18/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

209


32004R0872


L 162/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 872/2004 AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind noi măsuri restrictive împotriva Liberiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolele 60 și 301 ale acestuia,

având în vedere Poziția comună 2004/487/PESC a Consiliului privind înghețarea fondurilor fostului președinte liberian Charles Taylor și ale persoanelor și entităților asociate acestuia (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La 10 februarie 2004, ca urmare a adoptării de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a Rezoluției 1521 (2003), care prevede măsuri revizuite împotriva Liberiei având în vedere schimbările produse în această țară, în special plecarea fostului președinte Charles Taylor, și a adoptării Poziției comune 2004/137/PESC a Consiliului din 10 februarie 2004 privind măsurile restrictive împotriva Liberiei (2), Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 234/2004 al Consiliului din 10 februarie 2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei (3).

(2)

Rezoluția 1532 (2004) din 12 martie a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice care sunt în posesia sau sub controlul fostului președinte liberian Charles Taylor, al lui Jewell Howard Taylor și al lui Charles Taylor Jr, al altor rude apropiate, al unor înalți funcționari ai fostului regim și al unor aliați sau asociați, identificați de Comitetul Consiliului de Securitate creat în conformitate cu alineatul (21) din Rezoluția 1521 (2003).

(3)

Acțiunile și politica fostului președinte liberian Charles Taylor și ale altor persoane care au devalizat, în special, resursele Liberiei, le-au transferat în afara țării și au ascuns fonduri și bunuri liberiene, au compromis tranziția Liberiei către democrație și dezvoltarea armonioasă a instituțiilor și a mijloacelor sale politice, administrative și economice.

(4)

Având în vedere efectele negative asupra Liberiei ale transferului în străinătate de fonduri și bunuri deturnate, precum și utilizarea acestor fonduri de către Charles Taylor și asociații săi în scopul compromiterii păcii și a stabilității în Liberia și în regiune, este necesar să se procedeze la înghețarea fondurilor lui Charles Taylor și ale asociaților săi.

(5)

Poziția comună 2004/487/PESC prevede aplicarea înghețării fondurilor și a resurselor economice ale fostului președinte liberian Charles Taylor, ale rudelor sale apropiate, ale înalților funcționari ai fostului regim Taylor și ale altor membri din anturajul său, aliați sau asociați.

(6)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare a tratatului. În consecință, în scopul evitării denaturării concurenței, este necesar un act comunitar pentru aplicarea acestora la nivel comunitar. În sensul prezentului regulament, este necesar să se considere că teritoriul Comunității include toate teritoriile statelor membre în care se aplică Tratatul, în condițiile stabilite în acesta.

(7)

Poziția comună 2004/487/PESC prevede, de asemenea, că se pot acorda anumite derogări de la obligația de înghețare, în scopuri umanitare sau în scopul aplicării măsurilor sau a deciziilor anterioare datei Rezoluției 1532 (2004).

(8)

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite și-a anunțat intenția de a examina oportunitatea punerii la dispoziția guvernului liberian a fondurilor, a altor active financiare și a resurselor economice înghețate în conformitate cu Rezoluția 1532 (2004), după adoptarea de către guvern a unor practici contabile și metode de audit transparente care să garanteze că încasările la buget sunt utilizate în mod responsabil, în interesul direct al poporului liberian.

(9)

Pentru a se garanta eficiența măsurilor prevăzute de prezentul regulament, este necesar ca acesta să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„Comitetul pentru sancțiuni”: comitetul Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite creat în conformitate cu alineatul (21) din Rezoluția 1521 (2003);

2.

„fonduri”: activele financiare și beneficiile economice de orice natură, în special, dar nu și exclusiv:

(a)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, trate, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(b)

depozite la instituții financiare sau alte entități, solduri în conturi, creanțe și titluri de creanțe;

(c)

titluri de proprietate și instrumente de împrumut, precum acțiunile, certificatele reprezentând valori mobiliare, obligațiunile, biletele la ordin, warrant-urile, obligațiunile negarantate și contractele pe instrumente derivate, tranzacționate la bursă sau care fac obiectul unor plasamente private;

(d)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori generate de active;

(e)

credit, drept de compensare, garanții, provizioane pentru garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(f)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(g)

documentele care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau de resurse financiare;

(h)

orice alt instrument de finanțare a exporturilor.

3.

„înghețarea fondurilor”: acțiunile destinate împiedicării fluxului, transferului, modificării, utilizării sau manipulării de fonduri, care ar avea drept consecință o schimbare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a deținerii, a naturii sau a destinației acestora sau alte modificări care ar putea permite utilizarea acestora, în special gestionarea portofoliului;

4.

„resurse economice”: activele de orice natură, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

5.

