10/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

268


32004D0012(01)


L 230/61

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 iunie 2004

de adoptare a Regulamentului de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene

(BCE/2004/12)

(2004/526/CE)

CONSILIUL GENERAL AL BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 46 alineatul 4,

DECIDE:

Articol unic

Regulamentul de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene din 1 septembrie 1998 se înlocuiește cu următorul text, care intră în vigoare la 1 iulie 2004.

„Regulament de procedură al Consiliului general al Băncii Centrale Europene

CAPITOL PRELIMINAR

Articolul 1

Definiții

Prezentul regulament de procedură completează Tratatul de instituire a Comunității Europene și Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene. Termenii utilizați în prezentul regulament de procedură au același sens ca și în tratat și în Statut.

CAPITOLUL I

Consiliul general

Articolul 2

Data și locul reuniunilor Consiliului general

(1)   Consiliul general stabilește datele reuniunilor sale la propunerea președintelui.

(2)   Președintele convoacă o reuniune a Consiliului general în cazul în care cel puțin trei membri ai Consiliului general prezintă o cerere în acest sens.

(3)   De asemenea, președintele convoacă reuniuni ale Consiliului general ori de câte ori consideră necesar.

(4)   În principiu, reuniunile Consiliului general au loc la sediul Băncii Centrale Europene (BCE).

(5)   De asemenea, reuniunile pot avea loc prin intermediul unei teleconferințe dacă nu se opun cel puțin trei guvernatori.

Articolul 3

Participarea la reuniunile Consiliului general

(1)   Cu excepția cazurilor prevăzute în continuare, participarea la reuniunile Consiliului general este deschisă numai membrilor acestuia, celorlalți membri ai Comitetului executiv, președintelui Consiliului Uniunii Europene și unui membru al Comisiei Comunităților Europene.

(2)   În mod normal, fiecare guvernator poate fi însoțit de o persoană.

(3)   În cazul în care un membru al Consiliului general nu poate fi prezent la o reuniune poate desemna, în scris, un supleant care să participe la reuniune și să voteze în numele său. Această notificare scrisă se trimite președintelui în timp util, înaintea reuniunii. În mod normal, supleantul poate fi însoțit de o persoană.

(4)   Președintele numește un membru al personalului BCE în funcția de secretar. Secretarul asistă președintele în pregătirea reuniunilor Consiliului general și redactează procesele-verbale ale acestora.

(5)   Consiliul general poate invita și alte persoane să participe la reuniunile sale, în cazul în care consideră necesar acest lucru.

Articolul 4

Modalități de vot

(1)   Pentru a vota, Consiliului general trebuie să întrunească un cvorum de două treimi din membrii săi sau supleanții acestora. În cazul în care nu se întrunește acest cvorum, președintele poate convoca o reuniune extraordinară în cadrul căreia se pot adopta decizii indiferent de cvorumul întrunit.

(2)   În absența unor prevederi contrare în Statut, deciziile se iau cu majoritate simplă.

(3)   Consiliul general procedează la vot la cererea președintelui. De asemenea, președintele inițiază o procedură de vot la cererea oricărui membru al Consiliului general.

(4)   Deciziile pot fi luate, de asemenea, și prin intermediul unei proceduri scrise, cu excepția cazului în care se opun cel puțin trei membri ai Consiliului general. O procedură scrisă necesită:

(i)

de regulă, acordarea a cel puțin 10 zile lucrătoare în vederea examinării de către fiecare membru al Consiliului general. În caz de urgență motivată în cerere, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare și

(ii)

semnătura fiecărui membru al Consiliului general și

(iii)

o consemnare a acestor decizii în procesul-verbal al următoarei reuniuni a Consiliului general.

Articolul 5

Organizarea reuniunilor Consiliului general

(1)   Consiliul general adoptă ordinea de zi a fiecărei reuniuni. Președintele redactează o ordine de zi provizorie, pe care o trimite, împreună cu documentele conexe, membrilor Consiliului general și altor participanți autorizați cu cel puțin opt zile înainte de reuniunea în cauză, cu excepția situațiilor de urgență, caz în care președintele acționează în mod corespunzător, ținând seama de circumstanțe. Consiliul general poate decide, la propunerea președintelui sau a oricărui membru al Consiliului general, eliminarea sau adăugarea unor puncte pe ordinea de zi provizorie. Un anumit punct este eliminat de pe ordinea de zi la cererea a cel puțin trei membri ai Consiliului general, în cazul în care documentele conexe nu au fost prezentate membrilor Consiliului general în timp util.

(2)   Procesul-verbal al deliberărilor Consiliului general este prezentat spre aprobare membrilor acestuia la reuniunea următoare (sau mai devreme, în cazul în care este necesar, prin procedură scrisă) și este semnat de președinte.

CAPITOLUL II

PARTICIPAREA CONSILIULUI GENERAL LA MISIUNILE SISTEMULUI EUROPEAN AL BĂNCILOR CENTRALE

Articolul 6

Relația dintre Consiliul general și Consiliul guvernatorilor

(1)   Fără a aduce atingere celorlalte responsabilități ale Consiliului general, inclusiv cele prevăzute la articolul 44 din Statut, Consiliul general contribuie, în special, la îndeplinirea sarcinilor enumerate la articolul 6 alineatele (2) – (8).

(2)   Consiliul general contribuie la funcțiile consultative ale BCE în temeiul articolului 4 și articolului 25.1 din Statut.

