18/Volumul 02

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

177


32004D0197


L 063/68

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA 2004/197/PESC A CONSILIULUI

din 23 februarie 2004

de înființare a mecanismului de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiunilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și, în special, articolul 13 alineatul (3) și articolul 28 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Consiliul European, reunit la Helsinki în zilele de 10 și 11 decembrie 1999, a decis în special că, în procesul de cooperare voluntară în cadrul operațiunilor conduse de Uniunea Europeană, statele membre trebuie să fie în măsură, în anul 2003, să desfășoare într-un interval de șaizeci de zile și să susțină timp de cel puțin un an forțe militare cu un efectiv de până la 50 000 - 60 000 de persoane, capabile să îndeplinească toate misiunile de tip Petersberg.

(2)

Consiliul European, reunit la Salonic în zilele de 19 și 20 iunie 2003, și-a exprimat satisfacția cu privire la concluziile Consiliului din 19 mai 2003, care au confirmat în special necesitatea unei capacități de reacție militară rapidă a Uniunii Europene.

(3)

La 22 septembrie 2003, Consiliul a decis este necesar ca Uniunea Europeană să aibă capacitatea de a administra de o manieră flexibilă finanțarea costurilor comune ale operațiunilor militare, indiferent de anvergura, complexitatea sau urgența acestora, în special prin înființarea, până la 1 martie 2004, a unui mecanism de finanțare permanent cu scopul de a-și asuma finanțarea costurilor comune ale fiecărei operațiuni militare viitoare a Uniunii.

(4)

La 17 iunie 2002, Consiliul a aprobat documentul 10155/02 privind finanțarea operațiunilor de gestionare a crizelor conduse de Uniunea Europeană care au implicații militare sau de apărare.

(5)

Articolul 28 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că statele membre ai căror reprezentanți în Consiliu au formulat o declarație oficială în temeiul articolului 23 alineatul (1) paragraful al doilea, nu sunt obligate să contribuie la finanțarea operațiunii respective care are implicații militare sau de apărare.

(6)

Conform articolului 6 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, Danemarca nu participă la elaborarea și punerea în aplicare a deciziilor și acțiunilor Uniunii Europene care au implicații în materie de apărare, nici la finanțarea mecanismului,

DECIDE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii, se înțelege prin:

(a)

state membre participante: statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei;

(b)

state care contribuie: statele membre care contribuie la finanțarea operațiunilor avute în vedere, în conformitate cu articolul 28 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și statele terțe care contribuie la finanțarea costurilor comune ale acestei operațiuni în temeiul acordurilor pe care le-au încheiat cu Uniunea Europeană.

CAPITOLUL 1

MECANISMUL

Articolul 2

Înființarea mecanismului

(1)   Se înființează mecanismul de gestionare a finanțării costurilor comune ale operațiunilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare.

(2)   Mecanismul este denumit ATHENA.

(3)   ATHENA acționează în numele statelor membre participante sau, în cazul operațiunilor specifice, al statelor care contribuie, așa cum sunt acestea definite la articolul 1.

Articolul 3

Capacitatea juridică

În vederea gestionării administrative a finanțării operațiunilor Uniunii Europene care au implicații militare sau de apărare, ATHENA dispune de capacitatea juridică necesară, în special pentru a deține un cont bancar, a dobândi, a deține sau a înstrăina bunuri, a încheia contracte sau acorduri administrative și a sta în justiție. ATHENA nu are scop lucrativ.

Articolul 4

Coordonarea cu terții

În măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea misiunilor sale și cu respectarea obiectivelor și politicilor Uniunii Europene, ATHENA își coordonează activitățile cu statele membre, instituțiile comunitare și organizațiile internaționale.

CAPITOLUL 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Articolul 5

Organele de gestiune și personalul

(1)   ATHENA este gestionată, sub autoritatea comitetului special, de către:

(a)

administrator;

(b)

comandantul fiecărei operațiuni, în ceea ce privește operațiunea pe care o comandă (denumit în continuare comandantul operațiunii);

(c)

contabil.

(2)   ATHENA utilizează, în măsura posibilului, structurile administrative existente ale Uniunii Europene. ATHENA recurge la personalul pus la dispoziție, după caz, de instituțiile Uniunii Europene sau detașat de către statele membre.

(3)   Secretarul general al Consiliului poate pune la dispoziția administratorului sau contabilului personalul necesar pentru exercitarea funcțiilor acestora, eventual la propunerea unui stat membru participant.

(4)   Organele și personalul ATHENA sunt mobilizate în funcție de nevoile operaționale.

Articolul 6

Comitetul special

(1)   Se înființează un comitet special alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru participant (denumit în continuare comitetul special). Comisia participă la ședințele comitetului special fără a lua parte la vot.

(2)   ATHENA este gestionat sub autoritatea comitetului special.

(3)   Atunci când examinează finanțarea costurilor comune ale unei anumite operațiuni:

(a)

comitetul special este alcătuit dintr-un reprezentant al fiecărui stat membru care contribuie;

(b)

reprezentanții statelor terțe care contribuie participă la lucrările comitetului special; aceștia nu iau parte și nu asistă la vot;

(c)

comandantul operațiunii sau reprezentantul său participă la lucrările comitetului special fără a lua parte la vot.

(4)   Președinția Consiliului Uniunii Europene convoacă și prezidează ședințele comitetului special. Administratorul asigură secretariatul comitetului. El întocmește procesul-verbal al rezultatelor deliberărilor comitetului. Administratorul nu ia parte la vot.

(5)   Contabilul participă, dacă este cazul, la lucrările comitetului special, fără a lua parte la vot.

(6)   La cererea unui stat membru participant, a administratorului sau a comandantului operațiunii, președinția convoacă comitetul special în termen de cincisprezece zile.

(7)   Administratorul informează în mod corespunzător comitetul special cu privire la orice pretenție sau orice contestație adresate ATHENA.

(8)   Comitetul hotărăște cu unanimitatea membrilor din componența sa, luându-se în considerare componența sa așa cum este definită aceasta la alineatele (1) și (3). Deciziile sale au caracter obligatoriu.

(9)   Comitetul special aprobă toate bugetele, luând în considerare valorile de referință relevante și, în general, exercită competențele prevăzute la articolele 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39 și 41.

(10)   Comitetul special este informat de administrator, de comandantul operațiunii și de contabil, în conformitate cu prezenta decizie.

(11)   Textul actelor aprobate de comitetul special în conformitate cu articolele 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31, 32, 37, 38, 39 și 41 este semnat de președintele comitetului special la data aprobării acestora și de administrator.

Articolul 7

Administratorul

(1)   Secretarul general al Consiliului numește administratorul și cel puțin un administrator adjunct pe o durată de trei ani.

(2)   Administratorul își exercită atribuțiile în numele ATHENA.

(3)   Administratorul:

(a)

întocmește și supune comitetului special orice proiect de buget; secțiunea privind cheltuielile referitoare la o operațiune din orice proiect de buget se stabilește la propunerea comandantului operațiunii;

(b)

adoptă bugetele după aprobarea acestora de către comitetul special;

(c)

este ordonatorul secțiunilor privind veniturile, privind costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor și privind cheltuielile comune operaționale' angajate în afara etapei active a operațiunii;

(d)

în ceea ce privește veniturile, pune în aplicare acordurile financiare încheiate cu terții, referitoare la finanțarea costurilor comune ale operațiunilor militare ale Uniunii.

