13/Volumul 43

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

441


32004D0357


L 113/28

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 7 aprilie 2004

de modificare a Deciziei 1999/217/CE în ceea ce privește registrul substanțelor aromatizante

[notificată cu numărul. C(2004) 1273]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/357/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a procedurii comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (2), în special articolul 3 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede o procedură pentru stabilirea normelor cu privire la substanțele aromatizante utilizate sau destinate a fi utilizate în sau pe produsele alimentare. Acest regulament prevede adoptarea unui registru al substanțelor aromatizante („registrul”), după notificarea de către statele membre a unei liste a substanțelor aromatizante care pot fi utilizate în sau pe produsele alimentare comercializate pe teritoriul lor și pe baza analizării de către Comisie a notificării respective.

(2)

În plus, Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede un program de evaluare a substanțelor aromatizante prevăzute de registru („programul de evaluare”) pentru a se verifica dacă substanțele respective respectă criteriile generale de utilizare prevăzute de anexa la respectivul regulament. Regulamentul (CE) nr. 2232/96 prevede că persoanele care răspund de comercializarea substanțelor aromatizante trebuie să transmită Comisiei datele necesare pentru evaluarea acestora. De asemenea, regulamentul menționat prevede că după finalizarea programului de evaluare urmează să se adopte lista substanțelor aromatizante a căror utilizare va fi autorizată, cu excluderea celorlalte.

(3)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 2232/96, Decizia 1999/217/CE a Comisiei din 23 februarie 1999 de adoptare a unui registru al substanțelor aromatizante folosite în sau pe produsele alimentare, alcătuit în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia 2002/113/CE (4), adoptă un registru al substanțelor aromatizante utilizate în sau pe produsele alimentare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1565/2000 al Comisiei din 18 iulie 2000 de stabilire a măsurilor necesare pentru adoptarea unui program de evaluare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2232/96 (5) al Parlamentului European și al Consiliului prevede că persoana care răspunde de punerea pe piață a anumitor substanțe aromatizante menționate în registru trebuie să furnizeze anumite informații în vederea evaluării substanței.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 622/2002 al Comisiei din 11 aprilie 2002 de stabilire a unor termene pentru prezentarea informațiilor în vederea evaluării substanțelor aromatizante definite din punct de vedere chimic utilizate în componența sau pe suprafața produselor alimentare (6) a stabilit termene pentru prezentarea informațiilor în vederea evaluării substanțelor aromatizante în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1565/2000. Cu toate acestea, pentru un număr de substanțe pentru care se stabilise ca termen 31 decembrie 2002, nu s-au prezentat nici un fel de informații, iar Comisia nu a fost informată cu privire la o intenție în acest sens. Prin urmare, aceste substanțe nu pot fi evaluate din punct de vedere al conformității lor cu criteriile generale pentru utilizarea substanțelor aromatizante prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2232/96 înainte de finalizarea programului de evaluare. Prin urmare, este oportună eliminarea din registru a acestor substanțe.

(6)

În urma examinării substanțelor aromatizante enumerate în registru, s-au descoperit anumite neconcordanțe în legătură cu denumirile unor substanțe (nr. FL 06.100 și nr. FL 06.131) și, de asemenea, în legătură cu anumite numere chimice (nr. FL 02.027, nr. FL 07.033, nr. FL 07.153, nr. FL 09.578). În plus, s-au identificat cazuri în care aceeași substanță a apărut sub diferite denumiri chimice în registru (nr. FL 02.228 și nr. FL 02.027; nr. FL 07.221 și nr. FL 07.033). Aceste neconcordanțe trebuie corectate.

(7)

De asemenea, în urma examinării efectuate de către Comisie s-a constatat că, dintre diferitele forme de chinină, numai clorhidratul de chinină (nr. FL 14.011), monoclorhidratul de chinină dihidrat (nr. FL 14.155) și sulfatul de chinină (nr. FL 14.152) sunt utilizate ca substanțe aromatizante. În consecință, celelalte forme de chinină (nr. FL 14.146 și nr. FL 14.154) trebuie eliminate din registru.

(8)

Comitetul științific pentru alimentație a concluzionat în avizul său din 26 februarie 2002 că N-(4-hidroxi-3-metoxibenzil)-8-metilnon-6-enamidă (capsaicină, nr. FL 16.014) este genotoxică. Capsaicina este prezentă în stare naturală în specia Capsicum (de ex. ardei iute, boia, ardei iute roșu). S-a semnalat că consumul de ardei iute în cantități mari este un factor de risc cancerigen. Deși nivelul consumului zilnic maxim în Uniunea Europeană este mult mai scăzut decât nivelurile de consum asociate cancerului, adăugarea de capsaicină ca atare în alimente trebuie evitată, deoarece nu este conformă cu criteriile generale pentru utilizarea substanțelor aromatizante prevăzute de anexa la Regulamentul (CE) nr. 2232/96. Prin urmare, această substanță trebuie eliminată din registru.

