02/Volumul 16

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

207


32004R0638


L 102/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 638/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 31 martie 2004

privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 privind statisticile comerțului cu mărfuri între statele membre (3) a instituit un sistem inedit de colectare de date care a fost simplificat de două ori. Pentru a mări transparența acestui sistem și a facilita înțelegerea acestuia, ar trebui ca Regulamentul (CEE) nr. 3330/91 să fie înlocuit cu prezentul regulament.

(2)

Acest sistem ar trebui menținut deoarece politicile comunitare implicate în dezvoltarea pieței interne și analiza propriilor piețe particulare de către întreprinderile europene necesită încă un nivel al informației statistice suficient de detaliat. Analiza evoluției Uniunii economice și monetare necesită, de asemenea, punerea rapidă la dispoziție a datelor agregate. În caz de necesitate, statele membre ar trebui să poată colecta informații care răspund nevoilor lor speciale.

(3)

Cu toate acestea, ar trebui ameliorată formularea normelor referitoare la întocmirea statisticilor comerțului cu mărfuri între statele membre pentru a facilita înțelegerea lor de către întreprinderile care trebuie să furnizeze date, de serviciile naționale care se ocupă cu colectarea și de utilizatori.

(4)

Ar trebui menținut un sistem de praguri, dar sub o formă simplificată pentru a putea răspunde în mod satisfăcător nevoilor utilizatorilor, reducându-se, în același timp, sarcina de răspuns care revine celor persoane responsabile cu furnizarea de informații statistice, în special întreprinderile mici și mijlocii.

(5)

Ar trebui menținută o legătură strânsă între sistemul de colectare a informațiilor statistice și formalitățile fiscale care există în cadrul comerțului cu mărfuri între statele membre. Această legătură permite în special verificarea calității informațiilor colectate.

(6)

Calitatea informației statistice produse, evaluarea sa în funcție de indicatori comuni și d de transparența în acest domeniu sunt obiective importante care necesită norme la nivel comunitar.

(7)

Având în vedere că obiectivul acțiunii luate în considerare, mai precis stabilirea unui cadru juridic comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre, nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre și poate fi mai bine realizat la nivel comunitar, Comunitatea poate lua măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității consacrat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum apare enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (4) stabilește cadrul de referință al prezentului regulament. Cu toate acestea, nivelul de informare foarte detaliat în domeniul statisticilor comerțului cu mărfuri necesită norme specifice în materie de confidențialitate.

(9)

Ar trebui să se asigure aplicarea uniformă a prezentului regulament și să se prevadă în acest scop o procedură comunitară care să permită adoptarea dispozițiilor de aplicare a acestuia în termene corespunzătoare și să se procedeze la realizarea adaptărilor tehnice necesare.

(10)

Este necesar să se adopte măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru comun pentru producerea sistematică de statistici comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament se înțelege prin:

(a)

„mărfuri”: toate bunurile mobiliare, inclusiv curentul electric;

(b)

„mărfuri sau mișcări speciale”: mărfurile sau mișcările care justifică, prin natura lor, adoptarea de dispoziții speciale, în special ansamblurile industriale, navele maritime și aeronavele, produsele mării, provizii pentru buncăr și provizii de bord, transporturile eșalonate, mărfurile militare, mărfurile destinate instalațiilor marine sau provenind de la acestea, vehiculele spațiale, părți ale vehiculelor cu motor și ale aeronavelor, deșeurile;

(c)

„autorități naționale”: institutele naționale de statistică și celelalte instanțe care se ocupă în fiecare stat membru cu producerea de statistici comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre;

(d)

„mărfuri comunitare”:

(i)

mărfurile obținute în întregime pe teritoriul vamal al Comunității, fără aport de mărfuri provenind din țări terțe sau din teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității;

(ii)

mărfurile provenind din țări terțe sau din teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunității și care sunt puse în liberă circulație într-un stat membru;

(iii)

mărfurile obținute pe teritoriul vamal al Comunității, fie din mărfuri menționate exclusiv la punctul (ii), fie din mărfuri menționate la punctele (i) și (ii);

(e)

„stat membru de expediere”: statul membru așa cum este definit de teritoriul său statistic de unde se expediază mărfurile cu destinația spre un alt stat membru;

(f)

„stat membru de sosire”: statul membru așa cum este definit de teritoriul său statistic unde ajung mărfurile care provin dintr-un alt stat membru;

(g)

„mărfuri aflate în circulație simplă între statele membre”: mărfurile comunitare expediate dintr-un stat membru spre un alt stat membru care, în cursul transportului spre statul membru de destinație, traversează direct un alt stat membru sau se opresc acolo din motive legate exclusiv de transportul de mărfuri.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

(1)   Statistica comerțului cu mărfuri între state membre se referă la expedierile și intrările mărfurilor.