(4)   Administratorul asigură respectarea regulilor stabilite prin prezenta decizie și aplicarea deciziilor comitetului special.

(5)   Administratorul este împuternicit să ia măsurile pe care le consideră utile pentru execuția cheltuielilor finanțate prin intermediul ATHENA. Administratorul informează comitetul special cu privire la aceasta.

(6)   Administratorul coordonează lucrările privind problemele financiare referitoare la operațiunile militare ale Uniunii. Administratorul este punctul de contact cu administrațiile naționale și, după caz, cu organizațiile internaționale pentru aceste subiecte.

(7)   Administratorul răspunde în fața comitetului special.

Articolul 8

Comandantul operațiunii

(1)   Comandantul operațiunii își exercită în numele ATHENA atribuțiile referitoare la finanțarea costurilor comune ale operațiunii pe care o conduce.

(2)   Pentru operațiunea pe care o conduce, comandantul operațiunii:

(a)

transmite administratorului propunerile sale pentru secțiunea din proiectele de buget privind cheltuielile - costurile comune operaționale;

(b)

execută, în calitate de ordonator, creditele privind costurile comune operaționale; își exercită autoritatea asupra oricărei persoane care participă la execuția acestor credite, inclusiv cu titlu de prefinanțare; poate atribui contracte și încheia contracte în numele ATHENA; poate deschide un cont bancar în numele ATHENA pentru operațiunea pe care o comandă.

(3)   Comandantul operațiunii este autorizat să adopte, pentru operațiunea pe care o comandă, măsurile pe care le consideră utile pentru execuția cheltuielilor finanțate prin intermediul ATHENA. El informează administratorul și comitetul special cu privire la aceasta.

Articolul 9

Contabilul

(1)   Secretarul general al Consiliului numește contabilul și cel puțin un contabil adjunct pe o durată de doi ani.

(2)   Contabilul își exercită atribuțiile în numele ATHENA.

(3)   Contabilul este însărcinat cu:

(a)

execuția corespunzătoare a plăților, încasarea veniturilor și recuperarea creanțelor constatate;

(b)

întocmirea situației financiare anuale a ATHENA și, după finalizarea fiecărei operațiuni, a situației financiare a operațiunii;

(c)

acordarea de asistență administratorului în momentul în momentul în care acesta depune situația financiară anuală sau situația unei operațiuni la comitetul special, spre aprobare;

(d)

ținerea contabilității ATHENA;

(e)

definirea regulilor și a metodelor contabile, precum și a planului de conturi;

(f)

definirea și validarea sistemelor contabile pentru venituri, precum și, după caz, cu validarea sistemelor stabilite de către ordonator și destinate furnizării sau justificării informațiilor contabile;

(g)

păstrarea documentelor justificative;

(h)

gestionarea trezoreriei, împreună cu administratorul.

(4)   Administratorul și comandantul operațiunii furnizează contabilului toate informațiile necesare întocmirii unei situații financiare care să prezinte o imagine fidelă a patrimoniului ATHENA și a execuției bugetului administrate de ATHENA. Ei garantează fiabilitatea acestora.

(5)   Contabilul răspunde în fața comitetului special.

Articolul 10

Dispoziții generale aplicabile administratorului, contabilului și personalului ATHENA

(1)   Funcțiile de administrator sau administrator adjunct, pe de o parte, și de contabil sau contabil adjunct, pe de altă parte, sunt incompatibile între ele.

(2)   Administratorii adjuncți sunt subordonați administratorului. Contabilii adjuncți sunt subordonați contabilului.

(3)   În caz de absență sau de incapacitate a administratorului, acesta este înlocuit de un administrator adjunct. În caz de absență sau de incapacitate a contabilului, acesta este înlocuit de un contabil adjunct.

(4)   În exercitarea funcțiilor lor în numele ATHENA, funcționarii și alți agenți ai Comunităților Europene se supun reglementărilor care li se aplică.

(5)   Personalul pus la dispoziția ATHENA de către statele membre se supune acelorași reguli ca și cele prevăzute în decizia Consiliului referitoare la regimul aplicabil experților naționali detașați și dispozițiilor care fac obiectul unui acord între administrația națională respectivă și o instituție comunitară sau ATHENA. Cu toate acestea, în toate cazurile, statul membru care efectuează detașarea preia în sarcina sa drepturile experților definiți în decizia Consiliului referitoare la regimul care se aplică experților naționali detașați.

(6)   Înainte de numire, personalul ATHENA trebuie să fi primit autorizația de acces la informațiile clasificate, cel puțin până la nivelul „secret UE”, deținute de Consiliu, sau o autorizație echivalentă din partea unui stat membru.

(7)   Administratorul poate negocia și încheia cu statele membre sau cu instituții comunitare acorduri în vederea desemnării anticipate a personalului care ar putea, în caz de nevoie, să fie pus de îndată la dispoziția ATHENA.

CAPITOLUL 3

STATELE TERȚE CARE CONTRIBUIE

Articolul 11

Acordurile administrative permanente și ad hoc privind modalitățile de plată a contribuțiilor statelor terțe

(1)   În cadrul acordurilor încheiate între Uniunea Europeană și statele terțe desemnate de Consiliu drept state care ar putea contribui la operațiunile Uniunii sau la o anumită operațiune a Uniunii, administratorul negociază cu aceste state terțe acorduri administrative permanente sau ad hoc. Aceste acorduri iau forma unui schimb de scrisori între ATHENA și serviciile administrative competente din statele terțe respective, prin care se stabilesc modalitățile necesare pentru facilitarea plății rapide a contribuțiilor la orice operațiune militară viitoare a Uniunii.

(2)   Până la încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (1), administratorul poate lua măsurile necesare pentru facilitarea efectuării plății de către statele terțe care contribuie.

(3)   Administratorul informează în prealabil comitetul special cu privire la acordurile avute în vedere înainte de a le semna în numele ATHENA.

(4)   La lansarea de către Uniune a unei operațiuni militare, administratorul pune în aplicare, pentru sumele contribuțiilor decise de Consiliu, acordurile cu statele terțe care contribuie la operațiunea respectivă.

CAPITOLUL 4

CONTURILE BANCARE

Articolul 12

Deschiderea și destinația

(1)   Administratorul deschide unul sau mai multe conturi bancare în numele ATHENA.

(2)   Toate conturile bancare sunt deschise la o instituție financiară de prim rang, având sediul social în unul din statele membre ale Uniunii.

(3)   Contribuțiile statelor care contribuie se varsă în aceste conturi. Acestea din urmă se utilizează pentru plata costurilor gestionate de ATHENA și pentru a pune la dispoziția comandantului operațiunii avansurile de trezorerie necesare efectuării cheltuielilor legate de costurile comune ale unei operațiuni militare. Nu se autorizează nici un fel de descoperit de cont la aceste conturi bancare.

Articolul 13

Gestionarea fondurilor

(1)   Orice plată efectuată din contul ATHENA necesită atât semnătura administratorului sau a unui administrator adjunct, pe de o parte, cât și a contabilului sau a unui contabil adjunct, pe de altă parte.

(2)   Fondurile gestionate de ATHENA, inclusiv cele încredințate comandantului operațiunii, nu pot fi depuse decât la o instituție financiară de prim rang, în euro și într-un cont la vedere sau pe termen scurt.

