01/Volumul 04

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

213


32003R1882


L 284/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1882/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2003

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din Tratatul CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 40, 47, 55, 71, 80, 95, 137, 150, 152, 153, 155, 156, 175 alineatul (1), 179, 285 și 300 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (4) a înlocuit Decizia 87/373/CEE (5).

(2)

În conformitate cu declarația Consiliului și a Comisiei (6) cu privire la Decizia 1999/468/CE, dispozițiile privind comitetele care asistă Comisia în exercitarea competențelor de executare, prevăzute în vederea aplicării Deciziei 87/373/CEE, ar trebui adaptate astfel încât să fie conforme cu dispozițiile articolelor 3, 4 și 5 din Decizia 1999/468/CE.

(3)

Declarația respectivă precizează normele privind adaptarea procedurilor comitetelor, adaptare care se realizează automat cu condiția să nu aducă atingere naturii comitetului prevăzut de actul de bază.

(4)

Termenele prevăzute de dispozițiile ce urmează să fie adaptate ar trebui să rămână în vigoare. În cazurile în care nu s-au prevăzut termene specifice pentru adoptarea măsurilor de punere în aplicare, termenul limită ar trebui stabilit la trei luni.

(5)

Dispozițiile cuprinse în actele care prevăd recurgerea la procedura comitetului de tip I, stabilită prin Decizia 87/373/CEE, ar trebui în consecință înlocuite cu dispoziții referitoare la procedura de consultare prevăzută la articolul 3 din Decizia 1999/468/CE.

(6)

Dispozițiile cuprinse în actele care prevăd recurgerea la procedurile comitetului de tip IIa și IIb, stabilite prin Decizia 87/373/CEE, ar trebui înlocuite cu dispozițiile referitoare la procedura de gestionare prevăzută la articolul 4 din Decizia 1999/468/CE.

(7)

Dispozițiile cuprinse în actele care prevăd recurgerea la procedurile comitetului de tip IIIa și IIIb, stabilite prin Decizia 87/373/CEE, ar trebui înlocuite cu dispozițiile referitoare la procedura de reglementare prevăzută la articolul 5 din Decizia 1999/468/CE.

(8)

Prezentul regulament vizează exclusiv alinierea procedurilor comitetului. Dacă este cazul, denumirea comitetelor la care se referă aceste proceduri a fost modificate,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Actele enumerate în anexa I care fac obiectul procedurii de consultare se adaptează, în conformitate cu anexa menționată, la dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 2

Actele enumerate în anexa II care fac obiectul procedurii de gestionare se adaptează, în conformitate cu anexa menționată, la dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 3

Actele enumerate în anexa III care fac obiectul procedurii de reglementare se adaptează, în conformitate cu anexa menționată, la dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 4

Trimiterile la dispozițiile cuprinse în actele prevăzute în anexele I, II și III se interpretează ca trimiteri la dispozițiile respective adaptate conform prezentului regulament.

Trimiterile din prezentul regulament la vechile denumiri ale comitetelor se interpretează ca fiind trimiteri la denumirile noi.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. ALEMANNO


(1)  JO C 75 E, 26.3.2002, p. 385.

(2)  JO C 241, 7.10.2002, p. 128.

(3)  Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 și Decizia Consiliului din 14 aprilie 2003 (JO C 153 E, 1.7.2003, p. 1).

(4)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(5)  JO L 197, 18.7.1987, p. 33.

(6)  JO C 203, 17.7.1999, p. 1.


ANEXA I

PROCEDURA DE CONSULTARE

Lista actelor care fac obiectul procedurii de consultare și sunt adaptate la dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE în conformitate cu următoarele modificări:

1.

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (1).

Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia este asistată de comitetul permanent înființat în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Directiva 98/37/CEE (2), denumit în continuare «comitetul».

Acesta poate fi sesizat, conform procedurii menționate de prezentul alineat, cu privire la orice chestiune care ar putea interveni ca urmare a punerii în aplicare și aplicării practice a prezentei directive.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (3), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

2.

Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la dispozitivele medicale active implantabile (4).

Articolul 6 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia este asistată de un comitet permanent, denumit în continuare «comitetul».

Comitetul poate fi sesizat, conform procedurii menționate de prezentul alineat, cu privire la orice chestiune care ar putea interveni ca urmare a punerii în aplicare și aplicării practice a prezentei directive.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (5), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

3.

Directiva 90/377/CEE a Consiliului din 29 iunie 1990 privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și energie electrică pentru utilizatorii finali din industrie (6).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Pentru adoptarea modificărilor menționate la articolul 6, Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (7), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

4.

