04/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

122


32004R0026


L 005/25

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 26/2004 AL COMISIEI

din 30 decembrie 2003

privind registrul flotei de pescuit comunitare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (1), în special articolul 15 alineatele (3) și (4),

întrucât:

(1)

Pentru aplicarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului, în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, se impune ca fiecare stat membru să țină un registru al navelor care arborează pavilionul acestuia și se impune Comisiei stabilirea unui registru al flotei de pescuit pe baza registrelor naționale.

(2)

Pentru a constitui un instrument eficace și complet pentru punerea în aplicare a normelor politicii comune în domeniul pescuitului, registrul flotei de pescuit comunitare ar trebui să includă toate navele de pescuit comunitare, inclusiv cele utilizate exclusiv în acvacultură.

(3)

Pentru a dispune de informații esențiale pentru gestionarea capacității flotelor de pescuit și a activității acestora, ar trebui să se identifice datele privind caracteristicile navelor care trebuie să figureze în registrul ținut de fiecare stat membru în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

(4)

Pentru a asigura o actualizare regulată a registrului flotei de pescuit comunitare este necesară definirea procedurilor de transmitere la Comisie a datelor care figurează în registrul fiecărui stat membru.

(5)

Caracteristicile și marcajele exterioare înscrise în registrul ținut de fiecare stat membru ar trebui să fie menționate în conformitate cu Regulamentul (CEE) 2930/86 al Consiliului din 22 septembrie 1986 de definire a caracteristicilor pentru navele de pescuit (2), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3259/94 (3) și Regulamentul (CEE) nr. 1381/87 al Comisiei din 20 mai 1987 de stabilire a normelor detaliate referitoare la marcajul și documentarea navelor de pescuit (4).

(6)

Statele membre ar trebui să urmărească constant calitatea datelor prezentate în registrele lor naționale și să asigure verificarea acestora de către Comisie de îndată ce sunt primite.

(7)

Pentru monitorizarea deplasărilor navelor între statele membre și pentru a asigura o legătură precisă între datele din registrul flotei de pescuit comunitare și cele din alte sisteme de informații referitoare la activitățile de pescuit, este important să se atribuie un număr de identificare unic fiecărui nave de pescuit comunitare, care nu poate în nici un caz să fie reatribuit sau modificat.

(8)

Pentru a asigura aplicarea efectivă a prezentului regulament și pentru simplificarea gestionării datelor, ar trebui să se definească mijloacele de comunicare care urmează să se utilizeze între statele membre și Comisie.

(9)

Ar trebui să se stipuleze că Comisia urmează să asigure accesul statelor membre la totalitatea datelor din registrul flotei de pescuit comunitare, în conformitate cu dispozițiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal stabilite de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(10)

Ținând seama de modificările aduse metodei de gestionare a registrelor navelor de pescuit de articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002, ar trebui ca Regulamentul (CE) nr. 2090/98 al Comisiei din 30 septembrie 1998 privind registrul comunitar al navelor de pescuit (6), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 839/2002 (7), să se abroge.

(11)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

(1)   Prezentul regulament:

(a)

determină datele minime privind caracteristicile și activitatea navelor care trebuie să figureze în registrul pe care fiecare stat membru îl ține pentru navele de pescuit care arborează pavilionul său (denumit în continuare „registru național”);

(b)

stabilește obligațiile statelor membre referitoare la colectarea, validarea și transmiterea datelor din registrul lor național către Comisie;

(c)

stabilește obligațiile Comisiei referitoare la gestionarea registrului flotei de pescuit comunitare (denumit în continuare „registru comunitar”).

(2)   Datele din registrul comunitar servesc drept referință pentru aplicarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică tuturor navelor de pescuit comunitare, inclusiv celor utilizate exclusiv în acvacultură, definite la punctul 2.2 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 2792/1999 al Consiliului (8).

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„eveniment”: orice intrare sau ieșire din flotă a unei nave sau înmatriculare sau modificare a uneia dintre caracteristicile acesteia definite la anexa I;

2.

„transmitere”: transfer numeric al unuia sau mai multor evenimente prin rețeaua de telecomunicații stabilită între administrațiile naționale și Comisie;

3.

„instantaneu”: ansamblul evenimentelor înregistrate pentru navele care constituie flota unui stat membru între data recensământului indicat la anexa I și data transmiterii;

4.

„date cu caracter personal”: numele și adresele agenților și proprietarilor navelor de pescuit.

