06/Volumul 07

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

53


32004D0007


L 003/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA COMISIEI

din 5 noiembrie 2003

de modificare a Deciziei 2001/527/CE de instituire a Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare

(Text cu relevanță pentru SEE)

(2004/7/CE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

întrucât:

(1)

În luna iunie 2001, Comisia a adoptat Decizia 2001/527/CE (1) și Decizia 2001/528/CE (2) de instituire a Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și a Comitetului european pentru valori mobiliare.

(2)

În rezoluțiile sale din 5 februarie și din 21 noiembrie 2002, Parlamentul European a aprobat cadrul reglementar pe patru niveluri recomandat în raportul final al Comitetului înțelepților în domeniul reglementării pieței europene a valorilor mobiliare și a solicitat ca anumite aspecte ale acestei abordări să fie extinse la sectorul bancar și al asigurărilor, sub rezerva unui angajament clar al Consiliului de garantare a unui echilibru instituțional adecvat.

(3)

Directiva 85/611/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind anumite organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (3), modificată ultima dată de Directiva 2001/108/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), a instituit un Comitet de contact OPCVM având misiunea de a facilita o aplicare armonioasă a directivei menționate anterior, prin consultări periodice cu privire la problemele practice pe care le presupune aplicarea acesteia și în legătură cu care ar fi utile schimburi de puncte de vedere, de a facilita consultarea dintre statele membre și de a consilia Comisia, după caz, în legătură cu completările și modificările la directiva menționată.

(4)

La 3 decembrie 2002, Consiliul a solicitat Comisiei să ia măsuri pentru transferarea misiunii și a competențelor către structurile deja stabilite în domeniul valorilor mobiliare.

(5)

Comisia a propus o directivă de modificare, în special a Directivei 85/611/CEE și care prevede abrogarea misiunii încredințate Comitetului de contact OPCVM prin articolul 53 din directiva menționată anterior, precum și transferul misiunii încredințate prin articolul 53a din aceeași directivă către Comitetul european pentru valori mobiliare instituit prin Decizia 2001/528/CE.

(6)

Aceste modificări presupun o modificare echivalentă și simultană a competențelor Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare, prevăzute la articolul 2 din Decizia 2001/527/CE,

DECIDE:

Articolul 1

Decizia 2001/527/CE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următoarele:

„Articolul 2

Misiunea comitetului este de a consilia Comisia, fie la solicitarea acesteia în termenul pe care aceasta îl stabilește în funcție de urgența subiectului discutat, fie din proprie inițiativă, în special în legătură cu proiectele de măsuri de punere în aplicare care trebuie elaborate în domeniul valorilor mobiliare, inclusiv cele privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM).”

2.

La articolul 3 primul paragraf, prima teză se înlocuiește cu următoarele:

„Comitetul este format din înalții reprezentanți ai autorităților publice ale statelor membre competente în domeniul valorilor mobiliare, inclusiv OPCVM-urile.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în aceeași zi cu directiva de modificare a misiunii Comitetului de contact OPCVM pentru a fi transferată Comitetului european pentru valori mobiliare.

Adoptată la Bruxelles, 5 noiembrie 2003.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 191, 13.7.2001, p. 43.

(2)  JO L 191, 13.7.2001, p. 45.

(3)  JO L 375, 31.12.1985, p. 3.

(4)  JO L 41, 13.2.2002, p. 35.