03/Volumul 58

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

92


32004L0041


L 157/33

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2004/41/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 21 aprilie 2004

de abrogare a unor directive privind igiena alimentară și normele sanitar-veterinare referitoare la producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman și de modificare a Directivelor 89/662/CEE și 92/118/CEE ale Consiliului, precum și a Deciziei 95/408/CE a Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 37, 95 și 152 alineatul (4) litera (b),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura menționată în articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Mai multe directive stabilesc norme de sănătate animală și publică privind producția și comercializarea produselor de origine animală.

(2)

Următoarele acte cuprind noi norme care modifică și reactualizează normele directivelor menționate anterior:

Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie privind igiena produselor alimentare (4);

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie de stabilire a normelor specifice de igienă aplicabile produselor alimentare de origine animală (5);

Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (6)

și

Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (7);

(3)

Prin urmare, ar trebui abrogate directivele precedente. Dat fiind că Regulamentul (CE) nr. 852/2004 prevede abrogarea Directivei 93/43/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare (8), prezenta directivă trebuie să abroge numai directivele privind produsele de origine animală.

(4)

Dispozițiile Directivei 72/462/CEE (9) a Consiliului ar trebui să se aplice în continuare numai importului de animale vii, întrucât noile norme de igienă și Directiva 2002/99/CE vor înlocui normele aplicabile cărnii proaspete și produselor din carne prevăzute în directiva menționată.

(5)

Cu toate acestea, este necesar să se prevadă ca anumite norme de aplicare să rămână în vigoare până la adoptarea măsurilor necesare, în conformitate cu noul cadru juridic.

(6)

Pentru a se ține seama de reformulare este necesar, de asemenea, să se modifice Directivele 89/662/CEE (9) și 92/118/CEE (10) ale Consiliului, precum și Decizia 95/408/CE (11) a Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În sensul prezentei directive, prin „dată pertinentă” se înțelege data de aplicare a Regulamentelor (CE) nr. 852/2004, (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004.

Articolul 2

Următoarele directive se abrogă, cu începere de la data pertinentă:

1.

Directiva 64/433/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de sănătate în domeniul schimburilor intracomunitare de cărnuri proaspete (12);

2.

Directiva 71/118/CEE a Consiliului din 15 februarie 1971 privind problemele de sănătate care afectează schimburile cu carne proaspătă de pasăre (13);

3.

Directiva 72/461/CEE a Consiliului privind problemele de inspecție veterinară în materie de schimburi comerciale intracomunitare de carne proaspătă (14);

4.

Directiva 77/96/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind depistarea trichinei (trichinella spiralis) la importul din țări terțe de carne proaspătă de porcine domestice (15);

5.

Directiva 77/99/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind problemele de sănătate care afectează schimburile intracomunitare cu preparate din carne și a altor produse de origine animală (16);

6.

Directiva 80/215/CEE a Consiliului din 22 ianuarie 1980 privind problemele de sănătate animală în domeniul comerțului intracomunitar cu produse din carne (17);

7.

Directiva 89/362/CEE a Comisiei din 26 mai 1989 privind condițiile generale de igienă din fermele pentru producția de lapte (18);

8.

Directiva 89/437/CEE a Consiliului din 20 iunie 1989 privind problemele de igienă și cele de sănătate în domeniul producției și comercializării produselor din ouă (19);

9.

Directiva 91/492/CEE de stabilire a condițiilor de sănătate normelor sanitar-veterinare pentru producerea și introducerea pe piață a moluștelor bivalve vii (20);

10.

Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producerea și introducerea pe piață a produselor pescărești (21);

11.

Directiva 91/494/CEE a Consiliului din 26 iunie 1991 referitoare la condițiile de sănătate animală care reglementează comerțul intracomunitar și importurile din țări terțe de carne proaspătă de pasăre (22);

12.

Directiva 91/495/CEE a Consiliului din 27 noiembrie 1990 privind problemele sanitare și de sănătate animală în domeniul producției și comercializării cărnii de iepure și a vânatului de crescătorie (23);

13.

Directiva 92/45/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 privind problemele sanitare și de sănătate animală referitoare la uciderea vânatului sălbatic și comercializarea cărnii de vânat (24);

14.

Directiva 92/46/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor sanitare pentru producția și comercializarea laptelui crud, a laptelui tratat termic și a produselor lactate (25);

15.

Directiva 92/48/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor de igienă minime aplicabile produselor pescărești capturate la bordul anumitor nave în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 91/493/CEE (26)

și

16.

Directiva 94/65/CE a Consiliului din 14 decembrie 1994 de stabilire a cerințelor pentru producția și comercializarea cărnii tocate și a preparatelor din carne (27).

Articolul 3

Cu începere de la data pertinentă, Directiva 92/118/CEE se modifică după cum urmează:

1.

toate trimiterile la „anexele I și II” se înlocuiesc cu trimiteri la „anexa I”;

2.

la articolul 4 alineatul (1), cuvintele „și anexa II, pentru aspectele de sănătate publică” se elimină

și

3.

anexa II se abrogă.

Articolul 4

(1)   Începând cu data pertinentă, trimiterile la directivele menționate în articolul 2 sau în anexa II la Directiva 92/118/CEE se interpretează trimiteri, în funcție de context:

(a)

la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

(b)

la Regulamentul (CE) nr. 854/2004

sau

(c)

la Directiva 2002/99/CE.

(2)   Până la adoptarea criteriilor microbiologice și a cerințelor privind controlul temperaturii, în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, se aplică în continuare orice asemenea criterii sau cerințe stabilite în directivele menționate în articolul 2, în anexa II la Directiva 92/118/CEE sau în normele lor de aplicare.

