03/Volumul 54

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

230


32004R0546


L 087/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 546/2004 AL COMISIEI

din 24 martie 2004

de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului din 26 iunie 1990 de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 324/2004 al Comisiei (2), în special articolele 6, 7 și 8,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2377/90, trebuie să se stabilească progresiv limitele maxime ale reziduurilor de medicamente de uz veterinar pentru toate substanțele farmacologic active utilizate în Comunitate în medicamentele de uz veterinar destinate pentru a fi administrate animalelor de interes economic.

(2)

Limitele maxime ale reziduurilor se pot stabili numai de către Comitetul permanent pentru medicamente de uz veterinar, în urma examinării tuturor informațiilor relevante referitoare la siguranța reziduurilor substanței în cauză pentru consumatorul de alimente de origine animală și la impactul reziduurilor asupra transformării industriale a produselor alimentare.

(3)

În cazul stabilirii limitelor maxime pentru reziduurile de medicamente de uz veterinar prezente în alimentele de origine animală, este necesar să se stabilească speciile de animale în care reziduurile respective pot fi prezente, nivelurile autorizate pentru fiecare dintre țesuturile musculare sau adipoase obținute de la animalul tratat (țesuturi țintă) și natura reziduului relevant pentru controlul reziduurilor (reziduu marker).

(4)

În vederea controlului reziduurilor, în conformitate cu prevederile legislației comunitare în domeniu, trebuie stabilite, în general, limitele maxime ale reziduurilor pentru țesuturile țintă, ficat sau rinichi. Datorită faptului că ficatul și rinichii sunt scoase adesea din carcasele ce fac obiectul schimburilor internaționale, este necesar să se stabilească, de asemenea, valori limită pentru țesuturile musculare sau adipoase.

(5)

Pentru medicamentele de uz veterinar destinate a fi administrate păsărilor de curte ouătoare, animalelor în lactație sau albinelor pentru miere, este necesar, de asemenea, să se stabilească valori limită pentru ouă, lapte și miere.

(6)

Nafcilina trebuie adăugată la anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(7)

Acidul oxalic trebuie adăugat la anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(8)

Pentru a permite finalizarea studiilor științifice, acidul oxalinic trebuie adăugat la anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90.

(9)

Este necesar să se prevadă un termen suficient de lung până la intrarea în vigoare a prezentului regulament pentru a permite statelor membre să efectueze, în temeiul dispozițiilor prezentului regulament, toate adaptările necesare autorizațiilor de introducere pe piață a medicamentelor de uz veterinar în cauză, acordate în temeiul Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru medicamente de uz veterinar,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din a șaizecea zi de la data publicării.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2004.

Pentru Comisie

Erkki LIIKANEN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 1.

(2)  JO L 58, 26.2.2004, p. 16.

(3)  JO L 311, 28.11.2001, p. 1.


ANEXĂ

A.   Substanța următoare se adaugă la anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90

1.   Medicamente antiinfecțioase

1.2.   Antibiotice

1.2.1.   Peniciline

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Reziduu marker

Specii animale

LMR

Alimente țintă

„Nafcilină

Nafcilină

Toate rumegătoarele (1)

300 μg/kg

Mușchi

300 μg/kg

Grăsime

300 μg/kg

Ficat

300 μg/kg

Rinichi

30 μg/kg

Lapte

B.   Substanța următoare se adaugă la anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90

7.   Medicamente antiinfecțioase

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Specii animale

„Acid oxalic

Albine pentru miere”

C.   Substanța următoare se adaugă la anexa III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90

1.   Medicamente antiinfecțioase

1.2.   Antibiotice

1.2.6.   Quinolone

Substanță (substanțe) farmacologic activă (active)

Reziduu marker

Specii animale

LMR

Alimente țintă

„Acid oxalinic (2)

Acid oxalinic

Bovine (3)

100 μg/kg

Mușchi

50 μg/kg

Grăsime

150 μg/kg

Ficat

150 μg/kg

Rinichi


(1)  Numai pentru uz intramamar.”

(2)  LMR provizorii expiră la data de 1 ianuarie 2006.

(3)  A nu se utiliza la animalele producătoare de lapte destinat consumului uman.”