10/Volumul 05

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

263


32004D0011(01)


L 230/56

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 iunie 2004

privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene

(BCE/2004/11)

(2004/525/CE)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF) (1), în special articolul 4 alineatele (1) și (6),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolele 12.3 și 36.1,

având în vedere contribuția Consiliului general al Băncii Centrale Europene în conformitate cu articolul 47.2 a cincea liniuță din statut,

având în vedere avizul Comitetului de personal al BCE,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 (denumit în continuare „Regulamentul OLAF”) prevede că Oficiul European Antifraudă (denumit în continuare „Oficiul”) inițiază și efectuează investigații administrative antifraudă (denumite în continuare „investigații interne”) în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor înființate prin Tratatele CE și Euratom sau în baza acestora în scopul combaterii fraudei, corupției și a oricăror alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene. În temeiul Regulamentului OLAF, investigațiile interne se pot referi la fapte grave legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale care reprezintă o încălcare a obligațiilor care revin personalului acestor instituții, organisme, oficii și agenții care pot atrage proceduri disciplinare sau, după caz, de urmărire penală, sau de neîndeplinirea unor obligații echivalente de către membrii instituțiilor și organismelor, de către conducătorii oficiilor și agențiilor sau de către membri ai personalului instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor cărora nu li se aplică prevederile Statutului funcționarilor și ale Regimului aplicabil altor agenți ai Comunităților Europene (denumite în continuare „statutul personalului”).

(2)

În cazul BCE, aceste îndatoriri și obligații profesionale, în special obligațiile legate de conduita profesională și secretul profesional, sunt prevăzute în (a) Condițiile de angajare a personalului Băncii Centrale Europene, (b) Normele privind personalul Băncii Centrale Europene, (c) anexa I la Condițiile de angajare privind Condițiile de angajare pe termen scurt și (d) Normele Băncii Centrale Europene privind angajarea pe termen scurt; precizări suplimentare sunt oferite de (e) Codul de conduită al Băncii Centrale Europene (2) și (f) Codul de conduită al membrilor Consiliului guvernatorilor (3) (denumite împreună în continuare „condițiile de angajare ale BCE”).

(3)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul OLAF prevede că, în vederea protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene și a combaterii fraudei și altor activități care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene, Oficiul „efectuează investigații administrative în cadrul instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor”; articolul 4 alineatul (6) prevede că fiecare instituție, organism, oficiu sau agenție trebuie să adopte o decizie care „include în special norme privind: (a) obligația membrilor, funcționarilor și a altor agenți ai instituțiilor și organismelor și a managerilor, a funcționarilor și angajaților oficiilor și agențiilor de a coopera cu funcționarii Oficiului și de a le furniza informații; (b) procedurile care trebuie respectate de către angajații Oficiului în desfășurarea investigațiilor interne și garanțiile privind drepturile persoanelor care fac obiectul unei investigații interne”. În conformitate cu jurisprudența comunitară, Oficiul poate iniția o investigație numai pe baza unor suspiciuni suficient de grave (4).

(4)

Regulamentul OLAF [articolul 4 alineatul (1) al doilea paragraf] prevede că investigațiile interne se desfășoară în conformitate cu normele din tratate, în special din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene, ținând seama în mod corespunzător de statutul personalului. De asemenea, investigațiile interne ale Oficiului cad sub incidența articolului 6 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și a altor principii și drepturi fundamentale comune statelor membre și recunoscute de Curtea de Justiție, ca de exemplu, confidențialitatea consultanței juridice (secretul profesional).

(5)

Investigațiile interne se desfășoară în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul OLAF și în deciziile adoptate de fiecare instituție, organism, oficiu sau agenție în vederea punerii în aplicare a regulamentului în cauză. În adoptarea prezentei decizii de punere în aplicare, BCE îi revine obligația de a justifica orice restricție impusă investigațiilor interne care afectează sarcinile și îndatoririle specifice încredințate BCE prin articolele 105 și 106 din Tratat. Aceste restricții trebuie, pe de o parte, să asigure confidențialitatea necesară anumitor informații ale BCE, și, pe de altă parte, să pună în aplicare intenția legislatorului de a consolida combaterea fraudei. Cu excepția acestor sarcini și îndatoriri specifice, BCE trebuie să fie considerată, și în sensul prezentei decizii, ca o entitate publică similară altor instituții și organisme comunitare.