(3)   Contribuția Consiliului general la sarcinile statistice ale BCE constă în:

consolidarea cooperării dintre toate băncile centrale naționale din Uniunea Europeană în vederea sprijinirii sarcinilor BCE în domeniul statistic;

contribuția la armonizarea, acolo unde este necesar, a normelor și practicilor care reglementează colectarea, elaborarea și distribuirea statisticilor de către toate băncile centrale naționale din Uniunea Europeană;

prezentarea în fața Consiliului guvernatorilor a observațiilor privind proiectele de recomandări în domeniul statistic, înainte de adoptarea acestora, în temeiul articolului 42 din Statut.

(4)   Consiliul general contribuie la îndeplinirea angajamentelor de raportare ale BCE în temeiul articolului 15 din Statut prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la raportul anual, înainte de adoptarea acestuia.

(5)   Consiliul general contribuie la standardizarea normelor contabile și raportarea operațiunilor în temeiul articolului 26.4 din Statut, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la proiectele acte normative înainte de adoptarea acestora.

(6)   Consiliul general contribuie la adoptarea altor măsuri în contextul articolului 29.4 din Statut, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la proiectele privind măsurile în cauză, înainte de adoptarea acestora.

(7)   Consiliul general contribuie la elaborarea Condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la proiectul respectiv, înainte de adoptarea acestuia.

(8)   Consiliul general contribuie la pregătirile pentru stabilirea irevocabilă a cursurilor de schimb în temeiul articolului 47.3 din Statut, prezentând Consiliului guvernatorilor observații cu privire la:

proiectele de avize ale BCE în temeiul articolului 123 alineatul (5) din tratat și

orice alte proiecte de avize ale BCE privind actele juridice comunitare care trebuie adoptate atunci când se abrogă o derogare și

deciziile în temeiul alineatului (10) din Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(9)   Atunci când se solicită Consiliului general să contribuie la sarcinile BCE în temeiul alineatelor menționate anterior, acesta trebuie să aibă la dispoziție în acest sens un interval de timp rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare. În caz de urgență, care trebuie motivată în solicitare, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare. Președintele poate decide în privința utilizării procedurii scrise.

(10)   Președintele informează Consiliul general, în conformitate cu articolul 47.4 din Statut, cu privire la deciziile adoptate de Consiliul guvernatorilor.

Articolul 7

Relația dintre Consiliul general și Comitetul executiv

(1)   Consiliului general al BCE i se oferă posibilitatea de a prezenta observații înaintea acțiunilor Comitetului executiv prin care acesta:

pune în aplicare acte juridice ale Consiliului guvernatorilor pentru care, în conformitate cu articolul 12.1 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, este necesară contribuția Consiliului general;

adoptă, în virtutea competențelor delegate de Consiliul guvernatorilor în conformitate cu articolul 12.1 din Statut, acte juridice pentru care, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, este necesară contribuția Consiliului general.

(2)   Atunci când se solicită Consiliului general să prezinte observații în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, acesta trebuie să aibă la dispoziție în acest sens un interval de timp rezonabil, care nu poate fi mai mic de 10 zile lucrătoare. În caz de urgență, care trebuie motivată în solicitare, perioada poate fi redusă la cinci zile lucrătoare. Președintele poate decide în privința utilizării procedurii scrise.

Articolul 8

Comitetele Sistemului European al Băncilor Centrale

(1)   În domeniul său de competență, Consiliul general poate solicita pregătirea unor studii pe teme specifice de către comitetele înființate de Consiliul guvernatorilor în temeiul articolului 9 din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

(2)   Banca centrală națională a fiecărui stat membru neparticipant poate desemna cel mult doi membri ai personalul său pentru a participa la reuniunile unui comitet, atunci când acesta examinează probleme care țin de competența Consiliului general, precum și atunci când președintele unui comitet și Comitetul executiv consideră că acest lucru este necesar.

CAPITOLUL III

Dispoziții procedurale specifice

Articolul 9

Instrumente juridice

(1)   Deciziile BCE în temeiul articolului 46.4 și articolului 48 din Statut și în temeiul prezentului regulament de procedură, precum și recomandările și avizele BCE adoptate de Consiliul general în temeiul articolului 44 din Statut sunt semnate de președinte.

(2)   Toate instrumentele juridice ale BCE sunt numerotate, comunicate și publicate în conformitate cu articolul 17 alineatul (7) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

Articolul 10

Confidențialitatea documentelor BCE și accesul la aceste documente

(1)   Deliberările Consiliului general și ale oricărui comitet sau grup care se ocupă de aspecte care țin de competența acestuia sunt confidențiale, cu excepția cazului în care Consiliul general autorizează președintele să facă public rezultatul deliberărilor.

(2)   Accesul public la documentele elaborate de Consiliul general și de orice alt comitet sau grup care se ocupă de aspecte care țin de competența acestuia este reglementat de o decizie a Consiliului guvernatorilor adoptată în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene.

(3)   Documentele elaborate de Consiliul general și de orice alt comitet sau grup care se ocupă de aspecte care țin de competența acestuia sunt clasificate și tratate în conformitate cu normele prevăzute în circulara administrativă adoptată în temeiul articolului 23 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene. Accesul la aceste documente devine liber după o perioadă de 30 de ani, în absența unei decizii contrare a organelor de decizie.

Articolul 11

Încetarea aplicabilității

Consiliul general se dizolvă și prezentul regulament de procedură nu se mai aplică atunci când, în conformitate cu articolul 122 alineatul (2) din tratat, au fost abrogate toate derogările de către Consiliul Uniunii Europene și atunci când au fost luate deciziile prevăzute de Protocolul privind anumite dispoziții referitoare la Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.”

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 iunie 2004.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET