03/Volumul 57

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

116


32004R0817


L 153/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 817/2004 AL COMISIEI

din 29 aprilie 2004

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente (1), în special articolele 34, 45 și 50,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 instituie un cadru juridic unic pentru ajutorul acordat din FEOGA pentru dezvoltarea rurală și definește în special, în titlul II, măsurile eligibile pentru ajutor, obiectivele acestora și criteriile de eligibilitate. Acest cadru se aplică ajutorului pentru dezvoltare rurală în întreaga Comunitate.

(2)

Pentru a completa acest cadru, a fost adoptat Regulamentul (CE) nr. 445/2002 al Comisiei din 26 februarie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind ajutorul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) (2), ținând cont de experiența dobândită în urma utilizării instrumentelor aplicate în temeiul diferitelor regulamente ale Consiliului, abrogate prin articolul 55 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 445/2002 al Comisiei din 26 februarie 2002 a fost modificat în mod substanțial. În plus, în cadrul modificării Regulamentului (CE) nr. 1257/1999, au fost adoptate patru măsuri noi pentru care este nevoie de norme de aplicare. Pe de altă parte, ținând cont de experiența dobândită de la începutul perioadei de programare, anumite dispoziții trebuie clarificate în special cu privire la procedura de modificare a documentelor de programare, gestionarea financiară a programelor și controalele. Este necesar, așadar, din motive de claritate și raționalitate, să se adopte un nou regulament de stabilire a normelor de aplicare și să se abroge Regulamentul (CE) nr. 445/2002.

(4)

Este important ca aceste norme de aplicare să răspundă principiului subsidiarității și să se limiteze, prin urmare, la ceea ce este necesar să se adopte la nivel comunitar.

(5)

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate, ajutorul pentru investițiile în exploatații agricole și în întreprinderi de prelucrare, precum și ajutorul pentru tinerii agricultori este supus la trei condiții de bază stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999. Este important să se stabilească momentul în care trebuie îndeplinite aceste condiții și să se precizeze durata termenului pe care statele membre îl pot acorda anumitor beneficiari cu privire la respectarea unor norme minime în cazul investițiilor făcute în scopul asigurării respectării acestor standarde.

(6)

În ceea ce privește investițiile în exploatațiile agricole și în întreprinderi de prelucrare, ajutorul comunitar este condiționat de existența unor debușeuri comerciale normale pentru produsele în cauză. Este necesar să se stabilească normele de aplicare în ceea ce privește evaluarea acestor debușeuri comerciale.

(7)

Ajutorul pentru formarea profesională nu ar trebui extins la învățământul agricol sau silvicol normal.

(8)

În ceea ce privește condițiile privind ajutorul pentru pensionarea anticipată, este necesar să se rezolve problemele specifice care decurg din transferul unei exploatații de către mai mulți cedenți și din transferul unei exploatații de către un agricultor arendaș.

(9)

În zonele defavorizate, plățile compensatorii pentru suprafețele utilizate în comun de mai mulți agricultori trebuie să poată fi acordate fiecăruia dintre ei proporțional cu dreptul său de folosință.

(10)

Este necesar să se precizeze competențele și mijloacele de care trebuie să dispună autoritățile sau organismele selecționate pentru a oferi servicii de consiliere agricolă.

(11)

În ceea ce privește sprijinul pentru agromediu sau pentru bunăstarea animală, stabilirea unor condiții minime pe care agricultorii trebuie să le respecte în cadrul diferitelor angajamente de agromediu sau privind bunăstarea animală trebuie să asigure o aplicare echilibrată a ajutorului în funcție de obiectivele sale, contribuind astfel la realizarea unei dezvoltări rurale durabile.

(12)

În ceea ce privește sprijinul acordat agricultorilor care participă la un program de calitate alimentară, este necesar să se precizeze produsele vizate de acest sprijin și tipurile de costuri fixe care pot fi luate în considerare la calcularea valorii ajutorului.

(13)

În scopul asigurării complementarității între măsurile de promovare instituite de articolul 24d din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și programul privind acțiunile de informare și promovare stabilit de Regulamentul (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului din 19 decembrie 2000 privind acțiunile de informare și de promovare cu privire la produsele agricole pe piața internă (3), este necesar să se stabilească în detaliu condițiile de acordare a ajutorului pentru promovarea produselor de calitate, în special în ceea ce privește beneficiarii și acțiunile eligibile. În plus, pentru a evita riscul unei duble finanțări, este necesar să se excludă sprijinul, în cadrul dezvoltării rurale, pentru acțiunile de informare și de promovare susținute în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2826/2000 al Consiliului.

(14)

Este necesar să se stabilească criteriile de selecție a investițiilor menite să perfecționeze transformarea și comercializarea produselor agricole. Având în vedere experiența dobândită, aceste criterii de selecție trebuie să se bazeze pe principii generale, mai degrabă, decât pe norme sectoriale.

(15)

În ceea ce privește regiunile ultraperiferice, este necesar să se facă o derogare, în anumite condiții, de la dispozițiile articolului 28 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, conform cărora investițiile în transformarea sau comercializarea produselor originare din țările terțe nu pot beneficia de sprijin.

(16)

Pădurile care sunt excluse de la sprijinul acordat silviculturii, în temeiul articolului 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 trebuie definite mai precis.

(17)

Este necesar să se stabilească în detaliu condițiile sprijinului pentru împădurirea terenurilor agricole și ale plăților pentru activitățile menite să conserve și să îmbunătățească stabilitatea ecologică a pădurilor.

(18)

În temeiul articolului 33 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, se acordă sprijin și altor măsuri legate de activitățile agricole și conversiei acestora și activităților rurale, cu condiția să nu aparțină domeniului de aplicare a oricărei alte măsuri de dezvoltare rurală. Având în vedere diversitatea măsurilor care ar putea aparține domeniului de aplicare a articolului menționat, este util ca statele membre să fie primele chemate să stabilească condițiile sprijinului în cadrul programării.

(19)

Este necesară stabilirea normelor comune mai multor măsuri pentru a asigura în special aplicarea principiilor de bună practică agricolă, în cazul în care măsurile fac trimitere la un astfel de criteriu, cât și flexibilitatea necesară cu privire la angajamentele pe termen lung pentru a putea ține cont de evenimentele care ar putea să le afecteze, fără a pune însă în cauză eficacitatea aplicării diverselor măsuri de sprijin.

(20)

Este necesar să se facă o distincție clară între finanțarea sprijinului pentru dezvoltare rurală și finanțarea sprijinului în cadrul organizării comune a pieței. Toate excepțiile de la principiul conform căruia măsurile care sunt incluse în domeniul de aplicare a programelor de sprijin în cadrul organizării comune a pieței nu sunt eligibile în cazul sprijinului pentru dezvoltare rurală trebuie propuse de statele membre în cadrul programelor lor, în funcție de nevoile lor specifice și conform unei proceduri transparente.

(21)

Plățile efectuate în cadrul programului de dezvoltare rurală ar trebui să fie vărsate integral beneficiarilor.

(22)

Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei (4) stabilește normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondurile structurale (5), în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul operațiunilor cofinanțate de Fondurile structurale și, deci, de FEOGA, secțiunea Orientare. Din motive de coerență, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1685/2000 trebuie să se aplice măsurilor cofinanțate de FEOGA, secțiunea Garantare, cu excepția cazurilor în care există dispoziții contrare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, de Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanțarea politicii agricole comune (6) și de prezentul regulament.

(23)

Fixarea baremurilor pentru prețurile unitare reprezintă o practică frecventă în cazul anumitor investiții cofinanțate în conformitate cu articolul 30 alineatul (1) prima, a doua și a șasea liniuță, cât și cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999. Din motive de claritate și pentru a simplifica gestionarea acestor măsuri, pare pertinent să se prevadă, începând cu anul 2000, posibilitatea ca beneficiarii să fie scutiți de a mai prezenta facturile conform dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1685/2000. Este necesar, de asemenea, să se stabilească condițiile de aplicare a acestor baremuri, pentru a garanta o gestionare eficientă a utilizării lor de către statele membre.

(24)

Decizia 1999/659/CE a Comisiei din 8 septembrie 1999 de stabilire a unei repartizări orientative pe stat membru a alocărilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă, secțiunea Garantare, pentru perioada 2000-2006 (7), precizează tipul de cheltuieli care face parte integrantă din alocările către statele membre. În plus, Regulamentul (CE) nr. 2603/1999 al Comisiei din 9 decembrie 1999 de stabilire a dispozițiilor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală, prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului (8) prevede că plățile aferente anumitor angajamente contractate înainte de 1 ianuarie 2000 vor putea să fie integrate, în anumite condiții, în programarea dezvoltării rurale pentru perioada 2000 – 2006. Este, așadar, necesar să se definească ceea ce acoperă valoarea totală a sprijinului comunitar stabilit pentru fiecare plan de dezvoltare rurală în cadrul documentului de programare aprobat de către Comisie.

(25)

Pentru a asigura o gestionare financiară mai suplă, este necesar ca statele membre care au optat pentru o programare regionalizată a dezvoltării rurale să aibă posibilitatea de a specifica valoarea totală a ajutorului comunitar acordat fiecărui program într-o decizie separată care să conțină tabelul financiar consolidat pentru întregul stat membru.

(26)

Pe de altă parte, articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 de stabilire a normelor comune pentru regimurile de sprijin direct în conformitate cu politica agricolă comună (9) precizează că sumele rezultate, pe de o parte, din sancțiunile aplicate pentru nerespectarea cerințelor de protecția mediului și, pe de altă parte, din modulare rămân la dispoziția statelor membre sub formă de sprijin comunitar suplimentar pentru anumite măsuri de dezvoltare rurală. Este necesar să se precizeze exact la ce se referă aprobarea Comisiei în cazul acestor măsuri.

(27)

Este necesară stabilirea normelor de aplicare privind prezentarea și revizuirea planurilor de dezvoltare rurală.

(28)

Pentru a facilita stabilirea planurilor de dezvoltare rurală, precum și analiza și aprobarea lor de către Comisie, este necesar să se stabilească norme comune cu privire la structura și conținutul lor, pe baza dispozițiilor prevăzute în special în articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(29)

Este necesar să se stabilească condițiile de modificare a documentelor de programare a dezvoltării rurale pentru a permite Comisiei să le verifice rapid și eficient.

(30)

Este important ca numai modificările substanțiale ale documentelor de programare a dezvoltării rurale să fie supuse procedurii Comitetului de gestionare. Celelalte modificări ar trebui să fie supuse deciziei statelor membre și notificate Comisiei.

(31)

Pentru a asigura monitorizarea regulată și eficientă, este necesar ca statele membre să pună la dispoziția Comisiei versiunea consolidată și actualizată în format electronic a documentelor lor de programare.

(32)

Este necesar să se stabilească normele de aplicare privind planificarea financiară și participarea la finanțare pentru măsurile finanțate de FEOGA, secțiunea Garantare, în conformitate cu articolul 35 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(33)

Este necesar, în acest sens, ca statele membre să informeze în mod regulat Comisia cu privire la situația finanțării măsurilor de dezvoltare rurală.

(34)

Este necesar să se ia măsuri care să asigure utilizarea eficientă a creditelor alocate sprijinului pentru dezvoltare rurală și în special să se prevadă acordarea de către Comisie a unui prim avans agențiilor de plată, precum și adaptarea alocărilor în funcție de nevoi și de rezultatele anterioare. Pentru a facilita punerea în aplicare a măsurilor de investiții, trebuie de asemenea să se prevadă posibilitatea de a acorda, în anumite condiții, avansuri unor anumite categorii de beneficiari.

