07/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

36


32004R0847


L 157/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 847/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind negocierea și punerea în aplicare a acordurilor de reglementare a serviciilor aeriene dintre statele membre și țările terțe

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Relațiile internaționale dintre statele membre și țările terțe în domeniul transporturilor aeriene sunt reglementate, prin tradiție, de acorduri bilaterale de servicii aeriene între statele membre și țările terțe, de anexele acestora și de alte acorduri bilaterale și multilaterale aferente.

(2)

Ca urmare a hotărârilor pronunțate de Curtea de Justiție a Comunităților Europene în cauzele C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 și C-476/98, Comunitatea are competență exclusivă în ceea ce privește diversele aspecte ale acestor acorduri.

(3)

Curtea a confirmat, de asemenea, dreptul transportatorilor aerieni comunitari de a se putea stabili în Comunitate, inclusiv dreptul la un acces nediscriminatoriu pe piață.

(4)

În cazul în care rezultă că obiectul unui acord este parțial de competența Comunității și parțial de competența unui stat membru, este esențial să se asigure o cooperare strânsă între statele membre și instituțiile comunitare, atât în cadrul procesului de negociere și încheiere, cât și în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor asumate. Obligativitatea cooperării derivă din cerința existenței unei reprezentări internaționale unite a Comunității. Instituțiile comunitare și statele membre ar trebui să adopte toate măsurile necesare asigurării celei mai bune cooperări posibile în acest sens.

(5)

Procedura de cooperare dintre statele membre și Comisie stabilită în prezentul regulament ar trebui să nu aducă atingere repartizării competențelor între Comunitate și statele membre, în conformitate cu dreptul comunitar interpretat de Curtea de Justiție.

(6)

Toate acordurile bilaterale existente între statele membre și țările terțe care cuprind dispoziții contrare dreptului comunitar ar trebui modificate sau înlocuite cu noi acorduri pe deplin compatibile cu dreptul comunitar.

(7)

Fără a aduce atingere dispozițiilor tratatului, în special articolului 300, statele membre pot aduce modificări acordurilor existente și introduce dispoziții de gestionare a punerii în aplicare a acestora, până la intrarea în vigoare a unui acord încheiat de Comunitate.

(8)

Este esențial să existe garanția că statul membru care poartă negocieri ia în considerare dreptul comunitar, interesele comunitare în sens larg și negocierile în curs la nivel comunitar.

(9)

În cazul în care un stat membru dorește participarea transportatorilor aerieni la procesul de negocieri, atunci toți transportatorii aerieni stabiliți pe teritoriul statului membru respectiv ar trebui să beneficieze de un tratament egal.

(10)

Stabilirea pe teritoriul unui stat membru presupune exercitarea efectivă și reală a activității de transport aerian în temeiul unor dispoziții stabile; în această privință, forma juridică de funcționare, fie că este vorba de o sucursală sau de o filială cu personalitate juridică, nu ar trebui să reprezinte factorul determinant. În cazul în care o întreprindere este stabilită pe teritoriul mai multor state membre conform definiției din tratat, atunci aceasta, pentru a evita orice formă de eludare a legislație interne, ar trebui să se asigure că fiecare dintre unitățile sale respectă obligațiile care, în conformitate cu dreptul comunitar, pot fi impuse activităților sale prin legislația internă aplicabilă.

(11)

Pentru a se asigura că drepturile transportatorilor aerieni comunitari nu sunt restricționate în mod nejustificat, în acordurile bilaterale de reglementare a serviciilor aeriene nu se pot introduce dispoziții noi care să vizeze reducerea numărului de transportatori aerieni comunitari car pot fi desemnați să furnizeze servicii aeriene pe o anumită piață.

(12)

Statele membre ar trebui să stabilească proceduri nediscriminatorii și transparente pentru distribuirea drepturilor de trafic între transportatorii aerieni comunitari. La aplicarea acestor proceduri, statele membre au în vedere necesitatea menținerii continuității serviciilor aeriene.

