08/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

225


32004R0364


L 063/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 364/2004 AL COMISIEI

din 25 februarie 2004

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 privind extinderea sferei de aplicare a acestuia la ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 și 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene la anumite categorii de ajutoare de stat orizontale (1), în special articolul 1 alineatul (1) litera (a) punctul (i) și litera (b),

după publicarea unui proiect al prezentului regulament (2),

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1)

Definiția întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Regulamentul (CE) nr. 70/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolul 87 și 88 din Tratatul CE referitor la ajutoarele de stat pentru întreprinderi mici și mijlocii (3) este cea folosită în Recomandarea 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 privind definirea întreprinderilor mici și mijlocii (4). Recomandarea menționată anterior a fost înlocuită de Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (5) care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2005.

(2)

Ar trebui clarificate normele privind investițiile realizate în zone care sunt eligibile pentru acordarea de ajutoare regionale, dar în sectoare în care ajutoarele regionale sunt interzise. Plafoanele ajutoarelor regionale ar trebui să se aplice numai dacă atât regiunea în care se realizează investiția, cât și sectorul din care face parte beneficiarul sunt eligibile pentru acordarea de ajutoare regionale. Normele care impun notificarea ajutoarelor individuale de valoare mare, care depășesc anumite praguri, ar trebui clarificate în consecință.

(3)

Experiența a arătat că este de dorit să existe un sistem unificat și simplificat de raportare pentru rapoartele anuale adoptate în temeiul articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolul 93 din Tratatul CE (6). Prin urmare, dispozițiile de raportare specifice din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 70/2001 ar trebui aplicate numai până la adoptarea unui sistem general de raportare.

(4)

Este necesar să se adopte dispoziții pentru evaluarea compatibilității cu piața comună a oricărui ajutor pentru întreprinderile mici și mijlocii acordat fără autorizarea prealabilă a Comisiei înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001.

(5)

Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare pot contribui la creșterea economică, crescând competitivitatea și impulsionând ocuparea forței de muncă. Ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare pentru IMM-uri sunt extrem de importante, deoarece unul dintre dezavantajele structurale ale IMM-urilor constă în dificultățile cu care acestea se pot confrunta pentru dobândirea accesului la noile evoluții ale tehnologiei și la transferul de tehnologie. În același timp, Comisia și-a exprimat în Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare (7) opinia că se poate presupune că ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare vor reprezenta un stimulent pentru implicarea IMM-urilor în mai mare măsură în cercetare și dezvoltare, deoarece IMM-urile cheltuiesc, în general, doar un procent mic din cifra lor de afaceri pentru activități de cercetare și dezvoltare. De aceea, Comisia a decis, pe baza experienței dobândite în urma aplicării Liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare în cazul IMM-urilor, că este justificată exceptarea acestor ajutoare de la obligația de notificare prealabilă, având în vedere că astfel de ajutoare au un potențial limitat de a produce efecte negative asupra concurenței. Aceste considerații sunt valabile și în privința ajutoarelor acordate pentru studii de fezabilitate și pentru acoperirea costurilor de brevetare, precum și în privința ajutoarelor individuale care nu depășesc anumite plafoane.

(6)

Prin urmare, sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001 ar trebui extinsă pentru a include ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare acordate IMM-urilor dintr-un număr de sectoare cât mai mare.

(7)

Anumite definiții din Regulamentul (CE) nr. 70/2001 ar trebui modificate pentru a lua în considerare particularitățile ajutoarelor de stat pentru cercetare și dezvoltare și ar trebui adăugate alte definiții. Ar trebui adăugate în special definițiile etapelor de cercetare și dezvoltare prevăzute în anexa I la Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare. Lista costurilor eligibile ar trebui să corespundă listei din anexa II la liniile directoare, fiind necesare anumite clarificări pentru a reflecta faptul că regulamentele sunt direct aplicabile în statele membre. Beneficiarii nu ar trebui să poată beneficia de dubla subvenționare a unor rezultate identice de cercetare.

