11/Volumul 36

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

94


32004D0600


L 271/38

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 4 august 2004

de acceptare a angajamentului oferit în cadrul procedurii antidumping privind importurile de polietilenă tereftalată originară, printre altele, din Australia

(2004/600/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 384/96 al Consiliului din 22 decembrie 1995 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (1) (denumit în continuare „regulament de bază”), în special articolele 8 și 9,

după consultarea comitetului consultativ,

întrucât:

1.   PROCEDURĂ

(1)

La 19 februarie 2004, prin Regulamentul (CE) nr. 306/2004 (2) (denumit în continuare „regulament provizoriu”), Comisia a instituit un drept antidumping provizoriu asupra importurilor în Comunitate de poli(etilenă tereftalată) (denumit în continuare „PET” sau „produs în cauză”) originar din Australia, Republica Populară Chineză și Pakistan.

(2)

După adoptarea măsurilor antidumping provizorii, Comisia a continuat ancheta privind dumpingul, prejudiciul și interesul Comunității. Rezultatele și concluziile definitive ale anchetei sunt prezentate în Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 al Consiliului de instituire a unui drept antidumping definitiv asupra importurilor de PET originare din Australia, Republica Populară Chineză și Pakistan (3) (denumit în continuare „regulament definitiv”).

(3)

Ancheta a confirmat concluziile provizorii, care au stabilit existența unui dumping prejudiciabil pentru importurile produsului în cauză originar din Australia, Republica Populară Chineză și Pakistan.

2.   ANGAJAMENT

(4)

După adoptarea măsurilor antidumping provizorii, un producător-exportator australian care a cooperat (Leading Synthetics Pty Ltd) a oferit un angajament de preț, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) din regulamentul de bază, conform căruia s-a arătat dispus să vândă produsul în cauză la un preț care să permită cel puțin eliminarea efectului prejudiciabil al dumpingului.

(5)

De asemenea, societatea va furniza Comisiei, periodic și detaliat, informații privitoare la exporturile în Comunitate, ceea ce-i va permite Comisiei să monitorizeze eficient respectarea angajamentului. Mai mult, structura vânzărilor societății este de așa natură încât Comisia consideră că riscul de eludare a angajamentului este limitat.

(6)

Ținând cont de cele menționate anterior, angajamentul este considerat ca fiind acceptabil.

(7)

Pentru a permite Comisiei să monitorizeze eficient respectarea angajamentului de către societate, atunci când cererea de punere în liberă circulație în temeiul angajamentului este prezentată autorităților vamale competente, scutirea de drept este condiționată de prezentarea unei facturi comerciale care trebuie să conțină cel puțin informațiile prevăzute în anexa 2 la Regulamentul (CE) nr. 1467/2004 al Consiliului. Aceste informații sunt totodată necesare pentru a permite autorităților vamale să verifice cu suficientă precizie dacă încărcătura corespunde cu informațiile din documentele comerciale. În cazul în care o asemenea factură nu este prezentată sau dacă ea nu corespunde produselor prezentate în vamă, este datorată suma corespunzătoare dreptului antidumping.

(8)

În caz de încălcare, de presupusă încălcare sau de retragere a angajamentului, se va putea institui un drept antidumping, în conformitate cu articolul 8 alineatele (9) și (10) din regulamentul de bază,

DECIDE:

Articolul 1

Se acceptă aranjamentul oferit de către producătorul-exportator menționat în continuare în cadrul prezentei proceduri antidumping privind importurile anumitor tipuri de poli(etilenă tereftalată) originară din Australia, Republica Populară Chineză și Pakistan.

Țara

Producător

Cod adițional TARIC

Australia

Leading Synthetics Pty Ltd

A503

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 august 2004.

Pentru Comisie

Pascal LAMY

Membru al Comisiei


(1)  JO L 56, 6.3.1996, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 461/2004 (JO L 77, 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 52, 21.2.2004, p. 5.

(3)  JO L 271, 19.8.2004, p. 1.