(13)

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor executive conferite Comisiei (3).

(14)

Statele membre pot să invoce caracterul confidențial al dispozițiilor din acordurile bilaterale negociate și pot solicita Comisiei să nu comunice aceste informații altor state membre.

(15)

Dispozițiile referitoare la extinderea cooperării privind utilizarea aeroportului din Gibraltar au fost convenite la Londra la 2 decembrie 1987 între Regatul Spaniei și Regatul Unit prin intermediul unei declarații comune a miniștrilor afacerilor externe ai celor două țări. Aceste dispoziții nu au intrat încă în vigoare.

(16)

Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume coordonarea negocierilor cu țările terțe în scopul încheierii de acorduri de reglementare a serviciilor aeriene, necesitatea garantării unei abordări armonizate în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor acorduri, precum și verificarea conformității acestora cu dreptul comunitar, nu pot fi atinse în suficientă măsură de statele membre și, în consecință, pot fi mai bine realizate la nivel comunitar datorită aplicării prezentului regulament în întreaga Comunitate, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității stabilit în articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității stabilit în articolul menționat anterior, prezentul regulament nu prevede decât ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor amintite,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Notificarea către Comisie

(1)   Un stat membru poate, fără a aduce atingere competențelor Comunității, respectiv ale statelor membre, să inițieze negocieri cu o țară terță privind un nou acord de reglementare a serviciilor aeriene sau să modifice un acord existent și anexele acestuia sau oricare alt asemenea acord bilateral sau multilateral al cărui obiect este parțial de competența Comunității, cu condiția ca:

negocierile să includă clauzele standard relevante concepute și stabilite în comun de statele membre și Comisie

și

să se respecte procedura de notificare stabilită la alineatele (2), (3) și (4).

În cazul în care este necesar, Comisia poate fi invitată să participe ca observator la aceste negocieri.

(2)   În cazul în care un stat membru intenționează să participe la aceste negocieri, atunci acesta notifică în scris intențiile sale Comisiei. Notificarea trebuie să cuprindă, dacă este posibil, o copie a acordului existent, alte documente aferente, precum și precizarea dispozițiilor care urmează să fie abordate în cadrul negocierilor, obiectivele negocierilor și orice alte informații utile. Comisia pune la dispoziția celorlalte state membre notificarea și, la cerere, documentele aferente, sub rezerva cerințelor legate de confidențialitate.

Informațiile se transmit cel puțin cu o lună calendaristică înainte de data prevăzută pentru începerea negocierilor oficiale cu țara terță în cauză. În cazul în care, în situații excepționale, negocierile oficiale sunt programate să înceapă în mai puțin de o lună înaintea notificării, statul membru trebuie să transmită informațiile necesare cât mai curând posibil.

(3)   Statele membre pot adresa comentarii statului membru care și-a notificat intenția de a iniția negocieri în conformitate cu alineatul (2). În cursul negocierilor, statul membru în cauză trebuie să țină seama de aceste comentarii, în măsura în care este posibil.

(4)   În cazul în care, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării menționate la alineatul (2), Comisia stabilește că negocierile:

ar putea submina obiectivele negocierilor comunitare în curs cu țara terță în cauză

și/sau

ar putea conduce la un acord incompatibil cu dreptul comunitar,

Comisia informează statul membru în consecință.

Articolul 2

Consultarea părților implicate și participarea la negocieri

În măsura în care operatorii de transport aerian și alte părți interesate urmează să participe la negocierile menționate la articolul 1, statele membre asigură egalitatea de tratament a tuturor operatorilor de transport aerian comunitari stabiliți pe teritoriul în care se aplică dispozițiile din tratat.

Articolul 3

Interzicerea introducerii unor dispoziții mai restrictive

Un stat membru nu poate încheia un acord nou cu o țară terță, care reduce numărul operatorilor de transport aerian comunitari care, în conformitate cu dispozițiile existente, pot fi desemnați să furnizeze servicii între teritoriul său și țara terță în cauză, nici cu privire la întreaga piață a transportului aerian între cele două părți nici pentru anumite perechi de orașe.