(9)

Pentru două substanțe prevăzute de registru (CN060 și CN061), statul membru notificator și-a retras notificarea. Prin urmare, aceste substanțe trebuie eliminate din registru.

(10)

Nu este indicat să se mențină codul confidențial de substanțe care au fost notificate în alt fel cu denumirea lor completă și care erau pe piață la data întocmirii registrului.

(11)

Industria a furnizat acum informații referitoare la anumite substanțe care sunt prevăzute cu numărul 4 în coloana „comentarii” din partea A a anexei la Decizia 1999/217/CE și pentru care s-au solicitat informații suplimentare în temeiul deciziei respective. S-au prezentat, în special, dovezi în temeiul cărora substanțele respective sunt substanțe aromatizante. În acest sens, anexa respectivă ar trebui modificată pentru a se elimina trimiterea la numărul 4.

(12)

Este indicat să se aducă o corecție registrului prin atribuirea unui număr Flavis unor substanțe care se aflau pe piață la data întocmirii registrului pentru a se asigura preluarea corectă a acestora în programul de evaluare.

(13)

Statele membre au notificat noi substanțe aromatizante în vederea includerii în programul de evaluare și, prin urmare, ele ar trebui incluse în registru.

(14)

Pentru unele substanțe notificate recent, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 2232/96 și a Recomandării 98/282/CE a Comisiei din 21 aprilie 1998 privind modalitățile în care statele membre și statele semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European trebuie să protejeze proprietatea intelectuală în legătură cu dezvoltarea și fabricarea substanțelor aromatizante prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului (7), statul membru notificator a solicitat o denumire, în așa fel încât să se protejeze drepturile de proprietate intelectuală ale fabricantului. Prin urmare, aceste substanțe ar trebui enumerate în partea B din anexa la Decizia 1999/217/CE.

(15)

Prin urmare, Decizia 1999/217/CE ar trebui modificată în consecință.

(16)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 1999/217/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 299, 23.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 284, 31.10.2003, p. 1.

(3)  JO L 84, 27.3.1999, p. 1.

(4)  JO L 49, 20.2.2002, p. 1.

(5)  JO L 180, 19.7.2000, p. 8.

(6)  JO L 95, 12.4.2002, p. 10.

(7)  JO L 127, 29.4.1998, p. 32.


ANEXĂ

Anexa la Decizia 1999/217/CE se modifică după cum urmează:

1.

în lista de la al treilea paragraf din partea introductivă la anexa care precede partea A, se adaugă următorul punct 6:

„6.

Substanță care nu trebuie folosită în sau pe alimente dacă nu este legal comercializată în statele membre în cauză.”;

2.

partea A se modifică după cum urmează:

(a)

pozițiile pentru substanțele cărora li s-au atribuit numerele FL menționate la punctele (i) – (iv) se modifică după cum urmează:

(i)

pentru numărul FL 02.027, poziția „141-25-3” din coloana „CAS” se înlocuiește cu poziția „6812-78-8”, iar poziția „205-473-9” din coloana „Einecs” se înlocuiește cu „229-887-4”;

(ii)

pentru numărul FL 06.100, poziția „acetaldehidă dipentil acetal” din coloana „Denumire” se înlocuiește cu poziția „1,1-dipentiloxietan”;

(iii)

pentru numărul FL 06.131, poziția „1-etoxi-3-metil-1-izopentiloxibutan” din coloana „Denumire” se înlocuiește cu poziția „1-etoxi-1-(3-metilbutoxi)-3-metilbutan”;

(iv)

pentru numărul FL 07.033, poziția „95-41-0” din coloana „CAS” se înlocuiește cu poziția „11050-62-7”;

(v)

pentru numărul FL 07.153, poziția „1803-39-0” poziția din coloana „CAS” se înlocuiește cu „20489-53-6”;

(vi)

pentru numărul FL 09.578, poziția „19089-92-0” din coloana „CAS” se înlocuiește cu poziția „1617-25-0”;

(vii)

pentru numărul FL 12.201, poziția „57074-34-7” din coloana „CAS” se înlocuiește cu poziția „94293-57-9”;

(b)

rândurile din tabel corespunzătoare substanțelor cu următoarele numere FL se elimină:

