07/Volumul 14

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

180


32004L0112


L 367/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2004/112/CE A COMISIEI

din 13 decembrie 2004

de adaptare la progresul tehnic a Directivei 95/50/CE a Consiliului privind

procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase (1), în special articolul 9a,

întrucât:

(1)

Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la transportul rutier de mărfuri periculoase (2) a stabilit norme unitare pentru transportul mărfurilor periculoase în Comunitate.

(2)

Anexele la Directiva 95/50/CE sunt corelate cu anexele la Directiva 94/55/CE. Adaptarea la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 94/55/CE ar putea produce efecte asupra anexelor la Directiva 95/50/CE.

(3)

Pentru a ține seama de Directiva 2003/28/CE a Comisiei din 7 aprilie 2003 de adaptare pentru a patra oară la progresul tehnic a Directivei 94/55/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la transportul rutier de mărfuri periculoase, anexele la Directiva 95/50/CE ar trebui să fie modificate.

(4)

Măsurile prevăzute prin prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru transportul de mărfuri periculoase instituit prin Directiva 94/55/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 95/50/CE se modifică după cum urmează:

Anexele I, II și III se înlocuiesc cu anexele I, II și III la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de un an de la data publicării acesteia. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textele acestor acte și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 13 decembrie 2004.

Pentru Comisie

Jacques BARROT

Membru al Comisiei


(1)  JO L 249, 17.10.1995, p. 35. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 168, 23.6.2001, p. 23).

(2)  JO L 319, 12.12.1994, p. 7. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/28/CE a Comisiei (JO L 90, 8.4.2003, p. 45).


ANEXA I

Image

Image


ANEXA II

ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR

În sensul prezentei directive, lista prezentată în continuare, care nu este exhaustivă și care cuprinde trei categorii de riscuri (categoria I incluzând riscurile cele mai grave), oferă o orientare pentru ceea ce trebuie să se considere încălcare a normelor.

Determinarea categoriei corespunzătoare de risc trebuie să se efectueze ținând seama de împrejurările speciale și să fie lăsată la discreția autorității/inspectorului care efectuează controlul rutier.

Nerespectări ale normelor care nu sunt enumerate la categoriile de risc se clasifică în conformitate cu descrierea categoriilor.

În cazul în care se constată mai multe încălcări ale normelor la o unitate de transport, se aplică doar categoria de risc cea mai gravă (astfel cum se indică la punctul 39 din anexa I la prezenta directivă) pentru întocmirea raportului (anexa III la prezenta directivă).

1.   Categoria I de risc

În cazul în care nerespectarea dispozițiilor ADR relevante determină un risc ridicat de deces, vătămare personală gravă sau daune importante asupra mediului, în mod normal, se iau imediat măsuri corective corespunzătoare, cum ar fi imobilizarea vehiculului.

Constituie nerespectări ale normelor următoarele:

1.

Transportul mărfurilor periculoase interzise la transport

2.

Scurgerea substanțelor periculoase

3.

Utilizarea unui mod de transport interzis sau a unui mijloc de transport necorespunzător

4.

Transportul în vrac într-un container care nu este în bună stare din punct de vedere structural

5.

Transportul cu un vehicul fără certificat de omologare adecvat

6.

Vehiculul care nu mai respectă standardele de omologare și prezintă un pericol imediat (dacă această condiție nu este îndeplinită, nerespectarea se regăsește la categoria de risc II)

7.

Utilizarea de ambalaje neomologate

8.

Ambalaje care nu sunt conforme cu instrucțiunile de ambalare aplicabile

9.

Nerespectarea dispozițiilor speciale referitoare la ambalarea în comun a încărcăturilor mixte

10.

Nerespectarea normelor care reglementează fixarea și stivuirea încărcăturii

11.

Nerespectarea normelor care reglementează încărcăturile mixte de ambalaje

12.

Nerespectarea limitelor admise de umplere a cisternelor sau a ambalajelor

13.

Nerespectarea dispozițiilor de limitare a cantităților transportate cu o unitate de transport

14.

Transportul de mărfuri periculoase fără indicarea prezenței acestora (de ex. documente, marcajul și etichetarea ambalajelor, placardarea și marcarea vehiculului)

15.

Transportul fără placardarea și marcarea vehiculului

16.

Absența informațiilor referitoare la substanța transportată care să permită determinarea unei încălcări a normelor de categoria I de risc (de exemplu număr ONU, denumirea corespunzătoare a încărcăturii, grupa de ambalare)

17.

Conducătorul auto nu deține un certificat de formare profesională valabil

18.

Utilizarea focului sau a unei lămpi neprotejate

19.

Nerespectarea interdicției de fumat.

2.   Categoria II de risc

În cazul în care nerespectarea dispozițiilor ADR relevante generează un risc de vătămare personală sau de daune asupra mediului, această nerespectare a normelor ar trebui să ducă în mod normal la adoptarea de măsuri corective corespunzătoare, precum obligația remedierii la locul controlului, în cazul în care acest lucru este posibil și oportun, dar până la definitivarea operației de transport în curs.

Constituie nerespectări ale normelor următoarele:

1.

Unitatea de transport are mai mult de o remorcă/semiremorcă

2.

Vehiculul nu mai respectă standardele de omologare, dar nu prezintă un pericol imediat

3.

La bordul vehiculului nu există extinctoare funcționale conform cerințelor; extinctorul poate fi considerat ca fiind funcțional în cazul în care lipsesc doar sigiliul prescris și/sau termenul de valabilitate; cu toate acestea, acest lucru nu este valabil în cazul în care extinctorul este în mod evident inutilizabil, de ex. manometrul este la zero.

4.

La bordul vehiculului nu există echipamentele prevăzute în ADR sau în instrucțiunile scrise.

5.

Datele referitoare la încercare și inspecție și cele referitoare la durata de utilizare a ambalajelor, a IBC-urilor sau a ambalajelor mari nu sunt respectate

6.

Transportul de mărfuri în ambalaje, IBC-uri sau ambalaje mari deteriorate sau de ambalaje goale, necurățate și deteriorate

7.

Transportul de mărfuri ambalate într-un container care nu este utilizabil din punct de vedere structural

8.

Cisterne/containere cisternă (inclusiv cele goale și necurățate) care nu sunt închise corespunzător

9.

Transportul de ambalaje combinate, cu un supraambalaj care nu este închis corespunzător

10.

Etichetarea, marcarea și placardarea necorespunzătoare

11.

Lipsa instrucțiunilor scrise în conformitate cu ADR sau existența instrucțiunilor scrise care nu corespund mărfurilor transportate

12.

Supravegherea sau parcarea improprie a vehiculului.

3.   Categoria III de risc

În cazul în care nerespectarea dispozițiilor relevante generează un risc redus de vătămare personală sau de daune asupra mediului și dacă nu este necesară adoptarea de măsuri corective corespunzătoare pe loc, acestea putând să fie aplicate la o dată ulterioară la întreprindere.

Constituie nerespectări ale normelor următoarele:

1.

Dimensiunile plăcilor sau etichetelor sau dimensiunile literelor, cifrelor sau simbolurilor de pe plăci sau etichete nu respectă normele

2.

Absența în documentele de transport a unor informații diferite de cele enunțate la categoria de risc I punctul 16

3.

Certificatul de formare al conducătorului auto nu se află la bordul vehiculului, dar există dovezi că acesta deține un astfel de certificat.


ANEXA III

MODEL DE FORMULAR STANDARD PENTRU RAPORTUL CARE URMEAZĂ SĂ FIE TRIMIS COMISIEI CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCĂRI ALE NORMELOR ȘI SANCȚIUNI

Image