(2)   Expedierile se referă la următoarele mărfuri care părăsesc teritoriul statului membru de expediere cu destinația spre un alt stat membru:

(a)

mărfuri comunitare, cu excepția mărfurilor aflate în simplă circulație între statele membre;

(b)

mărfuri plasate în statul membru de expediere sub regimul vamal de perfecționare activă sau sub regimul de transformare sub control vamal;

(3)   Intrările se referă la următoarele mărfuri care intră în statul membru de sosire, expediate inițial dintr-un alt stat membru:

(a)

mărfuri comunitare, cu excepția mărfurilor aflate în circulație simplă între statele membre;

(b)

mărfuri plasate anterior în statul membru de expediere sub regimul vamal de perfecționare activă sau sub regimul de transformare sub control vamal care sunt menținute sub regimul vamal de perfecționare activă sau sub regimul de transformare sub control vamal sau sunt puse în liberă circulație în statul membru de sosire.

(4)   Dispoziții diferite sau speciale, care sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2), se pot aplica mărfurilor sau mișcărilor speciale.

(5)   Unele mărfuri, a căror listă este stabilită în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2), sunt excluse din statistici din motive de ordin metodologic.

Articolul 4

Teritoriul statistic

(1)   Teritoriul statistic al statelor membre coincide cu teritoriul lor vamal, așa cum este definit la articolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (6).

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), teritoriul statistic al Germaniei include Heligoland.

Articolul 5

Surse de date

(1)   Se aplică un sistem specific de colectare de date, denumit în continuare „sistem Intrastat”, pentru furnizarea informațiilor statistice privind expedierile și intrările de mărfuri comunitare care nu fac obiectul unui document administrativ unic în scopuri vamale sau fiscale.

(2)   Informațiile statistice referitoare la expedierile și la intrările altor mărfuri se furnizează direct de către vămi autorităților naționale, cel puțin o dată pe lună.

(3)   Pentru mărfurile sau mișcările speciale, se pot utiliza surse de informații altele decât sistemul Intrastat sau declarațiile vamale.

(4)   Fiecare stat membru stabilește modalitățile conform cărora datele Intrastat se pun la dispoziție de către persoane responsabile cu furnizarea de informații. Pentru a facilita sarcina acestor persoane, Comisia (Eurostat) și statele membre creează condițiile necesare pentru utilizarea mai intensă a prelucrării automate și a transmiterii electronice a datelor.

Articolul 6

Perioada de referință

(1)   Perioada de referință pentru informațiile care trebuie furnizate în conformitate cu articolul 5 este luna calendaristică de expediere sau de intrare a mărfurilor.

(2)   Perioada de referință poate fi adaptată pentru a se ține seama de legătura cu obligațiile în materie de taxă pe valoarea adăugată (TVA) și de obligațiile vamale, în conformitate cu dispozițiile adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 7

Persoanele responsabile cu furnizarea de informații

(1)   Se consideră persoane responsabile cu furnizarea de informații destinate sistemului Intrastat:

(a)

persoana fizică sau juridică plătitoare de TVA în statul membru de expediere, care:

(i)

a încheiat, în afară de contractul de transport, contractul care are ca efect expedierea mărfurilor sau, în caz contrar,

(ii)

acționează sau contribuie la expedierea mărfurilor sau, în caz contrar,

(iii)

deține mărfurile care fac obiectul expedierii;

(b)

persoana fizică sau juridică plătitoare de TVA în statul membru de sosire, care:

(i)

a încheiat, în afară de contractul de transport, contractul care are ca efect livrarea mărfurilor sau, în caz contrar,

(ii)

ia în primire sau contribuie la luarea în primire a mărfurilor sau, în caz contrar,

(iii)

deține mărfurile care fac obiectul livrării.