(35)

Regulile generale de disciplină bugetară, în special cele cu privire la declarațiile incomplete sau incorecte ale statelor membre, ar trebui aplicate în plus față de regulile specifice stabilite prin prezentul regulament.

(36)

Administrarea financiară detaliată a măsurilor de dezvoltare rurală trebuie să fie reglementată de normele de aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1258/1999.

(37)

Procedurile și cerințele de monitorizare și evaluare trebuie să fie stabilite pe baza principiilor care se aplică altor măsuri de sprijin comunitar, în special cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

(38)

Normele administrative trebuie să permită îmbunătățirea administrării, monitorizării și controlului sprijinului pentru dezvoltare rurală. Din motive de simplitate, este necesară aplicarea, ori de câte ori este posibil, a sistemului integrat de gestionare și control prevăzut în titlul II capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru programele de sprijin direct în conformitate cu politica agricolă comună și de stabilire a anumitor programe de sprijin al agricultorilor (10) ale căror norme de aplicare sunt prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2419/2001 al Comisiei (11).

(39)

Este necesar să se prevadă un sistem de sancțiuni atât la nivelul Comunității, cât și la cel al statelor membre.

(40)

Informațiile privind situația punerii în aplicare a vechilor măsuri însoțitoare care țin de Regulamentele (CEE) nr. 2078/92 al Consiliului (12), (CEE) nr. 2079/92 (13) și (CEE) nr. 2080/92 (14) și care fac parte din programarea financiară pentru perioada 2000 – 2006 trebuie incluse în informațiile cuprinse în raportul anual de execuție, prevăzut în articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999. Pe de altă parte, cheltuielile care apar în cadrul acestor măsuri trebuie incluse în informațiile pe care statele membre sunt obligate să le furnizeze până la treizeci septembrie în fiecare an.

(41)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru structuri agricole și dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

MĂSURI DE DEZVOLTARE RURALĂ

SECȚIUNEA 1

Investiții în exploatațiile agricole

Articolul 1

Termenul de aplicare a noilor norme pe care îl pot acorda statele membre în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu poate să depășească treizeci și șase de luni de la data la care norma devine obligatorie pentru agricultor. Sfârșitul perioadei de investiție menționate în articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 trebuie să se încadreze în termenul fixat în primul paragraf.

Termenul stabilit în primul paragraf nu se aplică cererilor de sprijin înaintate până la 7 mai 2004.

Articolul 2

(1)   În sensul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, existența debușeurilor comerciale normale este evaluată la nivelul corespunzător în funcție de elementele următoare:

a)

produsele în cauză;

b)

tipurile de investiții;

c)

capacitățile existente și prevăzute.

(2)   Trebuie să se țină cont de orice restricție privind producția și de orice limitare a sprijinului comunitar în cadrul organizării comune a pieței.

(3)   În cazul în care, în cadrul unei organizări comune a pieței, există restricții privind producția sau limitări ale sprijinului comunitar la nivelul agricultorilor individuali, al exploatațiilor sau întreprinderilor de prelucrare, nici o investiție destinată să mărească producția peste nivelul restricțiilor sau al limitelor susmenționate nu poate să beneficieze de sprijin.

Articolul 3

În cazul în care investițiile sunt efectuate de tineri agricultori, se aplică articolul 4 alineatul (2).

SECȚIUNEA 2

Instalarea tinerilor agricultori

Articolul 4

(1)   Condițiile pentru acordarea ajutorului destinat să faciliteze instalarea tinerilor agricultori, prevăzute în articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, trebuie să fie îndeplinite la data la care se ia decizia individuală de acordare a sprijinului.

(2)   În ceea ce privește cunoștințele și competența profesională, viabilitatea economică și standardele minime privind mediul, igiena și bunăstarea animală, se poate totuși prevedea un termen maxim de cinci ani de la instalare pentru respectarea condițiilor menționate, dacă o perioadă de adaptare se dovedește necesară pentru a facilita instalarea tânărului agricultor sau adaptarea structurii exploatației sale.

Articolul 5

Decizia individuală privind ajutorul prevăzut în articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 trebuie luată într-un termen maxim de douăsprezece luni de la data instalării, conform dispozițiilor în vigoare în statele membre.

SECȚIUNEA 3

Formarea profesionala

Articolul 6

Sprijinul acordat formării profesionale nu include cursurile sau stagiile care fac parte din programe sau cicluri normale de învățământ agricol sau silvicol de nivel secundar sau superior.

SECȚIUNEA 4

Pensionarea anticipată

Articolul 7

În cazul în care o exploatație este transferată de mai mulți cedenți, ajutorul total se limitează la suma prevăzută pentru un singur cedent.

Articolul 8

Activitatea agricolă pe care cedentul continuă să o practice în scopuri necomerciale, în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, nu este eligibilă pentru sprijinul prevăzut în cadrul politicii agricole comune.

Articolul 9

Un agricultor poate să cedeze proprietarului terenurile eliberate cu condiția ca arenda să fi încetat, iar condițiile aplicabile cesionarului, prevăzute în articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, să fie îndeplinite.

Articolul 10

Terenurile eliberate pot fi incluse într-o operație de comasare sau de simplu schimb de parcele.

În acest caz, condițiile aplicabile terenurilor eliberate trebuie aplicate unor suprafețe echivalente, din punct de vedere agronomic, cu suprafețele terenurilor eliberate.

Statele membre pot să prevadă preluarea terenurilor eliberate de un organism care se angajează să le retrocedeze ulterior unui cesionar care îndeplinește condițiile prevăzute cu privire la pensionarea anticipată.

SECȚIUNEA 5

Zone defavorizate și zone supuse unor restricții de mediu

Articolul 11

Plățile compensatorii aferente suprafețelor utilizate în comun de mai mulți agricultori pentru pășunatul animalelor pot fi acordate fiecăruia dintre ei în mod proporțional cu utilizarea sau cu dreptul de utilizare a acestor suprafețe.

SECȚIUNEA 6

Respectarea standardelor

Articolul 12

Autoritățile și organismele private selectate pentru a furniza serviciile de consiliere agricolă menționate în articolul 21d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 trebuie să dispună de resurse adecvate sub formă de personal calificat și dotare administrativă și tehnică, cât și de experiență și credibilitate referitor la serviciile de consiliere pe care și le propun să le ofere cu privire la cerințele de reglementare menționate în articolul 21d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

SECȚIUNEA 7

Agromediul și bunăstarea animală

Articolul 13

Orice angajament de extensificare sau de gestionare diferită a creșterii animalelor îndeplinește cel puțin următoarele condiții:

(a)

se păstrează gestionarea fânețelor;

(b)

șeptelul este repartizat pe exploatație în așa fel încât să se păstreze totalitatea suprafețelor de pășunat evitându-se astfel suprapășunatul și utilizarea insuficientă;

(c)

densitatea șeptelului se definește ținând cont de totalitatea animalelor care pasc pe exploatație sau; în cazul unui angajament menit să reducă eliminarea substanțelor fertilizante, de totalitatea animalelor existente pe exploatație care trebuie luate în considerare pentru angajamentul în cauză.

Articolul 14

(1)   Sprijinul se poate aplica următoarelor angajamente:

(a)

creșterea animalelor domestice din rasele locale originare din zona în cauză și amenințate cu abandonul;

(b)

conservarea resurselor genetice vegetale naturale adaptate la condițiile locale și regionale și amenințate de eroziune genetică.

(2)   Rasele locale și resursele genetice vegetale trebuie să joace un rol în păstrarea mediului pe suprafețele cărora se aplică măsura prevăzută la alineatul (1).

Speciile de animale domestice eligibile, cât și criteriile de stabilire a pragului de abandonare a raselor locale sunt definite în tabelul din anexa 1.

Articolul 15

În sensul articolului 24 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, se consideră că investițiile nu sunt productive atunci când ele nu conduc în mod normal la o creștere netă semnificativă a valorii sau rentabilității exploatației.

Articolul 16

Angajamentele de agromediu asumate pe o perioadă care depășește perioada minimă de cinci ani prevăzută în articolul 23 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu pot depăși perioada care este în mod rezonabil necesară materializării efectelor lor asupra mediului. În mod normal ele nu pot depăși zece ani, în afara cazului în care este vorba de angajamente specifice pentru care o perioadă mai mare se dovedește indispensabilă.

Articolul 17

Mai multe angajamente de agromediu și/sau de bunăstare animală pot fi combinate, cu condiția să fie complementare și compatibile.

În cazul unei astfel de combinații, nivelul sprijinului ține cont de pierderile de venit și de costurile suplimentare specifice, aferente combinației.

Articolul 18

(1)   În vederea calculării pierderilor de venit și a costurilor suplimentare rezultate din angajamente, nivelul de referință este nivelul de bună practică agricolă în zona de aplicare a măsurii.

În cazul în care condițiile agronomice sau de mediu justifică acest lucru, se pot lua în considerare consecințele economice ale abandonării terenurilor sau ale încetării anumitor practici agricole.

(2)   În cazul în care angajamentele sunt în mod normal măsurate cu ajutorul altor unități decât cele utilizate în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, statele membre pot calcula plățile pe baza acestor ultime unități. În acest caz, statele membre se asigură că se respectă sumele anuale maxime eligibile în cadrul sprijinului comunitar conform anexei menționate. În acest scop, statul membru poate:

(a)

să fixeze o limită a numărului de unități pe hectar de exploatație căreia i se aplică angajamentul de agromediu respectiv;

sau

(b)

să stabilească suma totală maximă pentru fiecare exploatație participantă și să se asigure că plățile pentru fiecare exploatație respectă această limită.

(3)   Plățile nu se pot baza pe limitarea utilizării îngrășămintelor, produselor fitofarmaceutice sau altor produse, decât dacă acestea pot fi măsurate din punct de vedere tehnic și economic.

Articolul 19

Statele membre stabilesc, pe baza unor criterii obiective, necesitatea furnizării unui stimulent financiar în conformitate cu articolul 24 alineatul (1) a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

Acest stimulent nu poate să depășească 20 % din pierderile de venit și costurile suplimentare aferente angajamentelor, cu excepția angajamentelor specifice la care o rată mai ridicată se dovedește indispensabilă pentru aplicarea eficientă a măsurii.

Articolul 20

Orice agricultor care subscrie unui angajament de agromediu sau de bunăstare animală referitor la o parte a exploatației sale este obligat să respecte cel puțin principiile de bună practică agricolă în exploatația sa.

Articolul 21

(1)   Statele membre pot autoriza transformarea unui angajament în altul pe parcursul perioadei de execuție a angajamentului în următoarele condiții:

(a)

transformarea implică avantaje indiscutabile de natură ecologică sau de bunăstare animală;

(b)

angajamentul existent este întărit în mod semnificativ

și

(c)

programul aprobat conține angajamentele în cauză.

Transformarea unui angajament de agromediu într-un angajament de împădurire a terenurilor agricole în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 poate fi autorizată în condițiile menționate în primul paragraf literele (a) și (b). Angajamentul de agromediu încetează fără solicitarea vreunei rambursări.

(2)   Statele membre pot să prevadă posibilitatea de a adapta angajamentele agro-ecologice sau de bunăstare animală pe parcursul perioadei de execuție, cu condiția ca programul aprobat să prevadă această posibilitate și ca adaptarea să fie justificată în mod corespunzător, având în vedere obiectivele angajamentului.