Articolul 4

Încheierea de acorduri

(1)   După semnarea unui acord, statul membru în cauză notifică Comisiei rezultatul negocierilor, împreună cu documentația relevantă.

(2)   În cazul în care negocierile se soldează cu un acord care include clauzele standard relevante menționate în articolul 1 alineatul (1), statul membru este autorizat să încheie acordul respectiv.

(3)   În cazul în care negocierile se soldează cu un acord care nu include clauzele standard relevante menționate în articolul 1 alineatul (1), statul membru în cauză este autorizat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 7 alineatul (2), să încheie acordul respectiv, cu condiția ca acesta să nu prejudicieze obiectul și scopul politicii comunitare comune în domeniul transporturilor. Statul membru poate aplica cu titlu provizoriu acordul în cauză, în așteptarea rezultatului acestei proceduri.

(4)   Sub rezerva alineatelor (2) și (3), în cazul în care Comisia poartă negocieri active cu aceeași țară terță, în temeiul unui mandat special pentru acea țară sau în temeiul deciziei de autorizare a Comisiei în vederea inițierii de negocieri cu țări terțe privind înlocuirea anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu un acord comunitar, statul membru în cauză poate fi autorizat, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (2), să aplice în mod provizoriu și să încheie acordul respectiv.

Articolul 5

Distribuirea drepturilor de trafic

În cazul în care un stat membru încheie un acord sau aduce modificări unui acord sau anexelor acestuia, stabilind limite privind utilizarea drepturilor de trafic sau numărul de transportatori aerieni comunitari eligibili pentru a fi desemnați să beneficieze de drepturi de trafic, statul membru în cauză asigură distribuirea drepturilor de trafic între transportatorii aerieni comunitari eligibili pe baza unei proceduri nediscriminatorii și transparente.

Articolul 6

Publicarea procedurilor

Statele membre notifică imediat Comisiei cu privire la procedurile pe care urmează să le aplice în sensul articolului 5 și, dacă este cazul, al articolului 2. În scop informativ, Comisia se asigură că aceste proceduri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în termen de opt săptămâni de la primirea acestora. Toate procedurile noi și modificările ulterioare ale procedurilor existente sunt comunicate Comisiei cu cel puțin opt săptămâni înaintea intrării în vigoare, astfel încât Comisia să poată asigura publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cursul acestei perioade de opt săptămâni.

Articolul 7

Comitetul

(1)   Comisia este sprijinită de comitetul înființat în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian la rutele aeriene intracomunitare (4).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

(3)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 8

Confidențialitate

Atunci când notifică Comisiei cu privire la negocieri și rezultatul acestora, în conformitate cu dispozițiile din articolele 1 și 4, statele membre indică în mod clar Comisiei dacă informațiile în cauză sunt considerate confidențiale și dacă pot fi comunicate celorlalte state membre. Comisia și statele membre se asigură că toate informațiile definite drept confidențiale beneficiază de tratamentul prevăzut la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (5).

Articolul 9

Gibraltar

(1)   Aplicarea prezentului regulament în cazul aeroportului din Gibraltar se face fără a aduce atingere poziției juridice a Regatului Spaniei, respectiv a Regatului Unit cu privire la litigiul privind suveranitatea asupra teritoriului pe care este situat aeroportul.

(2)   Aplicarea prezentului regulament în cazul aeroportului din Gibraltar se suspendă până la intrarea în vigoare a declarației comune a miniștrilor afacerilor externe ai Regatului Spaniei și Regatului Unit din 2 decembrie 1987. Guvernele Spaniei și Regatului Unit informează Consiliul cu privire la data acestei intrări în vigoare.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treizecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasburg, 29 aprilie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDOWELL


(1)  JO C 234, 30.9.2003, p. 21.

(2)  Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 5 decembrie 2003 (JO C 54 E, 2.3.2004, p. 33), Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2004.

(3)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(4)  JO L 240, 24.8.1992, p. 8. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.