(2)   Persoana responsabilă cu furnizarea de informații poate să transfere această sarcină unui terț, fără ca acest lucru să diminueze în vreun fel responsabilitatea acesteia în domeniu.

(3)   Persoana responsabilă cu furnizarea de informații care nu-și îndeplinește obligațiile care-i revin în conformitate cu prezentul regulament este pasibilă de sancțiuni stabilite de către statele membre.

Articolul 8

Registre

(1)   Autoritățile naționale întocmesc și gestionează registrul agenților economici intra-comunitari care cuprinde cel puțin expeditorii, la expediere, și destinatarii, la sosire.

(2)   Pentru a identifica persoanele responsabile cu furnizarea de informații menționate la articolul 7 și a verifica informațiile furnizate, administrația fiscală competentă din fiecare stat membru comunică autorității naționale:

(a)

cel puțin o dată pe lună, listele cu persoanele fizice sau juridice care au declarat că au livrat, în cursul perioadei în cauză, mărfuri altor state membre sau că au achiziționat mărfuri provenind din alte state membre. Listele indică valorile totale ale acestor mărfuri declarate pe fiecare persoană fizică sau juridică în scop fiscal;

(b)

din proprie inițiativă sau la cererea autorității naționale, orice informație care i-a fost furnizată în scop fiscal și care ar putea ameliora calitatea statisticilor.

Modalitățile de comunicare a informațiilor se precizează în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Informațiile care le sunt comunicate sunt prelucrate de către autoritățile naționale în conformitate cu normele aplicate acestora de către administrația fiscală.

(3)   Administrația fiscală amintește plătitorilor de TVA obligațiile care pot să le revină în calitate de persoane responsabile cu furnizarea de informații necesare pentru sistemul Intrastat.

Articolul 9

Datele care trebuie colectate în cadrul sistemului Intrastat

(1)   Autoritățile naționale colectează următoarele date:

(a)

numărul de identificare atribuit persoanei responsabile cu furnizarea de informații în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (c), în versiunea articolul 28h din a șasea Directivă 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun de taxă pe valoarea adăugată: bază unitară de evaluare (7);

(b)

perioada de referință;

(c)

fluxul (intrare, expediere);

(d)

marfa, identificată cu codul de opt cifre din Nomenclatura Combinată în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (8);

(e)

statul membru partener;

(f)

valoarea mărfurilor;

(g)

cantitatea mărfurilor;

(h)

natura tranzacției.

Definițiile datelor statistice menționate la literele (e)-(h) sunt incluse în anexă. După caz, modalitatea de colectare a acestor informații, în special codurile care trebuie folosite, se precizează în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

(2)   Statele membre pot, de asemenea, colecta și alte date, ca de exemplu:

(a)

identificarea mărfurilor, la un nivel mai detaliat decât acela din Nomenclatura Combinată;

(b)

țara de origine, la sosire;

(c)

regiunea de origine, la expediere, și regiunea de destinație, la sosire;

(d)

condițiile de livrare;

(e)

modul de transport;

(f)

regimul statistic.

Definițiile datelor statistice menționate la literele (b)-(f) sunt incluse în anexă. După caz, modalitatea de colectare a acestor informații, în special codurile care trebuie folosite, se precizează în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 10

Simplificarea sistemului Intrastat

(1)   Pentru a răspunde cerințelor utilizatorilor în materie de informații statistice, fără a impune sarcini excesive agenților economici, statele membre stabilesc, în fiecare an, praguri exprimate în valoare anuală a comerțului intra-comunitar sub care persoanele responsabile cu furnizarea de informații sunt scutite de furnizarea de informații Intrastat sau pot furniza informații simplificate.

(2)   Fiecare stat membru stabilește aceste praguri în mod separat pentru intrări și expedieri.

(3)   Pentru a stabili acele praguri sub care persoanele responsabile cu furnizarea de informații sunt scutite de obligația de a furniza orice informație Intrastat, statele membre se asigură ca informațiile menționate la articolul 9 alineatul (1) primul paragraf literele (a)-(f) să fie oferite de persoanele responsabile cu furnizarea de informații în așa fel încât să se acopere 97 % din totalul valorii comerțului statelor membre respective.

