13/Volumul 43

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

197


32004R0048


L 007/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 48/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 decembrie 2003

privind elaborarea statisticilor comunitare anuale privind industria siderurgică în anii de referință 2003-2009

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Statisticile privind industria siderurgică s-au bazat pe dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) care a expirat la 23 iulie 2002.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1840/2002 (4) al Parlamentului European și al Consiliului din 30 septembrie 2002 a fost adoptat pentru a asegura, după expirarea Tratatului CECO, prelungirea sistemului de statistică al CECO pentru oțel până la 31 decembrie 2002.

(3)

Este necesar să se continue colectarea de date statistice privind industria siderurgică pentru a pune în aplicare viitoarele politici comunitare pentru industria siderurgică. Nici un alt sistem statistic existent la nivel european nu poate satisface nevoia de astfel de statistici. De aceea, este necesar un nou regulament în temeiul Tratatului CE cu privire la colectarea de date statistice comunitare privind industria siderurgică.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (5) constituie cadrul de referință pentru dispozițiile prezentului regulament.

(5)

Este necesară o perioadă de tranziție din 2003 până în 2009 pentru a stabili dacă statisticile privind oțelul pot fi integrate în alte sisteme statistice.

(6)

Întreprinderile din industria siderurgică au nevoie de informații din întreaga lume privind investițiile și capacitățile pentru a putea evalua posibilele subcapacități sau supracapacități viitoare pentru anumite categorii de produse siderurgice. Statisticile comunitare privind investițiile și capacitățile contribuie la o rețea informațională globală privind capacitățile mondiale de producție de oțel, organizată sub auspiciile OCDE.

(7)

Statisticile privind consumul de energie în industria siderurgică generează nu numai informații privind utilizarea și producția de energie în sectorul industriei siderurgice, ci, indirect, și privind emisia de poluanți.

(8)

Statisticile privind disponibilitatea stocurilor de fier vechi și de deșeuri de oțel sunt necesare pentru a monitoriza modul de utilizare a acestei materii prime importante pentru producția de oțel.

(9)

Măsurile necesare de punere în aplicare a acestui regulament trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei (6).

(10)

Comitetul pentru programul statistic a fost consultat în conformitate cu articolul 3 din Decizia 89/382/CEE a Consiliului, Euratom (7),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectivul

Obiectivul prezentului regulament este de a institui un cadru comun pentru producția sistematică de statistici comunitare privind industria siderurgică pentru anii de referință 2003-2009.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, termenii „statistici comunitare” și „producție de statistici” au același sens care le este atribuit de Regulamentul (CE) nr. 322/97.

Articolul 3

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament vizează datele referitoare la industria siderurgică, acesta fiind definită ca grupul 27.1 din Nomenclatorul statistic al activităților economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1), instituit prin Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului (8).

În cazul în care valoarea adăugată la costul factorilor a întreprinderilor din industria siderurgică a unui stat membru reprezintă sub 1 % din totalul Comunității, nu este necesar să se colecteze datele privind caracteristicile specificate.

Articolul 4

Caracteristicile

Datele furnizate, care trebuie să respecte formatul prevăzut în anexă, vizează caracteristicile unităților de activitate economică în conformitate cu definiția acestora din Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (9) și vizează întreprinderile cu 50 de angajați sau mai mulți.

Articolul 5

Calendarul și periodicitatea

Anual, statele membre strâng datele prevăzute în anexă pentru prima oară pentru anul 2003, iar ulterior pentru fiecare an până în 2009.

Articolul 6

Transmiterea datelor

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) datele și metadatele privind industria siderurgică, agregate în funcție de unitățile menționate la articolul 4. Se transmit și datele confidențiale în conformitate cu dispozițiile comunitare existente privind transmiterea acestui tip de date.

(2)   Statele membre transmit datele și metadatele în format electronic. Transmiterea se realizează în conformitate cu standardul de schimb aprobat în conformitate cu procedura menționată la articolul 8 alineatul (2). Eurostat furnizează documentație detaliată privind standardele aprobate și comunică orientările privind modul de punere în aplicare a acestor standarde în conformitate cu cerințele prezentului regulament.

(3)   Statele membre transmit datele și metadatele în termen de șase luni de la sfârșitul anului de referință. Cu toate acestea, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2), Comisia poate extinde această perioadă la 12 luni pentru prima transmitere în cazul statelor membre care se confruntă cu dificultăți la punerea în aplicare a prezentului regulament.

Articolul 7

Măsurile de punere în aplicare

Se stabilesc următoarele măsuri de punere în aplicare a prezentului regulament în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8 alineatul (2):

(a)

orice modificare a listei de caracteristici, cu condiția să nu se impună o sarcină suplimentară semnificativă statelor membre;

(b)

elaborarea formatelor pentru transmitere și pentru prima perioadă de transmitere.

Articolul 8

Procedura

(1)   Comisia este sprijinită de Comitetul pentru programul statistic, instituit la articolul 1 din Decizia 89/382/CEE, Euratom.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8 din decizia menționată.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.