CAPITOLUL 5

COSTURILE COMUNE

Articolul 14

Definiția costurilor comune și a perioadelor de eligibilitate

(1)   Costurile comune enumerate în anexa I sunt suportate de ATHENA, indiferent de data în care survin. Dacă sunt înscrise la un articol din buget referitor la operațiunea la care se raportează cel mai mult, ele sunt considerate drept costuri operaționale ale acestei operațiuni. În celelalte cazuri, sunt considerate drept costuri comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor.

(2)   Pe de altă parte, în etapa pregătitoare a operațiunii, care începe la data la care Consiliul decide că Uniunea va desfășura operațiunea militară, în afară de cazul în care Consiliul stabilește o dată anterioară, și se încheie în ziua în care este numit comandantul operațiunii, ATHENA își asumă costurile comune operaționale enumerate în anexa II.

(3)   În etapa activă a unei operațiuni, care durează de la data numirii comandantului operațiunii până la data la care Comandamentulal operațiunii își încetează activitatea, ATHENA își asumă următoarele costuri comune operaționale:

(a)

costurile comune enumerate în anexa III-A;

(b)

costurile comune enumerate în anexa III-B, în cazul în care Consiliul hotărăște astfel.

(4)   De asemenea, fac parte din costurile comune operaționale ale unei operațiuni cheltuielile necesare pentru lichidarea acesteia, așa cum sunt enumerate în anexa IV.

Operațiunea este lichidată atunci când echipamentele și infrastructura finanțate în comun pentru această operațiune și-au găsit destinația finală, iar conturile operațiunii au fost stabilite.

(5)   Nici o cheltuială destinată acoperirii unor costuri care ar fi fost oricum suportate de către unul sau mai multe state care contribuie, de către o instituție comunitară sau o organizație internațională, independent de organizarea unei operațiuni, nu poate fi eligibilă cu titlu de cost comun.

Articolul 15

Exerciții

(1)   Costurile comune aferente exercițiilor Uniunii Europene sunt finanțate prin intermediul ATHENA potrivit unor reguli și proceduri analoage celor care se aplică operațiunilor la care contribuie toate statele membre participante.

(2)   Aceste costuri comune includ, în primul rând, costurile marginale pentru comandamentele dizlocabile sau fixe și, în al doilea rând, costurile marginale aferente recurgerii, de către Uniunea Europeană, la mijloacele și capacitățile comune ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) puse la dispoziție pentru un exercițiu.

(3)   Costurile comune aferente exercițiilor nu includ costurile pentru:

(a)

achizițiile de active fixe, inclusiv cele care privesc clădirile, infrastructura și echipamentele;

(b)

etapa de planificare și de pregătire a exercițiilor;

(c)

transportul, încazarmarea și cazarea forțelor.

Articolul 16

Suma de referință

Orice acțiune comună prin care Consiliul decide că Uniunea va desfășura o operațiune militară, precum și orice acțiune comună sau decizie prin care Consiliul decide să prelungească o operațiune a Uniunii presupune o sumă de referință pentru costurile comune ale acestei operațiuni. Administratorul evaluează, în special cu sprijinul Statului Major al Uniunii și, dacă este în funcție, al comandantului operațiunii, suma estimată ca necesară pentru a acoperi costurile comune ale operațiunii în perioada avută în vedere. Administratorul propune această sumă, prin intermediul președinției, organelor Consiliului însărcinate cu examinarea proiectului de acțiune comună sau de decizie.

CAPITOLUL 6

BUGETUL

Articolul 17

Principii bugetare

(1)   Bugetul, întocmit în euro, este actul care prevede și autorizează, pentru fiecare exercițiu, toate veniturile și cheltuielile gestionate de către ATHENA.

(2)   Toate cheltuielile sunt legate de o operațiune dată, cu excepția costurilor enumerate în anexa I, după caz.

(3)   Alocările înscrise în buget sunt autorizate pe durata unui exercițiu care începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie în același an.

(4)   Bugetul trebuie să fie echilibrat din punctul de vedere al veniturilor și cheltuielilor.

(5)   Toate veniturile și toate cheltuielile se execută prin imputare asupra unei linii bugetare și în limita alocărilor înscrise în aceasta.

Articolul 18

Stabilirea și adoptarea bugetului anual

(1)   În fiecare an, administratorul întocmește un proiect de buget pentru exercițiul următor, cu sprijinul fiecărui comandant al operațiunii pentru secțiunea privind costurile comune operaționale. Administratorul comitetului special propune proiectul de buget până la data de 31 octombrie.

(2)   Acest proiect conține:

(a)

alocările considerate necesare pentru acoperirea costurilor comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor;

(b)

alocările considerate necesare pentru acoperirea costurilor comune operaționale privind operațiunile în curs sau prevăzute, inclusiv, după caz, pentru rambursarea costurilor comune prefinanțate de către un stat sau un terț;

(c)

o previziune a veniturilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor.

(3)   Alocările sunt clasificate pe titluri și capitole, în care cheltuielile sunt grupate în funcție de natura sau destinația lor și, dacă este necesar, sunt subdivizate în articole. În proiectul de buget este inclus un comentariu detaliat pe capitol sau pe articol. Fiecare operațiune face obiectul unui titlu. Unul dintre aceste titluri este secțiunea generală a bugetului și include costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor.

(4)   Fiecare titlu poate include un capitol intitulat „alocări provizorii”. Alocările se înscriu în acest capitol dacă există o incertitudine bine întemeiată cu privire la suma alocărilor necesare sau a posibilității de a executa alocările înscrise.

(5)   Veniturile sunt alcătuite din:

(a)

contribuțiile datorate de statele membre participante și care contribuie și, după caz, de statele terțe care contribuie;

(b)

venituri diverse, subdivizate după titlu, care includ dobânzile percepute, încasările din vânzări și soldul rezultat din execuția bugetului exercițiului financiar precedent după stabilirea acestuia de către comitetul special.

(6)   Comitetul special aprobă proiectul de buget înainte de 31 decembrie. Administratorul adoptă bugetul aprobat și îl notifică statelor participante care contribuie.

Articolul 19

Bugete rectificative

(1)   În cazul unor circumstanțe inevitabile, excepționale sau neprevăzute, în special atunci când se are în vedere o operațiune în cursul anului financiar, administratorul propune un proiect de buget rectificativ. Dacă acest proiect de buget rectificativ depășește în mod semnificativ suma de referință pentru operațiunea respectivă, comitetul special îi poate cere Consiliului să îl aprobe.

(2)   Proiectul de buget rectificativ este întocmit, propus, aprobat, adoptat și notificat conform aceleiași proceduri ca și bugetul anual. Cu toate acestea, dacă bugetul rectificativ are legătură cu lansarea unei operațiuni militare a Uniunii, el este însoțit de o situație financiară detaliată a costurilor comune prevăzute pentru ansamblul acestei operațiuni. Comitetul special deliberează ținând seama de urgența situației.

Articolul 20

Viramente

(1)   Administratorul, după caz, la propunerea comandantului operațiunii, poate efectua viramente ale creditelor. Administratorul informează comitetul special cu privire la intenția sa cu trei săptămâni în prealabil, în măsura în care urgența situației permite acest lucru.

