15/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

77


32004R0574


L 090/15

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 574/2004 AL COMISIEI

din 23 februarie 2004

de modificare a anexelor I și III la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului referitoare la statisticile privind deșeurile

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2002 referitoare la statisticile privind deșeurile (1), în special articolul 1 alineatul (5) și articolul 6 litera (b),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia are obligația să stabilească dispozițiile pentru punerea în aplicare a regulamentului respectiv.

(2)

În temeiul articolului 6 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia poate adapta specificațiile din anexele la acesta.

(3)

În temeiul articolului 1 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, Comisia are obligația să instituie un tabel de echivalență între nomenclatorul statistic din anexa III la acesta și lista de deșeuri instituită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei (2).

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic, instituit prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele la Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, secțiunea 2 punctul (1) se înlocuiește cu anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa III se înlocuiește cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2004.

Pentru Comisie

Pedro SOLBES MIRA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 332, 9.12.2002, p. 1.

(2)  JO L 226, 6.9.2000, p. 3, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/573/CE (JO L 203, 28.7.2001, p. 18).

(3)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


ANEXA I

„ANEXA I

SECȚIUNEA 2

Categorii de deșeuri

1.

Trebuie alcătuite statistici asupra următoarelor categorii de deșeuri:

Lista indicatorilor agregați

Nr. crt.

CED-Stat/Versiunea 3

Descriere

Deșeu periculos/nepericulos

Cod

1

01.1

Solvenți uzați

Periculoși

2

01.2

Deșeuri acide, alcaline sau saline

Nepericuloase

3

01.2

Deșeuri acide, alcaline sau saline

Periculoase

4

01.3

Uleiuri uzate

Periculoase

5

01.4

Catalizatori chimici uzați

Nepericuloși

6

01.4

Catalizatori chimici uzați

Periculoși

7

02

Deșeuri de la prepararea produselor chimice

Nepericuloase

8

02

Deșeuri de la prepararea produselor chimice

Periculoase

9

03.1

Depuneri și reziduuri chimice

Nepericuloase

10

03.1

Depuneri și reziduuri chimice

Periculoase

11

03.2

Nămoluri de la efluenții industriali

Nepericuloase

12

03.2

Nămoluri de la efluenți industriali

Periculoase

13

05

Deșeuri medicale și biologice

Nepericuloase

14

05

Deșeuri medicale și biologice

Periculoase

15

06

Deșeuri metalice

Nepericuloase

16

06

Deșeuri metalice

Periculoase

17

07.1

Deșeuri de sticlă

Nepericuloase

18

07.1

Deșeuri de sticlă

Periculoase

19

07.2

Deșeuri de hârtie și carton

Nepericuloase

20

07.3

Deșeuri de cauciuc

Nepericuloase

21

07.4

Deșeuri de materiale plastice

Nepericuloase

22

07.5

Deșeuri de lemn

Nepericuloase

23

07.5

Deșeuri de lemn

Periculoase

24

07.6

Deșeuri textile

Nepericuloase

25

07.7

Deșeuri cu conținut de PCB

Periculoase

26

08

Utilaje casate

Nepericuloase

27

08

Utilaje casate

Periculoase

28

08.1

Vehicule casate

Nepericuloase

29

08.1

Vehicule casate

Periculoase

30

08.41

Deșeuri de la baterii și acumulatoare

Nepericuloase

31

08.41

Deșeuri de la baterii și acumulatoare

Periculoase

32

09

Deșeuri animale și vegetale (exclusiv deșeurile animale de la prepararea produselor alimentare și din produsele alimentare; exclusiv materiile fecale, urina și gunoiul de grajd)

Nepericuloase

33

09.11

Deșeuri animale de la prepararea produselor alimentare și din produsele alimentare

Nepericuloase

34

09.3

Materii fecale, urină și gunoi de grajd

Nepericuloase

35

10.1

Deșeuri menajere și similare

Nepericuloase

36

10.2

Materiale amestecate și nespecificate

Nepericuloase

37

10.2

Materiale amestecate și nespecificate

Periculoase

38

10.3

Reziduuri de la sortare

Nepericuloase

39

10.3

Reziduuri de la sortare

Periculoase

40

11

Nămoluri obișnuite (exclusiv nămolurile/deșeurile de la dragare)

Nepericuloase

41

11.3

Nămoluri/deșeuri de la dragare

Nepericuloase

42

12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5

Deșeuri minerale (exclusiv deșeurile de arderi, solurile contaminate și nămolurile de la dragare poluate)

Nepericuloase

43

12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.5

Deșeuri minerale (exclusiv deșeurile de arderi, solurile contaminate și nămolurile de la dragare poluate)

Periculoase

44

12.4

Deșeuri de arderi

Nepericuloase

45

12.4

Deșeuri de arderi

Periculoase

46

12.6

Soluri contaminate și nămoluri de la dragare poluate

Periculoase

47

13

Deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate

Nepericuloase

48

13

Deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate

Periculoase”


ANEXA II

„ANEXA III

TABELUL DE ECHIVALENȚĂ

astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 2150/2002, între CED-Stat Rev.3 (nomenclatorul statistic al deșeurilor stabilit pe baza substanțelor) și lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei

01   

Deșeuri de compuși chimici

01.1   

Solvenți epuizați

01.11   

Solvenți halogenați uzați

1.   

Periculoși

 

 

 

 

07 01 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 02 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 03 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 04 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 05 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 06 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 07 03*

solvenți organici halogenați, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

 

 

 

 

14 06 02*

alți solvenți halogenați și amestecuri de solvenți

 

 

 

 

14 06 04*

nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de solvenți halogenați

01.12   

Solvenți nehalogenați uzați

1   

Periculoși

 

 

 

 

07 01 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 02 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 03 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 04 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 05 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 06 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 07 04*

alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

14 06 03*

alți solvenți și amestecuri de solvenți

 

 

 

 

14 06 05*

nămoluri sau deșeuri solide cu conținut de alți solvenți

 

 

 

 

20 01 13*

solvenți

01.2   

Deșeuri acide, alcaline sau saline

01.21   

Deșeuri acide

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

06 01 99

alte deșeuri nespecificate

1   

Periculoase

 

 

 

 

06 01 01*

acid sulfuric și acid sulfuros

 

 

 

 

06 01 02*

acid clorhidric

 

 

 

 

06 01 03*

acid fluorhidric

 

 

 

 

06 01 04*

acid fosforic și acid fosforos

 

 

 

 

06 01 05*

acid azotic și acid azotos

 

 

 

 

06 01 06*

alți acizi

 

 

 

 

06 07 04*

soluții și acizi, de exemplu acid de contact

 

 

 

 

08 03 16*

deșeuri de soluții de gravare

 

 

 

 

09 01 04*

soluții de fixare

 

 

 

 

09 01 05*

soluții de albire și soluții de albire fixatoare

 

 

 

 

10 01 09*

acid sulfuric

 

 

 

 

11 01 05*

acizi de decapare

 

 

 

 

11 01 06*

acizi nespecificați

 

 

 

 

16 06 06*

electroliți colectați separat din baterii și acumulatoare

 

 

 

 

20 01 14*

acizi

01.22   

Deșeuri alcaline

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 03 09

deșeuri de nămol de caustificare

 

 

 

 

06 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

11 01 14

deșeuri de degresare, altele decât cele specificate la 11 01 13

1   

Periculoase

 

 

 

 

05 01 11*

deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze

 

 

 

 

06 02 01*

hidroxid de calciu

 

 

 

 

06 02 03*

hidroxid de amoniu

 

 

 

 

06 02 04*

hidroxid de sodiu și de potasiu

 

 

 

 

06 02 05*

alte baze

 

 

 

 

09 01 01*

developanți pe bază de apă și soluții de activare

 

 

 

 

09 01 02*

soluții de developare pe bază de apă pentru plăcile offset

 

 

 

 

09 01 03*

soluții de developare pe bază de solvenți

 

 

 

 

11 01 07*

baze de decapare

 

