03/Volumul 58

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

177


32004R0878


L 162/62

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 878/2004 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2004

de stabilire a măsurilor tranzitorii în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 privind anumite subproduse de origine animală clasificate ca materii de categoria 1 și 2 și destinate unor utilizări tehnice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare aplicabile subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (1), în special articolul 4 alineatul (4), articolul 5 alineatul (4), articolul 16 alineatul (3) și articolul 32 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a normelor de prevenire, control și eradicare a unor encefalopatii spongiforme transmisibile (2) interzice importul în Comunitate al anumitor materiale specificate cu grad ridicat de risc, utilizate în scopul fabricării de produse alimentare, furaje sau îngrășăminte.

(2)

Cu toate acestea, materiile de categoria 1 susceptibile să conțină materiale specificate cu grad ridicat de risc pot fi importate în Comunitate sau exportate de aceasta în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și cu dispozițiile care urmează a fi stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 33 alineatul (2).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 812/2003 al Comisiei din 12 mai 2003 de punere în aplicare a unor măsuri tranzitorii, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind importul și tranzitul anumitor produse care provin din țări terțe (3), prevede o derogare provizorie până la 30 aprilie 2004 de la interdicția de import a anumitor subproduse de origine animală din țări terțe, astfel cum sunt definite de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

(4)

Unii operatori și parteneri comerciali și-au manifestat îngrijorarea privind interzicerea subproduselor de origine animală destinate unor utilizări tehnice, în afara lanțului alimentar uman sau animal.

(5)

În curând se va emite avizul științific solicitat de Comisie privind evaluarea cantitativă a riscului rezidual de encefalopatie spongiformă bovină (ESB) pentru anumite subproduse bovine derivate precum gelatina și seul. Comisia intenționează, de asemenea, să solicite și alte avize specifice.

(6)

În așteptarea avizului respectiv, este necesar să se adopte măsuri tranzitorii de autorizare a urmăririi introducerii pe piață, a exportului, importului și tranzitului anumitor produse clasate ca materii de categoria 1 și 2, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, și destinate exclusiv unor utilizări tehnice.

(7)

Prin urmare, trebuie să se adopte măsuri tranzitorii care să permită utilizarea tehnică a anumitor materii, strict stabilite, de categoria 1 și 2. Utilizarea specifică a acestor materii destinate unor utilizări tehnice ar trebui să fie supusă unor măsuri stricte de direcționare către beneficiar și de control pentru reducerea riscului ca aceste produse să fie deviate către lanțul alimentar uman și animal și de utilizare neadecvată în cadrul altor produse tehnice, cum ar fi îngrășămintele și substanțele corectoare, produsele cosmetice, produsele medicamentoase și dispozitivele medicale.

(8)

În cazul în care utilizarea subproduselor de origine animală de categoria 1 și 2 nu poate fi evitată pentru producția de medicamente, autoritatea competentă poate dispune derogări de la dispozițiile prezentului regulament, pe baza unei evaluări adecvate a riscului de la caz la caz și în conformitate cu legislația comunitară în domeniu.

(9)

Deoarece este vorba de introducerea pe piață și de exportul subproduselor de origine animală destinate unei utilizări tehnice și produse în Comunitate, dispozițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 ar trebui în general să fie suficiente, în cazul în care sunt aplicate complementar normelor de colectare și de transport, în vederea asigurării urmăririi obiectivelor precise privind aprovizionarea, identificarea și controlul. Deoarece este vorba de loturi destinate importului sau tranzitului, este necesară introducerea unor cerințe suplimentare privind certificarea și aprovizionarea.

(10)

Statele membre ar trebui să adopte toate dispozițiile complementare necesare privind verificarea, în vederea punerii în aplicare a prezentului regulament și în special pentru a se evita riscul de deturnare și, în acest sens, ar trebui să coopereze. Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la aceasta și adoptă toate măsurile necesare, în contextul legislației comunitare corespunzătoare, în caz de nerespectare a dispozițiilor respective.

(11)

Pentru a se evita perturbarea schimburilor , este necesar să se prevadă un interval de timp adecvat pentru continuarea acceptării subproduselor de origine animală importate care ajung la punctele de control la frontieră după 1 mai 2004 și care pot fi însoțite în continuare de modelele vechi de certificate de sănătate .

(12)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament se aplică următoarelor subproduse de origine animală, clasificate ca materii de categoria 1 și 2, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 și destinate exclusiv unor utilizări tehnice:

(a)

pieile și blănurile de animale care au fost tratate cu anumite substanțe interzise, în temeiul Directivei 96/22/CE (4);

(b)

grăsimile topite derivate din materiile de categoria 1 produse prin aplicarea metodei nr. 1 menționate la capitolul III din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și, în cazul grăsimilor topite provenite de la animale rumegătoare, astfel purificate încât conținutul maxim de impurități insolubile totale reziduale să nu fie mai mare de 0,15 % și derivatele lipidice să respecte cel puțin normele menționate la capitolul III anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002;

(c)

intestinele rumegătoarelor (golite sau nu) și

(d)

oasele și produsele pe bază de os care conțin coloana vertebrală și craniul, și coarnele de bovine, separate de cap, prin aplicarea unei metode de menținere intactă a cavității craniene.

Cu toate acestea, subprodusele de origine animală de acest tip nu trebuie să provină de la animalele menționate la articolul 4 alineatul (1) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.