Cu toate acestea, aprobarea prealabilă a comitetului special este necesară atunci când:

(a)

viramentul avut în vedere modifică totalul alocărilor prevăzute pentru o operațiune

sau

(b)

viramentele de la capitol la capitol avute în vedere pe parcursul exercițiului depășesc 10 % din alocările înscrise în capitolul din care sunt luate alocările, așa cum figurează în bugetul exercițiului, adoptat la data la care s-a făcut respectiva propunere de virament.

(2)   Atunci când consideră că acest lucru este necesar pentru buna desfășurare a unei operațiuni, în cele trei luni de la data lansării, comandantul operațiunii poate efectua viramentul alocărilor destinate unei operațiuni, de la articol la articol și de la capitol la capitol, în cadrul secțiunii din buget privind costurile comune operaționale. El informează administratorul și comitetul special cu privire la aceasta.

Articolul 21

Reportarea alocărilor

(1)   În principiu, alocările destinate să acopere costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor și care nu au fost angajate se anulează la sfârșitul exercițiului.

(2)   Alocările destinate să acopere cheltuielile de depozitare a materialelor și a echipamentelor gestionate de ATHENA pot fi reportate o singură dată pentru exercițiul financiar următor în cazul în care angajarea respectivă a fost asumată înainte de data de 31 decembrie a exercițiului financiar în curs. Alocările destinate să acopere costurile comune operaționale pot fi reportate dacă sunt necesare pentru o operațiune a cărei lichidare nu s-a încheiat.

(3)   Administratorul înaintează comitetului special propunerile de reportare a alocărilor din exercițiul financiar precedent înainte de 15 februarie.

Articolul 22

Execuția anticipată

Din momentul în care a fost adoptat bugetul anual:

(a)

alocările care figurează în acest buget pot fi angajate cu efect de la 1 ianuarie anul următor;

(b)

cheltuielile care, în baza obligațiilor juridice sau contractuale, trebuie efectuate anticipat, se pot plăti din alocările prevăzute pentru exercițiul următor, după aprobarea comitetului special.

CAPITOLUL 7

CONTRIBUȚII ȘI RAMBURSĂRI

Articolul 23

Stabilirea contribuțiilor

(1)   Alocările destinate să acopere costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor care nu sunt acoperite din veniturile diverse se finanțează prin contribuțiile statelor membre participante.

(2)   Alocările destinate să acopere costurile comune operaționale ale unei operațiuni se finanțează din contribuțiile statelor membre și ale statelor terțe care contribuie la operațiune.

(3)   Contribuțiile datorate de către statele membre care contribuie pentru o operațiune sunt egale cu suma alocărilor înscrise în buget și destinate să acopere costurile comune operaționale ale operațiunii respective, din care se scad sumele contribuțiilor datorate pentru aceeași operațiune de către statele terțe care contribuie, în conformitate cu articolul 11.

(4)   Repartizarea contribuțiilor între statele membre cărora li se solicită o contribuție se stabilește pe baza criteriului produsului intern brut, așa cum este definit în articolul 28 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și în conformitate cu Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul resurselor proprii ale Comunităților Europene (1) sau cu orice altă decizie a Consiliului care o înlocuiește.

(5)   Datele necesare pentru calcularea contribuțiilor sunt cele care figurează în coloana intitulată „resurse proprii VNB” din tabelul „Recapitularea finanțării bugetului general pe tip de resurse proprii și pe stat membru” anexat ultimului buget adoptat de către Comunitățile Europene. Contribuția fiecărui stat membru căruia i se cere o contribuție este proporțională cu partea deținută de Venitul Național Brut (VNB) al acestui stat membru în VNB total al statelor membre cărora li se cere o contribuție.

Articolul 24

Calendarul plății contribuțiilor

(1)   Contribuțiile statelor membre participante destinate să acopere costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor se plătesc înainte de data de 1 martie a exercițiului respectiv.

(2)   În cazul în care Consiliul adoptă o sumă de referință pentru o operațiune militară a Uniunii, statele membre care contribuie plătesc o contribuție lor egală cu 30 % din suma de referință, în afară de cazul în care Consiliul decide un procentaj superior.

(3)   Comitetul special, la propunerea administratorului, poate decide solicitarea de contribuții suplimentare înainte de adoptarea unui buget rectificativ pentru operațiune. Comitetul special poate decide să supună problema atenției organelor pregătitoare competente ale Consiliului.

(4)   În cazul în care alocările destinate acoperirii costurilor comune operaționale ale operațiunii au fost înscrise în buget, statele membre plătesc soldul contribuțiilor datorate pentru operațiunea respectivă în conformitate cu articolul 23 din prezenta decizie, după deducerea contribuțiilor care le-au fost cerute pentru aceeași operațiune în cursul aceluiași exercițiu financiar.

(5)   După adoptarea unei sume de referință sau a unui buget, administratorul înaintează administrațiilor naționale ale căror date i-au fost comunicate solicitările corespunzătoare de plată a contribuției, prin scrisori expediate administrațiilor naționale în cauză.

(6)   Fără a aduce atingere alineatului (1), contribuțiile se plătesc în termen de treizeci de zile de la efectuarea solicitării respective.

(7)   Fiecare stat care contribuie suportă cheltuielile bancare aferente plății contribuției sale.

Articolul 25

Prefinanțarea cheltuielilor

(1)   În cazul în care cheltuielile referitoare la costurile comune ale unei operațiuni militare a Uniunii trebuie plătite înainte ca ATHENA să fi putut primi contribuțiile, Consiliul, la adoptarea unei acțiuni comune sau a unei deciziii de aplicare referitoare la operațiunea în cauză:

(a)

desemnează statele membre însărcinate cu prefinanțarea acestor cheltuieli;

(b)

găsește o soluție alternativă de finanțare anticipată și stabilește modalitățile de punere în practică a acesteia, dacă prefinanțarea necesară nu este disponibilă.

(2)   Comitetul special controlează punerea în aplicare a prezentului articol și ia decizii cu rapiditatea care se impune.

(3)   Orice finanțare prin intermediul avansurilor așa cum este definită la alineatul (1) litera (b) se rambursează de îndată ce plata contribuțiilor permite acest lucru.

Articolul 26

Rambursarea prefinanțărilor

(1)   Un stat membru, un stat terț sau, după caz, o organizație internațională care a fost autorizat(ă) de Consiliu să prefinanțeze o parte din costurile comune ale unei operațiuni poate obține rambursarea acestora de la ATHENA, pe baza unei cereri însoțite de documentele justificative necesare și adresate administratorului în termen de două luni de la data finalizării operațiunii respective.

(2)   Nici o cerere de rambursare nu poate fi onorată dacă nu a fost aprobată de comandantul operațiunii și de administrator.

(3)   Dacă o cerere de rambursare, înaintată de un stat care contribuie, se aprobă, aceasta poate fi dedusă din următoarea solicitare pentru plata contribuțiilor adresată statului în cauză de către administrator.

(4)   Dacă la momentul aprobării cererii nu se prevede nici o solicitare de plată a contribuțiilor sau dacă cererea de rambursare aprobată ar depăși contribuția prevăzută, administratorul efectuează plata sumei de rambursat în termen de treizeci de zile, ținând seama de fluxul de trezorerie al ATHENA și de necesitățile de finanțare a costurilor comune ale operațiunii respective.