SECȚIUNEA 8

Calitatea alimentară

Subsecțiunea 1

Participarea la programele de calitate alimentară

Articolul 22

(1)   Sprijinul prevăzut în articolul 24b din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu poate fi acordat agricultorului participant la un program de calitate decât dacă produsul agricol sau alimentul în cauză a fost recunoscut oficial în conformitate cu regulamentele citate în alineatul (2) din acest articol sau cu un program de calitate național menționat la alineatul (3) din articolul menționat.

(2)   În cazul în care sprijinul în temeiul articolului 24b din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 pentru participarea la un program de calitate prevăzut de Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului (15) pentru un anumit produs este prevăzut într-un document de programare a dezvoltării rurale, costurile fixe aferente participării la acest program de calitate nu mai pot fi luate în considerare la calcularea valorii sprijinului în cadrul unei măsuri de agromediu, menite să susțină agricultura ecologică pentru același produs.

Prin „costuri fixe”, prevăzute în articolul 24c din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, se înțeleg cheltuielile survenite pentru a intra într-un sistem de calitate și cotizația anuală de participare la un asemenea sistem, inclusiv, dacă este cazul, cheltuielile aferente controalelor privind respectarea caietului de sarcini.

Subsecțiunea 2

Promovarea produselor de calitate

Articolul 23

În sensul articolului 24d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, orice organizație, indiferent de forma sa juridică, care reunește operatori care participă în mod activ la un program de calitate menționat în articolul 24b din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 pentru un produs agricol sau un aliment determinat.

Organizațiile profesionale sau interprofesionale reprezentative pentru unul sau mai multe sectoare nu pot fi considerate „grup producător” în sensul primului paragraf.

Articolul 24

În sensul articolului 24d alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, acțiunile de informare, de promovare și de publicitate, eligibile pentru sprijin, sunt acțiuni menite să stimuleze consumatorii să cumpere produse agricole sau alimentare incluse în programele de calitate înscrise în documentul de programare la măsura „participare la sistemele de calitate alimentară”.

Aceste activități vizează sublinierea caracteristicilor specifice sau a avantajelor produselor în cauză, în special calitatea, metodele de producție specifică, bunăstarea animală și respectul față de mediul înconjurător, în legătură cu programul de calitate în cauză, precum și popularizarea cunoștințelor științifice și tehnice despre aceste produse.

Aceste activități includ, în special, organizarea și/sau participarea la târguri și expoziții, activități de relații publice asemănătoare și publicitatea prin diverse mijloace de comunicare sau la punctele de desfacere.

Articolul 25

(1)   Numai acțiunile de informare, de promovare și de publicitate pe piața internă sunt eligibile pentru sprijinul prevăzut în articolul 24d din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(2)   Acțiunile prevăzute în articolul 24 din prezentul regulament pot să nu fie în legătură cu mărcile comerciale. Ele nu trebuie să stimuleze consumarea unui produs datorită unei origini specifice, cu excepția produselor care țin de programul de calitate instituit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2081/92 al Consiliului (16), cât și a celor care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 privind organizarea comună a pieței vitivinicole (17).

Primul paragraf nu exclude posibilitatea de a indica originea produsului care face obiectul acțiunilor, dacă referirile la origine sunt secundare față de mesajul principal.

(3)   În cazul în care acțiunile descrise în articolul 24 din prezentul regulament se referă la un produs inclus într-unul dintre programele de calitate menționate în articolul 24b alineatul (2) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, pe materialele de informare, de promovare și/sau publicitare trebuie să apară sigla comunitară prevăzut de aceste programe.

(4)   Acțiunile de informare și de promovare desfășurate conform Regulamentului (CE) nr. 2826/2000 nu pot beneficia de sprijin în conformitate cu articolul 24d din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

Articolul 26

Statele membre se asigură că toate proiectele de materiale de informare, de promovare sau publicitare elaborate în cadrul unei acțiuni care beneficiază de sprijin în temeiul articolului 24d din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sunt conforme cu reglementările comunitare. În acest scop beneficiarii transmit proiectele de materiale autorității competente a statului membru.

SECȚIUNEA 9

Îmbunătățirea prelucrării și comercializării produselor agricole

Articolul 27

Cheltuielile eligibile pot să acopere:

(a)

construcția și achiziționarea de bunuri imobiliare, cu excepția cumpărării terenurilor;

(b)

mașinile și echipamentele noi, inclusiv programe informatice;

(c)

cheltuielile generale, în special onorariile arhitecților, inginerilor, consultanților, studiile de fezabilitate, de achiziționare de brevete și licențe.

Cheltuielile menționate în primul paragraf litera (c) se adaugă costurilor menționate la literele (a) și (b) și sunt considerate cheltuieli eligibile în limita unui plafon de 12 % din aceste costuri. Pentru finalizarea unor noi tehnologii precum cea prevăzută în articolul 25 alineatul (2) a patra liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, acest plafon se poate ridica la 25 %.

Articolul 28

(1)   În sensul articolului 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, prin „mici unități prelucrătoare” se înțelege întreprinderile cu mai puțin de zece salariați și a căror cifră de afaceri anuală sau totalul bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR.

(2)   Perioada de grație care poate fi acordată de către statele membre pentru respectarea noilor norme în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu poate să depășească treizeci și șase de luni de la data la care norma devine obligatorie pentru mica unitate prelucrătoare.

Sfârșitul perioadei de investiție, menționată în articolul 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, trebuie să se încadreze în termenul fixat în al doilea paragraf din prezentul articol.

Articolul 29

(1)   În sensul articolului 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, existența debușeurilor normale de piață este evaluată la nivelul corespunzător în funcție de următoarele elemente:

(a)

produsele în cauză;

(b)

tipurile de investiții;

(c)

capacitățile existente și prevăzute.

(2)   Orice restricție privind producția și orice limitare a sprijinului comunitar în cadrul organizării comune a pieței trebuie luate în considerare.

Articolul 30

În regiunile ultraperiferice, investițiile în prelucrarea sau comercializarea produselor originare din țările terțe pot beneficia de sprijin, cu condiția ca produsele prelucrate să fie destinate pieței regiunii în cauză.

În vederea respectării condiției prevăzute în primul paragraf, sprijinul se limitează la capacitățile de prelucrare care corespund nevoilor regionale, cu condiția ca aceste capacități să nu depășească aceste nevoi.

SECȚIUNEA 10

Silvicultură

Articolul 31

Pădurile excluse de la ajutorul pentru silvicultură în conformitate cu articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sunt următoarele:

(a)

pădurile și alte suprafețe împădurite care aparțin statului, unei regiuni sau unei întreprinderi publice;

(b)

pădurile și alte suprafețe împădurite care aparțin Coroanei;

(c)

pădurile care aparțin persoanelor juridice al căror capital se află în proporție de cel puțin 50 % în proprietatea unei entități menționate la literele (a) și (b).

Articolul 32

Terenurile agricole eligibile pentru sprijinul pentru împădurire în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sunt stabilite de statul membru și includ în special terenurile arabile, fânețele, pășunile permanente și suprafețele utilizate pentru culturi perene atunci când activitatea agricolă este practicată în mod regulat.

Articolul 33

(1)   În sensul articolului 31 alineatul (1) al doilea paragraf a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, se înțelege prin „agricultor” o persoană care dedică o parte semnificativă din timpul său de lucru activităților agricole și obține din ele o parte importantă a veniturilor sale în conformitate cu criterii precise care urmează să fie stabilite de statul membru.

(2)   În sensul articolului 31 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, prin „plantații de specii cu ritm rapid de creștere exploatate pe termen scurt” se înțelege speciile al căror timp de rotație (adică intervalul care separă două tăieri principale pe aceeași parcelă) este mai mic de cincisprezece ani.

Articolul 34

(1)   Sprijinul prevăzut în articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu poate fi acordat pentru suprafețele pentru care a fost acordat un sprijin în temeiul articolului 31 din regulamentul menționat anterior.

(2)   Plățile efectuate pentru întreținerea zonelor de protecție împotriva incendiilor prin măsuri agricole în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 nu pot fi acordate pentru suprafețele care fac obiectul unui sprijin pentru agromediu.

Plățile trebuie să ia în considerare orice restrângere a producției și orice limitare a sprijinului comunitar în cadrul organizării comune a pieței și să țină cont de plățile efectuate în cadrul acesteia.

SECȚIUNEA 11

Norme comune mai multor măsuri

Articolul 35

(1)   În sensul articolului 14 alineatul (2) a treia liniuță și articolului 23 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, bunele practici agricole corespund standardelor agricole pe care le aplică în mod rezonabil un agricultor în regiunea în cauză.

În planurile lor de dezvoltare rurală, statele membre stabilesc standarde care pot fi verificate. Aceste standarde includ cel puțin respectarea cerințelor de mediu obligatorii de ordin general. În ceea ce privește sprijinul pentru bunăstarea animală menționat în articolul 22 al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, aceste standarde includ cel puțin respectarea cerințelor obligatorii în acest domeniu.

(2)   În cazul în care un stat membru acordă un termen pentru respectarea unei noi norme în conformitate cu articolul 1 din prezentul regulament sau un termen pentru respectarea de către tinerii agricultori a standardelor minime în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din prezentul regulament, agricultorul care beneficiază de acest termen rămâne eligibil pentru plățile compensatorii menționate în capitolul V din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și/sau pentru sprijinul pentru agromediu sau bunăstarea animală, menționat în capitolul VI din respectivul regulament, pe parcursul perioadei în cauză, sub rezerva respectării celorlalte condiții pentru acordarea acestor tipuri de sprijin și cu condiția ca agricultorul să respecte standardele în cauză la sfârșitul perioadei acordate.

Articolul 36

În cazul în care, în timpul perioadei de execuție a unui angajament asumat drept condiție pentru acordarea unui sprijin, beneficiarul transferă exploatația sa, în totalitate sau în parte, unei alte persoane, această persoană poate să preia angajamentul pentru perioada rămasă. Dacă nu are loc acest transfer, beneficiarul este obligat să ramburseze sprijinul acordat.

Statele membre pot să nu ceară rambursarea acestui sprijin dacă beneficiarul care și-a îndeplinit deja o parte însemnată a angajamentului său cedează definitiv activitățile agricole și preluarea angajamentului de către un succesor nu se dovedește realizabilă.

În cazul unor schimbări minore ale situației unei exploatații, statele membre pot să ia măsuri specifice pentru a se asigura că aplicarea primului paragraf nu conduce la rezultate neadecvate luând în considerare angajamentul subscris.

Articolul 37

(1)   În cazul în care, pe parcursul perioadei de execuție a unui angajament subscris drept condiție de acordare a sprijinului, beneficiarul mărește suprafața exploatației sale, statele membre pot să prevadă extinderea angajamentului la suprafața suplimentară pe perioada de timp rămasă, în conformitate cu alineatul (2), sau înlocuirea angajamentului inițial al beneficiarului cu un nou angajament, în conformitate cu alineatul (3).

Înlocuirea menționată poate fi prevăzută și în cazul în care suprafața care face obiectul angajamentului este extinsă în interiorul exploatației.

(2)   Extinderea menționată la alineatul (1) poate fi acordată numai în următoarele condiții:

(a)

aduce un avantaj indiscutabil măsurii în cauză;

(b)

este justificată din punctul de vedere al naturii angajamentului, perioadei de angajament rămase și mărimii suprafeței suplimentare;

(c)

nu afectează eficacitatea controlului privind respectarea condițiilor de acordare a sprijinului.

Suprafața suplimentară menționată în primul paragraf litera (b) trebuie să fie semnificativ mai mică decât suprafața inițială sau să reprezinte mai puțin de două hectare.

(3)   Noul angajament menționat la alineatul (1) se referă la toată suprafața în cauză și este cel puțin la fel de strict ca angajamentul inițial.