Articolul 2

Derogare privind introducerea pe piață și exportul subproduselor de origine animală

Prin derogare de la articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, statele membre pot autoriza introducerea pe piață și exportul subproduselor de origine animală menționate la articolul 1 din prezentul regulament („subproduse de origine animală”).

Cu toate acestea, derogarea prevăzută la primul paragraf nu se aplică exportului de subproduse de origine animală menționate la literele (c) și (d) din prezentul regulament.

Articolul 3

Derogare privind importul și tranzitul subproduselor de origine animală

Prin derogare de la articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, statele membre pot autoriza importul și tranzitul subproduselor de origine animală.

Pentru subprodusele de origine animală importate este necesară, de asemenea, o etichetă asemănătoare celei menționate la articolul 5 litera (a) din prezentul regulament.

Articolul 4

Condițiile privind introducerea pe piață, exportul și importul subproduselor de origine animală

(1)   Introducerea pe piață sau exportul subproduselor de origine animală se realizează într-un mod care nu prezintă nici un risc pentru sănătatea animală și publică și pentru mediu.

(2)   Importurile de subproduse de origine animală sunt supuse cerințelor de certificare sanitară conforme cu legislația națională.

Loturile importate și loturile în tranzit sunt transportate cu respectarea procedurii de supraveghere prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din Directiva 97/78/CE.

Articolul 5

Colectarea și transportul subproduselor de origine animală

Colectarea și transportul subproduselor de origine animală sunt conforme cu următoarele cerințe suplimentare:

(a)

pe lângă cerințele de identificare prevăzute la capitolul I din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, toate ambalajele trebuie să aibă o etichetă cu mențiunea „INTERZIS PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE, ALIMENTELE PENTRU ANIMALE, ÎNGRĂȘĂMINTE, PRODUSELE COSMETICE, PRODUSELE FARMACEUTICE ȘI DISPOZITIVELE MEDICALE”;

Cu toate acestea, se poate utiliza o etichetă diferită, în cazul în care subprodusele de origine animală sunt destinate medicamentelor, în conformitate cu legislația comunitară. Eticheta menționează clar că subprodusele de origine animală sunt „DESTINATE EXCLUSIV MEDICAMENTELOR”;

(b)

produsele derivate sunt livrate unei uzine de produse tehnice, agreată în acest scop în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și fac obiectul unui tratament care să ofere autorității competente dovada că produsul tehnic rezultat nu prezintă riscuri pentru sănătatea animală și publică;

(c)

uzina de produse tehnice menționată la punctul (b) ține un registru în conformitate cu prevederile articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 și utilizează subprodusele de origine animală numai în scopurile tehnice autorizate de către autoritatea competentă.

Articolul 6

Controale

(1)   În ceea ce privește loturile importate sau în tranzit, autoritatea competentă efectuează controale de documentare la intervale periodice, cel puțin de două ori pe an, pe circuitul de aprovizionare dintre punctele de control la frontieră de la prima intrare și uzina de produse tehnice certificată, în cazul unui import, și dintre punctele de control la frontieră și punctul de control la frontieră de la ieșire, în cazul unui tranzit. Aceste controale au drept obiect verificarea corespondenței dintre cantitățile de subproduse de origine animală importate, utilizate și eliminate și garantarea respectării dispozițiilor prezentului regulament și ale Regulamentului (CE) nr. 1774/2002.

În ceea ce privește loturile în tranzit, autoritățile competente care răspund de punctul de control la frontieră de la prima intrare și, respectiv, de punctul de ieșire cooperează în măsura în care este necesar pentru garantarea trasabilității și a unor controale eficiente. Autoritățile competente cooperează în această supraveghere, în scopul verificării corespondenței dintre cantitățile importate într-un stat membru și utilizate în altul, dintre cantitățile exportate de către un stat membru, dar produse în altul, și cantitățile în tranzit – la intrare și la ieșire.

(2)   În ceea ce privește loturile destinate introducerii pe piața comunitară sau destinate exportului, autoritățile competente efectuează controalele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002, în special articolele 7 și 8, în aceleași scopuri, și anume pentru a verifica dacă există o corespondență între cantități și pentru a asigura respectarea dispozițiilor.

Articolul 7

Informații furnizate de statele membre

Statele membre informează de îndată Comisia și celelalte state membre, prin intermediul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, în legătură cu:

(a)

utilizarea derogării menționate la articolele 2 și 3 și

(b)

modalitățile de verificare prevăzute la articolul 6 pentru a se garanta că subprodusele de origine animală respective sunt utilizate numai în scopurile permise, în conformitate cu articolul 5 litera (c).

Articolul 8

Măsurile care se adoptă în cazul nerespectării prezentului regulament

Autoritatea competentă adoptă imediat măsurile necesare, în cazul nerespectării prezentului regulament.

Articolul 9

Intrarea în vigoare și aplicabilitatea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică începând cu 1 mai 2004.

(3)   Cu toate acestea, certificatele stabilite pe baza formatului prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2003 pot fi utilizate până la 15 iunie 2004.

(4)   Statele membre autorizează până la 15 august 2004 importul loturilor care au fost expediate din țara terță înainte de 15 iunie 2004 și care pot fi însoțite în continuare de certificatele menționate la punctul 3 de mai sus.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 808/2003 al Comisiei (JO L 117 din 13.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2245/2003 (JO L 333, 20.12.2003, p. 28).

(3)  JO L 117, 13.5.2003, p. 19. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2268/2003 (JO L 336, 23.12.2003, p. 24).

(4)  JO L 125, 23.5.1996, p. 3. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2003/74/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 262, 14.10.2003, p. 17).