05/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

45


32004L0037


L 158/50

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2004/37/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 29 aprilie 2004

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului] (versiune codificată)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene și, în special, articolul 137 alineatul (2) al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 251 din tratat (2),

întrucât:

(1)

Directiva 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni [a șasea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE (3) ] a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial (4). Pentru mai multă claritate și raționalitate, această directivă trebuie codificată.

(2)

Respectarea cerințelor minime destinate să garanteze un nivel mai bun de securitate și sănătate în ceea ce privește protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă reprezintă un imperativ pentru asigurarea securității și sănătății lucrătorilor și urmărește în egală măsură să asigure un nivel minim de protecție pentru toți lucrătorii din Comunitate.

(3)

Prezenta directivă este o directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare a unor măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (5). În consecință, dispozițiile acestei directive se aplică în totalitate domeniului expunerii lucrătorilor la agenții cancerigeni sau mutageni, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive sau speciale din prezenta directivă.

(4)

Un nivel uniform de protecție împotriva riscurilor legate de agenții cancerigeni sau mutageni trebuie stabilit pentru întreaga Comunitate și acest nivel de protecție trebuie stabilit nu prin cerințe detaliate, ci printr-un cadru de principii generale care să permită statelor membre să aplice uniform cerințele minime.

(5)

Mutagenele celulelor germinative sunt substanțe care pot să provoace o modificare permanentă a cantității sau a structurii materialului genetic al unei celule, antrenând modificarea caracteristicilor fenotipice ale acestei celule care poate fi transmisă celulelor fiice.

(6)

Dat fiind mecanismul lor de acțiune, mutagenele celulelor germinative riscă să aibă efecte cancerigene.

(7)

Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (6) cuprinde în anexa VI criteriile de clasificare, precum și modalitățile de etichetare aplicabile fiecărei substanțe.

(8)

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre cu privire la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (7) cuprinde precizări referitoare la clasificarea și la modalitățile de etichetare aplicabile acestor preparate.

(9)

În toate situațiile de muncă, lucrătorii trebuie să fie protejați împotriva riscurilor legate de preparatele care conțin unul sau mai mulți agenți cancerigeni sau mutageni și împotriva compușilor cancerigeni sau mutageni care apar la locul de muncă.

(10)

Pentru anumiți agenți este necesar să fie luate în considerație toate căile de absorbție, în special posibilitatea absorbției pe cale cutanată, în scopul de a asigura cel mai bun nivel de protecție posibil.

(11)

Chiar dacă actualele cunoștințe științifice nu permit stabilirea unui nivel sub care riscurile legate de sănătate să fie eliminate, reducerea expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni va diminua totuși aceste riscuri.

(12)

Pentru a contribui la reducerea acestor riscuri, trebuie să fie stabilite valori limită și alte dispoziții direct conexe referitoare la toți agenții cancerigeni sau mutageni pentru care informațiile disponibile, inclusiv datele științifice și tehnice, permit acest lucru.

(13)

Valorile limită de expunere profesională vor fi considerate elemente importante ale dispozitivului de protecție a lucrătorilor. Aceste valori limită trebuie revizuite cu frecvența pe care o impun datele științifice mai recente.

(14)

La protejarea sănătății lucrătorilor trebuie aplicat principiul precauției.

(15)

Trebuie luate măsuri preventive pentru a menține securitatea și sănătatea lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni.

(16)

Prezenta directivă constituie un element concret în cadrul realizării dimensiunii sociale a pieței interne.

(17)

În temeiul Deciziei 74/325/CEE a Consiliului (8), Comisia a consultat comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă, în vederea elaborării de propuneri de directive preluate în prezenta directivă.

(18)

Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre referitoare la termenele de transpunere în legislația națională a directivelor menționate în anexa IV, partea B,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul

(1)   Obiectul prezentei directive îl reprezintă protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de securitatea și sănătatea lor, inclusiv prevenirea unor asemenea riscuri la care sunt expuși sau pot fi expuși prin expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Directiva stabilește cerințele minime specifice în acest domeniu, inclusiv valorile limită.