 

 

 

11 01 13*

deșeuri de degresare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

11 03 01*

deșeuri cu conținut de cianuri

 

 

 

 

19 11 04*

deșeuri de la spălarea combustibililor cu baze

 

 

 

 

20 01 15*

baze

01.24   

Alte deșeuri saline

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

05 01 16

deșeuri cu conținut de sulf de la desulfurarea petrolului

 

 

 

 

05 07 02

deșeuri cu conținut de sulf

 

 

 

 

06 03 14

săruri solide și soluții, altele decât cele specificate la 06 03 11 și 06 03 13

 

 

 

 

06 03 16

oxizi metalici, alții decât cei specificați la 06 03 15

 

 

 

 

06 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 04 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 06 03

deșeuri cu conținut de sulfuri, altele decât cele specificate la 06 06 02

 

 

 

 

06 06 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

11 02 06

deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele decât cele specificate la 11 02 05

1   

Periculoase

 

 

 

 

06 03 11*

săruri solide și soluții cu conținut de cianuri

 

 

 

 

06 03 13*

săruri solide și soluții cu conținut de metale grele

 

 

 

 

06 03 15*

oxizi metalici cu conținut de metale grele

 

 

 

 

06 04 03*

deșeuri cu conținut de arsen

 

 

 

 

06 04 04*

deșeuri cu conținut de mercur

 

 

 

 

06 04 05*

deșeuri cu conținut de alte metale grele

 

 

 

 

06 06 02*

deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase

 

 

 

 

10 03 08*

zguri saline de la topirea secundară

 

 

 

 

10 04 03*

arseniat de calciu

 

 

 

 

11 01 08*

nămoluri cu conținut de fosfați

 

 

 

 

11 02 05*

deșeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

11 03 02*

alte deșeuri

 

 

 

 

11 05 04*

baie uzată

 

 

 

 

16 09 01*

permanganați, de exemplu permanganat de potasiu

 

 

 

 

16 09 02*

cromați, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu

01.3   

Uleiuri uzate

01.31   

Uleiuri de motoare, uzate

1   

Periculoase

 

 

 

 

13 02 04*

uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie și de ungere

 

 

 

 

13 02 05*

uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere

 

 

 

 

13 02 06*

uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere

 

 

 

 

13 02 07*

uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile

 

 

 

 

13 02 08*

alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere

01.32   

Alte uleiuri uzate

1   

Periculoase

 

 

 

 

05 01 02*

șlamuri de la desalinizare

 

 

 

 

05 01 03*

șlamuri din rezervor

 

 

 

 

05 01 04*

nămoluri acide alchilice

 

 

 

 

05 01 12*

acizi cu conținut de uleiuri

 

 

 

 

08 03 19*

ulei de dispersie

 

 

 

 

08 04 17*

ulei de colofoniu

 

 

 

 

12 01 06*

uleiuri minerale de ungere uzate cu conținut de halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

 

 

 

 

12 01 07*

uleiuri minerale de ungere uzate fără halogeni (cu excepția emulsiilor și soluțiilor)

 

 

 

 

12 01 08*

emulsii și soluții de ungere uzate cu conținut de halogeni

 

 

 

 

12 01 09*

emulsii și soluții de ungere uzate fără halogeni

 

 

 

 

12 01 10*

uleiuri sintetice de ungere uzate

 

 

 

 

12 01 12*

ceruri și grăsimi uzate

 

 

 

 

12 01 18*

nămoluri metalice (de la mărunțire, honuire și lepuire) cu conținut de ulei

 

 

 

 

12 01 19*

uleiuri de ungere ușor biodegradabile

 

 

 

 

13 01 04*

emulsii clorurate

 

 

 

 

13 01 05*

emulsii neclorurate

 

 

 

 

13 01 09*

uleiuri hidraulice minerale clorurate

 

 

 

 

13 01 10*

uleiuri hidraulice minerale neclorurate

 

 

 

 

13 01 11*

uleiuri hidraulice sintetice

 

 

 

 

13 01 12*

uleiuri hidraulice ușor biodegradabile

 

 

 

 

13 01 13*

alte uleiuri hidraulice

 

 

 

 

13 03 06*

uleiuri minerale clorurate izolante și de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13 03 01

 

 

 

 

13 03 07*

uleiuri minerale neclorurate izolante și de transmitere a căldurii

 

 

 

 

13 03 08*

uleiuri sintetice izolante și de transmitere a căldurii

 

 

 

 

13 03 09*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii ușor biodegradabile

 

 

 

 

13 03 10*

alte uleiuri izolante și de transmitere a căldurii

 

 

 

 

13 05 06*

ulei de la separatoarele ulei/apă

 

 

 

 

20 01 26*

uleiuri și grăsimi, altele decât cele specificate la 20 01 25

01.4   

Catalizatori chimici uzați

01.41   

Catalizatori chimici uzați

0   

Nepericuloși

 

 

 

 

16 08 01

catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platină (cu excepția 16 08 07)

 

 

 

 

16 08 03

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale sau compuși ai metalelor tranziționale, nespecificați

 

 

 

 

16 08 04

catalizatori uzați de la cracare catalitică (cu excepția 16 08 07)

1   

Periculoși

 

 

 

 

16 08 02*

catalizatori uzați cu conținut de metale tranziționale periculoase sau compuși ai metalelor tranziționale periculoase

 

 

 

 

16 08 05*

catalizatori uzați cu conținut de acid fosforic

 

 

 

 

16 08 06*

lichide uzate folosite drept catalizatori

 

 

 

 

16 08 07*

catalizatori uzați contaminați cu substanțe periculoase

02   

Deșeuri de preparate chimice

02.1   

Deșeuri chimice în afara specificațiilor

02.11   

Deșeuri de produse agrochimice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 09

deșeuri agrochimice, altele decât cele specificate la 02 01 08

1   

Periculoase

 

 

 

 

02 01 08*

deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

06 13 01*

produse fitosanitare anorganice, agenți de conservare a lemnului și alte biocide

 

 

 

 

20 01 19*

pesticide

02.12   

Medicamente neutilizate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

07 05 14

deșeuri solide, altele decât cele specificate la 07 05 13

 

 

 

 

18 01 09

medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08

 

 

 

 

18 02 08

medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07

 

 

 

 

20 01 32

medicamente, altele decât cele specificate la 20 01 31

1   

Periculoase

 

 

 

 

07 05 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

18 01 08*

medicamente citotoxice și citostatice

 

 

 

 

18 02 07*

medicamente citotoxice și citostatice

 

 

 

 

20 01 31*

medicamente citotoxice și citostatice

02.13   

Deșeuri de vopsele, lacuri, cerneluri și adezivi

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

04 02 17

coloranți și pigmenți, alții decât cei specificați la 04 02 16

 

 

 

 

08 01 12

deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11

 

 

 

 

08 01 14

nămoluri de la vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13

 

 

 

 

08 01 16

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15

 

 

 

 

08 01 18

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17

 

 

 

 

08 01 20

suspensii apoase cu conținut de lacuri sau vopsele, altele decât cele specificate la 08 01 19

 

 

 

 

08 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

08 02 01

deșeuri de pulberi de acoperire

 

 

 

 

08 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

08 03 07

nămoluri apoase cu conținut de cerneluri

 

 

 

 

08 03 08

deșeuri lichide apoase cu conținut de cerneluri

 

 

 

 

08 03 13

deșeuri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 12

 

 

 

 

08 03 15

nămoluri de cerneluri, altele decât cele specificate la 08 03 14

 

 

 

 

08 03 18

deșeuri de tonere de imprimante, altele decât cele specificate la 08 03 17

 

 

 

 

08 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

08 04 10

deșeuri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 09

 

 

 

 

08 04 12

nămoluri de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 11

 

 

 

 

08 04 14

nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 13

 

 

 

 

08 04 16

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri, altele decât cele specificate la 08 04 15

 

 

 

 

08 04 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

20 01 28

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini, altele decât cele specificate la 20 01 27