(5)   Rambursarea se efectuează în conformitate cu prezenta decizie, chiar în cazul anulării operațiunii.

Articolul 27

Gestionarea de către ATHENA a cheltuielilor care nu sunt incluse în costurile comune

(1)   Comitetul special, la propunerea administratorului sau a unui stat membru, poate decide ca gestionarea administrativă a anumitor cheltuieli referitoare la o operațiune, în special în domeniul serviciilor pentru asigurarea bunăstării personalului, să fie încredințată ATHENA, chiar dacă rămâne în sarcina statelor membre, fiecare pentru ceea ce îi revine.

(2)   Comitetul special, în decizia sa, îl poate autoriza pe comandantul operațiunii să încheie, în numele statelor membre participante la o operațiune, contracte pentru achiziția dotărilor avute în vedere. El poate autoriza prefinanțarea cheltuielilor statelor membre de către bugetul ATHENA sau poate decide ca ATHENA să colecteze în prealabil de la statele membre fondurile necesare pentru a-și onora contractele încheiate.

(3)   ATHENA ține contabilitatea cheltuielilor din sarcina fiecărui stat membru, a căror gestiune i-a fost încredințată. În fiecare lună ATHENA trimite fiecărui stat membru o situație a cheltuielilor aflate în sarcina sa, suportate de ATHENA sau de personalul ATHENA în cursul lunii precedente și solicită fondurile necesare pentru plata acestor cheltuieli. Statele membre varsă fondurile solicitate către ATHENA în termen de treizeci de zile de la data expedierii solicitării de plată a fondurilor.

Articolul 28

Dobânzi de întârziere

În cazul în care un stat nu și-a îndeplinit obligațiile financiare, i se aplică prin analogie normele comunitare privind dobânzile de întârziere, stabilite prin articolul 71 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (2) în ceea ce privește plata participațiilor la bugetul comunitar.

CAPITOLUL 8

EXECUȚIA CHELTUIELILOR

Articolul 29

Principii

(1)   Alocările ATHENA se utilizează în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, respectiv în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității.

(2)   Ordonatorii sunt însărcinați cu execuția veniturilor sau a cheltuielilor ATHENA în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, în scopul asigurării legalității și regularității. Ordonatorii efectuează angajamente bugetare și juridice, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și actele premergătoare execuției creditelor. Un ordonator își poate delega funcțiile printr-o decizie prin care se stabilesc:

(a)

împuterniciții de nivel corespunzător;

(b)

întinderea puterilor conferite;

(c)

posibilitatea pe care o au beneficiarii de a își subdelega puterile.

(3)   Execuția creditelor este asigurată conform principiului separației ordonatorului și contabilului. Funcțiile de ordonator și contabil sunt incompatibile între ele. Orice plată efectuată din fondurile gestionate de ATHENA necesită semnătura comună a ordonatorului și a contabilului.

(4)   Fără a aduce atingere prezentei decizii, dacă execuția cheltuielilor comune este încredințată unui stat membru, unei instituții comunitare sau, după caz, unei organizații internaționale, statul, instituția sau organizația în cauză respectă regulile care se aplică execuției propriilor cheltuieli. Atunci când administratorul execută în mod direct cheltuielile, acesta respectă regulile care se aplică execuției din secțiunea privind Consiliul a bugetului general al Comunităților Europene.

(5)   Cu toate acestea, administratorul poate furniza președinției elemente necesare pentru a propune Consiliului sau comitetului special reguli pentru execuția cheltuielilor comune.

Articolul 30

Costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor

Administratorul exercită funcțiile de ordonator al cheltuielilor care acoperă costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor.

Articolul 31

Costurile comune operaționale

(1)   Comandantul operațiunii exercită funcțiile de ordonator al cheltuielilor care acoperă costurile comune operaționale ale operațiunii pe care o comandă. Cu toate acestea, administratorul exercită funcțiile de ordonator al cheltuielilor care acoperă costurile comune operaționale din cursul etapei pregătitoare a unei operațiuni date și care sunt executate în mod direct de către ATHENA sau sunt legate de operațiune după finalizarea etapei active a acesteia.

(2)   Sumele necesare execuției cheltuielilor unei operațiuni se virează de către administrator, din contul bancar al ATHENA, comandantului operațiunii, la cererea acestuia, în contul bancar deschis în numele ATHENA, ale cărui coordonate au fost comunicate de către comandantul operațiunii.

(3)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (5), adoptarea unei sume de referință dă dreptul administratorului și comandantului operațiunii, fiecare în domeniul său de competență, de a angaja și plăti cheltuielile pentru operațiunea respectivă la nivelul de 30 % din suma de referință, în afară de cazul în care Consiliul stabilește un procentaj superior. Comitetul special, la propunerea administratorului, poate decide asupra posibilității de a angaja și plăti cheltuieli suplimentare. Comitetul special poate decide să supună problema atenției instanțelor pregătitoare competente ale Consiliului, prin intermediul președinției. Această derogare nu se mai aplică începând de la data la care s-adoptă un buget pentru operațiunea respectivă.

(4)   În cursul perioadei premergătoare adoptării bugetului unei operațiuni, administratorul și comandantul operațiunii sau reprezentantul acestuia răspund în fața comitetului special o dată la două săptămâni, fiecare în domeniul său de competență, pentru cheltuielile eligibile sub formă de costuri comune pentru această operațiune. Comitetul special, la propunerea administratorului, a comandantului operațiunii sau a unui stat membru, poate emite directive privind execuția cheltuielilor în această perioadă.

(5)   Prin derogare de la articolul 17 alineatul (5), în cazul unui pericol iminent pentru viața personalului angajat într-o operațiune militară a Uniunii, comandantul acestei operațiuni poate executa cheltuielile necesare pentru salvarea vieții personalului în cauză depășind alocările înscrise în buget. De îndată ce este posibil, el informează administratorul și comitetul special cu privire la aceasta. În acest caz, administratorul propune, împreună cu comandantul operațiunii, viramentele necesare pentru finanțarea acestor cheltuieli neprevăzute. Dacă nu este posibilă asigurarea unei finanțări suficiente a acestor cheltuieli prin virament, administratorul propune un buget rectificativ.

CAPITOLUL 9

DESTINAȚIA FINALĂ A ECHIPAMENTELOR ȘI A INFRASTRUCTURII FINANȚATE ÎN COMUN

Articolul 32

(1)   În vederea lichidării operațiunii pe care a comandat-o, comandantul operațiunii ia măsurile necesare pentru a găsi o destinație finală echipamentelor și infrastructurii achiziționate în comun pentru această operațiune. După caz, el propune comitetului special o rată de amortizare relevantă.

(2)   Administratorul gestionează echipamentele și infrastructurile rămase după finalizarea etapei active a operațiunii pentru a le găsi, dacă este necesar, o destinație finală. După caz, el propune comitetului special rata de amortizare relevantă.

(3)   Rata de amortizare a echipamentelor, a infrastructurilor și a altor active se aprobă de către comitetul special de îndată ce acest lucru este posibil.