Articolul 4

Colectarea datelor

Fiecare stat membru colectează fără întârziere datele menționate la anexa II pentru navele de pescuit comunitare care arborează pavilionul său.

Articolul 5

Înregistrarea în registrul național

Fiecare stat membru validează datele colectate în conformitate cu articolul 4 și le înregistrează în registrul său național.

Articolul 6

Transmiterea periodică

În prima zi lucrătoare din lunile martie, iunie, septembrie și decembrie ale fiecărui an, fiecare stat membru transmite Comisiei un instantaneu.

Articolul 7

Înregistrarea în registrul comunitar

(1)   La primirea instantaneului, Comisia verifică datele conținute de acesta și le trece în registrul comunitar. În cazul în care nu se detectează nici o eroare, instantaneul respectiv îl înlocuiește pe cel precedent.

În cazul în care se detectează erori, Comisia își comunică observațiile statului membru care face corecțiile necesare în registrul său național și trimite Comisiei un nou instantaneu în decurs de zece zile lucrătoare de la notificarea Comisiei.

(2)   După primirea și verificarea noului instantaneu, Comisia îl înregistrează sau îl respinge, în cazul în care instantaneul conține erori care nu sunt compatibile cu punerea în aplicare în mod corect a politicii comune în domeniul pescuitului.

În cazul în care instantaneul acceptat conține în continuare erori, acestea se comunică statului membru care își asumă obligația de a le corecta fără întârziere în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 8.

(3)   Registrul comunitar este accesibil statelor membre, în conformitate cu normele stabilite la articolul 11, timp de 20 de zile de la data transmiterii periodice a instantaneului.

Articolul 8

Transmiterea interimară

(1)   În cazul în care este necesar, din motive de punere în aplicare a măsurilor speciale în cadrul politici comune în domeniul pescuitului, un stat membru, fie din proprie inițiativă, fie la cererea Comisiei, transmite fără întârziere din registrul său național datele actualizate pentru nava în cauză.

(2)   Datele transmise trebuie să conțină pentru fiecare navă detalii privind evenimentele de la data intrării acesteia în flotă până la data transmiterii.

(3)   La primirea instantaneului, Comisia verifică datele și le înlocuiește pe cele aflate în registrul comunitar.

Articolul 9

Mijloace de comunicare între Comisie și statele membre

(1)   Transmiterea datelor între Comisie și statele membre este gestionată cu ajutorul unei aplicații informatice elaborate de către Comisie.

(2)   Registrul comunitar și datele referitoare la verificări și monitorizarea transmiterilor sunt accesibile statelor membre prin Internet.

Articolul 10

Numărul de identificare „CFR”

Numărul CFR menționat în anexa I servește la identificarea navelor de pescuit într-un mod unic. Se include în toate transmiterile de date dintre statele membre și Comisie referitoare la caracteristicile și activitățile navelor de pescuit.

Acest număr se atribuie definitiv în cazul în care o navă este înscrisă pentru prima oară în registrul național. Nu se poate modifica sau reatribui unei alte nave.

Articolul 11

Accesul

(1)   Statele membre au acces la toate datele conținute în registrul comunitar, cu condiția să fie în conformitate cu dispozițiile referitoare la protecția datelor cu caracter personal care rezultă din Regulamentul (CE) nr. 45/2001, în special articolul 8.

(2)   Publicul are acces la o versiune a registrului comunitar care nu conține date cu caracter personal.

(3)   Comisia tratează cererile de acces la datele cu caracter personal din registrul comunitar în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 12

Abrogarea

Regulamentul (CE) nr. 2090/98 al Comisiei se abrogă.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 septembrie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 decembrie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 274, 25.9.1986, p. 1.

(3)  JO L 339, 29.12.1994, p. 11.

(4)  JO L 132, 21.5.1987, p. 9.

(5)  JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(6)  JO L 266, 1.10.1998, p. 27.

(7)  JO L 134, 22.5.2002, p. 5.

(8)  JO L 337, 30.12.1999, p. 10.


ANEXA I

DEFINIREA DATELOR ȘI DESCRIEREA UNEI ÎNREGISTRĂRI

Numele zonei

Numărul maxim de caractere

Alinierea (1)

S(tânga)/D(reapta)

Definiție și observații

Țara de înmatriculare

3

Statul membru (codul alfa-3 ISO) în care este înmatriculată nava pentru pescuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Întotdeauna țara raportoare.

