04/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

171


32004R0812


L 150/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 812/2004 AL CONSILIULUI

din 26 aprilie 2004

de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Obiectivul politicii comune în domeniul pescuitului, definit la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (2), este de a asigura exploatarea resurselor acvatice vii care să creeze condiții economice, de mediu și sociale durabile. În acest sens, Comunitatea ar trebui, printre altele, să reducă la minimum impactul activităților de pescuit asupra ecosistemelor marine, iar politica comună în domeniul pescuitului ar trebui să fie coerentă cu alte politici comunitare, în special cu politica de mediu.

(2)

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (3) protejează în mod riguros cetaceele și impune statelor membre obligația de a supraveghea regimul de conservare a acestor specii. Statele membre trebuie să stabilească de asemenea un sistem de monitorizare a capturilor și mortalității accidentale a acestor specii pentru a adopta alte măsuri de cercetare și conservare, după caz, pentru a se asigura că capturile sau mortalitatea accidentală nu au consecințe semnificative asupra speciilor în cauză.

(3)

Informațiile științifice disponibile și tehnicile puse la punct pentru reducerea capturilor și mortalitatea accidentală a cetaceelor în activitățile de pescuit justifică adoptarea unor măsuri suplimentare pentru a conserva în continuare cetaceele mici în mod coerent și în spirit de cooperare la nivelul Comunității.

(4)

Au fost puse la punct anumite dispozitive acustice pentru a îndepărta cetaceele de uneltele de pescuit, care au permis reducerea capturilor secundare a speciilor de cetacee în activitățile de pescuit cu plase fixe. În consecință, utilizarea acestor dispozitive ar trebui să fie obligatorie în zonele și în cazul activităților de pescuit în care există sau sunt previzibile niveluri ridicate de capturi accidentale ale cetaceelor mici, ținând cont de raportul cost-eficiență al unei astfel de măsuri. Este, de asemenea, necesar să se stabilească specificații tehnice privind eficiența dispozitivelor acustice de intimidare care să fie utilizate la pescuitul respectiv. Sunt necesare studii științifice sau proiecte-pilot pentru o mai bună cunoaștere a efectelor în timp ale utilizării dispozitivelor acustice de intimidare.

(5)

Cercetarea științifică și tehnică, în special privind noile tipuri de dispozitive active de intimidare, nu trebuie să fie împiedicată de prezentul regulament. Prin urmare, în cazul în care ar trebui să li se permită statelor să autorizeze, în scopul prezentului regulament, utilizarea temporară a tipurilor recente și eficiente de dispozitive acustice de intimidare care nu sunt conforme cu specificațiile tehnice prevăzute de prezentul regulament, este, de asemenea, necesar să se prevadă actualizarea, cât mai curând posibil, a specificațiilor tehnice ale dispozitivelor acustice de intimidare în conformitate cu Decizia nr. 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a procedurilor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (4).

(6)

Observațiile independente ale activităților de pescuit sunt esențiale pentru furnizarea estimărilor fiabile ale capturilor accidentale de cetacee. În consecință, este necesar să se stabilească programe de monitorizare cu observatori independenți la bord și să se coordoneze desemnarea activităților de pescuit pentru care o astfel de monitorizare trebuie să fie prioritară. Pentru furnizarea datelor reprezentative referitoare la activitățile de pescuit implicate, statele membre trebuie să conceapă și să pună în aplicare programe de monitorizare corespunzătoare pentru vasele aflate sub pavilionul lor și care sunt angajate în aceste activități de pescuit. Pentru vasele de pescuit de mici dimensiuni, cu o lungime totală mai mică de 15 m, care uneori nu pot îmbarca în permanență o persoană suplimentară în calitate de observator, datele privind capturile accidentale de cetacee ar trebuie strânse prin studii științifice sau proiecte-pilot. Trebuie, de asemenea, să fie definite sarcini comune de monitorizare și raportare.