1   

Periculoase

 

 

 

 

04 02 16*

coloranți și pigmenți cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

08 01 11*

deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 01 13*

nămoluri de la vopsele sau lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 01 15*

nămoluri apoase cu conținut de vopsele sau lacuri conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 01 17*

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor sau lacurilor cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 01 19*

suspensii apoase cu conținut de vopsele sau lacuri conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 03 12*

deșeuri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

08 03 14*

nămoluri de cerneluri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

08 03 17*

deșeuri de tonere de imprimante cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

08 04 09*

deșeuri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 04 11*

nămoluri de adezivi și cleiuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 04 13*

nămoluri apoase cu conținut de adezivi și cleiuri conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

08 04 15*

deșeuri lichide apoase cu conținut de adezivi și cleiuri conținând solvenți organici sau alte substanțe periculoase

 

 

 

 

20 01 27*

vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu conținut de substanțe periculoase

02.14   

Deșeuri de alte preparate chimice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 07 03

deșeuri de la tratamente chimice

 

 

 

 

03 02 99

alți agenți de conservare pentru lemn nespecificați

 

 

 

 

04 01 09

deșeuri de la apretare și finisare

 

 

 

 

04 02 15

deșeuri de la finisare, altele decât cele specificate la 04 02 14

 

 

 

 

06 07 99

deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 08 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 10 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 11 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 02 15

deșeuri de aditivi, altele decât cele specificate la 07 02 14

 

 

 

 

07 02 17

deșeuri cu conținut de siliconi, altele decât cele specificate la 07 02 16

 

 

 

 

10 09 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 09 15

 

 

 

 

10 10 14

deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 10 13

 

 

 

 

10 10 16

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor, altele decât cele specificate la 10 10 15

 

 

 

 

11 05 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

16 01 15

lichide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14

 

 

 

 

16 05 05

butelii de gaze sub presiune cu conținut de alte substanțe decât cele specificate la 16 05 04

 

 

 

 

18 01 07

chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06

 

 

 

 

18 02 06

chimicale, altele decât cele specificate la 18 02 05

 

 

 

 

20 01 30

detergenți, alții decât cei specificați la 18 02 05

1   

Periculoase

 

 

 

 

03 02 01*

agenți de conservare organici nehalogenați pentru lemn

 

 

 

 

03 02 02*

agenți de conservare organoclorurați pentru lemn

 

 

 

 

03 02 03*

agenți de conservare organometalici pentru lemn

 

 

 

 

03 02 04*

agenți de conservare anorganici pentru lemn

 

 

 

 

03 02 05*

alți agenți de conservare pentru lemn cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

04 02 14*

deșeuri de la finisare cu conținut de solvenți organici

 

 

 

 

05 07 01*

deșeuri cu conținut de mercur

 

 

 

 

06 08 02*

deșeuri cu conținut de clorosilani periculoși

 

 

 

 

06 10 02*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 02 14*

deșeuri de aditivi cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 02 16*

deșeuri cu conținut de siliconi periculoși

 

 

 

 

07 04 13*

deșeuri solide cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

08 01 21*

deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor

 

 

 

 

08 05 01*

deșeuri de izocianați

 

 

 

 

10 09 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 09 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 10 13*

deșeuri de lianți cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 10 15*

deșeuri de agenți pentru detectarea fisurilor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

11 01 16*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

 

 

 

 

11 01 98*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 01 13*

lichide de frână

 

 

 

 

16 01 14*

lichide antigel cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni) cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 09 03*

peroxizi, de exemplu apa oxigenată

 

 

 

 

16 09 04*

alte substanțe oxidante nespecificate

 

 

 

 

18 01 06*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

 

 

 

 

18 02 05*

chimicale constând din sau conținând substanțe periculoase

 

 

 

 

20 01 17*

substanțe chimice fotografice

 

 

 

 

20 01 29*

detergenți cu conținut de substanțe periculoase

02.2   

Explozivi neutilizați

02.21   

Deșeuri de explozivi și produse pirotehnice

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 04 02*

deșeuri de artificii

 

 

 

 

16 04 03*

alte deșeuri de explozivi

02.22   

Deșeuri de muniție

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 04 01*

deșeuri de muniție

02.3   

Amestecuri de deșeuri chimice

02.31   

Amestecuri de deșeuri chimice minore

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

16 05 09

substanțe chimice expirate, altele decât cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 05 06*

substanțe chimice de laborator constând din sau conținând substanțe periculoase, inclusiv amestecuri de substanțe chimice de laborator

 

 

 

 

16 05 07*

substanțe chimice anorganice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase

 

 

 

 

16 05 08*

substanțe chimice organice de laborator expirate constând din sau conținând substanțe periculoase

02.32   

Amestecuri de deșeuri chimice pentru tratare

1   

Periculoase

 

 

 

 

19 02 04*

deșeuri preamestecate conținând cel puțin un deșeu periculos

 

 

 

 

19 02 08*

deșeuri combustibile lichide cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 02 09*

deșeuri combustibile solide cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 02 11*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

02.33   

Ambalaje poluate cu substanțe periculoase

1   

Periculoase

 

 

 

 

15 01 10*

ambalaje care conțin reziduuri de sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

03   

Alte deșeuri chimice

03.1   

Depuneri și reziduuri chimice

03.11   

Gudroane și deșeuri cărbunoase

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

05 01 17

bitum

 

 

 

 

05 06 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 13 03

negru de fum

 

 

 

 

10 01 25

deșeuri de la depozitarea combustibilului și de la pregătirea cărbunelui de ardere pentru instalațiile termice

 

 

 

 

10 03 02

resturi de anozi

 

 

 

 

10 03 18

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 03 17

 

 

 

 

10 08 13

deșeuri cu conținut de carbon de la producerea anozilor, altele decât cele specificate la 10 08 12

 

 

 

 

10 08 14

resturi de anozi

 

 

 

 

11 02 03

deșeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliză în soluție

 

 

 

 

20 01 41

deșeuri de la curățatul coșurilor

1   

Periculoase

 

 

 

 

05 01 07*

gudroane acide

 

 

 

 

05 01 08*

alte gudroane

 

 

 

 

05 06 01*

gudroane acide

 

 

 

 

05 06 03*

alte gudroane

 

 

 

 

06 13 05*

funingine

 

 

 

 

10 03 17*

deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor

 

 

 

 

10 08 12*

deșeuri cu conținut de gudroane de la producerea anozilor

 

 

 

 

19 11 02*

gudroane acide

3.12   

Nămoluri de la emulsii apă/hidrocarburi

1   

Periculoase

 

 

 

 

05 01 06*

nămoluri uleioase de la operațiile de întreținere a instalațiilor și echipamentelor

 

 

 

 

13 04 01*

uleiuri de santină din navigația pe apele interioare

 

 

 

 

13 04 02*

uleiuri de santină din colectoarele de debarcader

 

 

 

 

13 04 03*

uleiuri de santină din alte tipuri de navigație

 

 

 

 

13 05 01*

solide din paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

 

 

 

 

13 05 02*

nămoluri de la separatoarele ulei/apă

 

 

 

 

13 05 03*

nămoluri de intercepție

 

 

 

 

13 05 07*

ape uleioase de la separatoarele ulei/apă

 

 

 

 

13 05 08*

amestecuri de deșeuri de la paturile de nisip și separatoarele ulei/apă

 

 

 

 

13 07 01*

ulei combustibil și combustibil diesel

 

 

 

 

13 07 02*

benzină

 

 

 

 

13 07 03*

alți combustibili (inclusiv amestecuri)

 

 

 

 

13 08 01*

nămoluri sau emulsii de la desalinizare

 

 

 

 

13 08 02*

alte emulsii

 

 

 

 

13 08 99*

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

16 07 09*

deșeuri cu conținut de alte substanțe periculoase

 

 

 

 

19 02 07*

ulei și concentrate de la separare

03.13   

Reziduuri de la reacțiile chimice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 03 02

nămoluri de leșie verde (de la recuperarea soluțiilor de fierbere)