(2)   Prezenta directivă nu se aplică lucrătorilor expuși numai la radiații reglementate prin Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(3)   Directiva 89/391/CEE se aplică integral întregului domeniu menționat în alineatul (1), fără a aduce atingere dispozițiilor restrictive sau speciale din prezenta directivă.

(4)   În ceea ce privește azbestul, care face obiectul Directivei 83/477/CEE (9), dispozițiile prezentei directive se aplică atunci când sunt mai favorabile sănătății și securității la locul de muncă.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive:

a)

prin „agent cancerigen” se înțelege:

(i)

o substanță care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenți cancerigeni, așa cum sunt stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE;

(ii)

un preparat compus dintr-una sau mai multe substanțe prevăzute la punctul (i), atunci când concentrația uneia sau mai multor astfel de substanțe corespunde cerințelor impuse în materie de limite de concentrație pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de agenți cancerigeni, așa cum sunt stabilite:

fie în anexa I la Directiva 67/548/CEE,

fie în anexa II, partea B, la Directiva 1999/45/CE, în cazul în care substanța sau substanțele nu sunt prevăzute în anexa I la Directiva 67/548/CEE sau nu sunt însoțite de limite de concentrație;

(iii)

o substanță, un preparat sau un procedeu, menționate în anexa I la prezenta directivă, precum și o substanță sau un preparat care este degajat printr-un procedeu menționat în această anexă;

b)

prin „agent mutagen” se înțelege:

(i)

o substanță care corespunde criteriilor de clasificare în categoria 1 sau 2 de agenți mutageni stabilite în anexa VI la Directiva 67/548/CEE;

(ii)

un preparat compus dintr-una sau mai multe substanțe prevăzute la punctul (i), în cazul în care concentrația de una sau mai multe astfel de substanțe corespunde cerințelor impuse în materie de limite de concentrație pentru clasificarea unui preparat în categoria 1 sau 2 de agenți mutageni, așa cum sunt stabilite:

fie în anexa I la Directiva 67/548/CEE,

fie în anexa II, partea B, la Directiva 1999/45/CE, în cazul în care substanța sau substanțele nu sunt prevăzute în anexa I la Directiva 67/548/CEE sau nu sunt însoțite de limite de concentrație;

c)

prin „valoare limită” se înțelege, cu excepția cazului în care se prevede altfel, limita mediei ponderate în funcție de timpul de concentrație a unui „agent cancerigen sau mutagen” în aerul din zona în care respiră un lucrător într-o perioadă de referință determinată, precizată în anexa III la prezenta directivă.

Articolul 3

Domeniul de aplicare. Identificarea și evaluarea riscurilor

(1)   Prezenta directivă se aplică activităților în care lucrătorii sunt expuși sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni rezultați din activitatea lor.

(2)   Pentru orice activitate care poate prezenta un risc de expunere la agenți cancerigeni sau mutageni, natura, gradul și durata expunerii lucrătorilor trebuie să fie determinate pentru a putea evalua orice risc legat de securitatea sau sănătatea lucrătorilor și a putea stabili măsurile ce trebuie luate.

Această evaluare trebuie înnoită cu regularitate și, în orice caz, la orice schimbare a condițiilor care ar putea afecta expunerea lucrătorilor la agenți cancerigeni sau mutageni.

Angajatorul trebuie să furnizeze autorităților responsabile, la cererea acestora, elementele care au servit la această evaluare.

(3)   La evaluarea riscului sunt luate în calcul toate celelalte căi de expunere, precum absorbția transcutanată sau percutanată.

(4)   La evaluarea riscului, angajatorii acordă o atenție specială eventualelor efecte în privința securității sau sănătății acelor lucrători care prezintă riscuri speciale și, printre altele, iau în considerație oportunitatea măsurii de a nu mai angaja astfel de lucrători în zone în care pot fi în contact cu agenți cancerigeni sau mutageni.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE ANGAJATORILOR

Articolul 4

Reducerea și înlocuirea

(1)   Angajatorul reduce utilizarea unui agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă, în special prin înlocuire, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic, cu o substanță, un preparat sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru sănătatea sau, dacă este cazul, pentru securitatea lucrătorilor.