Articolul 38

În cazul în care beneficiarul nu poate să-și onoreze în continuare angajamentele asumate datorită faptului că exploatația sa face obiectul unei comasări sau al altor intervenții publice similare de amenajare funciară, statele membre iau măsurile necesare de adaptare a angajamentelor la noua situație în care se află exploatația. Dacă o astfel de adaptare se dovedește imposibilă, angajamentul ia sfârșit fără solicitarea rambursării pentru perioada efectivă a angajamentului.

Articolul 39

(1)   Fără a aduce atingere situațiilor concrete de care trebuie să se țină cont în cazurile individuale, statele membre pot să admită în special următoarele situații de forță majoră:

(a)

decesul agricultorului;

(b)

incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

(c)

exproprierea unei părți importante a exploatației, dacă exproprierea respectivă nu era previzibilă la data subscrierii la angajament;

(d)

catastrofă naturală gravă care afectează în mod semnificativ suprafața agricolă a exploatației;

(e)

distrugerea accidentală a clădirilor de pe exploatație destinate creșterii animalelor;

(f)

epizootie care afectează întregul sau doar o parte a șeptelului agricultorului.

Statele membre informează Comisia despre situațiile pe care ele le recunosc drept cazuri de forță majoră.

(2)   Cazurile de forță majoră sunt notificate în scris autorității competente împreună cu probele aferente, corespunzător cerințelor respectivei autorități, în termen de zece zile lucrătoare de la data la care agricultorul este în măsură să facă acest lucru. Acest termen poate fi prelungit cu douăzeci de zile lucrătoare dacă această posibilitate este prevăzută în documentul de programare.

CAPITOLUL II

PRINCIPII GENERALE, DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE

SECȚIUNEA 1

Principii generale

Articolul 40

În înțelesul articolului 37 alineatul (3) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) 1257/1999, se aplică dispozițiile articolelor 41, 42 și 43 din prezentul regulament.

Articolul 41

(1)   Măsurile de mediu puse în aplicare în cadrul organizării comune a pieței, al măsurilor privind calitatea agricolă și sănătatea și al măsurilor de dezvoltare rurală altele decât sprijinul pentru agromediu nu împiedică acordarea sprijinului pentru agromediu pentru aceleași producții, cu condiția ca acest sprijin să fie complementar, să respecte măsurile menționate și sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (3).

(2)   În cazul unei combinații precum cea menționată la alineatul (1), nivelul sprijinului ia în considerare pierderile de venit și costurile suplimentare specifice aferente combinației.

(3)   Măsurile de agromediu pe terenurile scoase temporar din circuitul agricol în temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1251/1999 al Consiliului (18) nu pot face obiectul unui sprijin decât dacă angajamentele depășesc măsurile de mediu corespunzătoare menționate în articolul 6 alineatul (2) din acest regulament.

Începând cu 1 ianuarie 2005, noile măsuri de agromediu pe terenuri scoase temporar din circuitul agricol în temeiul articolului 54 sau al articolului 107 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu pot beneficia de sprijin decât dacă angajamentele depășesc cerințele principale menționate în articolul 3 alineatul (1) din acest regulament.

În ceea ce privește extensificarea în sectorul cărnii de vită, sprijinul ține cont de prima de extindere vărsată în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului (19).

În ceea ce privește sprijinul pentru zonele defavorizate și sprijinul pentru zonele supuse unor restricții de mediu, angajamentele de agromediu țin cont de condițiile stabilite pentru sprijinul aplicabil zonelor respective.

Articolul 42

În nici o situație același angajament nu poate face în același timp obiectul unor plăți în cadrul sprijinului pentru agromediu și al unui alt program de ajutor comunitar.

Articolul 43

Orice excepție menționată în articolul 37 alineatul (3) al doilea paragraf prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 trebuie să fie propusă de statele membre în cadrul planurilor de dezvoltare rurală sau al documentelor de programare prezentate în conformitate cu Obiectivul nr. 1 sau Obiectivul nr. 2 menționate în articolul 18 alineatele (1) și (2) sau în articolul 19 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.

Articolul 44

Plățile efectuate în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală sunt vărsate în întregime beneficiarilor.

Articolul 45

Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 se aplică măsurilor incluse în programarea menționată în articolul 40 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, în lipsa unor dispoziții contrare prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 1257/1999, 1258/1999 și de prezentul regulament.

Articolul 46

(1)   Statele membre care aplică baremuri la prețurile unitare fixate pentru a stabili costul anumitor investiții în silvicultură în temeiul articolului 30 alineatul (1) prima, a doua și a șasea liniuță cât și al articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 pot scuti beneficiarul de obligația de a prezenta facturi achitate sau documente contabile cu valoare probatorie echivalentă pentru aceste investiții, conform normei nr. 1 punctul 2 din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1685/2000.

(2)   Baremurile menționate la alineatul (1) pot fi aplicate dacă se respectă următoarele condiții:

(a)

baremurile sunt calculate de către autoritatea publică competentă pe baza unor criterii obiective care permit stabilirea costurilor activităților individuale, adaptate la condițiile specifice de teren și evitând supracompensarea;

(b)

investițiile cofinanțate sunt executate în perioada de timp dintre depunerea cererii de ajutor și ultima plată a acestui ajutor.

SECȚIUNEA 2

Programare

Articolul 47

Planurile de dezvoltare rurală prevăzute în titlul III capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sunt prezentate în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 48

(1)   Aprobarea documentelor de programare, menționată în articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, vizează valoarea totală a sprijinului comunitar. Cu toate acestea, în cazul în care statele membre optează pentru o programare de dezvoltare rurală regionalizată, această sumă poate să figureze într-o decizie separată în care este prezentat tabelul financiar consolidat al tuturor programelor de dezvoltare rurală din statul membru.

Suma menționată în primul paragraf include:

(a)

cheltuielile aferente măsurilor prezentate în temeiul noii programări de dezvoltare rurală, inclusiv cele legate de evaluarea prevăzută în articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

(b)

cheltuielile suportate în cadrul vechilor măsuri însoțitoare care fac obiectul Regulamentelor (CEE) nr. 2078/92 (20), (CEE) nr. 2079/92 (21) și (CEE) nr. 2080/92 (22), cât și cheltuielile suportate în temeiul măsurilor care fac obiectul regulamentelor anterioare abrogate de aceste regulamente;

(c)

cheltuielile suportate în cadrul acțiunilor menționate în articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2603/1999.

(2)   În afara celor prevăzute la alineatul (1), aprobarea se mai referă la repartizarea și utilizarea sumelor lăsate la dispoziția statelor membre sub formă de ajutor comunitar suplimentar în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999. În cazul în care se recurge la o decizie separată conform dispozițiilor primului paragraf din alineatul (1), aceste sume figurează în tabelul financiar anexat la respectiva decizie.

Totuși, aceste sume nu sunt incluse în suma totală a sprijinului comunitar menționat la alineatul (1).

(3)   Aprobarea nu se poate referi la ajutoarele de stat care au scopul de a furniza o finanțare suplimentară măsurilor de dezvoltare rurală decât dacă aceste ajutoare sunt identificate în conformitate cu punctul 16 din anexa II.

Articolul 49

Statele membre pun la dispoziția publicului documentele de programare a dezvoltării rurale.

Articolul 50

În cazul în care măsurile de dezvoltare rurală sunt înaintate sub formă de dispoziții-cadru generale, planurile de dezvoltare rurală conțin o trimitere corespunzătoare la dispozițiile menționate.

În acest caz, dispozițiile articolelor 47, 48 și 49 se aplică și în cazul prevăzut în primul paragraf.

Articolul 51

(1)   Orice modificare a documentelor de programare a dezvoltării rurale și a documentelor unice de programare a Obiectivului nr. 2 în ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală finanțate de FEOGA, secțiunea Garantare, este justificată în mod corespunzător, în special pe baza următoarelor informații:

(a)

motivele și eventualele dificultăți de punere în aplicare întâmpinate, care justifică adaptarea documentului de programare;

(b)

efectele estimate ale modificărilor;

(c)

consecințele în ceea ce privește finanțarea și verificarea angajamentelor.

(2)   În conformitate cu procedura prevăzută în articolul 50 alineatul (2) și în articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999, Comisia aprobă orice modificare a documentelor de programare a dezvoltării rurale, a tabelului de programare financiară anexat la decizia menționată în articolul 48 alineatul (1) din prezentul regulament și a documentelor unice de programare a Obiectivului nr. 2 în ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală finanțate de FEOGA, secțiunea Garantare, care se referă la:

(a)

priorități;

(b)

caracteristicile principale ale măsurilor de sprijin menționate în anexa II;

(c)

volumul maxim total al sprijinului comunitar și/sau volumul maxim total al costului total eligibil sau al cheltuielilor publice eligibile stabilite în decizia de aprobare a documentului de programare sau în decizia menționată în articolul 48 alineatul (1) primul paragraf;

(d)

repartizarea alocației financiare între măsurile documentului de programare în cazul în care aceasta depășește:

15 % din volumul total al costului total eligibil, prevăzut pentru acest program pentru întreaga perioadă de programare, în cazul în care contribuția comunitară se bazează pe costul total eligibil;

20 % din volumul total al cheltuielilor publice eligibile, prevăzute pentru acest program pentru întreaga perioadă de programare, în cazul în care contribuția comunitară se bazează pe cheltuielile publice eligibile,

luând ca bază de calcul ultima coloană (totalul) din tabelul de programare financiară, anexat la decizia Comisiei de aprobare a documentului de programare sau anexat la decizia menționată în articolul 48 alineatul (1) primul paragraf, așa cum a fost modificată ultima dată.

(3)   Modificările menționate la alineatul (2) sunt înaintate Comisiei sub forma unei singure propuneri pe program și cel mult o dată pe an calendaristic.

Primul paragraf nu se aplică:

(a)

în cazul modificărilor care se impun ca urmare a calamităților naturale sau a altor evenimente extraordinare cu consecințe importante asupra programării statului membru;

(b)

în cazul modificării tabelului de programare financiară, anexat la decizia menționată în articolul 48 alineatul (1) ca urmare a modificării unui document de programare a dezvoltării rurale regionale.

(4)   Modificările de natură financiară care nu intră în domeniul de aplicare al alineatului (2) litera (d), cât și modificările ratei contribuției comunitare, menționată la punctul 9 (2) B din anexa II, sunt comunicate Comisiei, împreună cu tabelul financiar modificat în conformitate cu punctul 8 din anexa II. Ele intră în vigoare de la data primirii lor de către Comisie.

Modificările de natură financiară menționate în primul paragraf, cumulate pe întregul an calendaristic în cauză, nu pot să depășească plafoanele prevăzute la alineatul (2) litera (d).

(5)   Alte modificări decât cele menționate la alineatele (2) și (4) sunt notificate Comisiei cu cel puțin trei luni înainte de intrarea lor în vigoare.

Aceste modificări pot să intre în vigoare mai devreme în cazul în care Comisia informează statul membru, înainte de expirarea perioadei de trei luni, că modificarea notificată este conformă cu legislația comunitară.

În cazul în care modificarea notificată nu este conformă cu legislația comunitară, Comisia informează statul membru cu privire la aceasta, iar termenul de trei luni menționat în primul paragraf se suspendă până la data la care Comisia primește o modificare conformă.

Articolul 52

În cazul modificării reglementărilor comunitare, se revizuiesc, dacă este nevoie, documentele de programare a dezvoltării rurale și documentele unice de programare a Obiectivului nr. 2.

Articolul 51 alineatul (3) nu se aplică acestor revizuiri.