Regulamentul (CEE) nr. 3880/91 al Consiliului din 17 decembrie 1991 privind prezentarea de statistici nominale referitoare la capturile de pește realizate de către statele membre care pescuiesc în nord-estul Oceanului Atlantic (8).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (9), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

5.

Regulamentul (CEE) nr. 2408/92 al Consiliului din 23 iulie 1992 privind accesul operatorilor de transport aerian comunitari la rutele aeriene intracomunitare (10).

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Comitetul consiliază Comisia cu privire la aplicarea articolelor 9 și 10.

(3)   De asemenea, comitetul poate fi consultat de Comisie cu privire la orice altă chestiune referitoare la aplicarea prezentului regulament.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (11), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(5)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

6.

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (12).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Comitetul privind standardele și regulile tehnice

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 5 din Directiva 83/189/CEE, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (13), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

7.

Decizia 93/704/CE a Consiliului din 30 noiembrie 1993 privind crearea bazei de date comunitare privind accidentele rutiere (14).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE Euratom a Consiliului, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (15), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

8.

Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (16).

Articolul 6 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia este asistată de un comitet permanent, denumit în continuare «comitetul».

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (17),cu respectarea dispozițiilor articolului cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

9.

Directiva 94/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 1994 de apropiere a actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre referitoare la ambarcațiunile de agrement (18).

Articolul 6 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia este asistată de un comitet permanent, denumit în continuare «comitetul».

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (19), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

10.

Directiva 95/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 iunie 1995 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare (20).

Articolul 6 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia este asistată de un comitet permanent, denumit în continuare «comitetul».

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (21), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

11.

Directiva 96/67/CE a Consiliului din 15 octombrie 1996 privind accesul la piața serviciilor de handling la sol în aeroporturile Comunității (22).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Comitetul consultativ

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Comitetul informează Comisia cu privire la aplicarea articolului 9.

(3)   De asemenea, comitetul poate fi consultat cu privire la orice altă chestiune referitoare la aplicarea prezentei directive.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (23), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(5)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

12.

Directiva 96/75/CE a Consiliului din 19 noiembrie privind sistemele de navlosire și de stabilire a prețurilor în transportul național și internațional pe căile navigabile interioare în Comunitate (24).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin Directiva 91/672/CEE, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (25), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

13.

Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune (26).

Articolul 7 alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Comisia este asistată de un comitet permanent, denumit în continuare «comitetul».

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (27), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

14.

Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro  (28).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Comitetul privind standardele și regulile tehnice

(1)   Comisia este asistată de Comitetul înființat prin articolul 5 din Directiva 98/34/CE, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (29), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

15.

Decizia nr. 283/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 ianuarie 1999 de stabilire a cadrului general pentru activitățile comunitare în favoarea consumatorilor (30).

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   La definirea criteriilor de selecție a activităților și proiectelor menționate la articolul 2 literele (b) și (c) și la selectarea acestor activități și proiecte, Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (31), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   De asemenea, la începutul fiecărui an, Comisia furnizează comitetului informații cu privire la activitățile finanțate în temeiul articolului 2 litera (a).

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

16.

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (32).

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

Constituirea comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru evaluarea conformității și supravegherea piețelor (TCAM), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 14

Procedura comitetului consultativ

(1)   Comitetul este consultat cu privire la chestiunile reglementate la articolele 5, 6 alineatul (2), 7 alineatul (4), 9 alineatul (4) și anexa VII alineatul (5).

(2)   Comisia consultă comitetul în mod periodic cu privire la sarcinile de supraveghere referitoare la aplicarea prezentei directive și, dacă este cazul, emite linii directoare cu privire la aceasta.

(3)   Se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (33), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(4)   Comisia consultă în mod periodic reprezentanții furnizorilor de rețele de telecomunicații, consumatorii și producătorii. Aceasta informează cu regularitate comitetul cu privire la rezultatul acestor consultări.

17.

Directiva 1999/13/CE a Consiliului din 11 martie 1999 privind reducerea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite activități și instalații (34).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (35), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

18.

Decizia 1999/382/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 de stabilire a celei de-a doua faze a programului de acțiune comunitară în domeniul formării profesionale „Leonardo da Vinci” (36).

Articolul 7 alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Reprezentantul Comisiei consultă comitetul cu privire la toate celelalte aspecte corespunzătoare referitoare la punerea în aplicare a acestui program. În acest caz, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (37), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(6)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

19.