(7)

Pentru a permite evaluarea periodică și analiza aprofundată pe termen mediu la nivelul Comunității, statele membre ar trebui să raporteze anual despre utilizarea sondelor ultrasonice și punerea în aplicare a programelor privind observatorii la bord și să comunice toate informațiile colectate privind captura și mortalitatea accidentală a cetaceelor în activitățile de pescuit.

(8)

Dat fiind riscul pe care îl reprezintă pescuitul cu setci în derivă pentru populația de delfini grav amenințată din porturile zonei Mării Baltice, este necesar să se pună capăt utilizării năvoadelor mari în această zonă. Navele comunitare care pescuiesc cu setci în derivă în această zonă vor face obiectul unor constrângeri economice și tehnice impunându-se o perioadă de eliminare progresivă, înaintea unei interdicții totale a acestor unelte până la 1 ianuarie 2008. Regulamentul (CE) nr. 88/98 al Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a anumitor măsuri tehnice pentru conservarea resurselor de pescuit din apele Mării Baltice, Belts și Sound trebuie modificat pentru a integra aceste măsuri (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsurile menite să reducă capturile accidentale de cetacee de către navele de pescuit în zonele indicate în anexele I și III.

Articolul 2

Utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare

(1)   Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, se interzice navelor cu lungimea totală mai mare sau egală cu 12 m să utilizeze uneltele de pescuit enumerate în anexa I în zonele, perioadele și de la datele menționate în anexa respectivă, fără să se utilizeze simultan dispozitivele acustice de intimidare.

(2)   Căpitanii navelor de pescuit comunitare se asigură că dispozitivele acustice de intimidare sunt în deplină stare de funcționare atunci când se pun în funcțiune uneltele de pescuit.

(3)   Prin derogare de la aceste dispoziții, alineatul (1) nu se aplică operațiunilor de pescuit care au ca scop unic cercetarea științifică efectuată cu autorizarea și sub autoritatea statului membru sau a statelor membre în cauză și care are ca scop elaborarea de noi măsuri tehnice pentru reducerea capturilor accidentale sau mortalității cetaceelor.

(4)   Statele membre iau măsurile necesare pentru monitorizarea și evaluarea, prin intermediul studiilor științifice sau al proiectelor-pilot, a efectelor în timp ale dispozitivelor acustice utilizate în activitățile de pescuit și în zonele în cauză.

Articolul 3

Specificații tehnice și condiții de utilizare

(1)   Dispozitivele acustice de intimidare utilizate în condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (1) sunt conforme cu specificațiile tehnice și cu condițiile de utilizare definite în anexa II.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre pot autoriza utilizarea temporară a dispozitivelor acustice de intimidare neconforme cu specificațiile tehnice sau cu condițiile de utilizare definite în anexa II, cu condiția ca efectele acestora asupra reducerii capturilor accidentale de cetacee să fie suficient dovedite. Durata de valabilitate a unei astfel de autorizații nu poate depăși doi ani.

(3)   Statele membre informează Comisia despre autorizațiile în conformitate cu alineatul (2) în termen de două luni de la data emiterii acestora. Ele furnizează Comisiei informațiile tehnice și științifice privind dispozitivele acustice de intimidare autorizate și efectele lor asupra capturilor accidentale de cetacee.

Articolul 4

Programele privind prezența observatorilor la bord

(1)   Statele membre concep și pun în aplicare programe de monitorizare a capturilor accidentale de cetacee prin prezența observatorilor la bordul navelor care arborează pavilionul lor și care au o lungime totală egală sau mai mare de 15 m, pentru activitățile de pescuit și în condițiile definite în anexa III. Programele de monitorizare sunt concepute astfel încât să furnizeze date reprezentative privind activitățile de pescuit respective.

(2)   Statele membre adoptă dispozițiile necesare pentru colectarea datelor științifice privind capturile accidentale de cetacee de către navele cu lungime totală mai mică de 15 m și care desfășoară activitățile de pescuit definite în anexa II punctul 3 prin intermediul unor studii științifice sau proiecte-pilot corespunzătoare.