(6)

În cazuri excepționale, circulația în afara BCE a unor informații confidențiale deținute de BCE în vederea îndeplinirii sarcinilor sale ar putea aduce prejudicii grave funcționării BCE. În astfel de cazuri, decizia de a acorda Oficiului acces la informații sau de a transmite informații către Oficiu este adoptată de către Comitetul executiv. Se permite accesul la informații mai vechi de un an din domenii precum decizii de politică monetară sau operațiuni legate de gestionarea rezervelor valutare și de intervențiile pe piețele valutare. Restricțiile în alte domenii, precum datele privind stabilitatea sistemului financiar sau instituțiile de credit individuale primite de la autoritățile de supraveghere prudențială și informațiile privind elementele de securitate și specificațiile tehnice ale bancnotelor euro actuale și viitoare nu au o limită în timp. Deși aceste informații, a căror circulație în afara BCE ar putea submina în mod substanțial funcționarea BCE, au fost circumscrise în prezenta decizie anumitor domenii de activitate, este necesar să se prevadă posibilitatea adaptării prezentei decizii la orice evoluții neprevăzute pentru a garanta îndeplinirea în continuare a sarcinilor atribuite BCE prin Tratat.

(7)

Prezenta decizie ține seama de faptul că membrii Consiliului guvernatorilor BCE și ai Consiliului general al BCE care nu sunt și membri ai Comitetului executiv al BCE exercită funcții naționale, pe lângă funcțiile ce le revin în cadrul SEBC. Exercitarea acestor funcții naționale ține de dreptul intern care nu intră în sfera investigațiilor interne ale Oficiului. Prin urmare, prezenta decizie se aplică numai acelor activități profesionale pe care persoanele în cauză le exercită în calitate de membri ai organelor de decizie ale BCE. În măsura în care membrii Consiliului general pot fi vizați de investigațiile interne ale Oficiului, la redactarea prezentei decizii au fost luate în considerare contribuțiile aduse de acești membri.

(8)

Articolul 38.1 din Statut prevede că membrii organelor de decizie și ai personalului BCE sunt obligați, chiar și după încetarea funcțiilor lor, să nu divulge informațiile care prin natura lor constituie secret profesional. În temeiul articolului 8 din Regulamentul OLAF, Oficiul și angajații săi se supun acelorași condiții de confidențialitate și secret profesional ca și cele care se aplică personalului BCE în temeiul statutului și condițiilor de angajare ale BCE.

(9)

În temeiul articolului 6 alineatul (6) din Regulamentul OLAF, autoritățile naționale competente acordă sprijinul necesar Oficiului în investigațiile sale din cadrul BCE în conformitate cu dispozițiile de drept intern. Guvernul Republicii Federale Germania și BCE au semnat un Acord de sediu în data de 18 septembrie 1998 (5), care pune în aplicare Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene în ceea ce privește BCE și conține dispoziții privind inviolabilitatea spațiilor, arhivelor și comunicațiilor BCE, precum și privind privilegiile și imunitățile diplomatice ale membrilor Comitetului executiv al BCE.

(10)

În temeiul articolului 14 din Regulamentul OLAF, orice funcționar sau alt agent al Comunităților Europene poate înainta directorului Oficiului o plângere împotriva unei acțiuni care îl afectează și care a fost efectuată de Oficiu ca parte a unei investigații interne, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 90 alineatul (2) din statutul personalului. Prin analogie, aceleași proceduri trebuie să se aplice și plângerilor înaintate directorului Oficiului de către angajații BCE sau de membrii unui organ de decizie al BCE, iar articolul 91 din statutul personalului trebuie să se aplice deciziilor luate cu privire la aceste plângeri,

DECIDE:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezenta decizie se aplică:

membrilor Consiliului guvernatorilor BCE și ai Consiliului general al BCE, în privința aspectelor legate de calitatea lor de membri ai acestor organe de decizie ale BCE;

membrilor Comitetului executiv al BCE;

membrilor organelor de decizie sau oricărui membru al personalului băncilor centrale naționale, care participă la reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE și ale Consiliului general al BCE în calitate de supleanți și/sau însoțitori, în privința aspectelor legate de această calitate,

(denumiți împreună în continuare „participanți în cadrul organelor de decizie”), și

membrilor permanenți sau temporari ai personalului BCE, cărora li se aplică condițiile de angajare ale BCE;

persoanelor care lucrează pentru BCE și al căror raport cu aceasta nu are la bază un contract de muncă, în privința aspectelor legate de activitatea lor pentru BCE,

(denumiți împreună în continuare „angajați ai BCE”).

Articolul 2

Obligația de cooperare cu Oficiul

Fără a aduce atingere dispozițiilor pertinente din Tratat, din Protocolul privind privilegiile și imunitățile Comunităților Europene și din Statut, și sub rezerva procedurilor prevăzute de Regulamentul OLAF și a normelor din prezenta decizie, participanții în cadrul organelor de decizie și angajații BCE cooperează pe deplin cu agenții Oficiului care efectuează o investigație internă și acordă orice asistență necesară investigației.