„înghețarea resurselor economice”: acțiunile care vizează împiedicarea utilizării acestora pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu si exclusiv, vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile sau resursele economice deținute sau controlate direct sau indirect de fostul președinte liberian Charles Taylor, Jewell Howard Taylor și Charles Taylor Jr. și de către următoarele persoane și entități desemnate de Comitetul pentru Sancțiuni și enumerate în anexa I:

(a)

celelalte rude apropiate ale familiei fostului președinte liberian Charles Taylor;

(b)

înalții funcționari ai fostului regim Taylor și membrii anturajului său, aliați sau asociați;

(c)

persoanele juridice, organele sau entitățile deținute sau controlate direct sau indirect de persoanele menționate anterior;

(d)

persoanele juridice sau fizice care acționează în numele persoanelor menționate anterior sau în conformitate cu instrucțiunile date de acestea.

(2)   Aceste fonduri sau resurse economice nu trebuie să fie puse, direct sau indirect, la dispoziția persoanelor juridice sau fizice, a entităților sau a organismelor enumerate în anexa I și nici utilizate în beneficiul acestora.

(3)   Se interzice participarea deliberată la activități care au ca obiectiv sau efect direct sau indirect nerespectarea măsurilor menționate la alineatele (1) și (2).

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre menționate în anexa II pot autoriza deblocarea sau utilizarea fondurilor sau a resurselor economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă să fi stabilit că aceste fonduri sau resurse sunt:

(a)

necesare pentru acoperirea cheltuielilor de bază, ca, de exemplu, plata alimentelor, a chiriilor sau a rambursărilor ipotecare, a medicamentelor sau a tratamentului medical, a taxelor, a primelor de asigurare și a cheltuielilor cu serviciile de utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile și rambursării cheltuielilor datorate pentru prestarea de servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății unor comisioane sau cheltuieli de gestionare curentă a fondurilor sau a resurselor economice înghețate,

cu condiția ca aceasta să fi comunicat Comisiei pentru Sancțiuni intenția de a autoriza accesul la aceste fonduri și resurse economice și ca aceasta din urmă să nu-i fi comunicat refuzul său, în termen de două zile lucrătoare de la comunicare.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre enumerate în anexa II pot autoriza deblocarea sau utilizarea unor fonduri sau resurse economice înghețate, în cazul în care autoritatea competentă a stabilit că aceste fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute, cu condiția ca autoritatea competentă să fi comunicat decizia sa Comitetului pentru sancțiuni și ca această decizie să fi fost aprobată de comitetul respectiv.

Articolul 4

Prin derogare de la dispozițiile articolului 2, autoritățile competente ale statelor membre menționate în anexa II pot autoriza folosirea anumitor fonduri și resurse economice înghețate, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice să facă obiectul unei măsuri sau al unei hotărâri judiciare, administrative sau de arbitraj adoptat înainte de 12 martie 2004;

(b)

fondurile sau resursele economice să fie utilizate exclusiv pentru onorarea cererilor garantate printr-o asemenea măsură sau a căror valabilitate a fost stabilită printr-o asemenea hotărâre, în limitele stabilite de legile și regulamentele care reglementează drepturile persoanelor admise să prezinte asemenea cereri;

(c)

măsura sau hotărâre să nu fie adoptată în beneficiul unei persoane, al unei entități sau al unui organism desemnat(ă) de Comitetul pentru sancțiuni și care sunt prevăzute în anexa I la prezentul regulament;

(d)

recunoașterea măsurii sau a hotărârii respective să nu contravină politicii publice a statului membru respectiv;

(e)

autoritatea competentă să fi comunicat măsura sau hotărârea respectivă Comitetului pentru Sancțiuni.

Articolul 5

Autoritatea competentă informează autoritățile competente din celelalte state membre și Comisia cu privire la autorizațiile acordate în temeiul articolelor 3 și 4.

Articolul 6

Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor vărsate în conturile înghețate ca:

(a)

dobânzi sau alte remunerații datorate în aceste conturi sau

(b)

plăți datorate în temeiul unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau contractate anterior datei la care aceste conturi au fost supuse dispozițiilor prezentului regulament,

această regulă fiind supusă condiției ca aceste dobânzi, alte remunerații sau plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 7

Dispozițiile articolului 2 alineatul (2) nu împiedică instituțiile financiare să crediteze conturile înghețate atunci când primesc fonduri vărsate de terți în contul persoanei sau al entității care este prevăzută în listă, cu condiția ca sumele suplimentare vărsate în aceste conturi să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară informează autoritățile competente cu privire la aceste tranzacții.

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere normelor care se aplică în domeniul comunicării informațiilor, al confidențialității și al secretului profesional și nici dispozițiilor articolului 284 din tratat, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorităților competente din statele membre în care își au reședința sau sunt stabilite, enumerate în anexa II, toate informațiile care pot favoriza respectarea prezentului regulament, în special în ceea ce privește conturile și sumele înghețate în temeiul articolului 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorități;

(b)

cooperează cu autoritățile competente enumerate în anexa II la verificarea acestor informații.

(2)   Informațiile suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate autorităților competente ale statelor membre respective.