Articolul 5

Observatori

(1)   Pentru a se achita de obligația lor de a furniza observatori, statele membre desemnează personal independent, calificat în mod corespunzător și cu experiență. Pentru exercitarea sarcinilor sale, personalul selectat trebuie să aibă următoarele calificări:

(a)

experiență suficientă pentru a identifica speciile de cetacee și practicile de pescuit;

(b)

calificări de bază în materie de navigație maritimă și o instruire corespunzătoare în domeniul securității;

(c)

capacitatea de a îndeplini sarcini științifice elementare, cum ar fi prelevarea de eșantioane, după caz, și realizarea de observații precise, și consemnarea rezultatelor acestora;

(d)

o cunoaștere satisfăcătoare a limbii statului membru de pavilion al vasului sub observație.

(2)   Sarcina observatorilor este de a monitoriza capturile accidentale de cetacee și de a colecta datele necesare pentru a extrapola capturile secundare observate la ansamblul activităților de pescuit în cauză. În special, observatorii:

(a)

monitorizează activitățile de pescuit ale navelor implicate și înregistrează datele corespunzătoare privind efortul de pescuit (caracteristicile uneltelor de pescuit, locul și data începerii și terminării operațiunii efective de pescuit);

(b)

monitorizează capturile accidentale de cetacee.

Observatorii pot, de asemenea, să efectueze și alte observații stabilite de statele membre, cu scopul de a contribui la înțelegerea științifică a compoziției capturilor navelor implicate și starea biologică a rezervelor de pescuit.

(3)   Observatorul trimite autorităților competente ale statului membru de pavilion un raport conținând toate datele colectate referitoare la efortul de pescuit și observațiile privind capturile accidentale de cetacee, inclusiv un rezumat al principalelor sale constatări.

Raportul conține, în special, următoarele informații privind perioada în cauză:

(a)

identitatea navei;

(b)

numele observatorului și perioada în care acesta a fost la bord;

(c)

tipul de pescuit în cauză (inclusiv caracteristicile uneltelor, zonele definite în conformitate cu anexele I și III și speciile-țintă);

(d)

durata ieșirii pe mare și efortul de pescuit corespunzător (exprimat prin lungimea totală a plasei înmulțită cu numărul de ore de pescuit, pentru uneltele de pescuit pasive, și prin numărul de ore de pescuit, pentru uneltele remorcate);

(e)

numărul de cetacee capturate accidental, inclusiv speciile și, dacă este posibil, informații suplimentare privind dimensiunea sau greutatea, sexul, vârsta și, după caz, indicații privind animalele pierdute în timpul remorcării uneltelor sau eliberate vii în mare;

(f)

orice informație suplimentară pe care observatorul o consideră utilă pentru atingerea obiectivelor prezentului regulament, inclusiv orice defecțiune a dispozitivului acustic de intimidare în timpul operațiunii de pescuit, sau orice observație suplimentară privind biologia cetaceelor (cum ar fi reperarea cetaceelor sau comportamentul specific legat de operațiunea de pescuit).

Căpitanul navei poate solicita o copie a raportului observatorului.

(4)   Statul membru de pavilion păstrează informațiile cuprinse în rapoartele observatorului cel puțin cinci ani de la încheierea perioadei respective de raportare.

Articolul 6

Rapoarte anuale

(1)   Statele membre trimit în fiecare an Comisiei, până la 1 iunie, un raport anual complet referitor la punerea în aplicare a articolelor 2, 3, 4 și 5 pe parcursul anului anterior. Primul raport include și partea anului care a trecut de la intrarea în vigoare a prezentului regulament și întregul an care urmează.