(4)   Statele membre pot stabili alte praguri sub care persoanele responsabile cu furnizarea de informații pot beneficia de următoarele simplificări:

(a)

scutire de a furniza informații despre cantitatea mărfurilor;

(b)

scutire de a furniza informații despre natura tranzacției;

(c)

posibilitatea de a declara cel mult zece subpoziții detaliate din Nomenclatura Combinată, cele mai folosite ca valoare, și să grupeze celelalte produse conform dispozițiilor adoptate în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Fiecare stat membru care aplică aceste praguri se asigură ca schimburile acestor persoane responsabile cu furnizarea de informații să reprezinte maxim 6 % din totalul schimburilor sale.

(5)   Statele membre pot simplifica, în unele condiții care îndeplinesc cerințele de calitate și sunt stabilite în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (2), informațiile care trebuie furnizate pentru tranzacțiile individuale de mică importanță.

(6)   Comisiei (Eurostat) îi sunt comunicate informațiile referitoare la pragurile aplicate de către statele membre până la data de 31 octombrie din anul care precede anul de punere în aplicare.

Articolul 11

Confidențialitatea statistică

La cererea furnizorilor care au oferit informațiile statistice, autoritățile naționale hotărăsc dacă rezultatele statistice care permit identificarea lor indirectă nu se difuzează sau se modifică în așa fel încât difuzarea lor să nu aducă atingere menținerii confidențialității statistice.

Articolul 12

Transmiterea de date Comisiei

(1)   Comisiei (Eurostat) îi sunt transmise de către statele membre rezultatele lunare ale statisticilor lor privind comerțul cu mărfuri între statele membre în termen de cel târziu:

(a)

patruzeci de zile calendaristice de la sfârșitul lunii de referință pentru datele agregate care trebuie stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2);

(b)

șaptezeci de zile calendaristice de la sfârșitul lunii de referință pentru rezultatele detaliate corespunzătoare informațiilor menționate la articolul 9 alineatul (1) primul paragraf literele (b)-(h).

În ceea ce privește valoarea mărfurilor, aceste rezultate includ numai valoarea statistică, așa cum este definită în anexă.

Comisiei (Eurostat) îi sunt transmise de către statele membre datele care sunt confidențiale.

(2)   Comisiei (Eurostat) îi sunt comunicate de către statele membre rezultatele lunare referitoare la schimburile lor totale de mărfuri utilizând, după caz, estimări.

(3)   Comisiei (Eurostat) îi sunt transmise de către statele membre datele sub formă electronică în conformitate cu o normă de schimb. Modalitățile practice de transmitere a datelor sunt stabilite în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 13

Calitatea

(1)   Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor transmise în conformitate cu indicatorii de calitate și cu normele în vigoare.

(2)   Comisiei (Eurostat) îi este prezentat de către statele membre un raport anual privind calitatea datelor transmise.

(3)   Indicatorii și normele care permit evaluarea calității datelor, structura rapoartelor de calitate care trebuie furnizate de către statele membre și toate măsurile necesare pentru evaluarea și ameliorarea calității datelor se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 14 alineatul (2).

Articolul 14

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet de statistici ale comerțului cu mărfuri între statele membre.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, în conformitate cu dispozițiile articolului 8 din aceasta.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE este de trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 15

Abrogarea

(1)   Regulamentul (CEE) nr. 3330/91 se abrogă.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 31 martie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

D. ROCHE


(1)  JO C 32, 5.2.2004, p. 92.

(2)  Avizul Parlamentului European din 16 decembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 22 martie 2004.

(3)  JO L 316, 16.11.1991, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(5)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(6)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).

(7)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/15/CE (JO L 52, 21.2.2004, p. 61).

(8)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2344/2003 al Comisiei (JO L 346, 31.12.2003, p. 38).