Directiva 1999/32/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind reducerea conținutului de sulf din anumiți combustibili lichizi și de modificare a Directivei 93/12/CEE (38).

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Comitetul consultativ

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 3 și 7 din Decizia 1999/468/CE (39), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.


(1)  JO L 399, 30.12.1989, p. 18, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 236, 18.9.1996, p. 44).

(2)  JO L 207, 23.7.1998, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 98/79/CE (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).

(3)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(4)  JO L 189, 20.7.1990, p. 17, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

(5)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(6)  JO L 185, 17.7.1990, p. 16, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(7)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(8)  JO L 365, 31.12.1991, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (CE) 1637/2001 al Comisiei (JO L 222, 17.8.2001, p. 20).

(9)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(10)  JO L 240, 24.8.1992, p. 8, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(11)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(12)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2002, p. 50).

(13)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(14)  JO L 329, 30.12.1993, p. 63.

(15)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(16)  JO L 100, 19.4.1994, p. 1.

(17)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(18)  JO L 164, 30.6.1994, p. 15.

(19)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(20)  JO L 213, 7.9.1995, p. 1.

(21)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(22)  JO L 272, 25.10.1996, p. 36.

(23)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(24)  JO L 304, 27.11.1996, p. 12.

(25)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(26)  JO L 181, 9.7.1997, p. 1.

(27)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(28)  JO L 331, 7.12.1998, p. 1.

(29)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(30)  JO L 34, 9.2.1999, p. 1, decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2002/219/CE a Comisiei (JO L 72, 14.3.2002, p. 27).

(31)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(32)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

(33)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(34)  JO L 85, 23.3.1999, p. 1.

(35)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(36)  JO L 146, 11.6.1999, p. 33.

(37)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(38)  JO L 121, 11.5.1999, p. 13.

(39)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”


ANEXA II

PROCEDURA DE GESTIONARE

Lista actelor care fac obiectul procedurii de gestionare și sunt adaptate la dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE conform modificărilor de mai jos:

1.

Regulamentul (CEE) nr. 571/88 al Consiliului din 29 februarie 1988 privind organizarea de anchete comunitare privind structura exploatațiilor agricole între 1988 și 1997 (1).

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (2), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

2.

Directiva 89/130/CEE, Euratom a Consiliului din 13 februarie 1989 privind armonizarea calculării produsului național brut la prețurile pieței (3).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (4), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

3.

Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea și prezentarea băuturilor spirtoase (5).

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Se înființează Comitetul de aplicare pentru băuturile spirtoase, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 14

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (6), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

4.

Regulamentul (Euratom, CEE) nr. 1588/90 al Consiliului din 11 iunie 1990 privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene (7).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Se înființează Comitetul privind confidențialitatea datelor statistice, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (8), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

5.

Regulamentul (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (9).

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (10), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

6.

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (11).

Articolele 12 și 13 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Se înființează Comitetul de aplicare pentru băuturile menționate de prezentul regulament, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 13

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (12), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

7.

Regulamentul nr. 3330/91 al Consiliului din 7 noiembrie 1991 privind statisticile referitoare la comerțul cu mărfuri între statele membre (13).

Articolul 30 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 30

(1)   Comisia este asistată de Comitetul privind statisticile referitoare la schimburile comerciale de mărfuri între statele membre, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Dispozițiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută în alineatul (3).

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (14), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

8.

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind organizarea anchetei comunitare privind producția industrială (15).

Articolele 9 și 10 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 9

Comitet

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Procedurile pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, inclusiv măsurile pentru adaptarea la progresul tehnic cu privire la colectarea datelor și prelucrarea rezultatelor se stabilesc de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 10

Procedura

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (16), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

9.

Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23 decembrie 1991 de standardizare și raționalizare a rapoartelor privind aplicarea anumitor directive referitoare la mediu (17).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (18), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

10.

Directiva 92/51/CEE a Consiliului din 18 iunie 1992 privind cel de-al doilea sistem general de recunoaștere a formării profesionale, de completare a Directivei 89/48/CEE (19).

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Listele ciclurilor de formare prevăzute în anexele C și D pot fi modificate la cererea motivată adresată Comisiei de orice stat membru interesat. La această cerere se anexează toate informațiile utile și, în special, textul dispozițiilor relevante din dreptul intern. Statul membru solicitant informează în această privință și celelalte state membre.

