03/Volumul 57

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

153


32004D0427


L 154/8

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 29 aprilie 2004

de modificare a Deciziei 97/221/CE a Comisiei privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru produsele din carne în tranzit prin Comunitate sau antrepozitate temporar în Comunitate

[notificată cu numărul C(2004) 1589]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/427/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producerea, transformarea, distribuția și introducerea pe piață a produselor de origine animală destinate consumului uman (1), în special articolul 8 alineatul (5) a treia liniuță, articolul 9 alineatul (2) litera (b) și articolul 9 alineatul (4) litera (c),

întrucât:

(1)

Decizia 97/221/CE a Comisiei (2) stabilește condițiile de sănătate animală și modelele de certificate sanitar-veterinare necesare pentru importul de produse din carne provenind din țări terțe.

(2)

Decizia 97/222/CE a Comisiei (3) stabilește lista cu țările terțe din care statele membre autorizează importul de produse din carne.

(3)

Directiva 97/78/CE a Consiliului (4) stabilește principiile de bază privind organizarea controalelor sanitar-veterinare pentru produsele provenind din țări terțe și introduse în Comunitate; anumite dispoziții privind tranzitul sunt deja prevăzute la articolul 11, precum utilizarea mesajelor ANIMO și a documentului veterinar comun de intrare.

(4)

Cu toate acestea, pentru a proteja situația privind sănătatea din Comunitate, este necesar să se asigure, de asemenea, că loturile de produse din carne în tranzit prin Comunitate îndeplinesc condițiile de sănătate animală aplicabile țărilor din care sunt autorizate importurile pentru speciile în cauză.

(5)

Decizia 79/542/CEE a Consiliului care stabilește o listă cu țările terțe sau cu părți din țări terțe și care definește condițiile de sănătate animală și publică și certificarea veterinară necesare pentru importul în Comunitate al anumitor animale vii și al cărnii proaspete obținute din acestea (5), a fost modificată recent pentru a integra condițiile care reglementează tranzitul, precum și o derogare pentru tranzitul între teritorii ale Rusiei și pentru a menționa punctele de control la frontieră desemnate în acest sens.

(6)

Experiența acumulată arată că prezentarea la punctul de control la frontieră, în conformitate cu articolul 7 din Directiva 97/78/CE, a documentelor veterinare originale, întocmite în țara terță exportatoare astfel încât să îndeplinească cerința de reglementare din țara terță de destinație, nu este suficientă pentru a garanta respectarea condițiilor de sănătate animală care reglementează introducerea produselor în cauză fără riscuri pe teritoriul Comunității. în consecință, trebuie să se stabilească un model special de certificat de sănătate animală pentru produsele în cauză, care să fie folosit în situațiile de tranzit.

(7)

De asemenea, trebuie să se clarifice normele de punere în aplicare a dispoziției prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE în conformitate cu care tranzitul nu este autorizat decât dintr-o țară terță ale cărei produse nu sunt supuse interdicției de a fi introduse pe teritoriul Comunității, făcând trimitere la lista țărilor terțe anexată la Decizia 97/222/CE.

(8)

Cu toate acestea, trebuie prevăzute condiții speciale pentru tranzitul prin Comunitate a loturilor având ca destinație sau provenind din Rusia, ținând seama de situarea geografică a Kaliningradului și de problemele climatice care împiedică utilizarea anumitor porturi în anumite perioade ale anului.

(9)

Decizia 2001/881/CE a Comisiei stabilește o listă cu punctele de control la frontieră aprobate pentru controalele veterinare ale animalelor vii și produselor animaliere provenind din țări terțe (6) și trebuie să se precizeze punctele de control la frontieră desemnate pentru controlul acestor tipuri de tranzit, ținând seama de prezenta decizie.

(10)

Decizia 97/221/CE trebuie modificată în consecință.

(11)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 97/221/CE a Comisiei se modifică după cum urmează:

1.

Se adaugă articolul 3a după cum urmează:

„Articolul 3a

Statele membre se asigură ca loturile de produse din carne destinate consumului uman, introduse pe teritoriul Comunității și destinate unei țări terțe, fie prin tranzit direct, fie după antrepozitarea în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) sau cu articolul 13 din Directiva 97/78/CE și care nu sunt destinate importului în Comunitatea Europeană, să respecte următoarele cerințe:

(a)

să provină de pe teritoriul sau de pe o parte din teritoriul uneia dintre țările terțe menționate de anexa la Decizia 97/222/CE și să fi fost supuse unui tratament minim, prevăzut de prezenta decizie, necesar în cazul importului de produse din carne din speciile în cauză;

(b)

să respecte condițiile de sănătate animală aplicabile speciei în cauză, stabilite în modelul de certificat de sănătate animală prevăzut de anexa I la Decizia 97/221/CE;

(c)

să fie însoțite de un certificat de sănătate animală întocmit în conformitate cu modelul prevăzut de anexa III, semnat de un medic veterinar oficial din cadrul serviciilor veterinare competente din țara terță în cauză;

(d)

să fie certificate ca acceptabile pentru tranzit sau antrepozitare (după caz) pe documentul veterinar comun de intrare de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontiera de introducere.”

2.

Se adaugă articolul 3b după cum urmează:

„Articolul 3b

(1)   Prin derogare de la articolul 3a, statele membre autorizează tranzitul rutier sau feroviar prin Comunitate, între punctele de control la frontieră comunitare menționate de anexa IV la Decizia 2001/881/CE, al loturilor provenind din sau având ca destinație Rusia, în mod direct sau printr-o altă țară terță, în măsura în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

lotul este sigilat cu o ștampilă cu un număr de ordine, aplicată la punctul de control la frontiera de introducere în Comunitatea Europeană de către serviciile veterinare ale autorității competente;

(b)

documentele care însoțesc lotul, prevăzute la articolul 7 din Directiva 97/78/CE, cuprind pe fiecare pagină o ștampilă aplicată de medicul veterinar oficial al autorității competente responsabile pentru PCF cu mențiunea «EXCLUSIV PENTRU TRANZIT PRIN CE CU DESTINAȚIA RUSIA»;

(c)

sunt îndeplinite cerințele procedurale prevăzute la articolul 11 din Directiva 97/78/CE;

(d)

lotul este certificat ca acceptabil pentru tranzit pe documentul veterinar comun de intrare de către medicul veterinar oficial de la punctul de control la frontiera de introducere.

(2)   Nu sunt autorizate descărcarea sau antrepozitarea unor astfel de loturi pe teritoriul comunitar, în sensul articolului 12 alineatul (4) sau al articolului 13 din Directiva 97/78/CE.

(3)   Autoritatea competentă efectuează periodic audituri pentru a verifica dacă numărul de loturi și cantitățile de produse care părăsesc teritoriul Comunității Europene corespund numărului și cantităților care au fost introduse pe teritoriul comunitar.”

3.

Anexa se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la data de 1 mai 2004.

Articolul 1 punctul 1 și anexa se aplică numai de la data de 1 ianuarie 2005.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 18, 23.1.2002, p. 11.

(2)  JO L 89, 4.4.1997, p. 32.

(3)  JO L 89, 4.4.1997, p. 39. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/245/CE (JO L 77, 13.3.2004, p. 62).

(4)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată de Actul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 381).

(5)  JO L 146, 14.6.1979, p. 15. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/372/CE (JO L 118, 23.4.2004, p. 45).

(6)  JO L 326, 11.12.2001, p. 44. Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2004/273/CE (JO L 86, 24.3.2004, p. 21).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 97/221/CEE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa devine anexa I.

2.

Se adaugă anexa II după cum urmează:

„ANEXA II

Image

Image