(4)   Destinația finală a echipamentelor și infrastructurilor finanțate în comun se aprobă de către comitetul special, ținând seama de nevoile operaționale și de criteriile financiare. Prin destinație finală, se poate înțelege:

(a)

în ceea ce privește infrastructura, vânzarea sau cesionarea acesteia, prin intermediul ATHENA, țării gazdă, unui stat membru sau unui terț;

(b)

în ceea ce privește echipamentele, fie vânzarea acestora, prin intermediul ATHENA, unui stat membru, țării gazdă sau unui terț, fie depozitarea și întreținerea acestora de către ATHENA, un stat membru sau un terț.

(5)   Echipamentele și infrastructura se vând unui stat care contribuie, țării gazdă sau unui terț la valoarea lor de piață sau, dacă nu se poate stabili valoarea lor de piață, în funcție de rata de amortizare relevantă.

(6)   Vânzarea sau cesionarea către țara gazdă sau către un terț se efectuează în conformitate cu normele în vigoare privind securitatea, în special în cadrul Consiliului, în statele care contribuie sau în cadrul NATO, după caz.

(7)   Dacă se decide ca ATHENA să păstreze echipamentele achiziționate cu ocazia unei operațiuni, statele membre care contribuie pot solicita o compensație financiară celorlalte state membre participante. Comitetul special, reunind în componența sa reprezentanții tuturor statelor membre participante, adoptă deciziile corespunzătoare la propunerea administratorului.

CAPITOLUL 10

CONTABILITATEA ȘI INVENTARUL

Articolul 33

Principii

În cazul în care execuția cheltuielilor comune este încredințată unui stat membru, unei instituții comunitare sau, după caz, unei organizații internaționale, statul, instituția sau organizația respectă regulile care se aplică în contabilitatea propriilor cheltuieli și a propriilor inventare.

Articolul 34

Contabilitatea costurilor comune operaționale

Comandantul operațiunii ține contabilitatea viramentelor pe care le primește de la ATHENA, a cheltuielilor pe care le angajează și a plăților pe care le efectuează, precum și inventarul bunurilor mobile finanțate prin bugetul ATHENA și utilizate pentru operațiunea pe care o comandă.

Articolul 35

Contabilitatea consolidată

(1)   Contabilul ține contabilitatea contribuțiilor solicitate și a viramentelor efectuate. De asemenea, el stabilește contabilitatea costurilor comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor, precum și a cheltuielilor operaționale executate sub responsabilitatea directă a administratorului.

(2)   Contabilul stabilește contabilitatea consolidată a veniturilor și a cheltuielilor ATHENA. Fiecare comandant de operațiune îi transmite în acest scop contabilitatea cheltuielilor pe care le-a angajat și a plăților pe care le-a efectuat, precum și a prefinanțărilor pe care le-a aprobat pentru a acoperi costurile comune operaționale ale operațiunii pe care o comandă.

CAPITOLUL 11

AUDITAREA ȘI PREZENTAREA CONTURILOR

Articolul 36

Informarea periodică a comitetului special

La fiecare trei luni, administratorul prezintă comitetului special o situație a execuției veniturilor și cheltuielilor din cursul ultimelor trei luni și de la începutul exercițiului. În acest scop, fiecare comandant de operațiune furnizează în timp util administratorului o situație a cheltuielilor referitoare la costurile comune operaționale ale operațiunii pe care o comandă.

Articolul 37

Auditarea

(1)   În cazul în care execuția cheltuielilor ATHENA a fost încredințată unui stat membru, unei instituții comunitare sau unei organizații internaționale, statul, instituția sau organizația în cauză respectă regulile care se aplică auditării propriilor cheltuieli.

(2)   Cu toate acestea, administratorul sau persoanele desemnate de acesta pot în orice moment să efectueze un audit al costurilor comune ale ATHENA aferente pregătirii sau continuării operațiunilor sau al costurilor comune operaționale ale unei operațiuni. De asemenea, comitetul special, la propunerea administratorului sau a unui stat membru, poate desemna în orice moment auditori externi, cărora le stabilește misiunea și condițiile de angajare.

(3)   În termen de două luni de la încheierea fiecărui exercițiu financiar, se efectuează un audit al cheltuielilor referitoare la costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor și la costurile operaționale care nu au fost controlate încă de auditorii externi în numele ATHENA.

(4)   În vederea efectuării auditurilor externe, se înființează un colegiu de auditori alcătuit din șase membri. Comitetul special desemnează în fiecare an, dintre candidații propuși de către statele membre, doi membri, pentru o perioadă de trei ani, care nu se reînnoiește. Candidații trebuie să fie membri ai unei instituții naționale de audit dintr-un stat membru și să ofere garanții suficiente în ceea ce privește securitatea și independența. Aceștia trebuie să fie disponibili pentru a îndeplini misiuni în numele ATHENA, dacă este necesar. În îndeplinirea misiunilor lor, membrii colegiului:

(a)

sunt remunerați în continuare de către instituțiile de care aparțin și nu primesc de la ATHENA decât rambursarea cheltuielilor de misiune, în conformitate cu reglementările aplicabile funcționarilor Comunităților Europene de grad echivalent;

(b)

nu pot solicita și nu pot primi instrucțiuni decât de la comitetul special; în cadrul mandatului de audit al colegiului auditorilor, colegiul și membrii acestuia beneficiază de o independență totală și sunt singurii responsabili de efectuarea auditului extern;

(c)

nu răspund pentru misiunea lor decât în fața comitetului special;

(d)

verifică dacă execuția cheltuielilor finanțate de către ATHENA a fost efectuată cu respectarea legislației aplicabile și a principiului bunei gestiuni financiare, respectiv în conformitate cu principiile economiei, eficienței și eficacității.

În fiecare an, colegiul auditorilor își alege președintele pentru exercițiul financiar următor. Acesta adoptă normele care se aplică auditurilor efectuate de către membrii săi în conformitate cu cele mai înalte standardele internaționale. Colegiul auditorilor aprobă rapoartele de audit întocmite de către membrii săi, înainte ca acestea să fie transmise administratorului și comitetului special.

(5)   Comitetul special poate decide, de la caz la caz și în baza unor motive bine determinate, să facă apel la alte instituții externe.

(6)   Persoanele însărcinate cu auditarea cheltuielilor ATHENA trebuie să fi primit, înainte de îndeplinirea misiunii, autorizația de acces la informațiile clasificate deținute de Consiliu, cel puțin până la nivelul „secret UE”, sau o autorizație echivalentă din partea unui stat membru sau a NATO, după caz. Aceste persoane asigură respectarea confidențialității informațiilor și protecția datelor de care iau cunoștință în cursul misiunii lor, în conformitate cu reglementările aplicabile acestor informații și date.

(7)   Administratorul și persoanele însărcinate cu auditarea cheltuielilor ATHENA au acces fără întârziere și fără preaviz la documente și la conținutul oricărui suport informațional referitor la aceste cheltuieli, precum și în locațiile unde sunt păstrate aceste documente și suporturi. Ele pot face copii ale acestora. Persoanele care participă la execuția cheltuielilor ATHENA acordă administratorului și persoanelor însărcinate cu auditarea acestor cheltuieli sprijinul necesar pentru îndeplinirea misiunii lor.

(8)   Costul auditurilor realizate de către auditorii care acționează în numele ATHENA se consideră un cost comun în sarcina ATHENA.

Articolul 38

Prezentarea anuală a conturilor

(1)   Înainte de sfârșitul lunii aprilie ce urmează încheierii exercițiului financiar, administratorul, cu sprijinul contabilului și al fiecărui comandant de operațiune, întocmește și depune la comitetul special contul anual de gestiune, bilanțul anual al ATHENA, precum și un raport de activitate. În contul anual de gestiune se face distincția între costurile comune ale ATHENA aferente pregătirii sau continuării operațiunilor și costurile comune operaționale ale fiecărei operațiuni desfășurate în cursul exercițiului financiar respectiv, precum și veniturile diverse și veniturile provenind de la statele membre și statele terțe. Bilanțul prezintă, la activ, toate bunurile și activele care aparțin ATHENA, ținând seama de amortizarea acestora și de eventualele pierderi sau dezafectări, iar la pasiv, rezervele. Până la sfârșitul lunii februarie ce urmează încheierii exercițiului, administratorul depune contul de gestiune la colegiul auditorilor, care îl examinează și emite un aviz.

(2)   Comitetul special aprobă contul de gestiune anual și bilanțul anual. Acesta dă descărcare administratorului, contabilului și fiecărui comandant de operațiune pentru exercițiul financiar respectiv.

(3)   Toate conturile și inventarele se păstrează, de către contabil și de către fiecare comandant de operațiune, fiecare la nivelul său, timp de cinci ani de la data la care s-a dat descărcarea respectivă.

(4)   Comitetul special decide să înscrie soldul rezultat din execuția bugetului unui exercițiu financiar ale cărui conturi au fost aprobate în bugetul exercițiului financiar următor la venituri sau la cheltuieli, după caz, pe calea bugetului rectificativ.

(5)   Componenta soldului rezultat din execuția bugetului unui exercițiu financiar, care provine din execuția alocărilor destinate să acopere costurile comune aferente pregătirii sau continuării operațiunilor, se impută asupra următoarelor contribuțiilor ale statelor membre participante.

(6)   Componenta soldului rezultat din execuția alocărilor destinate să acopere costurile comune operaționale ale unei operațiuni date se impută asupra contribuțiilor viitoare ale statelor membre care au participat la această operațiune.

(7)   Dacă rambursarea nu se poate deduce din contribuțiile datorate ATHENA, soldul rezultat din execuție se rambursează statelor membre respective.

Articolul 39

Prezentarea conturilor unei operațiuni

(1)   La încheierea unei operațiuni, comitetul special poate decide, la propunerea administratorului sau a unui stat membru, ca administratorul, cu sprijinul contabilului și al comandantului operațiunii, să depună la comitetul special contul de gestiune, precum și bilanțul acestei operațiuni, cel puțin până la data încheierii acesteia, și, dacă este posibil, până la data lichidării acesteia. Termenul acordat administratorului nu poate fi mai mic de patru luni începând de la data încheierii operațiunii.

(2)   În cazul în care contul de gestiune și bilanțul unei operațiuni nu pot include, în intervalul acordat, veniturile și cheltuielile care au legătură cu lichidarea operațiunii, acestea figurează în contul de gestiune și în bilanțul anual ale ATHENA și sunt examinate de către comitetul special în cadrul prezentării anuale a conturilor.

(3)   Comitetul special aprobă contul de gestiune și bilanțul operațiunii care îi sunt prezentate. El dă descărcare administratorului, contabilului și fiecărui comandant de operațiune pentru operațiunea avută în vedere.

(4)   Dacă rambursarea nu se poate deduce din contribuțiile datorate ATHENA, soldul provenit din execuție se rambursează statelor membre respective.

CAPITOLUL 12

RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

Articolul 40

(1)   Condițiile care determină răspunderea disciplinară și penală a comandantului operațiunii, a administratorului și a altor membri ai personalului pus la dispoziție în special de către instituțiile comunitare sau de statele membre în caz de abatere sau neglijență în execuția bugetului sunt reglementate de statutul sau regimul care li se aplică. De asemenea, ATHENA poate, din proprie inițiativă sau la cererea unui stat care contribuie, să introducă o acțiune civilă împotriva membrilor personalului menționat.

(2)   În nici un caz răspunderea Comunităților Europene sau a secretarului general al Consiliului nu poate fi angajată de un stat care contribuie pe motivul îndeplinirii funcțiilor lor de către administrator, contabil sau personalul care le este afectat.

(3)   Răspunderea contractuală susceptibilă să rezulte din contractele încheiate în cadrul execuției bugetului este acoperită, prin intermediul ATHENA, de către statele care contribuie. Aceasta este reglementată de legislația aplicabilă contractelor în cauză.

(4)   În domeniul răspunderii extracontractuale, orice prejudiciu cauzat de comandamentele operațiunilor, comandamentele forței și comandamentele componentelor ce figurează în structura de criză a cărei componență este aprobată de către comandantul operațiunii sau de către personalul care le este afectat, în exercitarea funcțiilor sale, este acoperit, prin intermediul ATHENA, de către statele care contribuie, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre și statutului forțelor care este în vigoare în teatrul de operațiuni.

(5)   În nici un caz răspunderea Comunităților Europene sau a statelor membre nu poate fi angajată, de către un stat care contribuie, în ceea ce privește contractele încheiate în cadrul execuției bugetului sau prejudiciile cauzate de unitățile și serviciile care figurează în structura de criză a cărei componență este aprobată de către comandantul operațiunii sau de către personalul care le este afectat, în exercitarea funcțiilor sale.

Articolul 41

Dispoziții tranzitorii

(1)   Primul buget se adoptă la 1 iunie 2004. Primul exercițiu începe la data adoptării primului buget și se încheie la 31 decembrie următor.

(2)   La 1 iunie 2004, comitetul special îi desemnează pe primii șase membri ai colegiului auditorilor prevăzut la articolul 37 alineatul (4). Prin tragere la sorți se desemnează doi membri cu mandat de un an și doi membri cu mandat de doi ani. Mandatul celorlalți doi membri va fi de trei ani.

Articolul 42

Revizie

Prezenta decizie, inclusiv anexele sale, este revizuită la sfârșitul fiecărei operațiuni și cel puțin o dată la optsprezece luni. Prima revizuire va avea loc înainte de sfârșitul anului 2004. Organele de gestionare ale ATHENA participă la aceste revizuiri.

Articolul 43

Dispoziții finale

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 martie 2004. Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 februarie 2004.

Pentru Consiliu

Președintele

B. COWEN


(1)  JO L 253, 7.10.2000, p. 42.

(2)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1.


ANEXA I

Costuri comune asumate de ATHENA indiferent de data angajării acestora

Atunci când nu se poate stabili o legătură directă între costurile comune prezentate mai jos și o operațiune specifică, comitetul special poate decide să înscrie creditele care corespund secțiunii generale din bugetul anual. Aceste credite se înscriu, în măsura posibilului, la articolele referitoare la operațiunea la care se raportează cel mai mult.

1.

Cheltuieli de audit

2.

Cheltuieli de misiune angajate de comandantul operațiunii și personalul acestuia pentru a prezenta conturile unei operațiuni comitetului special

3.

Indemnizații plătite cu titlu de despăgubire și costuri ce decurg din cererile de despăgubire și din acțiunile în justiție, ce trebuie achitate de ATHENA

4.

Cheltuieli bancare (costurile comune se înscriu întotdeauna în secțiunea generală din bugetul anual)

5.