(3)   Până la adoptarea dispozițiilor necesare pe baza Regulamentelor (CE) nr. 852/2004, 853/2004 și 854/2004 sau a Directivei 2002/99/CE, actele de mai jos se vor aplica în continuare, mutatis mutandis:

(a)

normele de aplicare adoptate în baza directivelor menționate în articolul 2;

(b)

normele de aplicare adoptate în baza anexei II la Directiva 92/118/CEE, cu excepția Deciziei 94/371/CE (28);

(c)

normele de aplicare adoptate în baza Directivei 72/462/CEE

și

(d)

listele provizorii ale țărilor terțe și ale unităților din țările terțe întocmite în conformitate cu Decizia 95/408/CE.

Articolul 5

(1)   Începând cu data de 1 ianuarie 2005, normele de sănătate animală stabilite de Directiva 72/462/CEE continuă să se aplice numai importului de animale vii.

(2)   Cu începere de la data pertinentă, Directiva 72/462/CEE continuă să se aplice numai importului de animale vii.

Articolul 6

Cu începere de la data pertinentă, Directiva 89/662/CEE a Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

Trimiterile:

(a)

din articolul 1, la „produsele de origine animală, prevăzute de directivele enumerate în anexa A”

și

(b)

din articolul 4 alineatul (1), la „produsele obținute în conformitate cu directivele menționate în anexa A”

se înlocuiesc cu trimiterea la „produsele de origine animală, prevăzute de actele menționate în anexa A”.

2.

Anexa A se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA A

Capitolul I

Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, prelucrarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (*).

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de igienă privind produsele alimentare de origine animală (**).

CAPITOLUL II

Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 care stabilește condițiile de sănătate animală și de sănătate publică ce reglementează comerțul și importurile în Comunitate de produse care nu fac obiectul acestor cerințe, care au fost prevăzute de normele comunitare specifice menționate în anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, al Directivei 90/425/CEE (***).

Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare care se aplică subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman (****).

Articolul 7

Cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei directive, articolul 9 din Decizia 95/408/CE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Prezenta decizie se aplică până la «data pertinentă» astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 2004/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 de abrogare a anumitor directive referitoare la condițiile sanitare și de igienă alimentară pentru producția și comercializarea anumitor produse de origine animală destinate consumului uman (*).

Articolul 8

Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la data pertinentă. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 9

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 10

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasburg, 21 aprilie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDOWELL


(1)  JO C 365 E, 19.12.2000, p. 132.

(2)  JO C 155, 29.5.2001, p. 39.

(3)  Avizul Parlamentului European din 3 iunie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 27 octombrie 2003 (JO C 48 E, 24.2.2004, p. 131) și Poziția Parlamentului European din 30 martie 2004 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 195, 2.6.2004, p. 139.

(5)  JO L 195, 2.6.2004, p. 139.

(6)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(7)  JO L 175, 19.7.1993, p. 1.

(8)  Directiva 72/462/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1972 privind problemele de sănătate și inspecție veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din speciile bovină și porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din țări terțe (JO L 302, 31.12.1972, p. 28). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(9)  Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlulalele sanitar-veterinare în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (JO L 395, 30.12.1989, p. 13). Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(10)  Directiva 92/118/CEE a Consiliului din 17 decembrie 1992 de stabilire a condițiilor de sănătate publică și animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de produse care nu intră sub incidența condițiilor menționate, stabilite de normele comunitare speciale prevăzute de anexa A capitolul I la Directiva 89/662/CEE și, în ceea ce privește agenții patogeni, în Directiva 90/425/CEE (JO L 62, 15.3.1993, p. 49). Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/42/CE a Comisiei (JO L 13, 18.1.2003, p. 24).

(11)  Decizia 95/408/CE a Consiliului din 22 iunie 1995 privind condițiile de întocmire, pentru o perioadă tranzitorie, a listelor provizorii ale unităților din țări terțe din care statele membre sunt autorizate să importe anumite produse de origine animală, produse pescărești și moluște bivalve vii (JO L 243, 11.10.1995, p. 17). Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(12)  JO 121, 29.7.1964, p. 2012/64. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 95/23/CE (JO L 243, 11.10.1995, p. 7).

(13)  JO L 55, 8.3.1971, p. 23. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003.

(14)  JO L 302, 31.12.1972, p. 24. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003.

(15)  JO L 26, 31.1.1977, p. 67. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003.

(16)  JO L 26, 31.1.1977, p. 85. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003.

(17)  JO L 47, 21.2.1980, p. 4. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003.

(18)  JO L 156, 8.6.1989, p. 30.

(19)  JO L 212, 22.7.1989, p. 87. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(20)  JO L 268, 24.9.1991, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(21)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(22)  JO L 268, 24.9.1991, p. 35. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/89/CE (JO L 300, 23.11.1999, p. 17).

(23)  JO L 268, 24.9.1991, p. 41. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(24)  JO L 268, 14.9.1992, p. 35. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(25)  JO L 268, 14.9.1992, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(26)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.

(27)  JO L 368, 31.12.1994, p. 10. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003.

(28)  JO L 168, 2.7.1994, p. 34.

(*)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(**)  JO L 139, 30.4.2004.

(***)  JO L 62, 15.3.1993, p. 49. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2003/42/CEE a Comisiei (JO L 13, 18.1.2003, p. 24).

(****)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 808/2003 al Comisiei (JO L 117, 13.5.2003, p. 1)”