(2)   Angajatorul comunică rezultatul cercetărilor sale autorității responsabile, la cererea acesteia.

Articolul 5

Dispoziții privind evitarea sau reducerea expunerii

(1)   Dacă rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc legat de securitatea sau sănătatea lucrătorilor, expunerea lucrătorilor trebuie evitată.

(2)   Dacă înlocuirea agentului cancerigen sau mutagen cu o substanță, un preparat sau un procedeu care, în condițiile de utilizare, nu este periculos sau este mai puțin periculos pentru securitate sau sănătate, nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul ia măsuri pentru ca producerea și folosirea agentului cancerigen sau mutagen să aibă loc într-un sistem închis, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic.

(3)   Dacă aplicarea unui sistem închis nu este posibilă din punct de vedere tehnic, angajatorul trebuie să asigure condiții pentru ca nivelul de expunere a lucrătorilor să fie redus la cel mai scăzut nivel posibil din punct de vedere tehnic.

(4)   Expunerea nu trebuie să depășească valoarea limită a unui agent cancerigen indicată în anexa III.

(5)   În toate cazurile în care se folosește un agent cancerigen sau mutagen, angajatorul aplică toate măsurile următoare:

(a)

limitarea cantităților de agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă;

(b)

limitarea, la cel mai scăzut nivel posibil, a numărului de lucrători expuși sau care pot fi expuși;

(c)

conceperea procesului de muncă și a unor măsuri tehnice, obiectivul fiind acela de a se evita sau de a se reduce la minim degajarea de agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă;

(d)

evacuarea agenților cancerigeni sau mutageni la sursă, aspirația locală sau ventilația generală adecvate și compatibile cu necesitatea de a proteja sănătatea publică și mediul;

(e)

folosirea metodelor de măsurare existente adecvate agenților cancerigeni sau mutageni, în special pentru detectarea din timp a expunerilor anormale rezultate dintr-un eveniment neprevăzut sau un accident;

(f)

aplicarea unor proceduri și a unor metode de muncă adecvate;

(g)

măsuri de protecție colectivă și/sau, atunci când expunerea nu poate fi evitată prin alte mijloace, măsuri de protecție individuale;

(h)

măsuri de igienă, în special curățarea cu regularitate a podelelor, a pereților și a altor suprafețe;

(i)

informarea lucrătorilor;

(j)

delimitarea zonelor de risc și utilizarea unor panouri adecvate de avertizare și de securitate, inclusiv panoul „fumatul interzis” în zonele în care lucrătorii sunt expuși sau pot fi expuși la agenți cancerigeni sau mutageni;

(k)

amplasarea de dispozitive pentru situații de urgență care ar putea conduce la expuneri anormal de ridicate;

(l)

mijloace care să permită stocarea, manipularea și transportul fără risc, în special prin utilizarea recipientelor ermetice și etichetate în mod clar și vizibil;

(m)

mijloace sigure de colectare, stocare și evacuare a deșeurilor de către lucrători, inclusiv utilizarea recipientelor ermetice și etichetate în mod clar și vizibil.

Articolul 6

Informarea autorității competente

Dacă rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc legat de securitatea sau sănătatea lucrătorilor, angajatorii pun la dispoziția autorității competente, la cerere, informații corespunzătoare despre:

(a)

activitățile și procedeele industriale aplicate, inclusiv motivele pentru care se folosesc agenți cancerigeni sau mutageni;

(b)

cantitățile fabricate sau utilizate de substanțe sau preparate care conțin agenți cancerigeni sau mutageni;

(c)

numărul de lucrători expuși;

(d)

măsurile de prevenire luate;

(e)

tipul de echipament de protecție care trebuie utilizat;

(f)

natura și gradul expunerii;

(g)

cazurile de înlocuire.

Articolul 7

Expunerea imprevizibilă

(1)   În cazul unor evenimente imprevizibile sau al unor accidente care pot conduce la o expunere anormală a lucrătorilor, angajatorul informează lucrătorii cu privire la aceasta.