„02.046

02.143

02.158

02.161

02.169

02.179

02.220

02.225

02.228

02.241

05.086

05.138

05.145

05.151

05.161

05.162

05.163

05.165

05.168

05.181

05.206

06.056

06.093

06.110

06.112

07.006

07.037

07.073

07.155

07.166

07.186

07.197

07.209

07.218

07.221

07.222

07.227

08.077

08.084

08.091

08.105

08.106

08.118

08.122

08.124

08.125

09.172

09.175

09.190

09.224

09.226

09.320

09.322

09.336

09.338

09.343

09.344

09.359

09.361

09.366

09.373

09.376

09.378

09.393

09.497

09.577

09.591

09.597

09.610

09.622

09.627

09.628

09.630

09.653

09.828

09.849

09.856

09.863

09.868

09.883

09.889

09.890

12.011

12.090

12.091

12.105

12.119

12.131

12.133

12.140

12.144

12.160

12.184

12.185

12.190

12.204

12.213

12.215

12.219

12.220

12.225

12.229

14.146

14.154

16.014

16.077

17.004

17.011

17.016

17.030”

 

 

(c)

pentru substanțele cu următoarele numere FL, numărul 4 din coloana „Comentarii” din tabel se elimină:

„02.004

02.121

02.216

02.217

09.016

09.034

09.367

09.712

16.009

16.017”

 

 

 

 

 

 

(d)

următoarele rânduri se inserează în tabel:

Nr. FL

Grupa chimică

CAS

Denumire

FEMA

Einecs

Sinonime

Comentarii

„02.243

04

56805–23–3

(E)-3-(Z)-6-nonadien-1-ol

3884

278–518–3

 

6

04.095

25

527–60–6

2,4,6-trimetilfenol

 

208–419–2

 

6

04.096

18

579–60–2

2-metoxi-6-(2-propenil)fenol

 

209–444–1

 

6

05.207

04

105683–99–6

cis-6-decenal

 

 

 

6

05.208

04

169054–69–7

Z-8-tetradecenal

 

 

 

6

05.209

04

147159–48–6

trans-6-decenal

 

 

 

6

06.132

23

63253–24–7

vanilin butan-2,3-diol acetal (amestec de stereoizomeri)

4023

 

vanilin eritro- și tris-butan-2,3-diol acetal

6

05.217

04

21662–08–8

5-decenal

 

 

 

 

05.218

04

56554–87–1

16-octadecenal

 

 

 

 

07.239

05

2278–53–7

[R-(E)]-5-izopropil-8-metilnona-6,8-dien-2-onă

 

218–907–7

 

6

07.240

05

13019–20–0

2-metilheptan-3-onă

4000

235–877–0

 

6

07.241

05

1635–02–5

3,4-dimetilhex-3-en-2-onă

 

216–656–8

 

6

07.242

21

5355–63–5

3-hidroxi-4-fenilbutan-2-onă

 

 

 

6

07.243

21

99–93–4

4-hidroxi acetofenonă

 

202–802–8

 

6

07.244

05

20859–10–3

trans-6-metil-3-hepten-2-onă

4001

 

 

6

07.245

08

71048–82–3

trans-delta-damasconă

 

275–156–8

trans-1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-onă

6

07.246

08

25304–14–7

dimetilciclohexilmetil cetonă

 

246–799–1

 

6

07.247

05

30086–02–3

octadien-2-onă/3,5- (E,E)

4008

 

 

6

07.248

10

585–25–1

octan-2,3-dionă

 

209–552–9

 

6

07.249

05

927–49–1

undecan-6-onă

4022

213–150–9

 

6

07.253

05

30086–02–3

3,5-octadien-2-onă

 

 

 

 

09.917

04

1576–85–8

acetat de 4-pentenil

4011

216–413–6

 

6

09.918

04

67452–27–1

acetat de cis-4-decenil

3967

 

 

6

09.919

09

139564–43–5

3-acetoxi-2-metilbutirat de etil

 

 

 

6

09.920

08

156324–82–2

2-izopropil-5-metilciclohexiloxicarboniloxi-2-hidroxipropan

3992

417–420–9

 

6

09.921

04

54653–25–7

5-hexenoat de etil

3976

 

 

6

09.922

04

39924–27–1

cis-4-heptenoat de etil

3975

254–702–9

 

6

09.923

05

39026–94–3

butirat de 2-heptil

3981

 

 

6

09.924

05

5921–83–5

acetat de (+/-)-3-heptil

3980

203–932–8

 

6

09.925

05

60826–15–5

acetat de 3-nonil

4007

262–444–3

 

6

09.926

05

84434–65–1

formiat de 3-octil

4009

282–866–1

 

6

09.927

04

141–15–1

butirat de rodinil

2982

205–462–9

 

6

09.928

04

3681–82–1

acetat de trans-3-hexenil

 

222–962–2

 

6

10.069

09

67663–01–8

3-metil-gamma-decalactonă

3999

 