 

 

 

 

04 01 04

flotă de tăbăcire cu conținut de crom

 

 

 

 

04 01 05

flotă de tăbăcire fără crom

 

 

 

 

06 09 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

06 13 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 04 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 05 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 06 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

07 07 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

11 01 12

lichide apoase de clătire, altele decât cele specificate la 11 01 11

1   

Periculoase

 

 

 

 

04 01 03*

deșeuri de la degresare cu conținut de solvenți fără fază lichidă

 

 

 

 

06 07 03*

nămol de sulfat de bariu cu conținut de mercur

 

 

 

 

07 01 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 01 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 01 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 02 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 02 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 02 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 03 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 03 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 03 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 04 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 04 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 04 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 05 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 05 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 05 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 06 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 06 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 06 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 07 01*

lichide apoase de spălare și soluții-mamă

 

 

 

 

07 07 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

07 07 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare și reacție

 

 

 

 

09 01 13*

deșeuri apoase lichide de la recuperarea în incintă a argintului, altele decât cele specificate la 09 01 06

 

 

 

 

11 01 11*

lichide apoase de clătire cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 04 03*

fază solidă nevitrificată

03.14   

Materiale filtrante și absorbante uzate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 02 03

absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02

 

 

 

 

19 09 03

nămoluri de la decarbonatare

 

 

 

 

19 09 04

cărbune activ uzat

 

 

 

 

19 09 05

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

 

 

 

 

19 09 06

soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

1   

Periculoase

 

 

 

 

05 01 15*

argile de filtrare uzate

 

 

 

 

06 07 02*

cărbune activ de la producerea clorului

 

 

 

 

06 13 02*

cărbune activ uzat (cu excepția 06 07 02)

 

 

 

 

07 01 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 01 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

07 02 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 02 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

07 03 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 03 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

07 04 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 04 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

07 05 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 05 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

07 06 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 06 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

07 07 09*

turte de filtrare halogenate și absorbanți uzați halogenați

 

 

 

 

07 07 10*

alte turte de filtrare și absorbanți uzați

 

 

 

 

11 01 15*

eluați și nămoluri de la sistemele de membrane sau de schimbători de ioni cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

15 02 02*

absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase

 

 

 

 

19 01 10*

cărbune activ uzat de la epurarea gazelor de ardere

 

 

 

 

19 08 06*

rășini schimbătoare de ioni saturate sau uzate

 

 

 

 

19 08 07*

soluții și nămoluri de la regenerarea schimbătorilor de ioni

 

 

 

 

19 08 08*

deșeuri de la sistemele cu membrană cu conținut de metale grele

 

 

 

 

19 11 01*

argile de filtrare uzate

03.2   

Nămoluri de la efluenții industriali

03.21   

Nămoluri de la procesele industriale și de la epurarea efluenților

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 03 05

nămoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hârtiei

 

 

 

 

04 01 06

nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de crom

 

 

 

 

04 01 07

nămoluri, în special de la epurarea efluenților în incintă fără crom

 

 

 

 

04 02 20

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 04 02 19

 

 

 

 

05 01 10

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 05 01 09

 

 

 

 

05 01 14

deșeuri de la coloanele de răcire

 

 

 

 

05 06 04

deșeuri de la coloanele de răcire

 

 

 

 

06 05 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 06 05 02

 

 

 

 

07 01 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 01 11

 

 

 

 

07 02 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 02 11

 

 

 

 

07 03 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 03 11

 

 

 

 

07 04 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 04 11

 

 

 

 

07 05 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 05 11

 

 

 

 

07 06 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 06 11

 

 

 

 

07 07 12

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 07 07 11

 

 

 

 

10 01 21

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 01 20

 

 

 

 

10 01 23

nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere, altele decât cele specificate la 10 01 22

 

 

 

 

10 01 26

deșeuri de la epurarea apelor de răcire

 

 

 

 

10 02 12

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 02 11

 

 

 

 

10 02 15

alte nămoluri și turte de filtrare

 

 

 

 

10 03 28

deșeuri de la epurarea apei de răcire, altele decât cele specificate la 10 03 27

 

 

 

 

10 04 10

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 04 09

 

 

 

 

10 05 09

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 05 08

 

 

 

 

10 06 10

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 06 09

 

 

 

 

10 07 08

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 07 07

 

 

 

 

10 08 20

deșeuri de la epurarea apelor de răcire, altele decât cele specificate la 10 08 19

 

 

 

 

10 11 20

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 10 11 19

 

 

 

 

10 12 13

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

11 01 10

nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 11 01 09

 

 

 

 

11 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

12 01 15

nămoluri de la mașini-unelte, altele decât cele specificate la 12 01 14

 

 

 

 

16 10 02

deșeuri lichide apoase, altele decât cele specificate la 16 10 01

 

 

 

 

16 10 04

concentrate apoase, altele decât cele specificate la 16 10 03

 

 

 

 

19 02 06

nămoluri de la tratarea fizico-chimică, altele decât cele specificate la 19 02 05

 

 

 

 

19 04 04

deșeuri lichide apoase de la vitrificarea deșeurilor

 

 

 

 

19 06 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 07 03

levigate din depozite de deșeuri, altele decât cele specificate la 19 07 02

 

 

 

 

19 08 12

nămoluri de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 11

 

 

 

 

19 08 14

nămoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele decât cele specificate la 19 08 13

 

 

 

 

19 08 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 11 06

nămoluri de la tratarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 19 11 05

 

 

 

 

19 13 04

nămoluri de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 03

 

 

 

 

19 13 06

nămoluri de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 05

 

 

 

 

19 13 08

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele decât cele specificate la 19 13 07

1   

Periculoase

 

 

 

 

04 02 19*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

05 01 09*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

06 05 02*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 01 11*

nămoluri de la epurarea a efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 02 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 03 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 04 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 05 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 06 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

07 07 11*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 01 20*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 01 22*

nămoluri apoase de la spălarea cazanului de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 11 19*

deșeuri solide de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

11 01 09*

nămoluri și turte de filtrare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

11 02 07*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

12 01 14*

nămoluri de la mașini-unelte cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 10 01*

deșeuri lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 10 03*

concentrate apoase cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 02 05*

nămoluri de la tratarea fizico-chimică cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 07 02*

levigate din depozite de deșeuri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 08 11*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase de la epurarea biologică a apelor reziduale industriale

 

 

 

 

19 08 13*

nămoluri cu conținut de substanțe periculoase, provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale

 

 

 

 

19 11 05*

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 13 03*

nămoluri de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 13 05*

nămoluri de la remedierea apelor subterane cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 13 07*

deșeuri lichide apoase și concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, cu conținut de substanțe periculoase

03.22   

Nămoluri cu conținut de hidrocarburi

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

05 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

05 07 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 11 99

alte deșeuri nespecificate

1   

Periculoase

 

 

 

 

01 05 05*

deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 02 11*

deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 03 27*

deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 04 09*

deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 05 08*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 06 09*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 07 07*

deșeuri de la epurarea apei de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

10 08 19*

deșeuri de la epurarea apelor de răcire cu conținut de ulei

 

 

 

 

12 03 01*

lichide apoase de spălare

 

 

 

 

12 03 02*

deșeuri de la degresarea cu abur

 

 

 

 

16 07 08*

deșeuri cu conținut de țiței

 

 

 

 

19 08 10*

amestecuri de grăsimi și uleiuri de la separarea ulei/apă, altele decât cele specificate la 19 08 09

 

 

 

 

19 11 03*

deșeuri lichide apoase

05   

Deșeuri medicale și biologice

05.1   

Deșeuri medicale infecțioase

05.11   

Deșeuri medicale infecțioase umane

1   

Periculoase

 

 

 

 

18 01 03*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

05.12   

Deșeuri medicale infecțioase animale

1   

Periculoase

 

 

 

 