(8)

Orientările conținute în Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare în ceea ce privește includerea anumitor măsuri în definiția ajutoarelor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) din Tratat sunt în continuare relevante în sensul prezentului regulament.

(9)

Pentru a încuraja diseminarea rezultatelor cercetării, IMM-urile pot primi ajutoare pentru costurile de obținere și validare a brevetelor și a altor drepturi de proprietate industrială rezultate din activități de cercetare și dezvoltare. Exceptarea acestor ajutoare nu ar trebui supusă condiției ca activitatea care a dus la dobândirea dreptului în cauză să fi beneficiat de asemenea de ajutor. Este suficient ca activitatea respectivă să fi îndeplinit condițiile pentru acordarea ajutorului pentru cercetare și dezvoltare.

(10)

Nu toate ajutoarele pentru cercetare și dezvoltare pentru IMM-uri pot fi scutite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 70/2001. Plafonul prevăzut în Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare aplicabil notificărilor individuale ar trebui să se aplice, de asemenea, ajutoarelor individuale care pot fi exceptate în conformitate cu regulamentul menționat anterior. Pentru proiectele Eureka care intră sub incidența Declarației Conferinței Ministeriale de la Hanovra din 6 noiembrie 1985 și care sunt considerate proiecte de interes european comun ar trebui să se aplice în continuare norme speciale.

(11)

Regulamentul (CE) nr. 70/2001 nu ar trebui să excepteze ajutoarele acordate sub formă de avansuri care, exprimate ca procent din costurile eligibile, depășesc intensitatea ajutorului prevăzută în regulamentul menționat anterior și sunt rambursabile numai în eventualitatea obținerii unui succes în activitățile de cercetare conform prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare, deoarece Comisia evaluează ajutoarele rambursabile de la caz la caz, având în vedere condițiile de rambursare propuse.

(12)

Regulamentul (CE) nr. 70/2001, modificat de prezentul regulament, se aplică numai ajutoarelor de stat pentru cercetare și dezvoltare acordat întreprinderilor mici și mijlocii. Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare va fi folosit în continuare pentru evaluarea tuturor ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare notificate Comisiei.

(13)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 70/2001 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 70/2001 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 alineatul (2) se modifică după cum urmează:

(a)

litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

în ceea ce privește articolele 4 și 5, activităților legate de producția, prelucrarea sau comercializarea produselor menționate în anexa I la Tratat;”

(b)

se adaugă litera (d), după cum urmează:

„(d)

ajutoarelor care intră în sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1407/2002 al Consiliului (8).

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (e) se adaugă următorul paragraf:

„În cazul ajutorului pentru cercetare și dezvoltare (C&D), cuantumul brut al ajutorului pentru proiectele de cercetare și dezvoltare desfășurate în colaborare de unități publice de cercetare și întreprinderi se calculează pe baza ajutorului combinat acordat ca sprijin guvernamental direct pentru un anumit proiect de cercetare și, în cazurile în care acestea reprezintă un ajutor, a contribuțiilor la proiect ale unităților publice non-profit de învățământ superior sau de cercetare.”;

(b)

se adaugă literele (h), (i) și (j), după cum urmează:

„(h)

«cercetare fundamentală» înseamnă o activitate destinată extinderii cunoștințelor științifice și tehnice, care nu are obiective industriale sau comerciale;

(i)

«cercetare industrială» înseamnă cercetare sau investigații critice planificate destinate dobândirii de noi cunoștințe, cu obiectivul ca astfel de cunoștințe să poată fi folosite la dezvoltarea de noi produse, procese sau servicii sau să conducă la îmbunătățiri considerabile ale unor produse, procese sau servicii existente;

(j)

«dezvoltare precompetitivă» înseamnă structurarea rezultatelor cercetării industriale într-un plan, aranjament sau concepție de produse, procese sau servicii noi, modificate sau îmbunătățite, indiferent dacă acestea sunt destinate vânzării sau utilizării, inclusiv crearea de prototipuri inițiale care nu au o utilizare comercială. Aici pot fi incluse și formularea conceptuală și proiectarea altor produse, procese sau servicii și proiectele demonstrative inițiale sau proiectele pilot, cu condiția ca astfel de proiecte să nu poată fi convertite în sau folosite pentru aplicații industriale sau utilizări comerciale. Acest concept nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producție, proceselor de producție, serviciilor existente și altor operațiuni în desfășurare, chiar dacă astfel de modificări constituie îmbunătățiri.”