 

6

10.070

09

1073–11–6

4-metil-5-hexen-1,4-olide

 

214–024–6

 

6

12.238

20

227456–27–1

3-mercapto-2-metilpentan-1-ol

3996

 

 

6

12.239

20

227456–28–2

3-mercapto-2-metilpentanal

3994

 

 

6

12.240

20

6540–86–9

2,4,6-tritiaheptan

 

 

 

6

12.241

20

258823–39–1

2-mercapto-2-metilpentan-1-ol

3995

 

 

6

12.242

20

29414–47–9

metiltiometil mercaptan

 

 

 

 

12.243

20

6725–64–0

dimercaptometan

 

 

 

6

12.244

20

14109–72–9

1-metiltio-2-propanonă

3882

 

 

6

12.245

20

7529–06–8

1,3-dimercapto-2-tiapropan

 

 

 

6

12.246

20

 

1-(metiltio)hexan-3-onă

 

 

 

6

12.247

20

61837–77–2

1-(metiltio)octan-3-onă

 

 

 

6

12.248

20

5862–47–5

acetat de 2-(metiltio)etil

 

 

 

6

12.249

20

227456–27–1

3-mercapto-2-metilpentanol (amestec de stereoizomeri)

3996

 

 

6

12.250

20

51755–72–7

3-mercaptohexanal

 

 

 

6

12.251

20

136954–22–8

hexanoat de 3-mercaptohexil

3853

 

 

6

12.252

20

31539–84–1

4-mercapto-4-metil-2-pentanol

 

 

 

6

12.253

20

72437–68–4

disulfură de amil și de metil

 

 

 

6

12.254

20

63986–03–8

disulfură de butil și de etil

 

 

 

6

12.255

20

156472–94–5

3-mercaptobutirat de etil

3977

 

 

6

12.256

20

31499–70–4

trisulfură de etil și de propil

 

 

 

6

12.257

20

104228–51–5

4-(acetiltio) butirat de etil

3974

 

 

6

12.259

20

29725–66–4

1 mercapto-p-mentan-3-onă

 

 

 

6

13.191

14

376595–42–5

tiocarbonat de O-etil și de S-(2-furilmetil)

 

 

 

6

13.192

14

109537–55–5

2-metil-3-furildisulfură de furfuril

 

 

 

6

13.193

14

26486–21–5

2,5-dimetiltetrahidro-3-furantiol

3971

 

 

6

13.194

14

252736–39–3

tioacetat de 2,5-dimetiltetrahidro-3-furil

3972

 

 

6

13.195

30

26131–91–9

2-izobutil-4,5-dimetiloxazol

 

 

 

6

13.196

14

180031–78–1

4-(furfuriltio)pentan-2-onă

3840

 

 

6

13.197

14

252736–36–0

disulfură de furil și de propil

3979

 

 

6

14.162

28

98–79–3

acid L-2-pirolidon-5-carboxilic

 

 

 

6

14.163

28

1192–58–1

1-metilpirol-2-carboxaldehidă

 

214–755–0

 

6

14.164

28

622–39–9

2-propilpiridină

 

210–732–4

 

6

14.165

28

2168–14–8

N-etil-2-formilpirol

 

 

 

6

15.123

20

53897–58–5

2,4,6-trietil-1,3,5-tritian

 

 

 

6

16.082

30

21018–84–8

amarogentină

 

 

 

6”

3.

tabelul din partea B se înlocuiește cu următorul text:

„Substanțe aromatizante notificate în aplicarea articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2232/96, pentru care s-a solicitat protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale fabricantului

Cod

Data primirii notificării de către Comisie

Comentarii

CN003

17.10.1998

 

CN004

17.10.1998

 

CN009

17.10.1998

 

CN010

17.10.1998

 

CN012

17.10.1998

 

CN013

17.10.1998

 

CN014

17.10.1998

 

CN016

17.10.1998

 

CN019

17.10.1998

 

CN022

17.10.1998

 

CN023

17.10.1998

 

CN030

17.10.1998

 

CN033

17.10.1998

 

CN035

17.10.1998

 

CN036

17.10.1998

 

CN037

17.10.1998

 

CN042

17.10.1998

 

CN045

17.10.1998

 

CN048

17.10.1998

 

CN049

17.10.1998

 

CN050

17.10.1998

 

CN052

17.10.1998

 

CN053

17.10.1998

 

CN054

17.10.1998

 

CN057

17.10.1998

 

CN058

30.10.1998

 

CN059

18.9.1998

 

CN064

3.2.1999

 

CN065

26.1.2001

 

CN074

18.4.2003

6

CN075

18.4.2003

6

CN076

18.4.2003

6”