(2)   Pe baza rapoartelor observatorilor, furnizate în conformitate cu articolul 5 articolul (3) și a tuturor celorlalte date corespunzătoare, inclusiv cele privind efortul de pescuit, colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului (6), raportul anual conține estimări ale capturilor accidentale totale de cetacee în fiecare dintre activitățile de pescuit implicate. Acest raport conține o analiză a concluziilor formulate în rapoartele observatorilor și toate celelalte informații utile, inclusiv toate cercetările efectuate în statele membre pentru reducerea capturilor accidentale de cetacee în activitățile de pescuit. La raportarea rezultatelor studiilor științifice sau ale proiectelor-pilot prevăzute la articolul 2 alineatul (4) și la articolul 4 alineatul (2), statele membre se asigură că la proiectarea și punerea în aplicare a acestor studii sau proiecte sunt respectate standarde de calitate suficient de ridicate și furnizează Comisiei informații detaliate privind aceste standarde.

Articolul 7

Evaluare generală și revizuire

(1)   Cel târziu la un an de la prezentarea de către statele membre al celui de-al doilea raport anual, Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea prezentului regulament pe baza informațiilor obținute ca urmare a punerii în aplicare a articolului 6 și a analizei rapoartelor statelor membre efectuată de comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit. Raportul examinează în special aplicarea prezentului regulament cu privire la tipurile de nave și zone, calitatea informațiilor rezultate din programele de observare și calitatea proiectelor-pilot și poate fi însoțit de propuneri corespunzătoare.

(2)   Raportul este actualizat după prezentarea celui de al patrulea raport anual de către statele membre.

Articolul 8

Adaptarea la progresul tehnic și alte indicații tehnice

(1)   Dispozițiile următoare sunt adoptate în conformitate cu procedura de gestionare prevăzută la articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002:

(a)

indicațiile operaționale și tehnice privind sarcinile observatorilor definite la articolul 5;

(b)

normele de aplicare ale cerințelor de raportare enunțate la articolul 6.

(2)   Modificările la anexa II necesare în vederea adaptării acesteia la progresul științific și tehnic se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare prevăzută la articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Articolul 9

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 88/98

Articolele următoare se inserează:

„Articolul 8a

Restricții privind setcile în derivă

(1)   Începând cu 1 ianuarie 2008, se interzice păstrarea la bord sau utilizarea pentru pescuit a setcilor în derivă.

(2)   Până la 31 decembrie 2007, o navă poate păstra la bord sau utiliza pentru pescuit setci în derivă, cu condiția să fie autorizate în acest sens de către autoritățile competente ale statului membru de pavilion.

(3)   În 2005, numărul maxim de nave care pot fi autorizate de un stat membru să dețină la bord sau să utilizeze pentru pescuit setci în derivă nu trebuie să depășească 60 % din navele de pescuit care au utilizat setci în derivă în perioada 2001-2003.

În 2006 și 2007, numărul maxim de nave nu trebuie să depășească 40 % și, respectiv, 20 % din navele de pescuit care au utilizat setci în derivă în perioada 2001-2003.

(4)   Statele membre comunică Comisiei până la 30 aprilie în fiecare an lista navelor autorizate să desfășoare activități de pescuit cu setci în derivă; pentru 2004, informațiile se transmit cel mai târziu la 31 august 2004.

Articolul 8b

Condiții pentru setcile în derivă

(1)   Balizele plutitoare echipate cu reflectoare radar trebuie amarate la fiecare extremitate a plasei pescărești, astfel încât localizarea lor să poată fi determinată în orice moment. Balizele trebuie marcate în permanență cu litera (literele) și numărul de înmatriculare al navei căreia îi aparțin.

(2)   Căpitanul navei de pescuit care utilizează setci în derivă ține un jurnal de bord în care trebuie să înregistreze zilnic următoarele informații:

(a)

lungimea totală a plaselor la bord;

(b)

lungimea totală a plaselor utilizate la fiecare operațiune de pescuit;

(c)

cantitatea capturilor secundare de cetacee;

(d)

data și locul acestor capturi.

(3)   Toate navele de pescuit care utilizează setci în derivă trebuie să aibă la bord autorizația menționată la articolul 8a alineatul (2).”