Dacă modificarea documentelor de programare a dezvoltării rurale sau a documentelor unice de programare a Obiectivului nr. 2 se limitează la armonizarea documentelor cu noua reglementare comunitară, această modificare este trimisă Comisiei spre informare.

Articolul 53

Statele membre pun la dispoziția Comisiei versiunea electronică consolidată a documentelor lor de programare, actualizată după fiecare modificare. Ele transmit Comisiei adresa electronică la care pot fi consultate documentele de programare în versiunea consolidată și o informează ori de câte ori are loc actualizarea acestora.

În plus, statele membre păstrează o versiune electronică a tuturor versiunilor anterioare ale documentelor de programare ale acestora.

SECȚIUNEA 3

Măsuri suplimentare și inițiative comunitare

Articolul 54

Domeniul de intervenție a FEOGA, secțiunea Orientare, acoperă întreaga Comunitate pentru măsurile prevăzute de inițiativa comunitară de dezvoltare rurală, iar finanțarea se extinde la măsurile eligibile în temeiul Regulamentelor Parlamentului European și Consiliului (CE) nr. 1783/1999 (23) și (CE) nr. 1784/1999 (24).

SECȚIUNEA 4

Dispoziții financiare

Articolul 55

(1)   Cel târziu la 30 septembrie în fiecare an, statele membre transmit Comisiei informațiile menționate în continuare, pentru fiecare document de programare a dezvoltării rurale și pentru fiecare document unic de programare a Obiectivului nr. 2 cu privire la măsurile de dezvoltare rurală finanțate de FEOGA, secțiunea Garantare:

(a)

situația cheltuielilor efectuate în exercițiul în curs și a cheltuielilor care urmează să fie efectuate până la sfârșitul acestui exercițiu incluse în sprijinul comunitar, așa cum sunt definite în articolul 48 alineatul (1)

și

(b)

estimările revizuite ale acestor cheltuieli pentru exercițiile următoare până la sfârșitul perioadei de programare în cauză, cu respectarea alocării repartizate fiecărui stat membru.

Aceste informații sunt transmise sub formă de tabel conform modelului electronic furnizat de Comisie.

(2)   Fără a aduce atingere normelor generale stabilite cu privire la disciplina bugetară, în cazul în care informațiile pe care statele membre le transmit Comisiei în conformitate cu alineatul (1) sunt incomplete sau termenul prevăzut nu este respectat, Comisia procedează la o reducere temporară și forfetară a avansurilor, pentru înscrierea în evidența contabilă a cheltuielilor agricole.

Articolul 56

(1)   Agențiile de plată pot să înscrie în contabilitate, sub formă de cheltuieli din luna în care se ia decizia de aprobare a documentului de programare a dezvoltării rurale sau a documentului unic de programare a Obiectivului nr. 2 cu privire la măsurile de dezvoltare rurală finanțate de FEOGA, un avans de maximum 12,5 % din rata anuală medie a contribuției FEOGA, prevăzută în documentul de programare, acoperind cheltuielile definite în conformitate cu articolul 48 alineatul (1).

Acest avans constituie un fond de rulment recuperat, pentru fiecare document de programare:

(a)

de îndată ce totalul cheltuielilor plătite de FEOGA, la care se adaugă avansul, devine egal cu contribuția totală a FEOGA prevăzută în documentul de programare

sau

(b)

la sfârșitul perioadei de programare, dacă nu se atinge volumul total al contribuției FEOGA.

Cu toate acestea, statele membre pot decide rambursarea avansului înainte de încheierea perioadei de programare.

(2)   Înregistrarea în contabilitate a avansului prevăzut la alineatul (1) se face, în cazul statelor membre care nu au adoptat moneda euro la data la care s-a efectuat această înregistrare contabilă, aplicând cursul de schimb din penultima zi lucrătoare a Comisiei din luna precedentă lunii în cursul căreia agențiile de plată contabilizează avansul.

Articolul 57

(1)   Pentru fiecare stat membru, cheltuielile declarate în cadrul unui exercițiu nu sunt finanțate decât până la atingerea valorilor comunicate în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) primul paragraf litera (b), care sunt acoperite de creditele înscrise în bugetul exercițiului respectiv.

(2)   În cazul în care volumul total al estimărilor comunicate în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) primul paragraf litera (b) depășește volumul maxim al creditelor prevăzute de bugetul exercițiului în cauză, se stabilește o limită a volumului maxim al cheltuielilor care urmează să fie finanțat pentru fiecare stat membru aplicând cheia de repartiție a volumului alocației anuale corespunzătoare așa cum este definită în Decizia 1999/659/CE.

Dacă după această reducere rămân credite disponibile datorită faptului că previziunile unora dintre statele membre au fost mai mici decât alocările lor anuale, suma rămasă este repartizată proporțional cu volumele alocației anuale menționate, fără a se depăși, pentru nici un stat membru, volumul previziunii menționate în primul paragraf. În următoarele două luni după adoptarea bugetului exercițiului în cauză, Comisia adaptează în mod corespunzător alocările inițiale pe stat membru, stabilite în Decizia 1999/659/CE. În termen de șase săptămâni de la această adaptare, statele membre transmit Comisiei, pentru fiecare document de programare a dezvoltării rurale și pentru fiecare document unic de programare a Obiectivului nr. 2 în ceea ce privește măsurile de dezvoltare rurală finanțate de FEOGA, secțiunea Garantare, un nou tabel financiar care respectă previziunile astfel ajustate pentru exercițiul în cauză și alocările prevăzute în Decizia 1999/659/CE astfel modificată.

Pentru anul 2004, noul tabel financiar menționat în al doilea paragraf trebuie transmis în termen de opt săptămâni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(3)   În cazul în care cheltuielile efective ale unui stat membru în cadrul unui exercițiu financiar depășesc valorile comunicate în conformitate cu articolul 55 alineatul (1) primul paragraf litera (b) sau valorile rezultate din aplicarea alineatului (2) din prezentul articol, se ține cont de cheltuielile excedentare ale exercițiului în curs până la nivelul creditelor rămase disponibile după rambursarea cheltuielilor celorlalte state membre și proporțional cu depășirile constatate.

(4)   În cazul în care cheltuielile efective ale unui stat membru într-un exercițiu dat se situează sub pragul de 75 % din volumele prevăzute la alineatul (1), cheltuielile de care se va ține cont în exercițiul următor se reduc cu o treime din diferența constatată între acest prag sau volumele rezultate din aplicarea alineatul (2), dacă acestea din urmă se situează sub pragul menționat, și cheltuielile efective constatate în cursul acestui exercițiu.

Această reducere nu este luată în considerare la constatarea cheltuielilor efective suportate în timpul exercițiului următor celui în care s-a operat reducerea.

Articolul 58

Articolele 55, 56 și 57 nu se aplică cheltuielilor rezultate în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1259/1999.

Articolul 59

Participarea la finanțarea evaluărilor din statele membre în conformitate cu articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 privește evaluările care contribuie efectiv la evaluarea la nivel comunitar datorită domeniului lor de aplicare și în special răspunsurilor lor la întrebări comune privind evaluarea, cât și calității lor.

Participarea nu poate să depășească 50 % dintr-un plafon care, cu excepția unor situații justificate în mod corespunzător, este egal cu 1 % din costul total al programului de dezvoltare rurală.

Articolul 60

(1)   Beneficiarii măsurilor de investiții care intră sub incidența titlului II capitolele I, VII, VIII și IX din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 pot cere plata unui avans din partea agențiilor de plată competente, dacă această posibilitate este prevăzută în documentul de programare. În ceea ce privește beneficiarii publici, avansul nu poate fi acordat decât comunelor și asociațiilor acestora, cât și organismelor de drept public.

(2)   Valoarea avansului nu poate să depășească 20 % din costul total al investiției, iar plata sa este condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente egale cu 110 % din avans.

Cu toate acestea, în cazul beneficiarilor publici menționați la alineatul (1), agenția de plată poate accepta o garanție scrisă din partea autorității competente, conform dispozițiilor în vigoare în statele membre, echivalentă cu procentajul menționat în primul paragraf, cu condiția ca această autoritate să se angajeze să plătească suma acoperită de garanție în cazul în care nu au fost stabilite drepturile la avansul plătit.

(3)   Garanția este eliberată odată ce organismul competent constată că volumul cheltuielilor reale aferente investiției depășește valoarea avansului.

(4)   Agențiile de plată pot declara la FEOGA, secțiunea Garantare partea care corespunde cofinanțării comunitare:

(a)

din avansul plătit;

(b)

valoarea cheltuielilor efective, plătite ulterior beneficiarilor, din care se scade valoarea avansului deja plătit.

SECȚIUNEA 5

Monitorizare și evaluare

Articolul 61

(1)   Raportul anual de execuție prevăzut în articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 este înaintat Comisiei la 30 iunie cel târziu în fiecare an și se referă la anul calendaristic anterior.

Raportul de execuție conține următoarele elemente:

(a)

orice modificare a condițiilor generale relevantă pentru aplicarea măsurii, în special evoluțiile socio-economice semnificative, modificările politicilor naționale, regionale sau sectoriale;

(b)

progresul măsurilor și al priorităților în legătură cu obiectivele lor operaționale și specifice, exprimat cu ajutorul unor indicatori cantitativi;

(c)

dispozițiile adoptate de autoritatea de gestionare și de comitetul de monitorizare, dacă există un astfel de comitet, menite să asigure calitatea și eficacitatea punerii în aplicare, în special:

(i)

acțiunile de monitorizare, control financiar și evaluare, inclusiv metodele de culegere a datelor;

(ii)

o sinteză a problemelor importante survenite în gestionarea măsurii și eventualele măsuri adoptate;

(d)

măsurile luate pentru a asigura compatibilitatea cu politicile comunitare.

(2)   Indicatorii menționați la alineatul (1) litera (b) respectă pe cât posibil indicatorii comuni definiți de liniile directoare elaborate de Comisie. În cazul în care este nevoie de indicatori suplimentari pentru a asigura o monitorizare eficace a progreselor realizate în atingerea obiectivelor documentelor de programare a dezvoltării rurale, se introduc astfel de indicatori.

Articolul 62

(1)   Evaluările sunt efectuate de evaluatori independenți și se bazează pe practici recunoscute.

(2)   Evaluările răspund în special la întrebări de evaluare comune stabilite de Comisie împreună cu statele membre și sunt în general însoțite de criterii și de indicatori care ilustrează gradul de realizare.

(3)   Autoritatea care răspunde de gestionarea programării dezvoltării rurale se dotează cu mijloacele necesare evaluărilor, utilizând rezultatele monitorizării și culegând informații suplimentare, dacă este cazul.

Articolul 63

(1)   Evaluarea ex ante analizează decalajele, lacunele și potențialul situației actuale, apreciază gradul de adecvare a strategiei propuse la situație și obiective și ține cont de subiectele abordate în întrebările de evaluare comune. Se evaluează efectele așteptate ale acțiunilor prioritare stabilite și se măsoară obiectivele, ori de câte ori acest lucru este posibil. Se verifică de asemenea metodele de punere în aplicare propuse, cât și gradul de coerență cu politica agricolă comună și celelalte politici.

(2)   Evaluarea ex ante cade în responsabilitatea autorităților însărcinate cu elaborarea planului de dezvoltare rurală și face parte integrantă din acest plan.

Articolul 64

(1)   Evaluarea intermediară și evaluarea ex post se referă la aspectele specifice ale documentului de programare a dezvoltării rurale în cauză și la întrebările de evaluare comune pertinente la nivel comunitar. Acestea din urmă se referă la condițiile de viață și la structura populației rurale, ocuparea forței de muncă și veniturile obținute din activitățile practicate în exploatațiile agricole și în afara lor, structurile agricole, produsele agricole de bază, calitatea, competitivitatea, resursele silvicole și mediu.