CFR (2)

12

(Community fleet register number).

Număr unic de identificare a unei nave de pescuit.

Statul membru (codul alfa-3 ISO) urmat de o serie de identificare (nouă caractere). În cazul în care o serie are mai puțin de nouă caractere, se completează la stânga cu zerouri suplimentare.

Codul evenimentului

3

Cod pentru identificarea tipului evenimentului raportat.

(Tabelul 1)

Data evenimentului (3)

8

Data (AAAALLZZ) la care are loc evenimentul.

Indicatorul licenței

1

Navă cu licență de pescuit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3690/93:

 

D(da)/N(nu)

Numărul de înmatriculare

14

S

 

Marcajul exterior

14

S

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1381/87

Numele navei

40

S

 

Portul de înmatriculare

5

S

Codul național (4)

Indicator IRCS

1

Navă cu un radio internațional la bord:

 

D(da)/N(nu)/U(necunoscut) (7)

IRCS

7

S

(International radio call sign).

Semnal de apel radio internațional

Indicator SMN

1

(Vessel monitoring system)

Navă care dispune de un sistem de monitorizare în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002:

 

D(da)/N(nu)

Instrument de pescuit principal (5)

3

S

Codul instrumentului principal (Tabelul 3)

Instrument de pescuit secundar

3

S

Codul instrumentului secundar (Tabelul 3)

LOA

6

D

(Length over all)

Lungimea maximă în metri, definită în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

LBP

6

D

(Length between perpendiculars)

Lungimea între perpendiculare în metri, definită în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

Tonaj GT

8

D

În GT, definit în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

Alt tonaj (6)

8

D

În tone conform Convenției de la Oslo sau în conformitate cu definiția care urmează să se stabilească de către statul membru.

GTs (6)

7

D

În GT, o creștere a tonajului admisă din motive de securitate în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002.

Puterea motorului principal (6)

8

D

În kW, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

Puterea motorului auxiliar (6)

8

D

În kW. Include toată puterea instalată a motorului care nu este inclusă la poziția „Puterea motorului principal”.

Materialul corpului navei

1

Codul (Tabelul 4)

Anul intrării în funcțiune

4

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

Luna intrării în funcțiune

2

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

Ziua intrării în funcțiune

2

În conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2930/86.

Segmentul

3

Codul (Tabelul 5)

Statul importator/exportator

3

Codul alfa-3 ISO pentru statul importator sau exportator.

Tipul de export

2

Codul (Tabelul 6)

Codul ajutorului public

2

Codul (Tabelul 7)

Data deciziei administrative

8

Data (AAAALLZZ) deciziei administrative menționate de Regulamentul (CE) nr. 1438/2003 articolul 6.

Segmentul avut în vedere de decizia administrativă

3

Codul segmentului programului de orientare multianuală, care urmează să fie comunicat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1438/2003.

Anul construcției

4

 

Locul construcției

100

S

Text liber. Numele șantierului naval, orașul și țara unde s-a construit corpul navei.

Numele agentului navei

100

S

Agentul navei:

 

Persoană fizică: numele, prenumele

 

Persoană juridică: denumirea

Adresa agentului navei

100

S

Text liber. Adresa trebuie să fie suficient de precisă în vederea contactării agentului: strada, numărul, cutia poștală, codul poștal, orașul și țara.

Indicatorul proprietarului

1

Nava al cărui agent este și proprietar

 

D(da)/N(nu)

Numele proprietarului

100

S

Proprietarul navei:

 

Persoană fizică: numele, prenumele

 

Persoană juridică: denumirea

Adresa proprietarului

100

S

Text liber. Adresa trebuie să fie suficient de precisă în vederea contactării proprietarului: strada, numărul, cutia poștală, codul poștal, orașul și țara.


