European din 13 ianuarie 2004 privind comunicarea menționată anterior, că un consiliu cu un număr limitat de membri numiți de responsabilii Comunității ar asigura o mai bună funcționare a agenției într-o Uniune Europeană extinsă. În acest sens, Comisia așteaptă răspunsul Consiliului cu privire la comunicarea sa referitoare la cadrul general pentru agențiile de reglementare. Comisia își confirmă intenția de a prezenta, atunci când este oportun, o propunere privind cadrul general al agențiilor europene, ce urmează să se refere, de asemenea, la componența consiliului de conducere”.