În cazul în care se consideră că o întrebare de evaluare comună nu este pertinentă pentru un anume document de programare a dezvoltării rurale, acest lucru trebuie justificat.

(2)   Evaluarea intermediară răspunde la întrebările de evaluare și analizează în special primele rezultate, relevanța și coerența lor cu documentul de programare a dezvoltării rurale cât și gradul de atingere a obiectivelor. Ea evaluează, de asemenea, utilizarea resurselor financiare, desfășurarea monitorizării și a punerii în aplicare.

Evaluarea ex post răspunde la întrebările de evaluare și analizează în special utilizarea resurselor, eficiența sprijinului acordat și consecințele sale; ea trage învățăminte în domeniul politicii de dezvoltare rurală, inclusiv în ceea ce privește contribuția sa la politica agricolă comună.

(3)   Evaluarea intermediară și evaluarea ex post se realizează în consultare cu Comisia sub responsabilitatea autorității împuternicite să gestioneze programarea dezvoltării rurale.

(4)   Calitatea evaluărilor individuale este apreciată cu ajutorul metodelor recunoscute de către autoritatea împuternicită să gestioneze documentul de programare a dezvoltării rurale, comitetul de monitorizare, dacă acesta există, și Comisie. Rezultatele evaluării sunt puse la dispoziția publicului.

Articolul 65

(1)   Raportul de evaluare intermediar este înaintat Comisiei cel târziu la 31 decembrie 2003. În acest raport, autoritatea împuternicită să gestioneze documentul de programare a dezvoltării rurale informează Comisia cu privire la monitorizarea recomandărilor. Pe baza evaluărilor individuale, Comisia elaborează o sinteză la nivel comunitar. Dacă este cazul, evaluarea intermediară este actualizată cel târziu la 31 decembrie 2005.

(2)   Raportul de evaluare ex post este înaintat Comisiei cel târziu la doi ani după încheierea perioadei de programare. În termen de trei ani după încheierea perioadei de programare și după primirea rapoartelor de evaluare individuală, Comisia elaborează o sinteză la nivel comunitar.

(3)   Rapoartele de evaluare prezintă metodele aplicate, inclusiv consecințele acestora asupra calității datelor și rezultatelor. Rapoartele mai conțin o descriere a contextului și conținutului programului, informații financiare, răspunsurile – inclusiv indicatorii utilizați – la întrebările de evaluare comune și la cele de nivel național sau regional, cât și concluziile și recomandările. Pe cât posibil, structura rapoartelor urmărește structura comună a rapoartelor de evaluare stabilite de liniile directoare elaborate de Comisie.

SECȚIUNEA 6

Cereri, controale și sancțiuni

Articolul 66

(1)   În cererile de sprijin pentru dezvoltare rurală referitoare la suprafețe sau animale, înaintate separat de cererile de ajutor menționate în articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2419/2001, se precizează toate suprafețele și toate animalele exploatației cărora li se aplică controlul privind aplicarea măsurii în cauză, inclusiv cele pentru care nu se solicită nici un sprijin.

(2)   În cazul în care măsura de sprijin pentru dezvoltare rurală se aplică unor suprafețe, se identifică fiecare parcelă. În perioada de executare a angajamentului, parcelele pentru care se primește sprijinul nu pot fi schimbate, cu excepția unor situații specifice prevăzute în documentul de programare.

(3)   În cazul în care cererea de plată este anexată unei cereri de ajutor pe „suprafață” în cadrul sistemului integrat de control, statul membru se asigură că parcelele pentru care se solicită ajutorul de dezvoltare rurală sunt declarate separat.

(4)   Animalele și suprafețele sunt identificate în conformitate cu articolele 18 și 20 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(5)   În cazul unui sprijin multianual, plățile ulterioare plății efectuate în primul an în care s-a înaintat cererea se efectuează pe baza unei cereri anuale de plată a sprijinului, cu excepția cazului în care statul membru a prevăzut o procedură care permite un control anual eficient în conformitate cu articolul 67 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 67

(1)   Verificarea cererilor inițiale de înscriere într-un program și a cererilor ulterioare de plată se efectuează în așa fel încât să se asigure controlul eficient al respectării condițiilor cerute de acordare a sprijinului.

În funcție de natura măsurilor de sprijin, statele membre stabilesc metodele și mijloacele de control care trebuie utilizate, cât și persoanele care trebuie verificate.

Ori de câte ori este posibil, statele membre folosesc sistemul integrat de gestionare și control introdus prin Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2)   Controalele se efectuează prin intermediul controalelor administrative și la fața locului.

Articolul 68

Controlul administrativ este exhaustiv și constă în verificări încrucișate, printre altele și ori de câte ori este posibil, cu datele sistemului integrat de gestionare și control. Aceste verificări se referă la parcelele și animalele care fac obiectul unei măsuri de sprijin, pentru a evita acordarea vreunei plăți nejustificate din sprijin. Trebuie controlată, de asemenea, respectarea angajamentelor de lungă durată.

Articolul 69

Controalele la fața locului se efectuează conform titlului III din Regulamentul (CE) nr. 2419/2001. Ele se aplică în fiecare an unui procent de cel puțin 5 % dintre beneficiari și includ toate tipurile de măsuri de dezvoltare rurală prevăzute în documentele de programare. În ceea ce privește măsura „pensionare anticipată”, menționată în capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și măsura privind „împădurirea terenurilor agricole”, menționată în articolul 31 din acest regulament, acest procent poate fi redus până la 2,5 % începând cu al șaselea an de acordare a sprijinului pentru aceste măsuri, fără a crește rata de control pentru celelalte măsuri.

Controalele la fața locului se repartizează pe parcursul anului pe baza unei analize a riscurilor prezentate de fiecare măsură de dezvoltare rurală. În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru investiții conform titlului II capitolele I, VII, VIII și IX din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, statele membre pot să prevadă că aceste controale la fața locului se aplică numai proiectelor aflate în curs de finalizare.

Controlul se aplică tuturor angajamentelor și obligațiilor unui beneficiar care pot fi verificate la data vizitei.

Articolul 70

Articolele 30, 31 și 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2419/2001 se aplică sprijinului acordat pe suprafață. Aceste articole nu se aplică sprijinului acordat altor măsuri forestiere diferite de împădurirea terenurilor agricole.

Articolele 36, 38 și 40 din regulamentul menționat se aplică sprijinului acordat pentru animale.

Articolul 71

(1)   Articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 2419/2001 se aplică sprijinului acordat tuturor măsurilor de dezvoltare rurală.

(2)   În cazul unei plăți necorespunzătoare, beneficiarul unei măsuri de dezvoltare rurală respectiv are obligația de a rambursa sumele în cauză în conformitate cu dispozițiile articolului 49 din Regulamentul (CE) nr. 2419/2001.

Articolul 72

(1)   În cazul în care se constată că un beneficiar a făcut o declarație falsă din neglijență gravă, el este exclus, pe anul calendaristic respectiv, de la toate măsurile de dezvoltare rurală luate în conformitate cu capitolul respectiv din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

Dacă declarația falsă a fost făcută cu intenție, beneficiarul este exclus de la aceste măsuri și pentru anul care urmează.

(2)   Sancțiunile prevăzute la alineatul (1) se aplică fără a aduce atingere sancțiunilor suplimentare prevăzute la nivel național.

Articolul 73

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și disuasive.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 74

(1)   Regulamentul (CE) nr. 445/2002 se abrogă.

Articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 445/2002 se aplică în continuare.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se consideră trimiteri la prezentul regulament și trebuie interpretate conform tabelului de corespondență cuprins în anexa III.

Articolul 75

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 46 se aplică de la 1 ianuarie 2000.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 aprilie 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 583/2004 (JO L 91, 30.3.2004, p. 1).

(2)  JO L 74, 15.3.2002, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 963/2003 (JO L 138, 5.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 328, 23.12.2000, p. 2.

(4)  JO L 193, 29.7.2000, p. 39. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 448/2004 (JO L 72, 11.3.2004, p. 66).

(5)  JO L 161, 26.6.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1105/2003 (JO L 158, 27.6.2003, p. 3).

(6)  JO L 160, 26.6.1999, p. 103.

(7)  JO L 259, 6.10.1999, p. 27. Decizie modificată de Decizia 2000/426/CE (JO L 165, 6.7.2000, p. 33).

(8)  JO L 316, 10.12.1999, p. 26. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 2055/2001 (JO L 277, 20.10.2001, p. 12).

(9)  JO L 160, 26.6.1999, p. 113. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 41/2004 al Comisiei (JO L 6, 10.1.2004, p. 19).

(10)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Comisiei (JO L 91, 30.3.2004, p. 1).

(11)  JO L 327, 12.12.2001, p. 11. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 2550/2001 (JO L 17, 24.1.2004, p. 7).

(12)  JO L 215, 30.7.1992, p. 85. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(13)  JO L 215, 30.7.1992, p. 91. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(14)  JO L 215, 30.7.1992, p. 96. Regulament abrogat de Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(15)  JO L 198, 22.7.1991, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 746/2004 (JO L 122, 26.4.2004, p. 10).

(16)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(17)  JO L 179, 14.7.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei (JO L 262, 14.10.2003, p. 13).

(18)  JO L 160, 26.6.1999, p. 1. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1).

(19)  JO L 160, 26.6.1999, p. 21. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(20)  JO L 215, 30.7.1992, p. 85.

(21)  JO L 215, 30.7.1992, p. 91.

(22)  JO L 215, 30.7.1992, p. 96.

(23)  JO L 213, 13.8.1999, p. 1.

(24)  JO L 213, 13.8.1999, p. 5.


ANEXA I

(Articolul 14)

Specii de animale domestice eligibile

Pragul sub care se consideră că o specie locală este amenințată cu abandonul

(numărul femelelor de reproducție) (1)

Bovine

7500

Ovine

10 000

Caprine

10 000

Ecvidee

5000

Porcine

15 000

Păsări

25 000


(1)  Numărul, calculat pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, de femele de reproducție din aceeași rasă care se reproduc în rasă pură, înscrise într-un registru recunoscut de statul membru (registru genealogic sau registru zootehnic).


ANEXA II

PLANURI DE DEZVOLTARE RURALĂ

1.   Titlul planului de dezvoltare rurală

2.   Statul membru și regiunea administrativă (dacă este cazul)

3.1.   Zonă geografică inclusă în plan

Articolul 41 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

3.2.   Zone care aparțin Obiectivelor nr. 1 și nr. 2

Articolul 40 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

Se identifică:

regiunile din Obiectivul nr. 1 și regiunile din Obiectivul nr. 1 în regim de tranziție. Nu se aplică decât măsurilor însoțitoare (pensionare anticipată, plăți compensatorii, agromediu și împădurirea terenurilor agricole conform articolului 31 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999);

regiunile din Obiectivul nr. 2. Se aplică:

1.

măsurilor însoțitoare;

2.

altor măsuri care nu sunt incluse în programarea Obiectivului nr. 2.

4.   Planificarea la nivelul geografic pertinent

Articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

Dacă, în mod excepțional, mai mult de un plan de dezvoltare rurală se aplică regiunii respective, se indică:

toate planurile pertinente;

motivele care nu permit integrarea măsurilor într-un singur plan;

relațiile dintre măsurile diferitelor planuri și precizări privind modul de asigurare a evidenței contabile și coerenței planurilor.

