03/Volumul 52

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

192


32004D0039


L 008/22

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 23 decembrie 2003

de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești din Kenya și de abrogare a Deciziei 2000/759/CE

[notificată cu numărul C(2003) 5027]

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/39/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/493/CEE a Consiliului din 22 iulie 1991 de stabilire a condițiilor de sănătate pentru producția și introducerea pe piață a produselor pescărești (1), în special articolul 11,

întrucât:

(1)

S-a efectuat o inspecție în Kenya, în numele Comisiei, pentru verificarea condițiilor în care sunt produse, depozitate și expediate către Comunitate produsele pescărești.

(2)

Normele privind inspecția sanitară veterinară și monitorizarea produselor pescărești definite în legislația Kenyei pot fi considerate echivalente cu cele prevăzute de Directiva 91/493/CEE.

(3)

În special, Fisheries Department (FD) (ministerul pescuitului) este în măsură să verifice în mod eficient aplicarea legislației în vigoare.

(4)

FD a garantat oficial că vor fi respectate normele prevăzute la capitolul V din anexa la Directiva 91/493/CEE privind controalele sanitar-veterinare și supravegherea produselor pescărești și că vor fi aplicate condiții de igienă echivalente cu cele stabilite de directiva menționată anterior.

(5)

Este necesar să se stabilească normele detaliate privind produsele pescărești importate în Comunitate din Kenya, în conformitate cu Directiva 91/493/CEE.

(6)

De asemenea, este necesar să se întocmească o listă cu unitățile, navele fabrică sau antrepozitele frigorifice aprobate, precum și o listă cu navele frigorifice echipate în conformitate cu Directiva 92/48/CEE a Consiliului din 16 iunie 1992 de stabilire a normelor minime de igienă care se aplică produselor pescărești obținute la bordul anumitor vase în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Directiva 91/493/CEE (2). Aceste liste ar trebui să se stabilească pe baza unei comunicări a FD adresate Comisiei.

(7)

Decizia 2000/759/CE a Comisiei din 1 decembrie 2000 de abrogare a Deciziei 1999/253/CE privind măsurile de protecție referitoare la anumite produse pescărești originare sau provenind din Kenya și Tanzania și de modificare a certificatului de sănătate pentru produsele pescărești originare sau provenind din Kenya (3) prevede adăugarea unei anumite mențiuni în certificatul de sănătate care însoțește produsele pescărești importate din Kenya. Având în vedere că prezenta decizie prevede un nou model de certificat, ar trebui propusă abrogarea Deciziei 2000/759/CE.

(8)

Prezenta decizie ar trebui aplicată la patruzeci și cinci de zile de la publicare, pentru a asigura perioada de tranziție necesară.

(9)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Fisheries Department (FD) este autoritatea competentă în Kenya, desemnată să verifice și să certifice faptul că produsele pescărești sunt conforme cu cerințele Directivei 91/493/CEE.

Articolul 2

Produsele pescărești importate în Comunitate din Kenya îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 3, 4 și 5.

Articolul 3

(1)   Fiecare transport este însoțit de un certificat de sănătate, în original, numerotat, în conformitate cu modelul din anexa I, care conține o singură pagină și este completat corespunzător, semnat și datat.

(2)   Certificatul de sănătate se întocmește în cel puțin una din limbile oficiale ale statului membru în care se efectuează controalele.

(3)   Certificatul de sănătate conține numele, calitatea și semnătura reprezentantului FD, precum și ștampila sa oficială, într-o culoare diferită de cea a altor mențiuni.

Articolul 4

Produsele pescărești provin de la unități, nave fabrică sau antrepozite frigorifice aprobate sau de la nave frigorifice înregistrate, enumerate în anexa II.

Articolul 5

Toate ambalajele au marcată cu litere de neșters mențiunea „KENYA” și numărul aprobării/înregistrării unității, navei fabrică, antrepozitului frigorific sau navei frigorifice de origine, cu excepția produselor pescărești în vrac congelate și destinate fabricării alimentelor conservate.

Articolul 6

Decizia 2000/759/CE se abrogă.

Articolul 7

Prezenta decizie se aplică de la 28 februarie 2004.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 15. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 806/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 187, 7.7.1992, p. 41.

(3)  JO L 304, 5.12.2000, p. 18.


ANEXA I

Image

Image


ANEXA II

LISTA UNITĂȚILOR ȘI A NAVELOR

Numărul aprobării/Approval No

Denumirea/Name

Oraș/City Regiune/Region

Data limită a aprobării/Approval limit

Categorie/Category

02/LA/KEN

W.E. Tilley (Muthaiga) Ltd

PO Box 11880 — Nairobi

 

PP

O3/LC/KEN

East African Sea Foods Ltda

PO Box 2354 — Kisumu

 

PP

O4/LC/KEN

Afro Meat Ltd

PO Box 1163 — Kisumu

 

PP

09/LE/KEN

Prinsal Enterprises Ltd

PO Box 590 — Migori

 

PP

10/LB/KEN

Transafrica Fisheries Ltd

PO Box 80492 — Mombasa

 

PP

08/LC/KEN

Peche Foods

PO Box 1064 — Kisumu

 

PP

05/LD/KEN

Capital Fish (K) Ltd

PO Box 607 — Homa Bay

 

PP

16/LC/KEN

Fish Processors (Two Thousand) Ltd

PO Box 9083 — Kisumu

 

PP

18//LA/KEN

Samlaki (2000) Ltd

PO Box 31567 — Nairobi

 

PP

19/LB/KEN

Sea Harvest (K) Ltd

PO Box 2175 — Mombasa

 

PP

12/WB/KEN

MV. Alpha Manyara (East African Sea Food Ltd)

PO Box 40268 — Mombasa

 

ZV

13/WB/KEN

MV. Alpha Serengeti (East African Sea Food Ltd)

PO Box 40268 — Mombasa

 

ZV

14/WB/KEN

MV. Alpha Amboseli (East African Sea Food Ltd)

PO Box 40268 — Mombasa

 

ZV

15/WB/KEN

MV. Venture II (Basta and Sons Ltd)

PO Box 80782 — Mombasa

 

ZV

Legendă:

PP

:

Processing plant/Unitate.

ZV

:

Navă frigorifică/Freezer Vessel.