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 26 aprilie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

J. WALSH


(1)  Aviz emis la 10.2.2004.

(2)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 9, 15.1.1998, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 48/1999 (JO L 13, 18.1.1999, p. 1).

(6)  JO L 176, 15.7.2000, p. 1.


ANEXA I

Activități de pescuit în care utilizarea dispozitivelor acustice de intimidare este obligatorie

Zona

Unelte

Perioada

Data intrării în vigoare

A.

Marea Baltică. Zona delimitată printr-o linie care pornește dintr-un punct al coastei suedeze situat la 13° longitudine E și se continuă în următoarele direcții consecutiv: spre sud până la 55° latitudine N, spre est până la 14° longitudine E, spre nord până la coasta Suediei; și Zona delimitată de o linie care pornește dintr-un punct al coastei estice a Suediei situat la 55° 30′ latitudine N și se continuă în următoarele direcții: spre est până la 15° longitudine E, spre nord până la 56° latitudine N, spre est până la 16° longitudine E și spre nord până la coasta Suediei.

(a)

Orice setcă de fund sau orice setcă cu mai mulți pereți de plasă

Tot anul

1 iunie 2005

(b)

Orice setcă în derivă

Tot anul

1 iunie 2005

B.

Subzona ICES IV și diviziunea ICES IIIa

(a)

Orice setcă de fund sau orice setcă cu mai mulți pereți de plasă sau o combinație a acestora, a căror lungime totală nu trebuie să depășească 400 metri

(a)

1 august-31 octombrie

1 august 2005

(b)

Orice setcă de fund sau orice setcă cu mai mulți pereți de plasă cu dimensiunea ochiului de plasă > 220 mm

(b)

Tot anul

1 iunie 2005

C.

Diviziunile ICES VII e, f, g, h și j

(a)

Orice setcă de fund sau orice setcă cu mai mulți pereți de plasă

(a)

Tot anul

1 ianuarie 2006

D.

Diviziunea ICES VII d

(a)

Orice setcă de fund sau orice setcă cu mai mulți pereți de plasă

(a)

Tot anul

1 ianuarie 2007

E.

Subdiviziunea 24 a Mării Baltice (cu excepția zonei menționate la A)

(a)

Orice setcă de fund sau orice setcă cu mai mulți pereți de plasă

(a)

Tot anul

1 ianuarie 2007

(b)

Orice setcă în derivă

(b)

Tot anul

1 ianuarie 2007


ANEXA II

Specificații tehnice și condiții de utilizare a dispozitivelor acustice de intimidare

Toate dispozitivele acustice de intimidare utilizate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) trebuie să îndeplinească una dintre următoarele serii de caracteristici privind semnalul și utilizarea:

 

Seria 1

Seria 2

 

CARACTERISTICILE SEMNALULUI

*

Sinteza semnalului

Digital

Analogic

*

Tonalitate/bandă largă

Bandă largă/tonalitate

Tonalitate

*

Niveluri la sursă (max- min) re 1 m Pa @1m

145 dB

130-150 dB

*

Frecvență de bază

(a)

20-160 KHz baleiaj pe bandă largă

(b)

10 kHz tonalitate

10 kHz

*

Armonici de înaltă frecvență

Da

Da

*

Durata impulsurilor (nominală)

300 ms

300 ms

*

Interval între impulsuri

(a)

4-30 secunde (aleatoriu);

(b)

4 secunde

4 secunde

 

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

*

Distanță maximă între două dispozitive acustice de intimidare de-a lungul plaselor

200 m, cu un dispozitiv acustic fixat la fiecare extremitate a plasei (sau combinație de plase prinse una de alta)

100 m, cu un dispozitiv acustic fixat la fiecare extremitate a plasei (sau combinație de plase prinse una de alta)


ANEXA III

Activitățile de pescuit care trebuie monitorizate și nivelul minim al efortului de pescuit care trebuie monitorizat de observatorii la bord

1.   Obligații generale de monitorizare

Programele de monitorizare sunt concepute anual și stabilite pentru a monitoriza capturile secundare de cetacee, în mod reprezentativ, în activitățile de pescuit definite în tabelul din punctul 1.