Articolul 3

Obligația de raportare a oricăror informații privind o activitate ilegală

(1)   Angajații BCE care iau cunoștință de elemente ce dau naștere unei prezumții privind existența unor posibile cazuri de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală de natură să afecteze interesele financiare ale Comunităților Europene sau a unor fapte grave care afectează aceste interese financiare și care sunt legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale de o manieră care să reprezinte o încălcare a obligațiilor unui angajat al BCE sau ale unui participant în cadrul organelor de decizie, și care poate atrage proceduri disciplinare sau, după caz, de urmărire penală, furnizează fără întârziere elementele respective directorului de audit intern, directorului responsabil de domeniul lor de activitate sau membrului Comitetului executiv care răspunde în principal de domeniul lor de activitate. Aceștia din urmă transmit fără întârziere elementele respective directorului general al secretariatului și serviciilor lingvistice. Angajații BCE nu trebuie să fie supuși în nici un caz unui tratament inechitabil sau discriminatoriu ca urmare a comunicării informațiilor la care se referă prezentul articol.

(2)   Participanții în cadrul organelor de decizie care iau cunoștință de elementele la care se referă alineatul (1) îl informează pe directorul general al secretariatului și serviciilor lingvistice sau pe președintele BCE.

(3)   În cazul în care directorul general al secretariatului și serviciilor lingvistice sau, după caz, președintele BCE primește elemente în conformitate cu alineatul (1) sau (2), acesta le transmite fără întârziere, sub rezerva articolului 4 din prezenta decizie, Oficiului și informează direcția de audit intern și, dacă este cazul, președintele BCE.

(4)   În cazurile în care un angajat al BCE sau un participant în cadrul organelor de decizie are dovezi concrete care susțin suspiciunea privind existența unui caz de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală în sensul alineatului (1) și, în același timp, are motive întemeiate de a considera că procedura prevăzută la alineatele precedente ar împiedica în acel caz specific raportarea corespunzătoare către Oficiu a dovezilor respective, el poate raporta cazul direct Oficiului, fără a fi supus prevederilor articolului 4.

Articolul 4

Cooperarea cu Oficiul în cazul informațiilor sensibile

(1)   În cazuri excepționale, în care circulația anumitor informații în afara BCE ar aduce prejudicii grave funcționării BCE, decizia de a acorda acces Oficiului la informațiile respective sau de a transmite aceste informații este adoptată de Comitetul executiv. Această prevedere se aplică informațiilor privind deciziile de politică monetară sau operațiunile legate de gestionarea rezervelor valutare și intervențiile pe piețele valutare, cu condiția ca aceste informații să nu fie mai vechi de un an, datelor privind stabilitatea sistemului financiar sau instituțiile de credit individuale, primite de BCE de la autoritățile de supraveghere prudențială, sau informațiilor privind elementele de securitate și specificațiile tehnice ale bancnotelor euro.

(2)   O astfel de decizie a Comitetului executiv ține seama de toate aspectele relevante, precum gradul de sensibilitate al informațiilor solicitate de Oficiu pentru investigație, importanța lor pentru investigație și gravitatea suspiciunii astfel cum a fost prezentată președintelui BCE de către Oficiu, angajatul BCE sau participantul în cadrul organelor de decizie, cât și de gradul de risc pe care îl implică pentru funcționarea ulterioară a BCE. În cazul în care nu se acordă accesul, decizia precizează motivele refuzului. În ceea ce privește datele pe care BCE le primește de la autoritățile de supraveghere prudențială privind stabilitatea sistemului financiar sau instituțiile de credit individuale, Comitetul executiv poate decide să acorde acces Oficiului, cu excepția cazului în care autoritatea respectivă de supraveghere prudențială consideră că dezvăluirea informațiilor în cauză amenință stabilitatea sistemului financiar sau o instituție de credit.

(3)   În cazuri deosebit de excepționale privind informații legate de un anumit domeniu de activitate al BCE, care au un grad de sensibilitate echivalent cu cel al categoriilor de informații menționate la alineatul (1), Comitetul executiv poate decide cu titlu provizoriu să refuze accesul Oficiului la informațiile respective. Alineatul (2) se aplică unor astfel de decizii, care sunt valabile timp de maximum șase luni. După această perioadă, se acordă accesul Oficiului la informațiile respective, cu excepția cazului în care Consiliul guvernatorilor a modificat între timp prezenta decizie adăugând categoria de informații în cauză la categoriile reglementate de alineatul (1). Consiliul guvernatorilor precizează motivele modificării prezentei decizii.

Articolul 5

Asistența oferită de BCE în cadrul investigațiilor interne

(1)   Atunci când inițiază o investigație internă în cadrul BCE, responsabilul cu securitatea BCE autorizează accesul agenților Oficiului la sediul BCE pe baza prezentării unei autorizații scrise care precizează identitatea acestora, calitatea lor de agenți ai Oficiului și a mandatului scris emis de directorul Oficiului care indică obiectul investigației. Președintele, vicepreședintele și directorul de audit intern sunt informați de îndată.