3.

La articolul 4, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Dacă investițiile se efectuează în zone sau în sectoare care nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutorului regional în temeiul articolului 87 alineatul (3) literele (a) și (c) din Tratat în momentul acordării ajutorului, cuantumul brut al ajutorului nu depășește:

(a)

15 % în cazul întreprinderilor mici;

(b)

7,5 % în cazul întreprinderilor mijlocii.

(3)   Dacă investițiile se efectuează în zone sau în sectoare care îndeplinesc condițiile pentru acordarea ajutorului regional în momentul acordării ajutorului, cuantumul ajutorului nu depășește plafonul ajutorului regional pentru investiții stabilit în harta aprobată de Comisie pentru fiecare stat membru cu mai mult de:

(a)

10 puncte procentuale brute pentru zonele care intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (c), cu condiția ca intensitatea netă totală a ajutorului să nu depășească 30 % sau

(b)

15 puncte procentuale brute pentru zonele care intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (a), cu condiția ca intensitatea netă totală a ajutorului să nu depășească 75 %.

Plafoanele mai ridicate pentru ajutorul regional se aplică numai dacă ajutorul este acordat cu condiția ca investiția să fie menținută în regiunea beneficiară timp de cel puțin cinci ani și ca beneficiarul să contribuie la finanțarea acesteia cu cel puțin 25 %.”;

4.

Se inserează articolele 5a, 5b și 5c, după cum urmează:

„Articolul 5a

Ajutorul pentru cercetare și dezvoltare

(1)   Ajutorul pentru cercetare și dezvoltare este compatibil cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat și este scutit de la obligația de notificare din articolul 88 alineatul (3) din Tratat, dacă îndeplinește condițiile prevăzute în alineatele (2) – (5).

(2)   Proiectul care beneficiază de ajutor trebuie să se conformeze perfect etapelor de cercetare și dezvoltare prevăzute în articolul 2 literele (h), (i) și (j).

(3)   Intensitatea brută a ajutorului, calculată pe baza costurilor eligibile ale proiectului, nu depășește:

(a)

100 % pentru cercetare fundamentală;

(b)

60 % pentru cercetare industrială;

(c)

35 % pentru dezvoltare precompetitivă.

Dacă un proiect cuprinde diferite etape de cercetare și dezvoltare, intensitatea permisă a ajutorului se stabilește pe baza mediei ponderate a intensităților respective permise, calculate pe baza costurilor eligibile în cauză.

În cazul proiectelor de colaborare, cuantumul maxim al ajutorului pentru fiecare beneficiar nu depășește intensitatea permisă a ajutorului calculată pe baza costurilor eligibile suportate de beneficiarul în cauză.

(4)   Plafoanele prevăzute în alineatul (3) pot fi majorate după cum urmează, până la o intensitate brută maximă a ajutorului de 75 % pentru cercetarea industrială și de 50 % pentru dezvoltarea precompetitivă:

(a)

dacă proiectul se desfășoară într-o zonă care, în momentul acordării ajutorului, îndeplinește condițiile pentru acordarea ajutorului regional, intensitatea maximă a ajutorului poate fi majorată cu 10 puncte procentuale brute pentru zonele care intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (a) din Tratat și cu cinci puncte procentuale brute pentru zonele care intră sub incidența articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat;