ANEXĂ

DEFINIREA DATELOR STATISTICE

1.   Statul membru partener

(a)

La sosire, statul membru partener este statul membru de proveniență. Se consideră că este vorba de statul membru de expediere atunci când mărfurile intră direct provenind dintr-un alt stat membru. Atunci când mărfurile, înainte de a ajunge în statul membru de sosire, au fost introduse într-unul sau mai multe state membre intermediare și au făcut obiectul unor staționări sau operațiuni juridice care nu sunt inerente transportului (de exemplu transferul de proprietate), se consideră ca stat membru de proveniență ultimul stat membru în care au avut loc asemenea staționări sau operațiuni juridice.

(b)

La expediere, statul membru partener este statul membru de destinație. Se consideră că este vorba de ultimul stat membru cunoscut ca cel spre care trebuie expediate mărfurile, în momentul expedierii.

2.   Cantitatea de mărfuri

Cantitatea de mărfuri se exprimă în două moduri:

(a)

masa netă, adică masa reală a mărfurilor scoase din ambalaje;

(b)

unitățile suplimentare, adică unitățile de măsurare a cantității altele decât unitățile de măsurare a masei nete, așa cum sunt menționate în regulamentul Comisiei care actualizează în fiecare an Nomenclatura Combinată.

3.   Valoarea mărfurilor

Valoarea mărfurilor se exprimă în două moduri:

(a)

suma impozabilă, adică valoarea care se determină în scop fiscal în conformitate cu Directiva 77/388/CEE;

(b)

valoarea statistică, adică valoarea calculată la frontiera națională a statelor membre. Ea include numai cheltuielile anexe (navlu, asigurare) în cazul expedierilor, pe partea de traseu situată pe teritoriul statului membru de expediere și, în cazul sosirilor, pe partea de traseu situată în afara teritoriului statului membru de sosire. Este vorba de valoarea FOB (franco la bord), pentru expedieri, și de valoarea CIF (cost, asigurare, navlu) pentru sosiri.

4.   Natura tranzacției

Prin „natura tranzacției” se înțelege ansamblul caracteristicilor (cumpărare/vânzare, muncă la comandă etc.) utile pentru a se face distincție între tranzacții.

5.   Țara de origine

(a)

Prin „țară de origine”, la sosire, se înțelege țara de unde mărfurile sunt originare.

(b)

Sunt originare dintr-o țară mărfurile obținute sau produse în întregime în această țară.

(c)

O marfă pentru producerea căreia au intervenit două sau mai multe țări este considerată originară din țara în care a avut loc ultima transformare sau prelucrare substanțială, justificată economic, efectuată într-o întreprindere echipată în acest scop și care a dus la fabricarea unui produs nou sau care reprezintă un stadiu important de fabricație.

6.   Regiunea de origine sau de destinație

(a)

Prin „regiune de origine”, la expediere, se înțelege regiunea din statul membru de expediere în care au fost produse mărfurile sau au făcut obiectul unor operațiuni de montare, asamblare, transformare, reparare sau întreținere; în caz contrar, regiunea de origine este regiunea de unde au fost expediate mărfurile sau regiunea în care a avut loc procesul de comercializare.

(b)

Prin „regiune de destinație”, la sosire, se înțelege regiunea din statul membru de sosire în care mărfurile trebuie consumate sau trebuie să facă obiectul unor operațiuni de montare, asamblare, transformare, reparare sau întreținere; în caz contrar, regiunea de destinație este regiunea spre care trebuie expediate mărfurile sau regiunea în care trebuie să aibă loc procesul de comercializare.

7.   Condițiile de livrare

Prin „condiții de livrare” se înțeleg dispozițiile contractului de vânzare care specifică obligațiile respective ale vânzătorului și ale cumpărătorului în conformitate cu Incoterms ai Camerei Internaționale de Comerț (CIF, FOB etc.)

8.   Modul de transport

Prin „mod de transport”, la expediere, se înțelege modul de transport stabilit de mijlocul de transport activ cu care se presupune că mărfurile trebuie să părăsească teritoriul statistic al statului membru de expediere și, la sosire, modul de transport stabilit de mijlocul de transport activ cu care se presupune că mărfurile au pătruns pe teritoriul statistic al statului membru de sosire.

9.   Regimul statistic

Prin „regim statistic” se înțelege ansamblul caracteristicilor presupuse utile pentru a se face distincție între diferitele tipuri de sosiri/expedieri în scopuri statistice.