18 02 02*

deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

05.2   

Deșeuri medicale neinfecțioase

05.21   

Deșeuri medicale neinfecțioase umane

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

18 01 01

obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 02

fragmente și organe umane, inclusiv recipiente de sânge și sânge conservat (cu excepția 18 01 03)

 

 

 

 

18 01 04

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu îmbrăcăminte, aparate gipsate, lenjerie, îmbrăcăminte de unică folosință, scutece)

05.22   

Deșeuri medicale neinfecțioase animale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

18 02 01

obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)

 

 

 

 

18 02 03

deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor

06   

Deșeuri metalice

06.1   

Deșeuri și resturi de metale feroase

06.11   

Deșeuri și resturi de metale feroase

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

10 02 10

cruste de țunder

 

 

 

 

10 12 06

forme și mulaje uzate

 

 

 

 

12 01 01

pilitură și șpan feros

 

 

 

 

12 01 02

praf și suspensii de metale feroase

 

 

 

 

16 01 17

metale feroase

 

 

 

 

17 04 05

fier și oțel

 

 

 

 

19 01 02

materiale feroase din cenușile de ardere

 

 

 

 

19 10 01

deșeuri de fier și oțel

 

 

 

 

19 12 02

metale feroase

06.2   

Deșeuri și de metale neferoase

06.21   

Deșeuri de metale prețioase

1   

Periculoase

 

 

 

 

09 01 06*

deșeuri cu conținut de argint de la tratarea în incintă a deșeurilor fotografice

 

 

 

 

18 01 10*

deșeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

06.23   

Alte deșeuri de aluminiu

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

17 04 02

aluminiu

06.24   

Deșeuri de cupru

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

17 04 01

cupru, bronz, alamă

06.25   

Deșeuri de plumb

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

17 04 03

plumb

06.26   

Deșeuri de alte metale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

11 05 01

zinc dur

 

 

 

 

17 04 04

zinc

 

 

 

 

17 04 06

staniu

06.3   

Deșeuri de amestecuri metalice

06.31   

Ambalaje din amestecuri metalice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 01 04

ambalaje metalice

06.32   

Alte deșeuri de amestecuri metalice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 10

deșeuri metalice

 

 

 

 

10 10 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

12 01 03

pilitură și șpan neferos

 

 

 

 

12 01 04

praf și suspensii de metale neferoase

 

 

 

 

16 01 18

metal neferos

 

 

 

 

17 04 07

amestecuri metalice

 

 

 

 

17 04 11

cabluri, altele decât cele specificate la 17 04 10

 

 

 

 

19 10 02

deșeuri neferoase

 

 

 

 

19 12 03

metale neferoase

 

 

 

 

20 01 40

metale

1   

Periculoase

 

 

 

 

17 04 09*

deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase

 

 

 

 

17 04 10*

cabluri cu conținut de ulei, gudron și alte substanțe periculoase

07   

Deșeuri nemetalice

07.1   

Deșeuri de sticlă

07.11   

Ambalaje de sticlă

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 01 07

ambalaje de sticlă

07.12   

Alte deșeuri de sticlă

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

10 11 12

deșeuri de sticlă, altele decât cele specificate la 10 11 11

 

 

 

 

16 01 20

sticlă

 

 

 

 

17 02 02

sticlă

 

 

 

 

19 12 05

sticlă

 

 

 

 

20 01 02

sticlă

1   

Periculoase

 

 

 

 

10 11 11*

deșeuri de sticlă sub formă de particule fine și pudră de sticlă cu conținut de metale grele (de exemplu de la tuburile catodice)

07.2   

Deșeuri de hârtie și carton

07.21   

Deșeuri de ambalaje de hârtie și carton

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 01 01

ambalaje de hârtie și carton

07.23   

Alte deșeuri de hârtie și carton

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 03 10

fibre, nămoluri de la separarea mecanică, cu conținut de fibre, material de umplutură, cretare

 

 

 

 

03 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 12 01

hârtie și carton

 

 

 

 

20 01 01

hârtie și carton

07.3   

Deșeuri de cauciuc

07.31   

Pneuri uzate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

16 01 03

anvelope scoase din uz

07.4   

Deșeuri de materiale plastice

07.41   

Deșeuri de ambalaje de materiale plastice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 01 02

ambalaje de materiale plastice

07.42   

Alte deșeuri de materiale plastice

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 04

deșeuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)

 

 

 

 

07 02 13

deșeuri de materiale plastice

 

 

 

 

12 01 05

pilitură și șpan de materiale plastice

 

 

 

 

16 01 19

materiale plastice

 

 

 

 

17 02 03

materiale plastice

 

 

 

 

19 12 04

materiale plastice și de cauciuc

 

 

 

 

20 01 39

materiale plastice

07.5   

Deșeuri de lemn

07.51   

Ambalaje de lemn

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 01 03

ambalaje de lemn

07.52   

Rumeguș și talaș

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 01 05

rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04

1   

Periculoase

 

 

 

 

03 01 04*

rumeguș, talaș, așchii, resturi de placă aglomerată din lemn și furnir cu conținut de substanțe periculoase

07.53   

Alte deșeuri de lemn

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 01 01

deșeuri de scoarță și de plută

 

 

 

 

03 03 01

deșeuri de scoarță și de lemn

 

 

 

 

17 02 01

lemn

 

 

 

 

19 12 07

lemn, altul decât cel specificat la 19 12 06

 

 

 

 

20 01 38

lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37

1   

Periculoase

 

 

 

 

19 12 06*

lemn cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

20 01 37*

lemn cu conținut de substanțe periculoase

07.6   

Deșeuri textile

07.61   

Îmbrăcăminte uzată

0   

Nepericuloasă

 

 

 

 

20 01 10

îmbrăcăminte

07.62   

Deșeuri textile diverse

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

04 02 09

deșeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

 

 

 

 

04 02 10

materii organice din produse naturale (de exemplu grăsime, ceară)

 

 

 

 

04 02 21

deșeuri de fibre textile neprocesate

 

 

 

 

04 02 22

deșeuri de fibre textile procesate

 

 

 

 

15 01 09

ambalaje din materiale textile

 

 

 

 

19 12 08

materiale textile

 

 

 

 

20 01 11

materiale textile

07.63   

Deșeuri de piele

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

04 01 01

deșeuri de la șeruire

 

 

 

 

04 01 02

deșeuri de la cenușărit

 

 

 

 

04 01 08

deșeuri de piele tăbăcită (ștuțuri, răzături, tăieturi, praf de lustruit) cu conținut de crom

 

 

 

 

04 01 99

alte deșeuri nespecificate

07.7   

Deșeuri cu conținut de PCB

07.71   

Uleiuri cu conținut de PCB

1   

Periculoase

 

 

 

 

13 01 01*

uleiuri hidraulice cu conținut de PCB

 

 

 

 

13 03 01*

uleiuri izolante și de transmitere a căldurii cu conținut de PCB

07.72   

Echipamente cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 01 09*

componente cu conținut de PCB

 

 

 

 

16 02 09*

transformatoare și condensatoare cu conținut de PCB

 

 

 

 

16 02 10*

echipamente casate cu conținut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decât cele specificate la 16 02 09

07.73   

Deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB

1   

Periculoase

 

 

 

 

17 09 02*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de PCB (de exemplu: cleiuri cu conținut de PCB, dușumele pe bază de rășini cu conținut de PCB, elemente cu cleiuri de glazură cu conținut de PCB, condensatoare cu conținut de PCB)

08   

Echipamente casate

08.1   

Vehicule casate

08.12   

Alte vehicule casate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

16 01 06

vehicule scoase din uz fără lichide sau alte componente periculoase

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 01 04*

vehicule scoase din uz

08.2   

Echipamente electrice și electronice casate

08.21   

Echipamente mari de uz casnic casate

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 02 11*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi, HCFC și HFC

 

 

 

 

20 01 23*

echipamente casate cu conținut de clorofluorocarburi

08.23   

Alte echipamente electrice și electronice casate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

09 01 10

aparate fotografice de unică folosință fără baterii

 