(2)   Până la normalizarea situației și atât timp cât cauzele expunerii anormale nu sunt eliminate:

(a)

sunt autorizați să lucreze în zona afectată numai lucrătorii indispensabili pentru executarea reparațiilor și a altor activități necesare;

(b)

li se pune la dispoziție lucrătorilor în cauză îmbrăcăminte de protecție și echipament individual de protecție respiratorie, iar aceștia trebuie să le poarte; expunerea nu poate fi permanentă și se limitează la strictul necesar pentru fiecare lucrător;

(c)

lucrătorii neprotejați nu sunt autorizați să lucreze în zona afectată.

Articolul 8

Expunerea previzibilă

(1)   Pentru anumite activități precum lucrările de întreținere, pentru care este previzibilă posibilitatea unei creșteri sensibile a expunerii și în privința cărora au fost deja epuizate toate posibilitățile de a lua alte măsuri tehnice de prevenire în scopul limitării expunerii, angajatorul trebuie să stabilească, după consultarea lucrătorilor sau a reprezentanților lor din întreprindere sau unitate, fără a aduce atingere responsabilității angajatorului, măsurile necesare pentru a reduce durata expunerii lucrătorilor cât mai mult posibil și pentru a asigura protecția lor în timpul acestor activități.

În aplicarea primului paragraf, li se pune la dispoziție lucrătorilor în cauză îmbrăcăminte de protecție și un echipament individual de protecție respiratorie, iar aceștia trebuie să le poarte atât timp cât persistă expunerea anormală; aceasta nu poate fi permanentă și este limitată la strictul necesar pentru fiecare lucrător.

(2)   Se iau măsurile adecvate pentru ca zonele în care se desfășoară activitățile prevăzute la alineatul (1) primul paragraf să fie în mod clar delimitate și semnalizate sau pentru a evita prin alte mijloace ca persoane neautorizate să aibă acces în aceste locuri.

Articolul 9

Accesul în zonele de risc

Angajatorii iau măsurile adecvate pentru ca zonele în care se desfășoară activitățile pentru care rezultatele evaluării menționate în articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor să fie accesibile numai lucrătorilor care, prin natura muncii sau funcției lor, trebuie să pătrundă acolo.

Articolul 10

Măsuri de igienă și de protecție individuală

(1)   Angajatorii sunt obligați, pentru toate activitățile pentru care există un risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni, să ia măsuri adecvate în următorul sens:

(a)

să organizeze activitatea astfel încât lucrătorii să nu mănânce, să nu bea și să nu fumeze în zonele în care există risc de contaminare cu agenți cancerigeni sau mutageni;

(b)

să furnizeze lucrătorilor îmbrăcăminte de protecție adecvată sau altă îmbrăcăminte specială adecvată;

(c)

să prevadă locuri separate pentru depozitarea hainelor de lucru sau a îmbrăcămintei de protecție, pe de-o parte, și a hainelor de stradă, pe de altă parte;

(d)

să pună la dispoziția lucrătorilor grupuri sanitare și dușuri adecvate;

(e)

să depoziteze corect echipamentele de protecție într-un loc bine stabilit, să le verifice și să le curețe, dacă este posibil, înainte și, în orice caz, după fiecare utilizare;

(f)

să repare sau să înlocuiască echipamentele de protecție defecte înainte de o nouă utilizare.

(2)   Costul măsurilor prevăzute la alineatul (1) nu poate fi suportat de lucrători.

Articolul 11

Informarea și formarea lucrătorilor

(1)   Angajatorul ia măsurile adecvate pentru ca lucrătorii și sau reprezentanții lor din întreprindere sau unitate să beneficieze de o formare profesională în egală măsură suficientă și adecvată, pe baza tuturor informațiilor disponibile, în special sub formă de informații și instrucțiuni, referitoare la:

(a)

riscurile potențiale pentru sănătate, inclusiv riscurile suplimentare datorate consumului de tutun;

(b)

precauțiile care trebuie luate pentru prevenirea expunerii;

(c)

cerințele în materie de igienă;

(d)

purtarea și folosirea echipamentelor și îmbrăcămintei de protecție;

(e)

măsurile care trebuie luate de către lucrători, în special de către personalul de intervenție, în cazul producerii unor incidente și pentru prevenirea acestora.