(b)

dacă proiectul are ca obiectiv întreprinderea unor cercetări cu potențiale aplicații multisectoriale și se concentrează asupra unei abordări multidisciplinare conforme cu obiectivele, sarcinile și țintele tehnice ale unui anumit proiect sau program întreprins în conformitate cu cel de-al șaselea Program-cadru pentru cercetare și dezvoltare, instituit prin Decizia nr. 1513/2002/CE (9) a Parlamentului European și a Consiliului, sau cu orice alt program-cadru pentru cercetare și dezvoltare sau Eureka ulterior, intensitatea maximă a ajutorului poate fi majorată cu 15 puncte procentuale brute;

(c)

intensitatea maximă a ajutorului poate fi majorată cu 10 puncte procentuale dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

(i)

proiectul implică cooperarea transfrontalieră efectivă a cel puțin doi parteneri independenți din două state membre, în special în contextul coordonării politicilor naționale de cercetare și dezvoltare; nici o societate din statul membru care acordă ajutorul nu poate suporta singură peste 70 % din costurile eligibile sau

(ii)

proiectul implică cooperarea efectivă dintre o societate și un organism public de cercetare, în special în contextul coordonării politicilor naționale de cercetare și dezvoltare, dacă organismul public de cercetare suportă cel puțin 10 % din costurile eligibile ale proiectului și are dreptul de a publica rezultatele în măsura în care acestea provin din cercetarea realizată de organismul respectiv sau

(iii)

rezultatele proiectului se diseminează pe scară largă, prin intermediul unor conferințe tehnice și științifice, sau se publică în reviste științifice și tehnice de specialitate.

În sensul punctelor (i) și (ii), subcontractarea nu este considerată cooperare efectivă.

(5)   Costurile eligibile în sensul prezentului articol sunt următoarele:

(a)

costuri cu personalul (cercetători, tehnicieni și alți membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajați în proiectul de cercetare);

(b)

costul instrumentelor și al echipamentelor în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare. Dacă astfel de instrumente și echipamente nu se folosesc pe întreaga lor durată de viață în proiectul de cercetare, sunt considerate eligibile numai costurile de amortizare de pe durata proiectului, calculate în conformitate cu bunele practici contabile;

(c)

costurile pentru clădiri și terenuri, în măsura și pe durata utilizării acestora în cadrul proiectului de cercetare. În cazul clădirilor, se consideră eligibile numai costurile de amortizare de pe durata proiectului, calculate în conformitate cu bunele practici contabile. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;

(d)

costul consultanței și al serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare, inclusiv cercetări, cunoștințe tehnice și brevete cumpărate sau pentru care se achiziționează o licență din surse exterioare, la prețul pieței, dacă tranzacțiile respective au fost realizate într-o manieră independentă și fără nici un element de coluziune. Aceste costuri sunt eligibile numai până la 70 % din costurile totale eligibile ale proiectului;

(e)

cheltuielile generale suplimentare suportate direct ca rezultat al proiectului de cercetare;

(f)

alte cheltuieli de funcționare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor și ale altor produse similare suportate direct ca rezultat al activității de cercetare.

Articolul 5b

Ajutorul pentru studiile de fezabilitate tehnică

Ajutorul pentru studiile de fezabilitate tehnică pentru pregătirea activităților de cercetare industrială sau a activităților de dezvoltare preconcurențială este compatibil cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat și este scutit de la obligația de notificare din articolul 88 alineatul (3) din Tratat, cu condiția ca intensitatea brută a ajutorului, calculată pe baza costurilor studiului, să nu depășească 75 %.

Articolul 5c

Ajutorul pentru costurile de brevetare

(1)   Ajutorul pentru costurile asociate obținerii și validării brevetelor și a altor drepturi de proprietate industrială este compatibil cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat și este scutit de la obligația de notificare din articolul 88 alineatul (3) din Tratat până la concurența valorii ajutorului pentru cercetare și dezvoltare de care ar fi putut beneficia activitățile de cercetare care au condus la nașterea dreptului de proprietate industrială în cauză.