(2)   Comisia examinează ciclul de formare în cauză și pe cele cerute în celelalte state membre. Ea verifică în special dacă titlul care atestă absolvirea ciclului de formare în cauză conferă titularului:

un nivel de formare profesională comparabil din punctul de vedere al nivelului cu cel al ciclului de studii post liceale prevăzut la articolul 1 litera (a) primul paragraf a doua liniuță punctul (i) și

un nivel similar de responsabilități și activități.

(3)   Comisia este asistată de un comitet.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (20), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(5)   Comisia informează statul membru interesat asupra deciziei și procedează, acolo unde este cazul, la publicarea listei astfel modificate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)   Modificările aduse listelor de cicluri de formare prevăzute în anexele C și D pe baza procedurii prevăzute mai sus sunt imediat aplicabile la data stabilită de Comisie.

11.

Directiva 92/109/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992 privind fabricarea și introducerea pe piață a anumitor substanțe folosite la fabricarea ilicită a narcoticelor și substanțelor psihotrope (21).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 10 din Regulamentul (CEE) nr. 3677/90, denumit în continuare «comitetul».

Comitetul examinează orice chestiune referitoare la aplicarea prezentei directive.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul paragraf, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (22), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Procedura prevăzută la alineatul (2) se aplică în special pentru:

(a)

determinarea, după caz, a condițiilor referitoare la documentarea și etichetarea amestecurilor și preparatelor de substanțe din categoria 2 din anexa I, conform dispozițiilor articolului 2;

(b)

modificarea anexelor la prezenta directivă, în cazurile în care se modifică tabele din anexa la Convenția Națiunilor Unite;

(c)

modificarea pragurilor menționate în anexa II.

12.

Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar (23).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (24), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

13.

Directiva 93/15/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind armonizarea dispozițiilor referitoare la introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil (25).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

Comitetul examinează orice chestiune referitoare la aplicarea prezentei directive.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (26), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Procedura prevăzută la alineatul (2) se aplică în special pentru a lua în considerare eventuale modificări ulterioare ale recomandărilor Organizației Națiunilor Unite.

14.

Directiva 93/16/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind facilitarea liberei circulații a medicilor și recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare (27).

Articolul 44a alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (28), cu respectarea dispozițiilor articolului 8 al acestei decizii.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

15.

Regulamentul (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului din 22 iulie 1993 privind coordonarea la nivel comunitar a elaborării registrelor de uz statistic ale întreprinderilor (29).

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Procedura

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (30), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

16.

Regulamentul (CEE) nr. 3696/93 al Consiliului din 29 octombrie 1993 privind clasificarea statistică a produselor în funcție de domeniul activității în Comunitatea Economică Europeană (31).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (32), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

17.

Regulamentul (CE) nr. 1172/95 al Consiliului din 22 mai 1995 privind statisticile referitoare la schimbul de mărfuri între Comunitate și statele membre, pe de o parte, și statele terțe, pe de altă parte (33).

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

(1)   Măsurile necesare pentru aplicarea prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (34), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

18.

Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (35).

Articolul 31 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 31

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (36), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

19.

Directiva 95/57/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1995 privind culegerea datelor statistice în domeniul turismului (37).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (38), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

20.

Directiva 95/64/CE a Consiliului din 8 decembrie 1995 privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri și pasageri (39).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (40), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

21.

Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare din Comunitate (41).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată, în aplicarea articolului 11 de comitetul înființat prin articolul 7 din Directiva 91/672/CEE, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (42), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

22.

Regulamentul (CE) nr. 788/96 al Consiliului din 22 aprilie 1996 privind furnizarea de către statele membre a statisticilor asupra producției acvaculturii (43).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (44), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

23.

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (45).

Articolul 17 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (46), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

24.

Regulamentul (CE) nr. 1292/96 al Consiliului din 27 iunie 1996 privind politica și gestionarea ajutorului alimentar și a acțiunilor specifice de sprijinire a siguranței alimentelor (47).

Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (48), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

25.

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (49).

Articolul 20 alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (50), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

26.

Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (51).

Articolul 28 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent privind produsele biocide, denumit în continuare «comitetul».

Comitetul permanent își stabilește regulamentul de procedură.

(2)   În ceea ce privește chestiunile cu privire la care este sesizat Comitetul permanent în conformitate cu articolelor 4, 11 alineatul (3), 15, 17, 18, 19, 27 alineatul (1) litera (b), 29 și 33 și pentru elaborarea de date specifice pe tip de produs menționat în anexa V, care urmează să se regăsească în anexele III A și III B și, după caz, în anexele IV A și IV B, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (52), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

27.