Tabelul 1   Codul pentru tipul evenimentului

Intrarea în flotă

Recensământ

CEN

Construcție nouă

CST

Schimbarea activității

CHA

Import intracomunitar, transfer

IMP

În cadrul flotei

Modificare

MOD

Ieșirea din flotă

Dezmembrare, naufragiu

DES

Schimbarea activității

RET

Export intracomunitar, transfer

EXP


Tabelul 2   Data recensământului stabilit de țară

BEL, DNK, FRA, GBR, PRT

1.1.1989

NLD

1.9.1989

DEU, ESP

1.1.1990

IRL

1.10.1990

ITA

1.1.1991

GRC

1.7.1991

SWE, FIN

1.1.1995

CYP, EST, LTU, LVA, MLT, POL, SVN

1.5.2004


Tabelul 3   Codurile pentru instrumentele de pescuit

Categoria instrumentului

Instrumentul

Codul

Instrument static (S) sau remorcat (R)

Pelagic (P) sau demersal (D)

Năvoade înconjurătoare

Năvoade filtrante

PS

R

P

Năvoade lampara

LA

R

P

Năvoade

Năvoade de plajă

SB

R

D/P

Seinere

SDN

R

D/P

Seinere scoțiene

SSC

R

D/P

Năvoade triunghiulare pereche

SPR

R

D/P

Traule

Traule laterale

TBB

R

D

Traule de fund cu panouri

OTB

R

D

Traule de fund îngemănate

PTB

R

D

Traule pelagice cu panouri

OTM

R

D/P

Traule pelagice îngemănate

PTM

R

D/P

Traule îngemănate cu panouri

OTT

R

D/P

Drage

Drage remorcate de navă

DRB

R

D

Drage manuale utilizate la bordul unei nave

DRH

R

D

Drage mecanizate care includ drage de aspirație

HMD

R

D

Năvoade elevatoare

Năvoade elevatoare manevrate de navă

LNB

S

P

Năvoade elevatoare staționare acționate de pe țărm

LNS

S

P

Setci cu un perete de plasă și setci cu mai mulți pereți de plasă

Setci cu un perete de plasă fixe (ancorate)

GNS

S

D

Năvoade în derivă

GND

S

D/P

Setci cu un perete de plasă încercuitoare

GNC

S

D/P

Setci cu sirec

GTR

S

D/P

Combinații de setci cu sirec și setci cu un perete de plasă

GTN

S

D/P

Capcane

Vintire

FPO

S

D

Cârlige și undițe

Undițe de mână și undițe cu coadă (acționate manual)

LHP

S

D/P

Undițe de mână și undițe cu coadă (acționate mecanic)

LHM

S

D/P

Paragate fixe

LLS

S

D

Paragate (în derivă)

LLD

S

P

Undițe tractate

LTL

R

P

Instrument necunoscut (8)

 

NK

 

 

Fără instrument (9)

 

NO

 

 


Tabelul 4   Codurile pentru materialele corpului navei

Lemn

1

Metal

2

Fibre de sticlă/plastic

3

Altele

4

Necunoscut (10)

5


Tabelul 5   Codurile segmentării

Data evenimentului anterior datei de 31.12.2002

Codurile POP

Data evenimentului începând de la 1.1.2003

Flota metropolitană

MFL

Regiune ultraperiferică (11)

Franța

Cod POP IV

Portugalia

Cod POP IV

Spania

CAN1 până la CANn

Acvacultură

AQU


Tabelul 6   Codurile pentru tipurile de exporturi

Export sau transfer intracomunitar

EX

Exportul în cadrul unei societăți mixte

SM


Tabelul 7   Codurile pentru ajutor public

Ajutor fără cofinanțare din partea Comunității

AE

Ajutor cofinanțat de Comunitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2792/1999

AC

Fără ajutor public

PA


(1)  Informații relevante pentru transmiterea datelor într-un format de lungime fixă.

(2)  Nr. intern anterior.

(3)  În cazul unui recensământ al flotei, data respectivă se referă la recensământul din statul membru (tabelul 2). Pentru toate celelalte tipuri de evenimente, trebuie notificată data documentului oficial care atestă evenimentul.

(4)  Toate modificările codului național necesită aprobarea Comisiei.

(5)  Instrumentul de pescuit, considerat a fi cel mai frecvent utilizat la bordul navei într-o perioadă anuală de pescuit sau într-o campanie de pescuit.

(6)  Valoarea numerică cu două zecimale facultative. Zecimalele se despart prin punct. Pentru mii nu se acceptă nici un semn de separare.

(7)  Nu este valabil pentru toate navele din flotă sau pentru cele declarate de la 1 ianuarie 2003.

(8)  Nu este valabil pentru toate navele din flotă sau cele declarate de la 1 ianuarie 2003.

(9)  Valabil numai pentru instrumentul de pescuit secundar.

(10)  Nu este valabil pentru toate navele din flotă sau cele declarate de la 1 ianuarie 2003.

