03/Volumul 56

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

32


32004D0401


L 123/109

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 26 aprilie 2004

privind neincluderea mefluididei în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele fitosanitare care conțin această substanță

[notificată cu numărul C(2004) 1513]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/401/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1) și, în special, al patrulea paragraf din articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE prevede că un stat membru are posibilitatea, pe parcursul unei perioade de 12 ani de la notificarea directivei respective, de a autoriza introducerea pe piață a produselor fitosanitare care conțin substanțe active care nu au fost enumerate în anexa I la directiva respectivă și care există deja pe piață de o perioadă de doi ani de la data notificării, în acest timp substanțele respective fiind examinate treptat în cadrul unui program de lucru.

(2)

Regulamentele (CE) nr. 451/2000 (2) și (CE) nr. 1490/2002 (3) stabilesc normele de punere în aplicare a celei de-a treia etape a programului de lucru menționat la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE. În cazul substanțelor active pentru care notificatorul nu își îndeplinește obligațiile în conformitate cu regulamentul nu se efectuează un control al conformității dosarului sau o evaluare a acestuia. Pentru mefluididă, notificatorul nu a depus înainte de 23 mai 2003 listele de date necesare. Prin urmare, această substanță activă nu este inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE, iar statele membre ar trebui să retragă orice autorizații pentru produsele fitosanitare care conțin mefluididă.

(3)

În ceea ce privește substanțele active pentru care există numai o scurtă perioadă de preaviz privind retragerea produselor fitosanitare care conțin aceste substanțe, este rezonabil să se asigure o perioadă de grație pentru eliminarea, depozitarea, comercializarea și utilizarea stocurilor existente pe parcursul unei perioade care să nu depășească 12 luni, pentru a permite utilizarea stocurilor existente pentru o singură cultură ulterioară. În cazurile în care se prevede o perioadă de preaviz mai lungă, aceasta poate fi scurtată pentru a expira la sfârșitul sezonului de cultură.

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Mefluidida nu este inclusă în anexa I la Directiva 91/414/CEE.

Articolul 2

Statele membre se asigură că:

1.

autorizațiile pentru produse fitosanitare care conțin mefluididă sunt retrase înainte de 26 octombrie 2004;

2.

de la 27 aprilie 2004 nu se mai acordă și nu se mai reînnoiesc autorizațiile pentru produsele fitosanitare care conțin mefluididă în conformitate cu derogarea prevăzută la articolul 8 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE.

Articolul 3

Perioada de grație acordată de către statele membre în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (6) din Directiva 91/414/CEE trebuie să fie cât mai scurtă posibil și să expire până la 26 octombrie 2005.

Articolul 4

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2004/30/CE (JO L 77, 13.3.2004, p. 50).

(2)  JO L 55, 29.2.2000, p. 25, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003 (JO L 151, 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 224, 21.8.2002, p. 23, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1044/2003.