 

 

 

09 01 12

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, altele decât cele specificate la 09 01 11

 

 

 

 

16 02 14

echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 09 - 16 02 13

 

 

 

 

20 01 36

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 și 20 01 35

1   

Periculoase

 

 

 

 

09 01 11*

aparate fotografice de unică folosință cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

 

 

 

 

16 02 13*

echipamente casate cu conținut de componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 02 09-16 02 12

 

 

 

 

20 01 35*

echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase

08.4   

Componente de mașini și echipamente casate

08.41   

Deșeuri de baterii și acumulatoare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

16 06 04

baterii alcaline (cu excepția 16 06 03)

 

 

 

 

16 06 05

alte baterii și acumulatoare

 

 

 

 

20 01 34

baterii și acumulatoare, altele decât cele specificate la 20 01 33

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 06 01*

baterii cu plumb

 

 

 

 

16 06 02*

baterii cu Ni-Cd

 

 

 

 

16 06 03*

baterii cu conținut de mercur

 

 

 

 

20 01 33*

baterii și acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 și baterii și acumulatoare nesortate conținând aceste baterii

08.43   

Alte componente de mașini și echipamente casate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

16 01 12

plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11

 

 

 

 

16 01 16

rezervoare pentru gaz lichefiat

 

 

 

 

16 01 22

alte componente nespecificate

 

 

 

 

16 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

16 02 16

componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16 02 15

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 01 07*

filtre de ulei

 

 

 

 

16 01 08*

componente cu conținut de mercur

 

 

 

 

16 01 10*

componente explozive (de exemplu airbaguri)

 

 

 

 

16 01 21*

componente periculoase, altele decât cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 și 16 01 14

 

 

 

 

16 02 15*

componente periculoase demontate din echipamente casate

 

 

 

 

20 01 21*

tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur

09   

Deșeuri animale și vegetale

09.1   

Deșeuri de la prepararea produselor alimentare și de produse alimentare

09.11   

Deșeuri animale de la prepararea produselor alimentare și de produse alimentare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 02

deșeuri de țesuturi animale

 

 

 

 

02 02 01

nămoluri de la spălare și curățare

 

 

 

 

02 02 02

deșeuri de țesuturi animale

09.12   

Deșeuri vegetale de la prepararea produselor alimentare și de produse alimentare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 01

nămoluri de la spălare și curățare

 

 

 

 

02 01 03

deșeuri de țesuturi vegetale

 

 

 

 

02 03 01

nămoluri de la spălare, curățare, decojire, centrifugare și separare

 

 

 

 

02 03 03

deșeuri de la extracția cu solvenți

 

 

 

 

02 03 04

materii care nu se pretează consumului sau procesării

 

 

 

 

02 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 04 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 07 01

deșeuri de la spălarea, curățarea și prelucrarea mecanică a materiei prime

 

 

 

 

02 07 02

deșeuri de la distilarea băuturilor alcoolice

09.13   

Deșeuri amestecate de la prepararea produselor alimentare și de produse alimentare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 02 03

materii care nu se pretează consumului sau procesării

 

 

 

 

02 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 03 02

deșeuri de agenți de conservare

 

 

 

 

02 05 01

materii care nu se pretează consumului sau procesării

 

 

 

 

02 05 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 06 01

materii care nu se pretează consumului sau procesării

 

 

 

 

02 06 02

deșeuri de agenți de conservare

 

 

 

 

02 07 04

materii care nu se pretează consumului sau procesării

 

 

 

 

19 08 09

amestec de grăsimi și uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/apă conținând numai uleiuri și grăsimi comestibile

 

 

 

 

20 01 08

deșeuri biodegradabile de la bucătării și cantine

 

 

 

 

20 01 25

uleiuri și grăsimi comestibile

 

 

 

 

20 03 02

deșeuri din piețe

09.2   

Deșeuri verzi

09.21   

Deșeuri verzi

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 07

deșeuri din exploatarea forestieră

 

 

 

 

20 02 01

deșeuri biodegradabile

09.3   

Dejecții și gunoi de grajd

09.31   

Dejecții și gunoi de grajd

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 01 06

materii fecale, urină și gunoi de grajd (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat și tratate în afara incintei

10   

Deșeuri obișnuite amestecate

10.1   

Deșeuri menajere și similare

10.11   

Deșeuri menajere

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

20 03 01

deșeuri municipale amestecate

 

 

 

 

20 03 07

deșeuri voluminoase

 

 

 

 

20 03 99

alte deșeuri municipale nespecificate

10.12   

Deșeuri stradale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

20 03 03

reziduuri stradale

10.2   

Materiale amestecate și nediferențiate

10.21   

Ambalaje amestecate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

15 01 05

ambalaje de materiale compozite

 

 

 

 

15 01 06

ambalaje amestecate

10.22   

Alte materiale amestecate și nediferențiate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 06 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 07 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

04 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

09 01 07

film și hârtie fotografică cu conținut de argint sau compuși de argint

 

 

 

 

09 01 08

film și hârtie fotografică fără argint sau compuși de argint

 

 

 

 

09 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 06 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 07 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 08 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

11 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

12 01 13

deșeuri de la sudură

 

 

 

 

12 01 99

deșeuri nespecificate

 

 

 

 

16 03 04

deșeuri anorganice, altele decât cele specificate la 16 03 03

 

 

 

 

16 03 06

deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16 03 05

 

 

 

 

16 07 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 02 03

deșeuri preamestecate conținând numai deșeuri nepericuloase

 

 

 

 

19 02 10

deșeuri combustibile, altele decât cele specificate la 19 02 08 și 19 02 09

 

 

 

 

19 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

20 01 99

alte fracții nespecificate

1   

Periculoase

 

 

 

 

16 03 03*

deșeuri anorganice cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 03 05*

deșeuri organice cu conținut de substanțe periculoase

10.3   

Deșeuri de sortare

10.32   

Alte deșeuri de sortare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

03 03 07

deșeuri mecanice de la fierberea hârtiei și cartonului reciclate

 

 

 

 

03 03 08

deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării

 

 

 

 

19 05 01

fracția necompostată din deșeurile municipale și similare

 

 

 

 

19 05 02

fracția necompostată din deșeurile animale și vegetale

 

 

 

 

19 05 03

compost fără specificarea provenienței

 

 

 

 

19 05 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 08 01

deșeuri reținute pe site

 

 

 

 

19 10 04

fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19 10 03

 

 

 

 

19 10 06

alte fracții decât cele specificate la 19 10 05

 

 

 

 

19 12 10

deșeuri combustibile (combustibili derivați din rebuturi)

 

 

 

 

19 12 12

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19 12 11

1   

Periculoase

 

 

 

 

19 10 03*

fracții de șpan ușor și praf cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 10 05*

alte fracții cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 12 11*

alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor cu conținut de substanțe periculoase

11   

Nămoluri obișnuite

11.1   

Nămoluri rezultate de la epurarea apelor reziduale

11.11   

Nămoluri de la epurarea efluenților din sistemul public

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

19 06 03

faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale

 

 

 

 

19 06 04

faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor municipale

 

 

 

 

19 06 05

faza lichidă de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

 

 

 

 

19 06 06

faza fermentată de la epurarea anaerobă a deșeurilor animale și vegetale

 

 

 

 

19 08 05

nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești

11.12   

Nămoluri biodegradabile de la epurarea altor ape reziduale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 02 04

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

02 03 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

02 04 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

02 05 02

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

02 06 03

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

02 07 05

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă

 

 

 

 

03 03 11

nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, altele decât cele specificate la 03 03 10

11.2   

Nămoluri de la purificarea apei potabile și a apei industriale

11.21   

Nămoluri de la purificarea apei potabile și a apei industriale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

05 01 13

nămoluri de la apa de alimentare a cazanului

 

 

 

 

19 09 02

nămoluri de la limpezirea apei

 

 

 

 