(2)   Costurile eligibile în sensul alineatului (1) sunt următoarele:

(a)

toate costurile anterioare acordării dreptului în prima jurisdicție, inclusiv costurile legate de pregătirea, depunerea și urmărirea cererii, precum și costurile suportate pentru reînnoirea cererii înainte de acordarea dreptului;

(b)

costurile pentru traducere și alte costuri suportate pentru obținerea sau validarea dreptului în alte jurisdicții;

(c)

costurile suportate pentru apărarea valabilității dreptului pe parcursul urmăririi oficiale a cererii și a eventualelor proceduri de opoziție, chiar dacă astfel de costuri intervin după recunoașterea dreptului.

5.

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Ajutoare individuale de valoare mare

(1)   În ceea ce privește ajutoarele care intră sub incidența articolelor 4 și 5, prezentul regulament nu scutește ajutoarele individuale dacă este atins unul dintre următoarele praguri:

(a)

costurile totale eligibile ale întregului proiect sunt de cel puțin 25 000 000 EUR și

(i)

în zonele sau în sectoarele care nu sunt eligibile pentru ajutoare regionale, intensitatea brută a ajutorului este de cel puțin 50 % din plafoanele prevăzute în articolul 4 alineatul (2);

(ii)

în zonele sau în sectoarele care sunt eligibile pentru ajutoare regionale, intensitatea netă a ajutorului este de cel puțin 50 % din plafonul net al ajutorului fixat în harta ajutoarelor regionale pentru zona în cauză; sau

(b)

cuantumul total brut al ajutorului este de cel puțin 15 000 000 EUR.

(2)   În ceea ce privește ajutoarele care intră sub incidența articolelor 5a, 5b și 5c, prezentul regulament nu scutește ajutoarele individuale dacă se atinge unul dintre următoarele praguri:

(a)

costurile eligibile totale ale întregului proiect suportate de toate societățile participante la proiect sunt de cel puțin 25 000 000 EUR și

(b)

s-a propus acordarea unui ajutor al cărui echivalent-subvenție brut este de cel puțin 5 000 000 EUR uneia sau mai multor întreprinderi individuale.

În ceea ce privește ajutoarele acordate pentru un proiect Eureka, pragurile din primul paragraf se înlocuiesc cu următoarele:

(a)

costurile eligibile totale ale proiectului Eureka suportate de toate societățile participante la proiect sunt de cel puțin 40 000 000 EUR și

(b)

s-a propus acordarea unui ajutor al cărui echivalent-subvenție brut este de cel puțin 10 000 000 EUR uneia sau mai multor întreprinderi individuale.”

6.

Se inserează articolul 6a după cum urmează:

„Articolul 6a

Ajutoare care fac obiectul unei notificări prealabile adresate Comisiei

(1)   Prezentul regulament nu scutește nici un ajutor, indiferent dacă este acordat individual sau în cadrul unui sistem de ajutoare, sub forma unui avans sau a mai multor avansuri rambursabile numai în eventualitatea finalizării cu succes a activităților de cercetare, dacă valoarea totală a avansurilor exprimată ca procent din costurile eligibile depășește intensitățile prevăzute în articolele 5a, 5b sau 5c sau limita prevăzută în articolul 6 alineatul (2).

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere nici unei obligații a statelor membre de a notifica acordarea de ajutoare individuale în cadrul altor instrumente de ajutoare de stat, în special obligației de a notifica sau de a informa Comisia cu privire la ajutoarele pentru întreprinderi care beneficiază de ajutoare de restructurare în sensul liniilor directoare comunitare privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea firmelor aflate în dificultate (10) și obligației de a notifica ajutoarele regionale pentru proiecte mari de investiții conform Liniilor directoare multisectoriale aplicabile.

7.

La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Plafoanele pentru ajutor prevăzute în articolele 4 – 6 se aplică indiferent dacă sprijinul pentru proiectul care beneficiază de ajutor este finanțat integral din resurse de stat sau dacă este parțial finanțat din resurse comunitare.”

