03/Volumul 53

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

20


32004R0141


L 024/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 141/2004 AL COMISIEI

din 28 ianuarie 2004

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului în ceea ce privește măsurile tranzitorii de dezvoltare rurală care se aplică Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Tratatul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în special articolul 41 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Capitolul IXa din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală și de modificare și abrogare a unor regulamente (1), cuprins în Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, definește, în general, condițiile în care se acordă un ajutor suplimentar temporar pentru măsurile tranzitorii de dezvoltare rurală luate în noile state membre. Este necesar să se adopte normele de aplicare pentru a completa aceste condiții și a adapta anumite reguli prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 445/2002 al Comisiei din 26 februarie 2002 de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 al Consiliului privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA) pentru dezvoltare rurală (2).

(2)

Este necesar ca aceste norme de aplicare să respecte principiul de subsidiaritate și de proporționalitate și să se limiteze, în consecință, la ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivele urmărite.

(3)

Trebuie să se precizeze anumite condiții de eligibilitate pentru anumite măsuri tranzitorii și să se stabilească plafoanele ajutorului pentru măsurile specifice care se aplică Maltei.

(4)

Pentru a facilita realizarea de planuri de dezvoltare rurală care să cuprindă aceste măsuri, precum și examinarea și aprobarea acestora de către Comisie, este necesar să se stabilească reguli comune în ceea ce privește structura și conținutul acestora pe baza dispozițiilor prevăzute în special la articolul 43 din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru structuri agricole și dezvoltare rurală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DOMENIUL DE APLICARE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare privind:

(a)

măsurile specifice de dezvoltare rurală, prevăzute în capitolul IXa din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 și care se aplică Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei (denumite în continuare „noile state membre”);

(b)

programarea și evaluarea tuturor măsurilor de dezvoltare rurală pentru noile state membre.

CAPITOLUL II

MĂSURI SPECIFICE CARE SE APLICĂ NOILOR STATE MEMBRE

Articolul 2

Ajutorul acordat exploatațiilor de semisubzistență supuse restructurării

Planul de dezvoltare agricolă, prevăzut la articolul 33b alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, trebuie să fie suficient de detaliat pentru a putea veni și în sprijinul unei cereri de ajutor pentru investiția în exploatația agricolă.

Articolul 3

Asistența tehnică

Prin derogare de la articolul 39 din Regulamentul (CE) nr. 445/2002, regula nr. 11 care figurează în anexa la Regulamentul (CE) nr. 1685/2000 al Comisiei (3) se aplică măsurii stabilite la articolul 33e din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

Articolul 4

Completări la plățile directe

Condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului în conformitate cu măsura prevăzută la articolul 33h din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sunt stabilite în Decizia Comisiei care autorizează plata directă națională complementară.

CAPITOLUL III

AJUTORUL SUPLIMENTAR CARE SE APLICĂ MALTEI

Articolul 5

Completări la ajutoarele de stat pentru Malta

Condițiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului în conformitate cu măsura prevăzută la articolul 33j din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 sunt definite în cadrul Programului special al politicii de piață pentru agricultura malteză (SMPPMA).prevăzut în anexa XI capitolul 4 secțiunea A punctul 1 din Actul de aderare.

CAPITOLUL IV

DEROGĂRI CARE SE APLICĂ ANUMITOR STATE MEMBRE

Articolul 6

Agromediu

Suma anuală maximă la hectar pentru întreținerea și păstrarea gardurilor pentru delimitarea parcelelor în Malta, prevăzută la articolul 33m alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999, este indicată în anexa I litera A.

Articolul 7

Grupuri de producători din Malta

(1)   Doar grupurile de producători care reunesc un procent minim de producători din sector și care reprezintă un procent minim din producția sectorului pot beneficia de ajutorul minim prevăzut la articolul 33d alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(2)   Valoarea minimă a acestui ajutor, calculată în funcție de costurile minime necesare pentru constituirea unui mic grup de producători, este indicată în anexa I litera B.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE

Articolul 8

Evaluare

Evaluarea intermediară, prevăzută la articolele 56 și 57 din Regulamentul (CE) nr. 445/2002, nu se aplică noilor state membre în timpul perioadei de programare 2004–2006.

Articolul 9

Programare

(1)   În sensul aplicării punctului 8 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 445/2002, noile state membre utilizează tabelul de programare anuală și tabelul financiar general indicativ care figurează în anexa II la prezentul regulament.

