03/Volumul 54

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

24


32004D0217


L 067/31

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 1 martie 2004

de adoptare a unei liste de materii prime a căror circulație sau utilizare pentru hrana animalelor este interzisă

[notificată cu numărul C(2004) 583]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/217/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 96/25/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind circulația și utilizarea materiilor prime furajere, de modificare a Directivelor 70/524/CEE, 74/63/CEE, 82/471/CEE și 93/74/CEE și de abrogare a Directivei 77/101/CEE (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Decizia 91/516/CEE a Comisiei (2) stabilește o listă de ingrediente a căror utilizare în furajele combinate este interzisă, în conformitate cu Directiva 79/373/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind circulația furajelor combinate (3). Interdicția prevăzută de această din urmă decizie nu reglementează circulația unor astfel de ingrediente ca furaje sau utilizarea directă a acestora ca furaje. Lista menționată a fost modificată de câteva ori.

(2)

Directiva 2000/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) prevede ca, pe baza Directivei 96/25/CE de înlocuire a Deciziei 91/516/CEE, să se întocmească o listă de materii prime a căror circulație sau utilizare în calitate de materii prime furajere să fie interzisă, astfel încât domeniul interdicțiilor să fie general și să se aplice atât utilizării materiilor prime furajere ca atare, cât și utilizării acestora în furaje combinate.

(3)

Prin urmare, pentru a asigura conformitatea materiilor prime furajere cu cerințele de siguranță prevăzute la articolul 3 din Directiva 96/25/CE, a fost întocmită această listă pentru a înlocui lista stabilită prin Decizia 91/516/CEE.

(4)

Unele restricții sau interdicții sunt deja prevăzute de legislația comunitară, în special în Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a normelor pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor encefalopatii spongiforme transmisibile (5) și în Regulamentul (CE) nr. 1774/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman (6). Prin urmare, restricțiile sau interdicțiile menționate nu ar trebui să se repete în lista de materii prime a căror circulație sau utilizare în nutriția animalelor este interzisă.

(5)

Din motive de claritate a legislației comunitare, ar trebui să se abroge Decizia 91/516/CEE și să se înlocuiască cu prezenta decizie.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prezenta decizie se aplică fără a aduce atingere Regulamentelor (CE) nr. 999/2001 și (CE) 1774/2002 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

Articolul 2

Se interzice circulația sau utilizarea în hrana animalelor a materiilor prime prevăzute de lista din anexă.

Articolul 3

Decizia 91/516/CEE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie.

Articolul 4

Prezenta decizie se aplică de la 25 martie 2004.

Articolul 5

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 martie 2004.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 35; Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 281, 9.10.1991, p. 23; Decizie, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2000/285/CE (JO L 94, 14.4.2000, p. 43).

(3)  JO L 86, 6.4.1979, p. 30; Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(4)  JO L 105, 3.5.2000, p. 36.

(5)  JO L 147, 31.5.2001, p. 1; Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2245/2003 al Comisiei (JO L 333, 20.12.2003, p. 28).

(6)  JO L 273, 10.10.2002, p. 1; Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 808/2003 al Comisiei (JO L 117, 13.5.2003, p. 1).


ANEXĂ

Lista materiilor prime a căror circulație sau utilizare în hrana animalelor este interzisă

Se interzice circulația sau utilizarea în hrana animalelor a următoarelor materii prime:

1.

Materiile fecale, urina, precum și conținutul izolat al aparatului digestiv care rezultă din golirea sau la îndepărtarea aparatului digestiv, indiferent de forma de tratare sau de amestecul realizat.

2.

Pieile crude tratate cu substanțe tanante, inclusiv deșeurile acestora.

3.

Semințele sau alte materii de înmulțire a plantelor care, după recoltare, au suferit tratamente specifice cu produse fitosanitare în funcție de destinație (înmulțire), precum și derivații acestora.

4.

Lemnul, inclusiv rumegușul sau alte materii derivate din lemn, care a fost tratat cu produse de conservare, specificate în anexa V la Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1).

5.

Toate deșeurile rezultate din diferite etape ale procesului de tratare a apelor urbane, menajere și industriale reziduale, specificate la articolul 2 din Directiva 91/271/CEE a Consiliului (2), indiferent de tratarea ulterioară a apelor respective și, de asemenea, indiferent de originea apelor reziduale (3).

6.

Deșeuri urbane solide (4), de exemplu deșeurile menajere.

7.

Ambalajele și părți din ambalaje provenite din utilizarea produselor din industria agroalimentară.


(1)  Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind introducerea pe piață a produselor biocide (JO L 123, 24.4.1998, p. 1).

(2)  Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 referitoare la tratarea apelor reziduale urbane (JO L 135, 30.5.1991, p. 40).

(3)  Termenul „apă reziduală” nu se referă la „apa de tratare”, adică apa provenită din circuitele independente din industriile alimentară și furajeră; dacă circuitele respective sunt alimentate cu apă, nici una dintre aceste ape nu se poate utiliza în hrana animalelor, cu excepția cazului în care este o apă purificată și de calitate, conform specificațiilor din articolul 4 din Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman. Pentru industria de produse pescărești, circuitele în cauză pot să fie alimentate și cu apă de mare purificată, conform specificațiilor din articolul 2 din Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a normelor sanitare pentru producerea și comercializarea produselor pescărești. Apele de tratare nu se pot utiliza în hrana animalelor, cu excepția cazului în care conțin materii prime furajere sau nutritive și nu conțin din punct de vedere tehnic agenți de purificare, dezinfectare sau alte substanțe care nu sunt autorizate de legislația în domeniul nutriției animale.

(4)  Termenul de „deșeu urban solid” nu se referă la deșeurile de la unitățile de deservire a populației, astfel cum au fost definite de Regulamentul (CE) nr. 1774/2002.