8.

La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Statele membre redactează un raport anual privind aplicarea prezentului regulament în conformitate cu dispozițiile de aplicare privind forma și conținutul rapoartelor anuale adoptate în temeiul articolului 27 din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 (11) al Consiliului.

Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor menționate anterior, statele membre redactează un raport anual privind aplicarea prezentului regulament pentru întreaga durată a fiecărui an sau pentru perioada din fiecare an calendaristic în care se aplică prezentul regulament, în forma prevăzută în anexa III, precum și în format electronic. Statele membre prezintă Comisiei aceste rapoarte în termen de cel mult trei luni de la expirarea perioadei la care se referă rapoartele.

9.

Se inserează articolul 9a după cum urmează:

„Articolul 9a

Dispoziții tranzitorii

(1)   Notificările ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare în curs la 19 martie 2004 se evaluează în continuare conform Liniilor directoare privind ajutoarele de stat pentru cercetare și dezvoltare, în timp ce toate celelalte notificări în curs se evaluează în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament.

(2)   Sistemele de ajutoare aplicate înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament și ajutoarele acordate în cadrul unor astfel de sisteme, în absența unei autorizații din partea Comisiei și cu încălcarea cerinței de notificare din articolul 88 alineatul (3) din Tratat sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratat și sunt scutite dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în articolul 3 alineatul (2) litera (a) și articolul 3 alineatul (3) din prezentul regulament.

Ajutoarele individuale acordate în afara unui sistem înainte de data intrării în vigoare a prezentului regulament, în absența unei autorizații din partea Comisiei și cu încălcarea cerinței de notificare din articolul 88 alineatul (3) din Tratat, sunt compatibile cu piața comună în sensul articolului 87 alineatul (3) din Tratat și sunt scutite dacă îndeplinesc toate condițiile din prezentul regulament, cu excepția cerinței din articolul 3 alineatul (1) privind trimiterea expresă la prezentul regulament.

Orice ajutor care nu îndeplinește aceste condiții este evaluat de Comisie conform cadrelor, liniilor directoare, comunicărilor și avizelor relevante.”

10.

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 punctul 10 se aplică de la 1 ianuarie 2005.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2004.

Pentru Comisie

Mario MONTI

Membru al Comisiei


(1)  JO L 142, 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 190, 12.8.2003, p. 3.

(3)  JO L 10, 13.1.2001, p. 33.

(4)  JO L 107, 30.4.1996, p. 4.

(5)  JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

(6)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1. Regulament modificat de Actul de aderare din 2003.

(7)  JO C 45, 17.2.1996, p. 5.

(8)  JO L 205, 2.8.2002, p. 1.”;

(9)  JO L 232, 29.8.2002, p. 1.”;

(10)  JO C 288, 9.10.1999, p. 2.”

(11)  JO L 83, 27.3.1999, p. 1.”


ANEXĂ

„ANEXA I

Definiția întreprinderilor mici și mijlocii

(Extras din Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea întreprinderilor mici și mijlocii, JO L 124, 20.5.2003, p. 36)

DEFINIȚIA MICROÎNTREPRINDERILOR, A ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ADOPTATĂ DE COMISIE

Articolul 1

Întreprindere

Este întreprindere orice entitate implicată într-o activitate economică, indiferent de forma legală a acesteia. Aici sunt incluse, în special, persoanele care exercită activități independente și asociațiile familiale implicate în activități de artizanat și în alte activități, și parteneriatele sau asociațiile implicate în mod regulat într-o activitate economică.

Articolul 2

Numărul de angajați și plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi

(1)   Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 milioane EUR și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43 milioane EUR.

(2)   În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca fiind o întreprindere care are sub 50 de angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășesc 10 milioane EUR.

(3)   În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca fiind o întreprindere care are sub 10 angajați și a cărei cifră de afaceri anuală și/sau al cărei total al bilanțului anual nu depășește 2 milioane EUR.