Această formare profesională trebuie:

să fie adaptată la evoluția riscurilor și la apariția unor riscuri noi;

să fie repetată periodic, dacă este necesar.

(2)   Angajatorii sunt obligați să informeze lucrătorii cu privire la instalații și la recipientele anexe care conțin agenți cancerigeni sau mutageni, să asigure etichetarea clară și lizibilă a tuturor recipientelor, ambalajelor și instalațiilor care conțin agenți cancerigeni sau mutageni și să expună semnele de avertizare în mod cât mai vizibil.

Articolul 12

Informarea lucrătorilor

Se iau măsuri adecvate pentru a garanta că:

(a)

lucrătorii și sau reprezentanții lor din întreprindere sau unitate pot verifica dacă dispozițiile prezentei directive sunt aplicate sau pot fi implicați în această aplicare, în special în ceea ce privește:

(i)

consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, legate de alegerea, purtarea și utilizarea îmbrăcămintei și a echipamentelor de protecție, fără a se aduce atingere responsabilităților angajatorului referitoare la determinarea eficacității îmbrăcămintei și a echipamentelor de protecție;

(ii)

măsurile stabilite de către angajator, prevăzute la articolul 8 alineatul (1) primul paragraf, fără a se aduce atingere responsabilităților angajatorului de a stabili aceste măsuri;

(b)

lucrătorii și sau reprezentanții acestora din întreprindere sau unitate sunt informați cât mai rapid posibil despre expunerile anormale, inclusiv cele prevăzute la articolul 8, despre cauzele lor și despre măsurile luate sau care urmează să fie luate pentru remedierea situației;

(c)

angajatorul păstrează o listă actualizată a lucrătorilor folosiți în activități pentru care rezultatele evaluării menționate în articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lucrătorilor, indicând, dacă această informație este disponibilă, expunerea la care au fost supuși;

(d)

medicul sau autoritatea competentă precum și orice altă persoană răspunzătoare de securitatea sau de sănătatea la locul de muncă au acces la lista menționată la litera (c);

(e)

fiecare lucrător are acces la informațiile existente în listă, care îl privesc personal;

(f)

lucrătorii și reprezentanții lor din întreprindere sau unitate au acces la informațiile colective anonime.

Articolul 13

Consultarea și participarea lucrătorilor

Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților lor se desfășoară în conformitate cu articolul 11 din Directiva 89/391/CEE privind subiectele reglementate de prezenta directivă.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII DIVERSE

Articolul 14

Supravegherea medicală

(1)   Statele membre stabilesc, în conformitate cu legislația și/sau practica națională, măsuri pentru asigurarea supravegherii adecvate a sănătății lucrătorilor pentru care rezultatele evaluării prevăzute la articolul 3 alineatul (2) evidențiază un risc pentru securitatea sau sănătatea lor.

(2)   Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt concepute astfel încât fiecare lucrător să poată face, dacă este cazul, obiectul unei supravegheri medicale adecvate:

înainte de expunere;

periodic, ulterior.

Aceste măsuri sunt concepute astfel încât să fie posibilă aplicarea directă a măsurilor individuale medicale și de medicină a muncii.

(3)   Dacă se constată că un lucrător este atins de o anomalie care poate fi rezultatul expunerii la agenți cancerigeni sau mutageni, medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor poate solicita ca alți lucrători care au suferit o expunere similară să facă obiectul supravegherii medicale.

În acest caz, se procedează la o nouă evaluare a riscului de expunere în conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

(4)   Atunci când se asigură supraveghere medicală, se completează un dosar medical individual și medicul sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală propune măsuri individuale de protecție sau de prevenire care trebuie luate pentru toți lucrătorii.

(5)   Trebuie date lucrătorilor informații și sfaturi cu privire la toate tipurile de supraveghere medicală de care pot beneficia după încetarea expunerii.