19 09 99

alte deșeuri nespecificate

11.3   

Nămoluri de la dragare nepoluate

11.31   

Nămoluri de la dragare nepoluate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

17 05 06

nămoluri de la dragare, altele decât cele specificate la 17 05 05

11.4   

Materiale de la vidanjare

11.41   

Materiale de la vidanjare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

20 03 04

nămolul din fosele septice

 

 

 

 

20 03 06

deșeuri de la curățarea canalizării

12   

Deșeuri minerale

12.1   

Deșeuri de la construcții și demolări

12.11   

Deșeuri de beton, cărămizi și gips

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

10 12 08

deșeuri ceramice, de cărămizi, țigle și materiale de construcție (după procesarea termică)

 

 

 

 

10 12 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 13 14

deșeuri de beton și nămoluri cu beton

 

 

 

 

10 13 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

17 01 01

beton

 

 

 

 

17 01 02

cărămizi

 

 

 

 

17 01 03

țigle și produse ceramice

 

 

 

 

17 01 07

amestecuri de beton, cărămizi, țigle și produse ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

 

 

 

 

17 08 02

materiale de construcții pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17 08 01

1   

Periculoase

 

 

 

 

17 01 06*

amestecuri sau fracții separate de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

17 08 01*

materiale de construcții pe bază de gips contaminate cu substanțe periculoase

12.12   

Deșeuri de îmbrăcăminte rutieră bituminoasă

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

17 03 02

asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01

1   

Periculoase

 

 

 

 

17 03 01*

asfalturi cu conținut de gudron de huilă

 

 

 

 

17 03 03*

gudron de huilă și produse gudronate

12.13   

Deșeuri amestecate de la construcții

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

17 06 04

materiale izolante, altele decât cele specificate la 17 06 01 și 17 06 03

 

 

 

 

17 09 04

deșeuri amestecate de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 și 17 09 03

1   

Periculoase

 

 

 

 

17 02 04*

sticlă, materiale plastice și lemn cu conținut de sau contaminate cu substanțe periculoase

 

 

 

 

17 06 03*

alte materiale izolante constând din sau cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

17 09 01*

deșeuri de la construcții și demolări cu conținut de mercur

 

 

 

 

17 09 03*

alte deșeuri de la construcții și demolări (inclusiv amestecuri de deșeuri) cu conținut de substanțe periculoase

12.2   

Deșeuri de azbest

12.21   

Deșeuri de azbest

1   

Periculoase

 

 

 

 

06 07 01*

deșeuri cu conținut de azbest de la electroliză

 

 

 

 

06 13 04*

deșeuri de la procesele cu azbest

 

 

 

 

10 13 09*

deșeuri de la fabricarea azbocimenturilor, cu conținut de azbest

 

 

 

 

15 01 11*

ambalaje metalice care conțin o matriță poroasă solidă formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

 

 

 

 

16 01 11*

plăcuțe de frână cu conținut de azbest

 

 

 

 

16 02 12*

echipamente casate cu conținut de azbest liber

 

 

 

 

17 06 01*

materiale izolante cu conținut de azbest

 

 

 

 

17 06 05*

materiale de construcție cu conținut de azbest

12.3   

Deșeuri de minerale naturale

12.31   

Deșeuri de minerale naturale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

01 01 01

deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere

 

 

 

 

01 01 02

deșeuri de la extracția minereurilor nemetalifere

 

 

 

 

01 03 06

reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05

 

 

 

 

01 03 08

deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07

 

 

 

 

01 03 09

nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât deșeurile specificate la 01 03 07

 

 

 

 

01 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

01 04 08

deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07

 

 

 

 

01 04 09

deșeuri de nisip și argilă

 

 

 

 

01 04 10

deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07

 

 

 

 

01 04 11

deșeuri de la prelucrarea leșiei și a rocilor care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07

 

 

 

 

01 04 12

reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11

 

 

 

 

01 04 13

deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07

 

 

 

 

01 04 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

01 05 04

noroaie și deșeuri de foraj pe bază de apă dulce

 

 

 

 

01 05 07

noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06

 

 

 

 

01 05 08

noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06

 

 

 

 

01 05 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

02 04 01

pământ de la curățarea și spălarea sfeclei de zahăr

 

 

 

 

08 02 02

nămoluri apoase cu conținut de materiale ceramice

 

 

 

 

10 11 10

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, altele decât cele specificate la 10 11 09

 

 

 

 

10 12 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice

 

 

 

 

10 13 01

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice

 

 

 

 

17 05 04

pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17 05 03

 

 

 

 

17 05 08

resturi de balast, altele decât cele specificate la 17 05 07

 

 

 

 

19 01 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

19 08 02

deșeuri de la deznisipatoare

 

 

 

 

19 09 01

deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site

 

 

 

 

19 12 09

minerale ( de exemplu nisip, pietre)

 

 

 

 

19 13 02

deșeuri solide de la remedierea solului, altele decât cele specificate la 19 13 01

 

 

 

 

20 02 02

pământ și pietre

 

 

 

 

20 02 03

alte deșeuri nebiodegradabile

1   

Periculoase

 

 

 

 

01 03 04*

reziduuri acide de la procesarea minereurilor cu sulfuri

 

 

 

 

01 03 05*

alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

01 03 07*

alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase, de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere

 

 

 

 

01 04 07*

deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere

 

 

 

 

01 05 06*

noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 11 09*

deșeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesării termice, cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 13 01*

deșeuri solide de la remedierea solului cu conținut de substanțe periculoase

12.4   

Deșeuri de ardere

12.41   

Deșeuri de la purificarea gazelor de ardere

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

10 01 05

deșeuri solide pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

 

 

 

 

10 01 07

nămoluri pe bază de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

 

 

 

 

10 01 19

deșeuri de la spălarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 și 10 01 18

 

 

 

 

10 02 08

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 07

 

 

 

 

10 02 14

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 02 13

 

 

 

 

10 03 20

praf din gaze de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 19

 

 

 

 

10 03 24

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 23

 

 

 

 

10 03 26

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 03 25

 

 

 

 

10 07 03

deșeuri solide de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 07 05

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 08 16

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 03 15

 

 

 

 

10 08 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 08 17

 

 

 

 

10 09 10

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 09 09

 

 

 

 

10 10 10

praf din gazele de ardere, altul decât cel specificat la 10 10 09

 

 

 

 

10 11 16

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 15

 

 

 

 

10 11 18

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decât cele specificate la 10 11 17

 

 

 

 

10 12 05

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 12 10

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 12 09

 

 

 

 

10 13 07

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 13 13

deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10 13 12

1   

Periculoase

 

 

 

 

10 01 18*

deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 02 07*

deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 02 13*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 03 19*

praf din gazele de ardere, cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 03 23*

deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 03 25*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor, cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 04 04*

praf din gazele de ardere

 

 

 

 

10 04 06*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 04 07*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 05 03*

praf din gazele de ardere

 

 

 

 

10 05 05*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 05 06*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 06 03*

praf din gazele de ardere

 

 

 

 

10 06 06*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 06 07*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

10 08 15*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 08 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 09 09*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 10 09*

praf din gazele de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 11 15*

deșeuri solide de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 11 17*

nămoluri și turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 12 09*

deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 13 12*

deșeuri solide de la epurarea gazelor cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 14 01*

deșeuri de la spălarea gazelor cu conținut de mercur

 

 

 

 

11 05 03*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

 

 

 

 

19 01 05*

turte de filtrare de la epurarea gazelor

 

 

 

 

19 01 06*

deșeuri lichide apoase de la epurarea gazelor și alte deșeuri lichide apoase

 

 

 

 

19 01 07*

deșeuri solide de la epurarea gazelor

 

 

 

 

19 04 02*

cenușă zburătoare și alte deșeuri de la epurarea gazelor de ardere

 

 

 

 

19 11 07*

deșeuri de la spălarea gazelor de ardere

12.42   

Zguri și cenuși de la tratamente termice și de la ardere

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

06 09 02

zgură fosforoasă

 

 

 

 