Articolul 3

Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajați și a plafoanelor financiare

(1)   «Întreprindere autonomă» este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere parteneră în sensul alineatului (2) sau ca întreprindere afiliată în sensul alineatului (3).

(2)   «Întreprinderi partenere» sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi afiliate în sensul alineatului (3) și între care există următoarea relație: o întreprindere (întreprinderea din amonte) deține, individual sau împreună cu una sau mai multe întreprinderi afiliate în sensul alineatului (3), 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale altei întreprinderi (întreprindere din aval).

Totuși, o întreprindere poate fi clasificată ca autonomă și, deci, ca neavând întreprinderi partenere, chiar dacă pragul de 25 % în cauză este atins și depășit de următorii investitori, cu condiția ca investitorii respectivi să nu fie afiliați, în sensul alineatului (3), nici individual, nici împreună la întreprinderea în cauză:

(a)

societăți publice de investiții, societăți cu capital de risc, persoane sau grupuri de persoane care desfășoară în mod regulat activități de investiții în capital de risc și care investesc capital propriu în întreprinderi necotate la bursă (business angels), cu condiția ca investiția totală a investitorilor în cauză în aceeași întreprindere să nu depășească 1 250 000 EUR;

(b)

universități sau centre de cercetare non-profit;

(c)

investitori instituționali, inclusiv fonduri de dezvoltare regională;

(d)

autorități locale autonome cu un buget anual de sub 10 milioane EUR și o populație de sub 5 000 de locuitori.

(3)   «Întreprinderi afiliate» sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relații:

(a)

o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților altei întreprinderi;

(b)

o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor din organele administrative, de conducere sau de supraveghere ale altei întreprinderi;

(c)

o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(d)

o întreprindere, care este acționar sau asociat al altei întreprinderi, controlează singură, în temeiul unui contract cu ceilalți acționari sau asociați ai întreprinderii în cauză, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor și ale asociaților întreprinderii în cauză;

Se consideră că nu există influență dominantă în cazul în care investitorii menționați în alineatul (2) al doilea paragraf nu se implică, direct sau indirect, în conducerea întreprinderii în cauză, fără a aduce atingere drepturilor lor de acționari.

Întreprinderile între care există oricare dintre relațiile descrise în primul paragraf prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi sau al oricăruia dintre investitorii menționați în alineatul (2), sunt, de asemenea, considerate ca fiind afiliate.

Întreprinderile între care există oricare dintre aceste relații prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează solidar sunt, de asemenea, considerate întreprinderi afiliate dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață sau pe piețe adiacente.

«Piață adiacentă» este o piață de produse sau servicii situată imediat în amonte sau în aval de piața relevantă.

(4)   Cu excepția cazurilor prevăzute în alineatul (2) al doilea paragraf, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau indirect, solidar sau individual, de unul sau de mai multe organisme publice.

(5)   Întreprinderile pot face o declarație privind statutul de întreprindere autonomă, întreprindere parteneră sau întreprindere afiliată, incluzând date privind plafoanele prevăzute în articolul 2. Declarația poate fi făcută chiar și în cazurile în care dispersia capitalului nu permite să se determine cu exactitate de către cine este deținut; în astfel de cazuri întreprinderea putând face o declarație de bunăcredință că poate presupune în mod legitim că nu este deținută în proporție de 25 % sau mai mult de o întreprindere sau solidar de mai multe întreprinderi afiliate între ele. Aceste declarații nu aduc atingere controalelor și verificărilor prevăzute de reglementările naționale sau comunitare.

Articolul 4

Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați, a plafoanelor financiare și perioada de referință

(1)   Datele folosite pentru calcularea numărului de angajați și a plafoanelor financiare sunt datele aferente ultimului exercițiu financiar aprobat și se calculează anual. Acestea sunt luate în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri se calculează fără a include taxa pe valoarea adăugată (TVA) și alte impozite indirecte.