(3)   Informațiile furnizate sau primite în temeiul prezentului articol sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 9

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a autoriza punerea lor la dispoziție, cu condiția ca aceste acțiuni să fie decise cu bună credință, pe motiv că sunt conforme cu dispozițiile prezentului regulament, nu atrag pentru persoana juridică sau fizică sau entitatea care a procedat la aceasta, conducerea sau salariații acesteia, nici un fel de răspundere, cu excepția cazului în care s-a stabilit că înghețarea acestor fonduri și resurse economice se datorează neglijenței.

Articolul 10

Comisia și statele membre se informează de îndată cu privire la măsurile adoptate în cadrul prezentului regulament și își comunică informațiile utile de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cele referitoare la încălcarea prezentului regulament, la problemele întâmpinate în aplicarea acestuia și hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești naționale.

Articolul 11

Comisia este împuternicită:

(a)

să modifice anexa I pe baza deciziilor Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau ale Comitetului pentru sancțiuni și

(b)

să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 12

Statele membre stabilesc regimul de sancțiuni care trebuie aplicate în caz de încălcare a dispozițiilor prezentului regulament și adoptă toate măsurile necesare pentru garantarea aplicării acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre comunică de îndată acest regim Comisiei, după intrarea în vigoare a prezentului regulament și o informează, de asemenea, cu privire la modificările ulterioare.

Articolul 13

Prezentul regulament se aplică:

(a)

teritoriului Comunității, inclusiv spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul aeronavelor sau al navelor care se află sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

persoanelor, din interiorul sau exteriorul teritoriului Comunității, care sunt resortisanți ai unui stat membru;

(d)

persoanelor juridice, grupurilor sau entităților stabilite sau constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și

(e)

persoanelor juridice, grupurilor sau entităților care efectuează operațiuni comerciale în Comunitate.

Articolul 14

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 29 aprilie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDOWELL


(1)  JO L 162, 30.4.2004, p. 116.

(2)  JO L 40, 12.2.2004, p. 35.

(3)  JO L 40, 12.2.2004, p. 1.


ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a organelor și entităților menționate la articolul 2

Numele

Data nașterii

Locul nașterii

Altele

Charles Ghankay Taylor, senior,

fost președinte al Liberiei

1.9.1947

Liberia

 

Jewell Howard Taylor,

soția fostului președinte Charles Taylor

17.1.1963

Liberia

 

Charles Taylor Junior,

fiul fostului președinte Charles Taylor

 

Liberia

 


ANEXA II

Lista autorităților competente menționate la articolele 3, 4, 5, 7 și 10

BELGIA

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax 00 32 2 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANEMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK — 2100 København Ø

Tel. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Pentru înghețarea fondurilor:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D — 80281 München

Tel. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Pentru bunuri:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Strasse, 29-35

D-65760 ESCHBORN

Tel. (49-61) 969 08-0

Fax (49-61) 969 08-800

GRECIA

A.   Înghețarea activelor:

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens.- Greece

Tel.: + 30 210 3332786

Fax: + 30 210 3332810

A.   ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ.: + 30 210 3332786

Φαξ: + 30 210 3332810

B.   Restricții privind importurile și exporturile

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str., 105 63 Athens

Tel.: + 30 210 3286401-3

Fax.: + 30 210 3286404

B.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

SPANIA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado, 6

E — 28014 Madrid

Tel. (00-34) 912 09 95 11

Fax (00-34) 912 09 96 56

FRANȚA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tel.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tél.: (33) 1 43 17 44 52

Télécopie: (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tel: (353-1) 408 2153

Fax: (353-1) 408 2003

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 7334

Fax. (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma

D.G.A.O. — Ufficio II

Tel. (39) 06 3691 3820

Fax. (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax. (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma

Tel. (39) 06 4761 3942

Fax. (39) 06 4761 3032

Ministero della attivita'produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35 — 00144 Roma

Tel. (39) 06 59931

Fax. (39) 06 5964 7531

Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integraxione Europea

LUXEMBURG

Ministère des Affaires Etrangères

Direction des Relations internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 LUXEMBOURG

Tel. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L — 1352 Luxembourg

Tel. (352) 478 27 12

Fax (352) 47 52 41

ȚĂRILE DE JOS

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Tel 070-342 8997

Fax: 070-342 7984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3

A-1090 Wien

Tel. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20 — 73 99

PORTUGALIA

Ministério das Finanças

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P — 1100 Lisboa

Tel. (351) 218 82 32 40/47

Fax (351) 218 82 32 49

FINLANDA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

00161 Helsinki/Helsingfors

Tel. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

SUEDIA

Finansinspektionen

Box 6750

SE- 113 85 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-787 80 00

Fax 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket

SE-103 51 Stockholm

Sweden

Tel. 46 +(0)8-786 90 00

Fax 46 +(0)8-411 27 89

REGATUL UNIT

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 5977

Fax (44-207) 270 5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 4607

Fax (44 207) 601 4309