(2)   În completarea informațiilor prevăzute la punctul 9 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 445/2002, planurile de dezvoltare rurală prevăzute în titlul III capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 conțin informațiile cuprinse în anexa III la prezentul regulament.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 mai 2004 sub rezerva intrării în vigoare a Tratatului de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2004.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 160, 26.6.1999, p. 80. Regulament modificat ultima dată de Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei.

(2)  JO L 74, 15.3.2002, p. 1. Regulament modificat de Regulamentul (CE) nr. 963/2003 (JO L 138, 5.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 193, 29.7.2000, p. 39.


ANEXA I

Tabele cuprinzând sumele pentru măsurile specifice Maltei

A.   Suma maximă menționată la articolul 6:

Obiect

EUR

 

Plata plafon pentru păstrarea și întreținerea gardurilor

2 000

La hectar

B.   Suma menționată la articolul 7 a doua liniuță:

Obiect

EUR

 

Ajutor pentru crearea unui grup de producători

63 000

Primul an

63 000

Al doilea an

63 000

Al treilea an

60 000

Al patrulea an

50 000

Al cincilea an


ANEXA II

Image

Image


ANEXA III

Informații privind măsurile și derogările specifice prevăzute în capitolul IXa din

Regulamentul (CE) nr. 1257/1999 care trebuie să figureze în planul de dezvoltare rurală

1.   Măsuri care se aplică tuturor noilor state membre

I.   Asistența acordată exploatațiilor de semisubzistență supuse restructurării

A.   Caracteristici principale:

definiția exploatațiilor de semisubzistență luând în considerare dimensiunea minimă și/sau maximă a exploatației, partea de producție comercializată și/sau nivelul venitului realizat de exploatația eligibilă,

definiția viabilității economice;

B.   Alte elemente:

conținutul planului de dezvoltare agricolă.

II.   Grupuri de producători

A.   Caracteristici principale:

doar pentru Malta, indicarea sectorului sau a sectoarelor care beneficiază de derogare cu justificarea referitoare la producția totală extrem de slabă, precum și condițiile de eligibilitate pentru a beneficia de derogare: procentul minim al producției grupului în raport cu producția totală a sectorului, procentul minim al producătorilor din sectorul membru al grupului,

doar pentru Malta, justificarea și calculul sumelor anuale;

B.   Alte elemente:

descrierea procedurii pentru recunoașterea oficială a grupurilor, inclusiv criteriile de selectare,

sectoarele interesate.

III.   Asistența tehnică

A.   Caracteristici principale:

nici una;

B.   Alte elemente:

descrierea beneficiarilor.

IV.   Măsuri de tipul Leader+

Achiziționarea de competențe [articolul 33f alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999]

A.   Caracteristici principale:

procedura și calendarul de selectare a contractanților însărcinați cu realizarea acțiunilor;

B.   Alte elemente:

nici unul.

Strategii de dezvoltare rurală teritorială integrată cu caracter pilot [articolul 33f alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999]

A.   Caracteristici principale:

procedura și calendarul de selectare a grupurilor de acțiune locală, beneficiare ale măsurii, inclusiv criteriile de selectare și numărul maxim prevăzut de beneficiari,

criteriile pentru demonstrarea capacității administrative și a experienței în abordări de tipul „dezvoltare rurală locală” la nivelul regiunilor;

B.   Alte elemente:

nici unul.

V.   Suplimentări la plățile directe

A.   Caracteristici principale:

contribuția comunitară pe an de programare;

B.   Alte elemente:

desemnarea organismului plătitor.

2.   Măsuri care se aplică Maltei

I.   Completări la ajutoarele de stat

A.   Caracteristici principale:

nici una;

B.   Alte elemente:

desemnarea organismului plătitor.

3.   Derogări care se aplică tuturor noilor state membre

I.   Ameliorarea prelucrării și comercializarea produselor agricole

A.   Caracteristici principale:

nici una;

B.   Alte elemente:

lista întreprinderilor care beneficiază de o perioadă de tranziție menționată la articolul 33l alineatul (3).

4.   Derogare care se aplică Estoniei

I.   Împădurirea terenurilor agricole

A.   Caracteristici principale:

nici una;

B.   Alte elemente:

descrierea controlului de utilizare a terenurilor în cursul ultimilor cinci ani care preced împădurirea.

5.   Derogare care se aplică Maltei

I.   Agromediu

A.   Caracteristici principale:

justificarea și calculul plafoanelor anuale pentru întreținerea și păstrarea gardurilor pentru delimitarea parcelelor;

B.   Alte elemente:

nici unul.