(2)   Dacă, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depășit sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajați sau plafoanele financiare prevăzute în articolul 2, întreprinderea în cauză nu pierde sau nu dobândește statutul de întreprindere mică sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excepția cazului în care plafoanele respective sunt depășite pe parcursul a două exerciții financiare consecutive.

(3)   În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror conturi nu au fost încă aprobate, datele folosite trebuie deduse din estimarea realizată de bunăcredință de către acestea pe parcursul exercițiului financiar.

Articolul 5

Numărul de angajați

Numărul de angajați corespunde numărului de unități anuale de muncă (UAM), adică numărului de persoane care au muncit cu normă întreagă în întreprinderea în cauză sau pentru aceasta pe parcursul întregului an de referință în schimbul unei remunerații. Munca persoanelor care nu au muncit pe parcursul întregului an, a celor care au lucrat cu normă redusă, indiferent de perioada pe parcursul căreia au muncit, și munca lucrătorilor sezonieri sunt luate în considerare ca fracțiuni de UAM. Personalul este format din:

(a)

angajați;

(b)

persoane care lucrează pentru întreprindere și îi sunt subordonate și care sunt considerate angajate în conformitate cu legislația națională;

(c)

directori-proprietari;

(d)

parteneri care desfășoară o activitate în mod regulat în cadrul întreprinderii și care beneficiază de avantaje financiare din partea întreprinderii.

Stagiarii sau studenții implicați în activități de formare profesională pe baza unui contract de stagiatură sau de formare profesională nu fac parte din personal. Durata concediilor de maternitate sau parentale nu se ia în considerare.

Articolul 6

Stabilirea datelor unei întreprinderi

(1)   În cazul întreprinderilor autonome, datele, inclusiv numărul de angajați, se determină exclusiv pe baza conturilor întreprinderii respective.

(2)   Datele, inclusiv numărul de angajați, privind întreprinderile care au întreprinderi partenere sau întreprinderi afiliate, se determină pe baza conturilor și a celorlalte date ale întreprinderii sau, dacă există, pe baza conturilor consolidate ale întreprinderii sau pe baza conturilor consolidate în care întreprinderea este inclusă prin consolidare.

La datele prevăzute în alineatul (1) se adaugă datele oricărei întreprinderi partenere ale întreprinderii în cauză situată imediat în aval sau în amonte de aceasta. Agregarea se face proporțional cu participarea procentuală la capital sau la drepturile de vot (respectiv cel mai mare dintre aceste două procente). În cazul participărilor încrucișate, se aplică procentul mai mare.

La datele menționate în alineatele (1) și (2) se adaugă, în proporție de 100 %, datele oricărei întreprinderi care este afiliată direct sau indirect la întreprinderea în cauză, cu excepția cazurilor în care datele în cauză au fost deja incluse prin consolidare în conturi.

(3)   În sensul aplicării alineatului (2), datele întreprinderilor partenere ale întreprinderii în cauză se deduc din conturile acestora și din celelalte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, în proporție de 100 %, datele întreprinderilor afiliate la aceste întreprinderi partenere, cu excepția cazurilor în care datele privind conturile acestora au fost deja incluse prin consolidare.

În sensul aplicării aceluiași alineat (2), datele întreprinderilor care sunt afiliate la întreprinderea în cauză se deduc din conturile acestora și din celelalte date ale acestora, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă, proporțional, datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii afiliate respective, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, cu excepția cazurilor în care acestea au fost deja incluse în conturile consolidate în procent cel puțin proporțional cu procentul stabilit în conformitate cu alineatul (2) al doilea paragraf.

(4)   Dacă în conturile consolidate nu figurează date privind personalul unei întreprinderi, numărul de angajați se calculează prin agregarea proporțională a datelor de la întreprinderile partenere ale acesteia și prin adunarea datelor privind întreprinderile la care este afiliată întreprinderea în cauză.”