Cheltuieli aferente oricărei decizii de a depozita materiale dobândite în comun pentru o operațiune (dacă aceste cheltuieli sunt înscrise în secțiunea generală din bugetul anual, se face trimitere la o operațiune specifică)


ANEXA II

Costuri comune operaționale referitoare la etapa pregătitoare a unei operațiuni și asumate de către ATHENA

Costuri marginale cu transportul și cazarea necesare misiunilor de explorare și pregătirilor efectuate de forțele militare în vederea unei operațiuni militare specifice a Uniunii.

Servicii medicale: costul evacuărilor medicale de urgență (Medevac) ale persoanelor care participă la misiunile de explorare sau la pregătirile efectuate de forțele militare în vederea unei operațiuni militare a Uniunii, în cazul în care nu se poate asigura tratament medical pe teatrul de operațiuni.


ANEXA III

III-A   Costuri comune operaționale referitoare la etapa activă a operațiunilor și asumate întotdeauna de către ATHENA

Pentru fiecare operațiune militară a Uniunii, ATHENA își asumă drept costuri comune operaționale costurile marginale necesare operațiunii definite mai jos:

1.   Costuri marginale pentru comandamente (dizlocabile sau fixe) însărcinate cu operațiunile sau exercițiile desfășurate de către Uniunea Europeană

(a)

:

Comandamentul (C)

:

comandamentele operațiunilor, ale forței sau ale componentelor;

(b)

:

Comandamentul operațiunilor (CO)

:

comandamentul static, în afara zonei, al comandantului operațiunii, care este însărcinat cu constituirea, lansarea, susținerea și recuperarea unei forțe a Uniunii Europene.

Definiția costurilor comune aplicabile CO pentru o operațiune se aplică și Secretariatului General al Consiliului și ATHENA în măsura în care acestea acționează direct pentru această operațiune;

(c)

:

Comandamentul forței (CF)

:

comandamentul unei forțe a Uniunii Europene, desfășurată în zona operațiunilor;

(d)

:

Comandamentul componentelor (CC)

:

comandamentul comandantului unei componente din Uniunea Europeană desfășurate în vederea operațiunii (respectiv comandanții armatei aeriene, terestre sau maritime sau însărcinați cu alte funcții specifice, a căror numire ar putea fi considerată necesară, în funcție de natura operațiunii);

(e)

:

costuri de transport

:

transportul către și de la teatrul de operații pentru desfășurarea, susținerea și recuperarea CF și a CC; costuri de transport pretinse de către CO necesare unei operațiuni;

(f)

:

administrație

:

echipamente suplimentare de birou și de cazare, servicii contractuale și servicii de interes general, cheltuieli cu întreținerea clădirilor;

(g)

:

personal angajat la fața locului

:

personal civil, consultanți internaționali și personal (național sau expatriat) angajat la fața locului care este necesar pentru conducerea operațiunilor în afara cerințelor operaționale obișnuite (inclusiv plata orelor suplimentare);

(h)

:

comunicații;

:

cheltuieli de investiții pentru cumpărarea și utilizarea echipamentelor informatice și de comunicații suplimentare și costul serviciilor furnizate (locație și întreținere de modemuri, linii telefonice, telefoane prin satelit, faxuri criptate, linii securizate, acces la Internet, linii pentru transmiterea datelor, de rețele locale etc.);

(i)

:

transporturile/deplasările (cu excepția diurnelor) în interiorul zonei de operațiuni a comandamentelor

:

transportul întăririlor naționale și al vizitatorilor; costuri marginale cu carburanții față de costurile pe care le-ar fi presupus operațiunile obișnuite; închirierea de vehicule suplimentare; costurile deplasărilor oficiale între locul operațiunilor și Bruxelles și/sau locurile unde se organizează întruniri ale Uniunii Europene; costuri cu asigurarea de răspundere civilă impusă de anumite țări organizațiilor internaționale care desfășoară operațiuni pe teritoriul lor;

(j)

:

încazarmarea și cazarea/infrastructura

:

cheltuieli angajate pentru dobândirea, închirierea sau renovarea locațiilor C de pe teatrul de operațiuni (închirierea de clădiri, adăposturi, corturi), dacă este necesar;

(k)

:

informarea populației

:

costuri aferente campaniilor de informare și de comunicare cu mass media la CO și CF, conform strategiei în materie de informații stabilite de CG operațional;

(l)

:

reprezentare și primire

:

cheltuieli de reprezentare; cheltuieli pretinse la nivelul CG pentru conducerea unei operațiuni.

2.   Costuri marginale pentru susținerea forței în general

Costurile definite mai jos sunt cele angajate în urma desfășurării forței pe locul operațiunilor:

(a)

:

infrastructura

:

cheltuieli absolut indispensabile pentru ca forța în ansamblul său să își poată îndeplini misiunea (aeroport, cale ferată, porturi, drumuri, aprovizionare cu apă și energie electrică, utilizate în comun);

(b)

:

echipamente suplimentare esențiale

:

cumpărarea sau închirierea pe parcursul operațiunii de echipamente specifice care nu au fost prevăzute și sunt esențiale pentru executarea operațiunii, decisă de către comandantul operațiunii și aprobată de comitetul special, în măsura în care echipamentele cumpărate nu sunt repatriate la sfârșitul misiunii;

(c)

:

semne de identificare

:

semne de identificare specifice, cărți de identitate „Uniunea Europeană”, insigne, medalii, drapele în culorile Uniunii Europene sau alte semne de identificare ale forței sau ale CG (cu excepția hainelor, caschetelor sau uniformelor);

(d)

:

servicii medicale

:

costul evacuărilor medicale de urgență (Medevac) în cazul în care nu se poate asigura tratament medical pe teatrul de operațiuni.

3.   Costuri marginale aferente recurgerii de către Uniunea Europeană la mijloacele și capacitățile comune ale NATO, puse la dispoziție pentru o operațiune desfășurată de către Uniune.

Costul pentru Uniunea Europeană al aplicării, pentru una dintre operațiunile sale militare, a acordurilor încheiate între Uniunea Europeană și NATO privind punerea la dispoziție, monitorizarea, restituirea sau recuperarea mijloacelor și capacităților comune ale NATO puse la dispoziția Uniunii pentru o operațiune desfășurată sub controlul acesteia.

III-B   Costuri comune operaționale referitoare la etapa activă a unei operațiuni și asumate de către ATHENA în cazul în care Consiliul decide astfel

Costuri de transport

:

transportul către și de la teatrul de operațiuni pentru desfășurarea, susținerea și recuperarea forțelor necesare operațiunii;

Încazarmarea și cazarea/infrastructura

:

cheltuieli angajate pentru dobândirea, închirierea sau renovarea locațiilor de pe teatrul de operațiuni (închirierea de clădiri, adăposturi, corturi), în măsura în care aceasta este necesar pentru forțele desfășurate pentru operațiune.


ANEXA IV

Costuri comune operaționale privind lichidarea unei operațiuni, asumate de către ATHENA

Costuri angajate pentru găsirea unei destinații finale echipamentelor și infrastructurilor finanțate în comun pentru operațiune.

Costuri marginale legate de întocmirea conturilor operațiunii. Costurile comune eligibile se stabilesc în conformitate cu anexa III, ținând seama de faptul că personalul necesar întocmirii conturilor aparține comandamentului acestei operațiuni, chiar dacă acesta din urmă a încetat să-și desfășoare activitatea.