13/Volumul 43

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

432


32004L0045


L 113/19

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2004/45/CE A COMISIEI

din 16 aprilie 2004

de modificare a Directivei 96/77/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind la aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman (1), în special articolul 3 alineatul (3) litera (a),

după consultarea Comitetului științific pentru alimentație umană,

întrucât:

(1)

Directiva 96/77/CE a Comisiei din 5 iulie 1995 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (2), stabilește criterii de puritate pentru aditivii menționați în Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (3).

(2)

În avizul său din 5 martie 2003, Comitetul științific pentru alimentație umană a hotărât că ar trebui limitată la minimum prezența caragenanilor cu masa moleculară mică. În consecință, ar trebui adaptat criteriul relevant din criteriile de puritate existente pentru caragenul tehnologic E 407 și E 407a (alga Eucheuma procesată) stabilit în Directiva 96/77/CE.

(3)

Este necesar să se adopte specificații pentru noii aditivi autorizați prin Directiva 2003/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 decembrie 2003 de modificare a Directivei 95/2/CE privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii: poli-1-decenă hidrogenată E 907, diacetat de gliceril E 1517 și alcool benzilic E 1519.

(4)

Este necesar să se țină seama de specificațiile și tehnicile analitice pentru aditivi stabilite în Codex Alimentarius, întocmit de Comitetul mixt de experți FAO/OMS pentru aditivii alimentari (CMEAA).

(5)

Prin urmare, Directiva 96/77/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul trofic și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 96/77/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 aprilie 2005. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Produsele introduse pe piață sau etichetate înainte de 1 aprilie 2005 care nu sunt conforme cu prezenta directivă pot fi comercializate până la epuizarea stocurilor.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 339, 30.12.1996, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/95/CE (JO L 283, 31.10.2003, p. 71).

(3)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/114/CE (JO L 24, 29.1.2003, p. 58).


ANEXĂ

Anexa la Directiva 96/77/CE se modifică după cum urmează:

1.

Textele referitoare la caragenul tehnologic E 407 și la alga Eucheuma procesată E 407a se înlocuiesc cu următoarele texte:

„CARAGEN TEHNOLOGIC E 407

Sinonime

Produsele comerciale se vând sub diferite denumiri, precum:

Geloză de mușchi irlandez

Eucheuman (de la Eucheuma spp.)

Irydophycan (de la Iridaea spp.)

Hypnean (de la Hypnea spp.)

Furcellaran sau geloză daneză (de la Furcellaria fastigiata)

Caragen tehnologic (de la Chondrus și Gigartina spp.)

Definiție

Caragenul se obține prin extracție apoasă din soiuri naturale de alge din familiile Gigartinaceae, Solieriaceae, Hypneaeceae și Furcellariaceae, care aparțin clasei Rhodophyceae (alge roșii). Nu se va folosi nici un precipitant organic în afară de metanol, etanol și propanol-2. Caragenul se compune în principal din săruri de potasiu, sodiu, magneziu și calciu din esteri sulfat ai polizaharidelor care, la hidroliză, dau galactoză și 3,6-anhidrogalactoză. Caragenul nu trebuie hidrolizat și nici supus în alt fel vreunei degradări chimice.

Einecs

232-524-2

Descriere

Pudră aspră până la fină, gălbuie până la incoloră, practic inodoră

Identificare

A.

Teste pozitive pentru galactoză, anhidrogalactoză și sulfat

 

Puritate

Conținut de metanol, etanol, propanol-2

Nu mai mult de 0,1 %, singur sau în combinație

Vâscozitatea unei soluții 1,5 % la 75 °C

Nu mai puțin de 5 mPa.s

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 12 % (105 °C, patru ore)

Sulfat

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 % pe bază uscată (exprimat ca SO4)

Cenușă

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 %, determinată pe bază uscată la 550 °C

Cenușă insolubilă în acid

Nu mai mult de 1 % pe bază uscată (insolubilă în acid clorhidric 10 %)

Materii insolubile în acid

Nu mai mult de 2 % pe bază uscată (insolubile în acid sulfuric 1 % v/v)

Caragen cu masa moleculară mică (fracție de masa moleculară sub 50 kDa)

Nu mai mult de 5 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Cadmiu

Nu mai mult de 1 mg/kg

Numărătoare totală a lamelei

Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Nu mai mult de 300 de colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Salmonella spp.

Negativ în 10 g

ALGĂ EUCHEUMA PROCESATĂ E 407a

Sinonime

PES (acronim de la «processed eucheuma seaweed»)

Definiție

Alga eucheuma procesată se obține prin tratamentul alcalin apos (KOH) al soiurilor naturale ale algelor Eucheuma cottoniiși Eucheuma spinosum, din clasa Rhodophyceae (alge roșii) pentru îndepărtarea impurităților și obținerea produsului prin spălare cu apă curată și uscare. O și mai bună purificare poate fi realizată prin spălare cu metanol, etanol și propanol-2 și uscare. Produsul constă în principal din sare de potasiu din esteri sulfat ai polizaharidelor care, la hidroliză, dau galactoză și 3,6-anhidrogalactoză. În cantități mai mici sunt prezente și săruri de sodiu, calciu și magneziu din esteri sulfat ai polizaharidelor. Este, de asemenea, prezentă în produs și celuloză din alge până la 15 %. Caragenul din alga eucheuma procesată nu trebuie hidrolizat și nici supus în alt fel vreunei degradări chimice.