(6)   În conformitate cu legislațiile și practicile naționale:

lucrătorii au acces la rezultatele supravegherii medicale care îi privesc personal;

lucrătorii în cauză sau angajatorul pot solicita reexaminarea rezultatelor supravegherii medicale.

(7)   Recomandări practice cu privire la supravegherea medicală a lucrătorilor sunt prevăzute în anexa II.

(8)   Toate cazurile de cancer care au fost identificate, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale, ca rezultat al expunerii la un agent cancerigen sau mutagen la locul de muncă trebuie să fie notificate autorității responsabile.

Articolul 15

Păstrarea dosarelor medicale

(1)   Lista prevăzută la articolul 12 litera (c) și dosarul medical prevăzut la articolul 14 alineatul (4) sunt păstrate timp de cel puțin patruzeci de ani de la încetarea expunerii, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale.

(2)   În cazul în care întreprinderea își încetează activitatea, aceste documente se pun la dispoziția autorității responsabile, în conformitate cu legislațiile și practicile naționale.

Articolul 16

Valorile limită

(1)   Pe baza informațiilor disponibile, inclusiv a datelor științifice și tehnice, Consiliul adoptă, prin intermediul directivelor, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 137 alineatul (2) din tratat, valorile limită referitoare la toți agenții cancerigeni sau mutageni pentru care este posibil și, dacă este necesar, alte dispoziții direct conexe.

(2)   Valorile limită și celelalte dispoziții direct conexe figurează în anexa III.

Articolul 17

Anexe

(1)   Anexele I și III pot fi modificate numai în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 137 alineatul (2) din tratat.

(2)   Adaptările de natură strict tehnică ale anexei II în funcție de progresul tehnic, de evoluția reglementărilor sau a specificațiilor internaționale și de cunoștințele în domeniul agenților cancerigeni sau mutageni se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 17 din Directiva 89/391/CEE.

Articolul 18

Utilizarea datelor

Utilizările pe care autoritățile responsabile naționale le dau informațiilor prevăzute la articolul 14 alineatul (8) se țin la dispoziția Comisiei.

Articolul 19

Informarea Comisiei

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 20

Abrogarea

Directiva 90/394/CEE, astfel cum este modificată de directivele prevăzute în anexa IV partea A la prezenta directivă, se abrogă, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre în ceea ce privește termenele de transpunere în dreptul național a directivelor indicate în anexa IV partea B la prezenta directivă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa V.

Articolul 21

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 22

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 29 aprilie 2004.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

M. McDOWELL


(1)  JO C 368, 20.12.1999, p. 18.

(2)  Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 30 martie 2004.

(3)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Directiva 1999/38/CE (JO L 138, 1.6.1999, p. 66).

(4)  Vezi anexa IV, partea A.

(5)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1. Directivă modificată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

(6)  JO 196, 16.8.1967, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(7)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1. Directivă modificată ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003.

(8)  JO L 185, 9.7.1974, p. 15. Decizie abrogată prin Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 (JO C 218, 13.9.2003, p. 1).

(9)  Directiva 83/477/CEE a Consiliului din 19 septembrie 1983 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (a doua directivă specială în sensul articolului 8 din Directiva 80/1107/CEE) (JO L 263, 24.9.1983, p. 25). Directivă modificată ultima dată de Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 97, 15.4.2003, p. 48).


ANEXA I

Lista substanțelor, preparatelor și procedeelor

[articolul 2 litera (a) punctul (iii)]

1.

Fabricarea auraminei.

2.

Lucrări care implică expunerea la hidrocarburi policiclice aromate prezente în funingine, gudron de cărbune sau smoală de huilă.

3.

Lucrări care implică expunerea la pulberi, fumuri sau aerosoli rezultați la prăjirea și la electrorafinarea matelor de nichel.

4.

Procedeul de fabricare cu acid concentrat a alcoolului izopropilic.

5.

Lucrări care implică expunerea la pulberi de lemn de esență tare (1).


(1)  O listă a tipurilor de lemn de esență tare există în volumul 62 al monografiilor referitoare la evaluarea riscurilor de carcinogenitate la om intitulate „Wood Dust and Formaldehyde” (pulbere de lemn și formaldehidă), publicate de către Centrul internațional de cercetări asupra cancerului, Lyon, 1995.