5.   Descrierea cuantificată a situației actuale

Articolul 43 alineatul (1) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

 

1.   Descrierea situației actuale

Cu ajutorul datelor cuantificate se descrie situația actuală a zonei geografice, subliniind avantajele, decalajele, lacunele și potențialul de dezvoltare rurală. Această descriere se referă la agricultură și silvicultură (inclusiv natura și gravitatea obstacolelor pentru activitățile agricole existente în fiecare zonă defavorizată), economia rurală, situația demografică, resursele umane, ocuparea forței de muncă și situația mediului înconjurător.

 

2.   Efectele perioadei de programare precedente

Se descriu efectele resurselor financiare alocate dezvoltării rurale în cadrul FEOGA în perioada de programare precedentă și în cadrul măsurilor însoțitoare începând cu 1992. Se prezintă rezultatele evaluărilor.

 

3.   Alte informații

Dacă este cazul, se descriu, de asemenea, măsurile care se adaugă măsurilor comunitare de dezvoltare rurală și însoțitoare și care au avut efecte asupra zonei de programare în cauză.

6.   Descrierea strategiei propuse, a obiectivelor sale cuantificate, a priorităților selectate și a zonei geografice incluse

Articolul 43 alineatul (1) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

 

1.   Strategia propusă, obiective cuantificate, priorități selectate

În ceea ce privește avantajele, decalajele, lacunele și potențialul de dezvoltare identificate în zona în cauză, se descriu în special:

prioritățile de acțiune;

strategia adecvată pentru atingerea obiectivelor;

obiectivele operaționale și efectele scontate, cuantificate ori de cât ori este posibil, cuantificate, de asemenea, din punctul de vedere al monitorizării și al estimărilor care pot fi utilizate la evaluare;

măsura în care strategia în cauză ține cont de caracteristicile zonelor respective;

modul de aplicare a abordării integrate;

măsura în care strategia în cauză permite integrarea femeilor și bărbaților;

măsura în care strategia în cauză ține cont de toate obligațiile pertinente ale politicilor internaționale, comunitare și naționale de mediu, inclusiv cele de dezvoltare durabilă, în special calitatea și utilizarea apei, conservarea biodiversității mai ales prin păstrarea pe exploatație a unor varietăți de culturi, cât și încălzirea climei.

 

2.   Descrierea și efectele altor măsuri

În plus, dacă este cazul, se descriu măsurile adoptate în afara planului de dezvoltare rurală (fie că este vorba de alte măsuri comunitare sau de măsuri naționale, precum normele obligatorii, coduri de bună practică sau măsuri care beneficiază de ajutoare de stat) și se precizează măsura în care ele răspund nevoilor identificate.

 

3.   Zonele geografice incluse în măsurile localizate specifice

Pentru orice măsură, definită conform punctului 8, care nu se aplică întregii regiuni indicate la punctul 3, se descrie zona de aplicare.

Se indică în special:

lista zonelor defavorizate alese pentru zona în cauză;

toate modificările aduse listei zonelor defavorizate, cu justificările corespunzătoare [articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999];

zonele supuse restricțiilor de mediu, cu justificările corespunzătoare.

 

4.   Calendarul și cota de participare

Calendarul propus pentru aplicarea diverselor măsuri, cota de participare așteptată și durata (a se vedea și punctul 8).

7.   Evaluarea consecințelor economice, ecologice și sociale așteptate

Articolul 43 alineatul (1) a treia liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

Descrierea detaliată conform articolului 43 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

8.   Tabelul financiar general orientativ (anul FEOGA)

Articolul 43 alineatul (1) a patra liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

Image

Image

9.   Descrierea măsurilor avute în vedere pentru aplicarea planurilor

[Articolul 43 alineatul (1) a cincea liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999]

Pentru fiecare dintre punctele de mai jos, se indică:

A.

caracteristicile principale ale măsurilor de sprijin;

B.

alte informații.

1.   Cerințe generale

A.

Caracteristicile principale ale măsurilor de sprijin:

lista măsurilor în ordinea adoptată în Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

identificarea articolului (și alineatului) specific care reglementează fiecare măsură de plată pentru dezvoltarea rurală. În cazul în care se citează mai multe articole, măsura de plată trebuie defalcată;

obiectivul general al fiecărei măsuri.

B.

Alte informații:

 

Nu există.

2.   Cerințe privind toate măsurile sau o parte dintre ele (1)

A.

Caracteristici principale:

excepțiile menționate în articolul 37 alineatul (3) al doilea paragraf prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

B.

Alte informații:

contribuția comunitară bazată pe costul total sau pe cheltuielile publice;

intensitatea ajutorului și/sau volumul ajutoarelor și diferențierea aplicată (capitolele I-VIII);

detalii privind condițiile de eligibilitate;

criteriile utilizate pentru a demonstra viabilitatea economică (capitolele I, II, IV și VII)

bunele practici agricole obișnuite (capitolele V și VI);

standarde minime cerute în domeniul mediului, al igienei și al bunăstării animale (capitolele I, II și VII);

nivelul de cunoștințe și de competență profesională necesare (capitolele I, II IV);

evaluarea suficientă a debușeurilor normale de piață pentru produsele în cauză (capitolele I și VII) conform articolelor 6 și 26 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

descrierea tuturor contractelor în curs (ale perioadei precedente), inclusiv din punct de vedere financiar, și a procedurilor/normelor care le reglementează.

3.   Informații necesare pentru măsuri specifice

În plus, următoarele informații specifice sunt necesare pentru măsurile care țin de fiecare capitol.

I.   Investiții în exploatațiile agricole:

A.

Caracteristici principale:

sectoare de producție primară și tipuri de investiții.

B.

Alte informații:

plafoanele aplicabile volumului total al investițiilor eligibile pentru sprijin;

formele de sprijin;

specificarea standardelor pentru care agricultorului i se poate acorda un termen conform articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, justificarea în raport cu problemele speciale rezultate din respectarea acestor standarde și durata maximă a termenului pentru fiecare standard în cauză.

II.   Instalarea tinerilor agricultori

A.

Caracteristici principale:

 

Nu există.

B.

Alte informații:

termenul acordat tinerilor agricultori pentru a se conforma criteriilor de eligibilitate, în limita celor cinci ani autorizați în temeiul articolului 4 alineatul (2) din prezentul regulament;

limita de vârstă;

condițiile aplicabile tinerilor agricultori care nu se instalează ca șefi de exploatație unici sau care se instalează ca membri ai asociațiilor sau ai cooperativelor având ca obiectiv principal gestionarea unei exploatații agricole;

forma sprijinului de instalare;

descrierea serviciilor de consiliere agricolă legate de instalarea tinerilor agricultori în cazul acordării unui ajutor important conform articolului 8 alineatul (2) litera (b) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

III.   Formare

A.

Caracteristici principale:

 

Nu există.

B.

Alte informații:

acțiuni eligibile și beneficiari;

asigurarea că nu s-a propus pentru finanțare nici un program sau ciclu normal de învățământ.

IV.   Pensionare anticipată

A.

Caracteristici principale:

 

Nu există.

B.

Alte informații:

descrierea detaliată a condițiilor aplicabile cedentului, cesionarului, lucrătorului și terenurilor eliberate, în special în ceea ce privește utilizarea terenurilor menținute de cedent în scop necomercial și termenul acordat pentru îmbunătățirea viabilității;

forma de sprijin, inclusiv descrierea metodei aplicate la calcularea volumului maxim eligibil pentru cofinanțare pe exploatație și o justificare pe tip de beneficiar;

descrierea sistemelor naționale de pensionare și de pensionare anticipată;

precizări privind durata sprijinului.

V.   Zone defavorizate și zone supuse unor restricții de mediu

A.

Caracteristici principale:

valoarea sprijinului:

1)

pentru plățile compensatorii menționate în articolul 13 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999: propunerile de aplicare a dispozițiilor de flexibilitate cu privire la plafonul eligibil pentru cofinanțarea menționată în articolul 15 alineatul (3) al doilea paragraf din acest regulament sunt justificate în mod corespunzător. Se precizează modul în care se va garanta, în această situație, respectarea valorii maxime a plăților compensatorii și se descrie procedura administrativă care va asigura respectarea plafonului eligibil pentru cofinanțare. În cazul în care se aplică media maximă prevăzută în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, se precizează situațiile obiective care justifică această utilizare;

2)

pentru plățile compensatorii menționate în articolul 13 litera (b) și articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999: calculele agronomice inițiale detaliate indicând: a) costurile și pierderile de venit care rezultă din restricțiile de mediu, b) ipotezele agronomice folosite ca punct de referință;

3)

pentru plățile compensatorii menționate în articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999:

se precizează, dacă este cazul, problemele specifice care justifică un ajutor peste plafon conform articolului 16 alineatul (3) primul paragraf din regulamentul menționat anterior;

se precizează, dacă este cazul, motivele care justifică un ajutor inițial mai mare conform articolului 16 alineatul (3) al doilea paragraf din acest regulament.

B.

Alte informații:

descrierea detaliată a condițiilor de eligibilitate, în special:

1)

definirea suprafeței minime;

2)

descrierea unui mecanism de conversie adecvat, aplicat pășunilor colective;

3)

pentru plățile menționate în articolul 13 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999: justificarea modulării valorii sprijinului pe baza criteriilor enumerate în articolul 15 alineatul (2) din acest regulament;

4)

pentru plățile compensatorii menționate în articolul 13 litera (b) și articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999: modificările privind calculele agronomice detaliate stabilite în documentul de programare aprobat;

modificările aduse listelor zonelor defavorizate aprobate sau modificate prin directivele Consiliului și Comisiei și lista zonelor cu restricții de mediu.

VI.   Respectarea normelor

VI.1.   Aplicarea normelor obligatorii

A.

Caracteristici principale:

lista normelor bazate pe legislația comunitară eligibile pentru sprijin conform articolului 21b din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, dată de la care norma este obligatorie conform legislației comunitare și motivării opțiunii.

B.

Alte informații:

descrierea impactului semnificativ al obligațiilor sau restricțiilor care decurg din respectarea noului standard asupra costurilor exploatației agricole;

valoarea sprijinului pentru fiecare normă eligibilă și calculele detaliate care justifică această sumă.

VI.2   Utilizarea serviciilor de consiliere agricolă

A.

Caracteristici principale:

 

Nu există.

B.

Alte informații:

descrierea sistemului de consiliere agricolă stabilit de statul membru, inclusiv procedura de selecție a organismelor care furnizează serviciile de consiliere;

frecvența sprijinului acordat unui agricultor pentru utilizarea serviciilor de consiliere agricolă în cele patru domenii menționate în articolul 21d alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

VII.   Agromediu și bunăstare animală

A.

Caracteristici principale:

justificarea angajamentului pe baza efectelor scontate;

calcule agronomice inițiale detaliate indicând: a) costurile și pierderile de venit suferite în raport cu bunele practici agricole obișnuite; b) ipotezele agronomice folosite ca punct de referință; c) nivelul stimulentului și justificarea sa pe bază de criterii obiective.

B.