(2)   Direcția de audit intern asistă Oficiul în organizarea practică a investigațiilor.

(3)   Angajații BCE și participanții în cadrul organelor de decizie furnizează agenților Oficiului care efectuează o investigație orice informație solicitată, cu excepția cazului în care informația solicitată ar putea fi de natura informațiilor sensibile în sensul articolului 4, caz în care decizia este luată de Comitetul executiv. Direcția de audit intern înregistrează toate informațiile furnizate.

Articolul 6

Informarea părților interesate

(1)   În cazul în care apare posibilitatea implicării personale a unui angajat al BCE sau a unui participant în cadrul organelor de decizie, partea interesată este informată rapid în măsura în care acest lucru nu aduce prejudicii investigației. În orice situație, concluziile care se referă nominal la un angajat al BCE sau la un participant în cadrul organelor de decizie nu se pot formula odată cu încheierea investigației fără ca partea interesată să fi avut posibilitatea de a-și exprima poziția cu privire la toate faptele care o privesc, inclusiv orice dovezi existente împotriva ei. Părțile interesate au dreptul de a nu spune nimic, de a nu se autoincrimina și de a apela la asistență juridică personală.

(2)   În cazurile care necesită menținerea secretului absolut în scopul investigației și utilizarea unor proceduri de investigație care țin de competența unei autorități judiciare naționale, îndeplinirea obligației de a invita un angajat al BCE sau un participant la un organ de decizie să își exprime poziția poate fi amânată pentru o perioadă limitată, prin acord cu președintele sau vicepreședintele.

Articolul 7

Informații privind încheierea investigației care nu implică acțiuni ulterioare

În cazul în care, ca urmare a unei investigații interne, nu poate fi intentată o acțiune împotriva unui angajat al BCE sau a unui participant la un organ de decizie care a fost subiectul unor acuzații, investigația internă se încheie, fără a fi urmată de alte acțiuni, printr-o decizie a directorului Oficiului, care îl informează în scris cu privire la aceasta pe respectivul angajat BCE sau participant la un organ de decizie.

Articolul 8

Ridicarea imunității

Orice solicitare din partea unei autorități de poliție sau a unei autorități judiciare naționale privind ridicarea imunității de jurisdicție a unui angajat al BCE sau a unui membru al Comitetului executiv, al Consiliului guvernatorilor sau al Consiliului general în cazuri posibile de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene este prezentată directorului Oficiului pentru formularea unui aviz. Președintele sau vicepreședintele BCE decide în privința imunității angajaților BCE, iar Consiliul guvernatorilor decide în privința imunității membrilor Comitetului executiv, ai Consiliului guvernatorilor sau ai Consiliului general.

Articolul 9

Modificarea condițiilor de angajare a personalului BCE

Condițiile de angajare a personalului BCE se modifică după cum urmează:

1.

după articolul 4 litera (a) teza a doua, se adaugă următoarea teză:

„Aceștia se supun dispozițiilor conținute în Decizia BCE/2004/11 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene.”;

2.

la articolul 5 litera (b), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În absența unor dispoziții contrare în Decizia BCE/2004/11 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene și în absența autorizării prealabile din partea Comitetului executiv, membrii personalului nu vor:”.

Articolul 10

Modificarea anexei I la Condițiile de angajare a personalului BCE

Anexa I la Condițiile de angajare a personalului BCE privind condițiile de angajare pe termen scurt se modifică după cum urmează:

1.

după articolul 4 teza a doua se adaugă următoarea teză:

„Aceștia se supun dispozițiilor conținute în Decizia BCE/2004/11 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene.”;

2.

la articolul 10 litera (b), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

În absența unor dispoziții contrare în Decizia BCE/2004/11 privind modalitățile și condițiile aplicabile investigațiilor efectuate de Oficiul European Antifraudă în cadrul Băncii Centrale Europene, în materie de prevenire a fraudei, corupției și a altor activități ilegale care afectează interesele financiare ale Comunităților Europene și de modificare a condițiilor de angajare a personalului Băncii Centrale Europene și în absența autorizării prealabile din partea Comitetului executiv, angajații cu contract de muncă pe termen scurt nu vor:”.

Articolul 11

Dispoziție finală

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 3 iunie 2004.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(2)  JO C 76, 8.3.2001, p. 12.

(3)  JO C 123, 24.5.2002, p. 9.

(4)  Cazul C-11/00 Comisia Comunităților Europene c. Banca Centrală Europeană, Culegere 2003, p. I-7147.

(5)  Jurnalul Oficial Federal (Bundesgesetzblatt) nr. 45, 1998 din 27.10.1998 și nr. 12, 1999 din 6.5.1999.