ANEXA II

Recomandări practice cu privire la supravegherea medicală a lucrătorilor

[articolul 14 alineatul (7)]

1.

Medicul și/sau autoritatea răspunzătoare de supravegherea medicală a lucrătorilor expuși la agenți cancerigeni sau mutageni trebuie să cunoască bine condițiile sau împrejurările expunerii fiecărui lucrător.

2.

Supravegherea medicală a lucrătorilor trebuie asigurată în conformitate cu principiile și practicile medicinii muncii; aceasta trebuie să cuprindă cel puțin următoarele măsuri:

înregistrarea antecedentelor medicale și profesionale ale fiecărui lucrător;

anamneza;

dacă este cazul, supraveghere biologică, precum și depistarea efectelor precoce și reversibile.

Se pot decide și alte examene pentru fiecare lucrător care face obiectul unei supravegheri medicale, având în vedere cele mai recente progrese în medicina muncii.


ANEXA III

Valori limită și alte dispoziții direct conexe

(articolul 16)

A.   VALORILE LIMITĂ DE EXPUNERE PROFESIONALĂ

Denumire

EINECS (1)

CAS (2)

Valori limită

Observații

Măsuri tranzitorii

mg/m3  (3)

ppm (4)

Benzen

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

piele (6)

Valoare limită: 3 ppm

(= 9,75 mg/m3)

(până la 27 iunie 2003)

Clorură de vinil monomer

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

_

_

Pulberi de lemn de esență tare

_

_

5,00 (5)  (7)

_

_

_

B.   ALTE DISPOZIȚII DIRECT CONEXE

p.m.


(1)  EINECS: Inventarul european al produselor chimice comercializate (European Inventory of Existing Chemical Substances).

(2)  CAS: numărul din Chemical Abstract Service.

(3)  mg/m3 = miligrame pe metru cub de aer la 20 °C și 101,3 kPa (760 mm coloană de mercur).

(4)  ppm = părți volumetrice pe milion, în aer (ml/m3).

(5)  Măsurate sau calculate prin raportare la o perioadă de referință de opt ore.

(6)  Este posibil ca la inhalarea reglementată să se adauge o absorbție cutanată.

(7)  Fracțiune inhalabilă: dacă pulberile de lemn de esență tare sunt amestecate cu alte pulberi de lemn, valoarea limită se aplică tuturor pulberilor de lemn prezente în amestec.


ANEXA IV

Partea A

Directiva abrogată cu modificările sale succesive

(prevăzute la articolul 20)

Directiva 90/394/CEE a Consiliului

(JO L 196, 26.7.1990, p. 1)

Directiva 97/42/CE a Consiliului

(JO L 179, 8.7.1997, p. 4)

Directiva 1999/38/CE a Consiliului

(JO L 138, 1.6.1999, p. 66)

Partea B

Termene de transpunere în dreptul național

(prevăzute la articolul 20)

Directiva

Data limită de transpunere

90/394/CEE

31 decembrie 1992

97/42/CE

27 iunie 2000

1999/38/CE

29 aprilie 2003


ANEXA V

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Directiva 90/394/CE

Prezenta directivă

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (a)

Articolul 2 litera (aa)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (b)

Articolul 2 litera (c)

Articolele 3 - 9

Articolele 3 - 9

Articolul 10 alineatul (1) litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) litera (a)

Articolul 10 alineatul (1) litera (b), prima parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (b)

Articolul 10 alineatul (1) litera (b), a doua parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (c)

Articolul 10 alineatul (1) litera (c)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d), prima și a doua parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (e)

Articolul 10 alineatul (1) litera (d), a treia parte a tezei

Articolul 10 alineatul (1) litera (f)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolele 11 - 18

Articolele 11 - 18

Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf

 

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf

 

Articolul 19 alineatul (1) al treilea paragraf

 

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 19

 

Articolul 20

 

Articolul 21

Articolul 20

Articolul 22

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa III

 

Anexa IV

 

Anexa V