Descriere

Pudră aspră până la fină, de culoare ocru până la gălbui, practic inodoră

Identificare

A.

Teste pozitive pentru galactoză, anhidrogalactoză și sulfat

 

B.

Solubilitate

Formează suspensii vâscoase și tulburi în apă. Insolubilă în etanol

Puritate

Conținut de metanol, etanol, propanol-2

Nu mai mult de 0,1 %, singure sau în combinație

Vâscozitatea unei soluții 1,5 % la 75 °C

Nu mai puțin de 5 mPa.s

Pierdere la uscare

Nu mai mult de 12 % (105 °C, patru ore)

Sulfat

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 % pe bază uscată (exprimat ca SO4)

Cenușă

Nu mai puțin de 15 % și nu mai mult de 40 %, determinată pe bază uscată la 550 °C

Cenușă insolubilă în acid

Nu mai mult de 1 % pe bază uscată (insolubilă în acid clorhidric 10 %)

Materii insolubile în acid

Nu mai puțin de 8 % și nu mai mult de 15 % pe bază uscată (insolubile în acid sulfuric 1 % v/v)

Caragen cu masa moleculară mică (fracție de masă moleculară sub 50 kDa)

Nu mai mult de 5 %

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

Mercur

Nu mai mult de 1 mg/kg

Cadmiu

Nu mai mult de 1 mg/kg

Număratoare totală a lamelei

Nu mai mult de 5 000 de colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Nu mai mult de 300 de colonii per gram

E. coli

Negativ în 5 g

Salmonella spp.

Negativ în 10 g”

2.

După Ceară microcristalină E 905 se inserează următorul text privind poli-1-decena hidrogenată E 907:

„POLI-1-DECENĂ HIDROGENATĂ E 907

Sinonime

Poli-1-decenă hidrogenată

Poli-alfa-olefină hidrogenată

Definiție

Formulă chimică

C10nH20n + 2, unde n = 3 – 6

Masă moleculară

560 (medie)

Analiză

Nu mai puțin de 98,5 % de poli-1-decenă hidrogenată, având următoarea distribuție oligomerică:

C30: 13-37 %

C40: 35-70 %

C50: 9-25 %

C60: 1-7 %

Descriere

Lichid vâscos incolor, inodor

Identificare

A.

Solubilitate

Insolubilă în apă; ușor solubilă în etanol; solubilă în toluen

B.

Ardere

Arde cu flacără puternică și miros caracteristic asemănător celui de parafină

Puritate

Vâscozitate

Între 5,7 × 10-6și 6,1 × 10-6 m2s-1 la 100 °C

Compuși cu număr de atom de carbon mai mic de 30

Nu mai mult de 1,5 %

Substanțe ușor carbonizabile

După ce a fost agitat timp de 10 minute într-o baie de apă care fierbe, un tub de acid sulfuric cu un eșantion de 5 g de poli-1-decenă hidrogenată nu este mai închis la culoare decât o culoare foarte deschisă de pai

Nichel

Nu mai mult de 1 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 1 mg/kg”

3.

Se adaugă următorul text referitor la diacetat de gliceril E 1517 și alcool benzilic E 1519:

„DIACETAT DE GLICERIL E 1517

Sinonime

Diacetin

Definiție

Diacetatul de gliceril constă predominant dintr-o mixtură de 1,2- și 1,3-diacetat de glicerol, cu cantități minore de mono- și tri-esteri

Denumiri chimice

Diacetat de gliceril

Diacetat de 1,2,3-propanetriol

Formulă chimică

C7H12O5

Masă moleculară

176,17

Analiză

Nu mai puțin de 94,0 %

Descriere

Lichid limpede, incolor, higroscopic, oarecum uleios, cu un miros ușor gras

Identificare

A.

Solubilitate

Solubil în apă. Miscibil cu etanol

B.

Teste pozitive pentru glicerol și acetat

 

C.

Gravitație specifică

d20 20: 1,175-1,195

D.

Interval de fierbere

Între 259 și 261 °C

Puritate

Cenușă totală

Nu mai mult de 0,02 %

Aciditate

Nu mai mult de 0,4 % (exprimată în acid acetic)

Arsenic

Nu mai mult de 3 mg/kg

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg

ALCOOL BENZILIC E 1519

Sinonime

Fenilcarbinol

Alcool fenilmetilic

Benzenmetanol

Alfa-hidroxitoluen

Definiție

Denumiri chimice

Alcool benzilic

Fenilmetanol

Formulă chimică

C7H8O

Masă moleculară

108,14

Analiză

Nu mai puțin de 98,0 %

Descriere

Lichid incolor, limpede, cu un slab miros aromat

Identificare

A.

Solubilitate

Solubil în apă, etanol și eter

B.

Indice de refracție

[n]D20: 1,538-1,541

C.

Gravitație specifică

d25 25: 1,042-1,047

D.

Test pozitiv pentru peroxizi

 

Puritate

Interval de distilare

Nu mai puțin de 95 % v/v: distilare între 202 și 208 °C

Valoarea acidului

Nu mai mult de 0,5

Aldehide

Nu mai mult de 0,2 % v/v (exprimat în benzaldehide)

Plumb

Nu mai mult de 5 mg/kg”