Programele de monitorizare sunt suficient de reprezentative printr-o repartizare adecvată a observatorilor pe flote, perioade și zone de pescuit.

Ca regulă generală, programele de monitorizare se bazează pe o strategie de eșantionare menită să permită estimarea ratelor capturilor secundare de cetacee pentru speciile care fac cel mai frecvent obiectul capturilor secundare pentru fiecare efort unitar al unei flote date, pentru a se obține un coeficient de variație care să nu depășească 0,30. Strategia de eșantionare este concepută pe baza informațiilor existente privind variabilitatea observațiilor precedente referitoare la capturile secundare.

2.   Programele-pilot de monitorizare

În cazul în care, în absența informațiilor privind variabilitatea capturilor secundare, strategiile de eșantionare nu pot fi concepute în așa fel încât să permită respectarea coeficientului de variație în limitele fixate la punctul 1, statele membre pun în aplicare programe-pilot de monitorizare cu observatori la bord timp de doi ani consecutivi, începând cu datele prevăzute la punctul 3 pentru activitățile de pescuit respective.

Aceste programe-pilot de observare se bazează pe o strategie de eșantionare menită să determine variabilitatea capturilor secundare care vor servi ca bază pentru elaborarea strategiilor de eșantionare ulterioare în condițiile punctului 1 și vor furniza de asemenea estimări ale capturilor secundare de cetacee pe efort unitar, defalcat pe specii.

Programele-pilot includ cel puțin următoarea valoare minimă a efortului de pescuit:

(a)

Pentru toate activitățile de pescuit definite la punctul 3, cu excepția traulelor pelagice (simple și duble) de la 1 decembrie la 31 martie în subzonele ICES VI, VII și VIII:

 

Flote mai mari de 400 de nave

Flote mai mari de 60 și mai puțin de 400 de nave

Flote cu mai puțin de 60 de nave

Efortul minim inclus în programele-pilot

Efortul de pescuit pentru 20 de nave

5 % din efortul de pescuit

5 %, incluzând cel puțin 3 nave diferite

(b)

Pentru traulele pelagice (simple și duble) de la 1 decembrie până la 31 martie în subzonele ICES VI, VII și VIII:

 

Flote mai mari de 60 de nave

Flote cu mai puțin de 60 de nave

Efortul minim inclus în programele pilot

10 % din efortul de pescuit

10 %, incluzând cel puțin 3 nave diferite

3.   Activități de pescuit care se monitorizează și datele de începere a monitorizării

Zona

Unelte

Data începerii

A.

Subzonele ICES VI, VII și VIII

Traule pelagice (simple și duble)

1 ianuarie 2005

B.

Marea Mediteraneană (la est de linia 5° 36′ longitudine V)

Traule pelagice (simple și duble)

1 ianuarie 2005

C.

Diviziunile ICES VIa, VII a și b, VIII a, b și c și IX a

Setcă de fund sau setci cu mai mulți pereți de plasă cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 80 mm

1 ianuarie 2005

D.

Subzona ICES IV, diviziunea VI a, și subzona VII, cu excepția diviziunilor VII c și VII k

Setci în derivă

1 ianuarie 2006

E.

Subzonele ICES III a, b, c, III d la sud de 59° N, III d la sud de 59° N (numai de la 1 iunie la 30 septembrie), IV și IX

Traule pelagice (simple și duble)

1 ianuarie 2006

F.

Subzonele ICES VI, VII, și VIII și IX

Traule cu deschidere mare

1 ianuarie 2006

G.

Subzonele ICES III b, c, d

Setcă de fund sau setci cu mai mulți pereți de plasă, cu dimensiunea ochiului de plasă mai mare sau egală cu 80 mm

1 ianuarie 2006