Articolul 9

Rapoartele

În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a acestuia.

În mod special, raportul menționat trebuie:

(a)

să evalueze beneficiile de care se bucură Comunitatea, statele membre, furnizorii și utilizatorii de informații statistice datorită statisticilor elaborate, în raport cu costul acestora;

(b)

să evalueze calitatea statisticilor produse;

(c)

să verifice sinergia cu alte activități ale Comunității;

(d)

să propună orice modificări considerate necesare pentru a îmbunătăți aplicarea prezentului regulament.

Articolul 10

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 decembrie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

P. LUNARDI


(1)  JO C 45 E, 25.2.2003, p. 154.

(2)  JO C 133, 6.6.2003, p. 88.

(3)  Avizul Parlamentului European din 13 mai 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2003.

(4)  JO L 279, 17.10.2002, p. 1.

(5)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(7)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

(8)  JO L 293, 24.10.1990, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.


ANEXĂ

DATELE CARE TREBUIE TRANSMISE LA EUROSTAT, MENȚIONATE LA ARTICOLELE 4, 5 ȘI 6

1.   Statistici anuale privind bilanțul de deșeuri de oțel și fontă

(Unități: tone)

Cod

Titlu

Bilanț de deșeuri de oțel și fontă

1010

Stocuri în prima zi a anului

1020

Rezultate din lucrări

1030

Intrări (1031 + 1032 + 1033)

1031

din surse interne

1032

din alte state membre ale Comunității

1033

din țări terțe

1040

Total disponibil (1010 + 1020 + 1030)

1050

Consum total…

1051

… din care în cuptoare electrice

1052

… din care deșeuri inoxidabile

1060

Livrări

1070

Stocuri în ultima zi a anului (1040 – 1050 – 1060)

2.   Consum de combustibil și de energie și bilanțul energiei electrice în industria siderurgică

Partea A:   Statistici anuale privind consumul de combustibil și energie, defalcate pe tip de instalație (*)

[Unități: tone sau gigajouli (GJ)]

Cod

Titlu

Observații

Consum de combustibili și energie

2010

Combustibili solizi (2011 + 2012)

tone

2011

Cocs

tone

2012

Alți combustibili solizi

tone

2020

Combustibili lichizi

tone

2030

Gaz (2031 + 2032 + 2033 + 2034)

GJ

2031

Gaz de furnal

GJ

2032

Gaz de cuptor de cocs

GJ

2033

Gaz de convertor

GJ

2034

Alte tipuri de gaz

GJ

2040

Livrări externe de gaz de furnal

GJ

2050

Livrări externe de gaz convertor

GJ

Partea B:   Statistici anuale privind bilanțul energiei electrice în industria siderurgică

(Unități: MWh)

Cod

Titlu

Bilanț al energiei electrice în industria siderurgică

3100

Resurse (3101 + 3102)

3101

Producție brută

3102

Intrări din exterior

3200

Consumată (3210 + 3220 + 3230)

3210

Consum pe instalație (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217)

3211

Instalație de sinterizare și instalație de preparare a încărcăturii

3212

Furnale și furnale electrice pentru obținerea fontei

3213

Instalații electrice de topire și turnare continuă

3214

Alte instalații de topire și turnare continuă

3215

Secții de laminare

3216

Stații generatoare de curent electric

3217

Alte instalații

3220

Livrări externe

3230

Pierderi

3.   Chestionar privind investițiile în industria siderurgică

Partea A:   Statistici anuale privind cheltuielile

(Unități: milioane EUR)

Cod

Titlu

Cheltuieli de investiții în industria siderurgică

4010

Instalații de cocsificare

4020

Instalații pentru prepararea încărcăturii

4030

Instalații pentru obținerea fontei și a aliajelor feroase (inclusiv furnalele)

4040

Instalații de topire din combinate siderurgice

4041

… dintre care electrice

4050

Turnare continuă

4060

Laminoare (4061 + 4062 + 4063 + 4064)

4061

Produse plate

4062

Bare și tije

4063

Benzi laminate la rece

4064

Instalații de acoperire

4070

Alte instalații

4100

Total general (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070)

4200

… dintre care pentru combaterea poluării

Partea B:   Statistici anuale privind capacitatea

(Unități: 1000 tone pe an)

Cod

Titlu

Producție maximă posibilă în industria siderurgică (capacitate)

5010

Cocs

5020

Prepararea încărcăturii

5030

Fontă brută și aliaje feroase

5040

Oțel brut

5041

din care în cuptor electric

5042

din care prin turnare continuă

5050

Produse obținute direct prin laminare la cald (5051 + 5052)

5051

Produse plate

5052

Bare și tije

5060

Produse obținute din produse laminate la cald (cu excepția produselor acoperite)

5061

… din care produse obținute prin laminare la rece

5070

Produse acoperite


(*)  

 

Instalație pentru prepararea încărcăturii: Secțiile de laminare

 

Furnale și furnale electrice pentru fontă: Stații generatoare de curent electric

 

Unități de topire: Alte instalații.