Alte informații:

lista raselor locale amenințate cu abandonul și specificarea numărului de femele de reproducție pentru zonele în cauză. Acest număr trebuie sa fie certificat de un organism tehnic recunoscut în mod corespunzător – sau o organizație/asociație a crescătorilor de animale – care trebuie să înregistreze și să actualizeze registrul genealogic sau registrul zootehnic al rasei. Organismul respectiv trebuie să dispună de cunoștințele și abilitățile necesare pentru a identifica animalele din rasele în cauză;

în ceea ce privește resursele genetice vegetale amenințate de eroziunea genetică, dovada existenței acestei eroziuni genetice pe baza rezultatelor științifice și a indicatorilor de frecvență a varietăților endemice/originale (locale), de diversitate a populației acestor varietăți și practicile agricole dominante la nivel local;

detaliile obligațiilor agricultorilor și ale oricărei alte condiții de angajament, inclusiv domeniul de aplicare și procedurile de adaptare a contractelor în curs;

modificările aduse nivelului de sprijin până la 120 % din costurile și pierderile de venit indicate în calculele agronomice stabilite în documentul de programare aprobat și justificarea acestor modificări;

descrierea ariei de cuprindere a măsurii, cu specificarea anvergurii sale în raport cu nevoile și gradul său de precizie cu privire la zona geografică, sectorială etc. cuprinsă;

este necesar, pentru totalitatea angajamentelor de agromediu și privind bunăstarea animală, să se sublinieze posibilitățile de combinare a angajamentelor și să se asigure că sunt coerente între ele.

VIII.   Calitatea alimentară

VIII.1.   Participarea la sistemele de calitate

A.

Caracteristici principale:

lista sistemelor de calitate comunitare și naționale eligibile pentru sprijin. În ceea ce privește sistemele naționale, descrierea sistemului în funcție de criteriile stabilite în articolul 24b din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

B.

Alte informații:

volumul sprijinului pe tip de sistem eligibil și justificarea în funcție de costurile fixe conform articolului 24c din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

VIII.2.   Promovarea produsele de calitate

A.

Caracteristici principale:

 

Nu există.

B.

Alte informații:

lista produselor care pot să beneficieze de sprijin în funcție de sistemele de calitate alese în cadrul măsurii menționate la VIII.1;

procedura prin care se asigură că acțiunile selectate pentru sprijin în cadrul dezvoltării rurale nu sunt acțiuni sprijinite în temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2826/2000;

procedura de control ex-ante al materialelor informative, de promoție și publicitare (articolul 26 din prezentul regulament);

descrierea costurilor eligibile.

IX.   Îmbunătățirea prelucrării și a comercializării produselor agricole

A.

Caracteristici principale:

sectoare ale producției agricole de bază

B.

Alte informații:

criterii de demonstrare a avantajelor economice pe care le obțin producătorii primari,

specificarea standardelor pentru care micilor unități de prelucrare li se poate acorda un termen conform articolului 26 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, justificarea în raport cu problemele specifice rezultate din respectarea acestor standarde și durata maximă a termenului pentru fiecare standard în cauză.

X.   Silvicultură

A.

Caracteristici principale:

 

Nu există.

B.

Alte informații:

definiția pentru:

(i)

„terenuri agricole” coroborată cu articolul 32 din prezentul regulament;

(ii)

„agricultor” coroborat cu articolul 33 din prezentul regulament;

(iii)

dispozițiile care garantează că acțiunile preconizate sunt adaptate la condițiile locale, compatibile cu mediul înconjurător și, dacă este cazul, păstrează un echilibru între silvicultură și vânat;

(iv)

dispozițiile contractuale între regiunile și beneficiarii potențiali cu privire la acțiunile menționate în articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

în cazul aplicării baremurilor menționate în articolul 46 din prezentul regulament, indicații privind:

(i)

volumele baremurilor la prețurile unitare;

(ii)

metoda utilizată la fixarea acestor baremuri;

(iii)

respectarea criteriului de evitare a supracompensării;

descrierea acțiunilor eligibile și a beneficiarilor;

legătura dintre acțiunile propuse și programele silvicole naționale și subnaționale sau instrumentele echivalente;

trimiterea la planurile de protecție a pădurilor pentru zonele clasate ca zone cu risc ridicat sau mediu de incendiu și gradul de conformitate a măsurilor propuse cu aceste planuri de protecție a pădurilor.

XI.   Promovarea adaptării și dezvoltării zonelor rurale

A.

Caracteristici principale:

descrierea și justificarea acțiunii propuse în cadrul fiecărei măsuri.

B.

Alte informații:

definirea ingineriei financiare, care trebuie să se conformeze criteriilor generale de eligibilitate.

10.   Nevoi în ceea ce privește studiile, proiectele de demonstrație, acțiunile de formare și asistența tehnică (dacă este cazul)

Articolul 43 alineatul (1) a șasea liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

11.   Numirea autorităților competente și a organismelor responsabile

Articolul 43 alineatul (1) a șaptea liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

12.   Dispoziții adoptate în vederea asigurării aplicării eficiente și corecte a planurilor, inclusiv cu privire la monitorizare și evaluare; definirea indicatorilor cuantificați utilizați la evaluare; acorduri privind controalele, sancțiunile și publicitatea

Articolul 43 alineatul (1) a opta liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

1.   Indicații detaliate privind punerea în aplicare a articolelor 60-65 din prezentul regulament

Aceste indicații includ în special:

posibilitatea de a acorda avansuri anumitor beneficiari ai măsurilor de investiții;

descrierea circuitelor financiare utilizate pentru plata sprijinului la beneficiarii finali;

dispozițiile luate cu privire la monitorizarea și evaluarea programului, în special sistemele și procedurile utilizate pentru colectarea, organizarea și coordonarea datelor referitoare la indicatorii financiari și fizici și la indicatorii de impact;

rolul, alcătuirea și regulile de procedură ale comitetelor de monitorizare;

codificarea. Această codificare va respecta modelul furnizat de Comisie.

2.   Indicații detaliate privind punerea în aplicare a articolelor 66-73 din prezentul regulament

Aceste indicații includ măsurile de control precise, prevăzute pentru a verifica temeiul cererii și respectarea condițiilor sprijinului, cât și reguli precise de sancționare.

3.   Indicații detaliate privind respectarea criteriilor generale de eligibilitate stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1685/2000

Articolul 45 din prezentul regulament.

4.   Alte indicații

Dacă este cazul, indicații privind aplicarea termenului suplimentar pentru notificarea cazurilor de forță majoră [articolul 39 alineatul (2) din prezentul regulament].

13.   Rezultatele consultărilor și numirea autorităților și a organismelor asociate, cât și a partenerilor socio-economici

Articolul 43 alineatul (1) a noua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

1.

Se descriu:

partenerii socio-economici și oricare alt organism național pertinent, care urmează să fie consultat în conformitate cu reglementările și practica națională;

autoritățile și organismele agricole și de mediu care urmează să fie asociate în special la elaborarea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea și revizuirea măsurilor de agromediu și a altor măsuri axate pe mediu, asigurându-se echilibrul între aceste măsuri și celelalte măsuri de dezvoltare rurală.

2.

Se prezintă un rezumat al rezultatelor consultărilor și se indică măsura în care s-a ținut cont de opiniile și recomandările exprimate

14.   Echilibrul între diferitele măsuri de sprijin

Articolul 43 alineatul (2) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

1.

Se descriu nevoile și potențialul, menționându-se punctele tari:

echilibrul între diferitele măsuri de dezvoltare rurală;

măsura în care măsurile de agromediu sunt aplicate pe întreg teritoriul.

2.

După caz, descrierea se referă la:

măsurile adoptate în afara Regulamentului (CE) nr. 1257/1999;

măsurile adoptate sau prevăzute conform planurilor de dezvoltare rurală distincte.

15.   Compatibilitate și coerență

Articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

A.

Caracteristici principale:

1.

Aprecierea gradului de compatibilitate și coerență cu:

celelalte politici comunitare și măsurile luate în temeiul acestora, în special politica privind concurența;

celelalte instrumente ale politicii agricole, în special în cazul în care sunt prevăzute excepțiile menționate în articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999;

celelalte măsuri de sprijin prevăzute în cadrul planurilor de dezvoltare rurală;

criteriile generale de eligibilitate.

2.

În ceea ce privește măsurile menționate în articolul 33 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, se verifică și, dacă este cazul, se demonstrează că:

măsurile adoptate în conformitate cu a șasea, a șaptea și a noua liniuță nu fac obiectul unui ajutor financiar acordat de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) zonelor rurale care fac parte din Obiectivul nr. 2 și din zonele în tranziție;

măsurile nu intră în domeniul de aplicare a oricărei alte măsuri menționate în titlul II din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

B.

Alte informații:

Aprecierea se referă, în special, la dispozițiile menite să asigure buna coordonare cu diferitele autorități care răspund de:

măsurile de dezvoltare prevăzute în cadrul organizării pieței;

orice măsură de dezvoltare rurală prevăzută de legislația națională.

16.   Ajutoare de stat suplimentare

Articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999

A.

Caracteristici principale:

 

se identifică măsurile pentru care se va acorda o finanțare suplimentară sub forma unui ajutor de stat [articolul 52 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999]. Valoarea sprijinului suplimentar acordat în cadrul fiecărei măsuri în cauză pentru fiecare an cuprins în plan se indică într-un tabel orientativ.

B.

Alte informații:

eliminarea unui ajutor de stat;

modificări ale finanțării suplimentare sub forma unui ajutor de stat acordat uneia dintre măsurile cuprinse în documentul de programare aprobat;

nivelul ajutorului.


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 445/2002

Prezentul regulament

Articolul 1

-

-

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 2

Articolul 3 alineatul (1)

-

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5

Articolul 5 alineatele (2) și (3)

-

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11

Articolul 11

Articolul 12

-

-

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Articolul 14

Articolul 15

Articolul 15

Articolul 16

Articolul 16

Articolul 17

Articolul 17

Articolul 18

Articolul 18

Articolul 19

Articolul 19

Articolul 20

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 21

-

Articolul 22

-

Articolul 23

-

Articolul 24

-

Articolul 25

-

Articolul 26

Articolul 22

Articolul 27

-

Articolul 28

Articolul 23

Articolul 29

Articolul 24

Articolul 30

Articolul 25

Articolul 31

Articolul 26

Articolul 32

Articolul 27

Articolul 33

Articolul 28

Articolul 34

Articolul 29

Articolul 35

Articolul 30

Articolul 36

Articolul 31

Articolul 37

Articolul 32

Articolul 38

Articolul 33

Articolul 39

Articolul 34

Articolul 40

Articolul 35 alineatul (1)

Articolul 41 alineatul (1)

Articolul 35 alineatul (2)

Articolul 41 alineatul (3)

Articolul 35 alineatul (3)

Articolul 41 alineatul (2)

Articolul 36

Articolul 42

Articolul 37

Articolul 43

Articolul 38

Articolul 44

Articolul 39

Articolul 45

Articolul 39a

Articolul 46

Articolul 40

Articolul 47

Articolul 41

Articolul 48

Articolul 42

Articolul 49

Articolul 43

Articolul 50

Articolul 44

Articolul 51

Articolul 45

Articolul 52

Articolul 45a

Articolul 53

Articolul 46

Articolul 54

Articolul 47

Articolul 55

Articolul 48

Articolul 56

Articolul 49

Articolul 57

Articolul 50

Articolul 58

Articolul 51

Articolul 59

Articolul 52

Articolul 60

Articolul 53

Articolul 61

Articolul 54

Articolul 62

Articolul 55

Articolul 63

Articolul 56

Articolul 64

Articolul 57

Articolul 65

Articolul 58

Articolul 66

Articolul 59

Articolul 67

Articolul 60

Articolul 68

Articolul 61

Articolul 69

Articolul 62

Articolul 70

Articolul 62a

Articolul 71

Articolul 63

Articolul 72

Articolul 64

Articolul 73

Articolul 65 alineatul (1)

Articolul 74 alineatul (1) primul paragraf și alineatul (2)

Articolul 65 alineatul (2)

Articolul 74 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 66

Articolul 75 primul paragraf

-

Articolul 75 al doilea paragraf

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III