10 01 01

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)

 

 

 

 

10 01 02

cenușă zburătoare de la arderea cărbunelui

 

 

 

 

10 01 03

cenușă zburătoare de la arderea turbei și a lemnului netratat

 

 

 

 

10 01 15

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare, altele decât cele specificate la 10 01 14

 

 

 

 

10 01 17

cenușă zburătoare de la coincinerare, alta decât cea specificată la 10 01 16

 

 

 

 

10 01 24

nisipuri de la paturile fluidizate

 

 

 

 

10 02 01

deșeuri de la procesarea zgurii

 

 

 

 

10 02 02

zgură neprocesată

 

 

 

 

10 03 16

cruste, altele decât cele specificate la 10 03 15

 

 

 

 

10 03 22

alte particule și praf (inclusiv praful de la morile cu bile), altele decât cele specificate la 10 03 21

 

 

 

 

10 03 30

deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, altele decât cele specificate la 10 03 29

 

 

 

 

10 05 01

zguri de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 05 04

alte particule și praf

 

 

 

 

10 05 11

scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 05 10

 

 

 

 

10 06 01

zguri de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 06 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 06 04

alte particule și praf

 

 

 

 

10 07 01

zguri de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 07 02

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 07 04

alte particule și praf

 

 

 

 

10 08 04

particule și praf

 

 

 

 

10 08 09

alte zguri

 

 

 

 

10 08 11

scorii și cruste, altele decât cele specificate la 10 08 10

 

 

 

 

10 09 03

zgură de topitorie

 

 

 

 

10 09 12

alte particule decât cele specificate la 10 09 11

 

 

 

 

10 10 03

zgură de topitorie

 

 

 

 

10 10 12

alte particule decât cele specificate la 10 10 11

 

 

 

 

10 12 03

particule și praf

 

 

 

 

11 05 02

cenușă de zinc

 

 

 

 

19 01 12

cenușă de vatră și zgură, altele decât cele specificate la 19 01 11

 

 

 

 

19 01 14

cenușă zburătoare, alta decât cea specificată la 19 01 13

 

 

 

 

19 01 16

praf de cazan, altul decât cel specificat la 19 01 15

 

 

 

 

19 01 18

deșeuri de piroliză, altele decât cele specificate la 19 01 17

 

 

 

 

19 01 19

nisipuri de la paturile fluidizate

1   

Periculoase

 

 

 

 

10 01 04*

cenușă zburătoare și praf de cazan din uleiuri

 

 

 

 

10 01 13*

cenușă zburătoare de la hidrocarburile emulsionate utilizate drept combustibil

 

 

 

 

10 01 14*

cenușă de vatră, zgură și praf de cazan de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 01 16*

cenușă zburătoare de la coincinerare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 03 04*

zguri de la topirea primară

 

 

 

 

10 03 09*

scorii negre de la topirea secundară

 

 

 

 

10 03 15*

cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

 

 

 

 

10 03 21*

alte particule și praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 03 29*

deșeuri de la epurarea zgurilor saline și a scoriilor negre, cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 04 01*

zguri de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 04 02*

scorii și cruste de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 04 05*

alte particule și praf

 

 

 

 

10 05 10*

scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

 

 

 

 

10 08 08*

zgură salină de la topirea primară și secundară

 

 

 

 

10 08 10*

scorii și cruste care sunt inflamabile sau emit, în contact cu apa, gaze inflamabile în cantități periculoase

 

 

 

 

10 09 11*

alte particule cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 10 11*

alte particule cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 01 11*

cenușă de vatră și zgură cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 01 13*

cenușă zburătoare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 01 15*

praf de cazan cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

19 01 17*

deșeuri de piroliză cu conținut de substanțe periculoase

12.5   

Diferite deșeuri minerale

12.51   

Deșeuri de minerale artificiale

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

02 04 02

carbonat de calciu fără altă specificație

 

 

 

 

06 09 04

deșeuri de reacții pe bază de calciu, altele decât cele specificate la 06 09 03

 

 

 

 

06 11 01

deșeuri de reacții pe bază de calciu de la producerea bioxidului de titan

 

 

 

 

08 02 03

suspensii apoase cu conținut de materiale ceramice

 

 

 

 

10 02 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 03 05

deșeuri de alumină

 

 

 

 

10 03 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 04 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 05 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 09 14

deșeuri de lianți, altele decât cele specificate la 10 09 13

 

 

 

 

10 11 03

deșeuri din fibre de sticlă

 

 

 

 

10 11 05

particule și praf

 

 

 

 

10 11 14

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei, altele decât cele specificate la 10 11 13

 

 

 

 

10 11 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 12 12

deșeuri de la smălțuire, altele decât cele specificate la 10 12 11

 

 

 

 

10 13 04

deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului

 

 

 

 

10 13 06

particule și praf (cu excepția 10 13 12 și 10 13 13)

 

 

 

 

10 13 10

deșeuri de la producerea azbocimenturilor, altele decât cele specificate la 10 13 09

 

 

 

 

10 13 11

deșeuri de materiale compozite pe bază de ciment, altele decât cele specificate la 10 13 09 și 10 13 10

 

 

 

 

12 01 17

deșeuri de material de sablare, altele decât cele specificate la 12 01 16

 

 

 

 

12 01 21

piese de polizare uzate și materiale de polizare, altele decât cele specificate la 12 01 20

1   

Periculoase

 

 

 

 

06 09 03*

deșeuri de reacții pe bază de calciu care conțin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase

 

 

 

 

10 11 13*

nămoluri de la șlefuirea și polizarea sticlei cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 12 11*

deșeuri de la smălțuire cu conținut de metale grele

 

 

 

 

11 02 02*

nămoluri de la hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit, goethit)

 

 

 

 

12 01 16*

deșeuri de material de sablare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

12 01 20*

piese de polizare uzate și materiale de polizare cu conținut de substanțe periculoase

12.52   

Deșeuri de materiale refractare

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

10 09 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 05

 

 

 

 

10 09 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 09 07

 

 

 

 

10 09 99

alte deșeuri nespecificate

 

 

 

 

10 10 06

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 05

 

 

 

 

10 10 08

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10 10 07

 

 

 

 

16 11 02

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 01

 

 

 

 

16 11 04

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 03

 

 

 

 

16 11 06

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, altele decât cele specificate la 16 11 05

1   

Periculoase

 

 

 

 

10 09 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 09 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 10 05*

miezuri și forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

10 10 07*

miezuri și forme de turnare care au fost folosite la turnare cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 11 01*

materiale de căptușire și refractare pe bază de carbon din procesele metalurgice cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 11 03*

alte materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

16 11 05*

materiale de căptușire și refractare din procesele nemetalurgice, cu conținut de substanțe periculoase

12.6   

Soluri contaminate și nămoluri de la dragare poluate

12.61   

Soluri și molozuri poluate

1   

Periculoase

 

 

 

 

05 01 05*

scurgeri uleioase

 

 

 

 

17 05 03*

pământ și pietre cu conținut de substanțe periculoase

 

 

 

 

17 05 03*

resturi de balast cu conținut de substanțe periculoase

12.62   

Nămoluri de la dragare poluate

1   

Periculoase

 

 

 

 

17 05 05*

nămoluri de la dragare cu conținut de substanțe periculoase

13   

Deșeuri solidificate, stabilizate sau vitrificate

13.1   

Deșeuri solidificate sau stabilizate

13.11   

Deșeuri solidificate sau stabilizate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

19 03 05

deșeuri stabilizate, altele decât cele specificate la 19 03 04

 

 

 

 

19 03 07

deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19 03 06

1   

Periculoase

 

 

 

 

19 03 04*

deșeuri încadrate ca periculoase, parțial stabilizate

 

 

 

 

19 03 06*

deșeuri încadrate ca periculoase, solidificate

13.2   

Deșeuri vitrificate

13.21   

Deșeuri vitrificate

0   

Nepericuloase

 

 

 

 

19 04 01

deșeuri vitrificate”