(11)  Coduri provizorii, sub rezerva adoptării unei fragmentări pentru Insulele Canare și segmentărilor diferite de cele ale POP IV pentru regiunile ultraperiferice din Franța și Portugalia ca urmare a adoptării proiectului de regulament al Consiliului privind gestionarea flotelor înmatriculate în regiunile ultraperiferice [COM(2003) 175 final].


ANEXA II

DATELE CARE URMEAZĂ SĂ SE COMUNICE ÎN FUNCȚIE DE TIPUL EVENIMENTULUI DEFINIT ÎN TABELUL 1 DIN ANEXA I

 

Intrarea în flotă

În flotă

Ieșirea din flotă

CEN

CST

CHA

IMP

MOD

DES

RET

EXP

Țara de înmatriculare

X

X

X

X

X

X

X

X

CFR

X

X

X

X

X

X

X

X

Codul evenimentului

X

X

X

X

X

X

X

X

Data evenimentului

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatorul licenței (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Numărul de înmatriculare

X

X

X

X

X

X

X

X

Marcajul exterior

X

X

X

X

X

X

X

X

Numele vasului

X

X

X

X

X

X

X

X

Portul de înmatriculare

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatorul IRCS

X

X

X

X

X

X

X

X

IRCS (2)

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatorul SMN (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul principal de pescuit

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul secundar de pescuit

X

X

X

X

X

X

X

X

LOA (1)  (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

LPB (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

Tonajul brut GT (4)  (5)

X

X

X

X

X

X

X

X

Alt tonaj (4)

X

X

X

X

X

X

X

X

GT

X

X

X

X

X

X

X

X

Puterea motorului principal

X

X

X

X

X

X

X

X

Puterea motorului secundar

X

X

X

X

X

X

X

X

Materialul corpului navei

X

X

X

X

X

X

X

X

Anul intrării în funcțiune (6)

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Luna intrării în funcțiune

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Ziua intrării în funcțiune

X

 (1)

 (1)

 (1)

X

X

X

X

Segment

X

X

X

X

X

X

X

X

Statul importator/exportator

X

X

Tipul de export (1)

X

Codul pentru ajutorul public

X

X

X

 (11)

X

X

X

Data deciziei administrative (12)

X

X

X

Segmentul vizat de decizia administrativă (10)

X

X

X

Anul construcției (6)

X

X

X

X

X

X

X

X

Locul construcției (5)  (8)

X

X

X

X

X

X

X

X

Numele agentului (5)  (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa agentului (5)  (7)

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicatorul proprietarului

X

X

X

X

X

X

X

X

Numele proprietarului (5)  (8)  (9)

X

X

X

X

X

X

X

X

Adresa proprietarului (5)  (8)  (9)

X

X

X

X

X

X

X

X


(1)  Dată obligatorie pentru toate navele din flotă sau raportate de la 1 ianuarie 2003.

(2)  Domeniu gol, în cazul în care „indicatorul IRCS” este „N”.

(3)  Una dintre cele două lungimi trebuie să se raporteze pentru toate evenimentele înainte de 31 decembrie 2002.

(4)  Unul dintre cele două tonaje brute trebuie să se raporteze pentru toate evenimentele înainte de 31 decembrie 2003.

(5)  Dată obligatorie pentru toate navele din flotă sau raportate de la 1 ianuarie 2004.

(6)  Anul intrării în funcțiune sau anul construcției trebuie să se raporteze pentru toate evenimentele până la 31 decembrie 2002.

(7)  Dată obligatorie pentru toate navele din flotă sau raportate de la 1 ianuarie 2003 cu o lungime maximă de cel puțin 15 metri sau o lungime între perpendiculare de cel puțin 12 metri.

(8)  Dată obligatorie pentru toate navele din flotă sau raportate de la 1 ianuarie 2003 cu o lungime totală de cel puțin 27 metri sau o lungime între perpendiculare de cel puțin 24 metri.

(9)  Domeniu gol, în cazul în care „indicatorul proprietarului” este „D”.

(10)  Se completează numai pentru intrările în flotă de la 1 ianuarie 2003 ca urmare a unei decizii administrative luate între 1 ianuarie 2000 ți 31 decembrie 2002.

(11)  Dată obligatorie numai în cazul în care se autorizează o creștere a tonajului din motive de siguranță.

(12)  Se completează numai pentru intrările în flotă de la 1 ianuarie 2003 ca urmare a unei decizii administrative luate de la 1 ianuarie 2000.