Regulamentul (CE) nr. 1172/98 al Consiliului din 25 mai 1998 privind datele statistice referitoare la transportul rutier de mărfuri (53).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (54), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

28.

Regulamentul (CE) nr. 1658/98 al Consiliului din 17 iulie 1998 privind operațiunile de cofinanțare cu organizațiile neguvernamentale pentru dezvoltare europene (ONG) în sectoare de interes pentru țările în curs de dezvoltare (55).

(a)

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (56), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(b)

Articolele 9 și 10 se elimină, iar trimiterile la acestea se interpretează ca trimiteri la articolul 8.

29.

Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (57).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (58), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

30.

Regulamentul (CE) nr. 2836/98 al Consiliului din 22 decembrie 1998 privind integrarea problemelor referitoare la egalitatea sexelor în cooperarea pentru dezvoltare (59).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru dezvoltare competent în funcție de criteriul geografic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (60), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

31.

Decizia 1999/382/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 de stabilire a celei de-a doua faze a programului de acțiune comunitară în domeniul formării profesionale „Leonardo da Vinci” (61).

Articolul 7 alineatele (1) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(3)   În ceea ce privește punctele menționate la alineatul (2), se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.”

32.

Decizia 1999/297/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 de instituire a infrastructurii comunitare a informațiilor statistice referitoare la industria și piețele audiovizualului și sectoarele aferente (62).

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE (63), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 4 alineatul (3) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.


(1)  JO L 56, 2.3.1988, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 143/2002 al Comisiei (JO L 24, 26.1.2002, p. 16).

(2)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(3)  JO L 49, 21.2.1989, p. 26.

(4)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(5)  JO L 160, 12.6.1989, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 366, 31.12.1994, p. 1).

(6)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(7)  JO L 151, 15.6.1990, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 322/97 (JO L 52, 22.2.1997, p. 1).

(8)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(9)  JO L 293, 24.10.1990, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 29/2002 al Comisiei (JO L 6, 10.1.2002, p. 3).

(10)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(11)  JO L 149, 14.6.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 277, 30.10.1996, p. 1).

(12)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(13)  JO L 316, 16.11.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1624/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 187, 26.7.2000, p. 1).

(14)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(15)  JO L 374, 31.12.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 1994.

(16)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(17)  JO L 377, 31.12.1991, p. 48.

(18)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(19)  JO L 209, 24.7.1992, p. 25, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 206, 31.7.2001, p. 1).

(20)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(21)  JO L 370, 19.12.1992, p. 76, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/8/CE a Comisiei (JO L 39, 9.2.2001, p. 31).

(22)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(23)  JO L 76, 30.3.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 1994.

(24)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(25)  JO L 121, 15.5.1993, p. 20.

(26)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(27)  JO L 165, 7.7.1993, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/19/CE.

(28)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(29)  JO L 196, 5.8.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Actul de aderare din 1994.

(30)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(31)  JO L 342, 31.12.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 204/2002 al Comisiei (JO L 36, 6.2.2002, p. 1).

(32)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(33)  JO L 118, 25.5.1995, p. 10, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 374/98 (JO L 48, 19.2.1999, p. 6).

(34)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(35)  JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

(36)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(37)  JO L 291, 6.12.1995, p. 32.

(38)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(39)  JO L 320, 30.12.1995, p. 25, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2000/363/CE a Comisiei (JO L 132, 5.6.2000, p. 1).

(40)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(41)  JO L 235, 17.9.1996, p. 31.

(42)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(43)  JO L 108, 1.5.1996, p. 1.

(44)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(45)  JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(46)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(47)  JO L 166, 5.7.1996, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1726/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 234, 1.9.2001, p. 10).

(48)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(49)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(50)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(51)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

(52)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(53)  JO L 163, 6.6.1998, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) 2691/1999 al Comisiei (JO L 326, 18.12.1999, p. 39).

(54)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(55)  JO L 213, 30.7.1998, p. 1.

(56)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(57)  JO L 330, 5.12.1998, p. 32.

(58)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(59)  JO L 354, 30.12.1998, p. 5.

(60)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(61)  JO L 146, 11.6.1999, p. 33.

(62)  JO L 117, 5.5.1999, p. 39.

(63)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”


ANEXA III

PROCEDURA DE REGLEMENTARE

Lista actelor care fac obiectul procedurii de reglementare și sunt adaptate la dispozițiile corespunzătoare din Decizia 1999/468/CE conform modificărilor de mai jos:

1.

Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deșeurile (1).

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (2), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

2.

Prima Directivă a Consiliului 79/267/CEE din 5 martie 1979 de coordonare a dispozițiilor legale, de reglementare și administrative privind inițierea și exercitarea activității de asigurare directă de viață (3).

Articolul 32b alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Comisia este asistată de un comitet.

Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (4), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

3.

Regulamentul (CEE) nr. 357/79 al Consiliului din 5 februarie 1979 privind anchetele statistice pentru suprafețele viticole (5).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (6), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

4.

Directiva 80/777/CEE a Consiliului din 15 iulie 1980 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale (7).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (8), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (9), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

5.

Directiva 82/471/CEE a Consiliului din 30 iunie 1982 privind anumite produse folosite în hrana animalelor (10).

Articolele 13 și 14 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (11), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (12), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 14

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la 15 zile.

6.

Directiva 85/591/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1985 privind introducerea metodelor de prelevare a eșantioanelor și a metodelor de analiză comunitare pentru monitorizarea alimentelor destinate consumului uman (13).

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (14), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (15), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

7.

Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (16).

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (17), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

8.

Directiva 88/320/CEE a Consiliului din 9 iunie 1988 privind inspecția și verificarea bunelor practici de laborator (BPL) (18).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (19), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

9.

Directiva 88/344/CEE a Consiliului din 13 iunie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare (20).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (21), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (22), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

10.

Directiva 88/388/CEE a Consiliului din 22 iunie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la aromele utilizate în produsele alimentare și la materiile sursă pentru fabricarea acestora (23).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (24), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (25), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută în articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

11.

Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la produsele pentru construcții (26).

Articolul 20 alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (27), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

12.

Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare destinate consumului uman (28).

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (29), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (30), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

13.

Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate consumului uman (31).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (32), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (33), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

14.

Directiva 89/109/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (34).

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (35), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (36), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

15.

Directiva 89/398/CEE a Consiliului din 3 mai 1989 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate alimentației speciale (37).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (38), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (39), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

16.

Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a normelor generale cu privire la definirea, desemnarea și prezentarea băuturilor spirtoase (40)

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”

17.

Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (41).

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

(1)   Pentru adaptările pur tehnice ale directivelor speciale prevăzute la articolul 16 alineatul (1), în funcție de:

adoptarea de directive în domeniul armonizării tehnice și standardizării și/sau

progresul tehnic, modificările reglementărilor sau LW specificațiilor internaționale și ale cunoștințelor,

Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (42), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

18.

Regulamentul (CEE) nr. 837/90 al Consiliului din 26 martie 1990 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la producția de cereale (43).

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (44), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

19.

Directiva 90/219/CEE a Consiliului din 23 aprilie 1990 privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic (45).

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (46), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

20.

Directiva 90/496/CEE a Consiliului din 24 septembrie 1990 privind indicarea valorii nutritive pe etichetele produselor alimentare (47).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (48), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (49), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

21.

Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale (50).

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (51), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

22.

Regulamentul (CEE) nr. 1382/91 al Consiliului din 21 mai 1991 privind furnizarea de date referitoare la debarcarea de produse pescărești în statele membre (52).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (53), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

23.

Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (54).

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (55), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

24.

Directiva 91/439/CEE a Consiliului din 29 iulie 1991 privind permisele de conducere (56).

Articolul 7b se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7b

(1)   Comisia este asistată de Comitet privind permisele de conducere, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (57), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

25.

Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (58).

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (59), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

26.

Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile navigabile interioare (60).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (61), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

27.

Directiva 91/675/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 de instituire a Comitetului pentru asigurări (62).

Articolele 1 și 2 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 1

Comisia este asistată de Comitetul pentru asigurări, denumit în continuare «comitetul».

Articolul 2

(1)   În cazul în care Consiliul conferă Comisiei, în actele pe care aceasta le adoptă în domeniul asigurării directe de viață și al asigurării generale directe (non viață), competențe de executare a normelor pe care acesta le stabilește, se aplică procedura prevăzută la alineatul (2).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (63), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

28.

Regulamentul (CEE) nr. 3925/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind eliminarea controalelor și a formalităților aplicabile bagajelor de mână și bagajelor însoțitoare ale pasagerilor care efectuează un zbor intracomunitar, precum și bagajelor persoanelor care efectuează o traversare maritimă intracomunitară (64).

(a)

Articolul 6 alineatul (2) se elimină.

(b)

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Dispozițiile necesare pentru aplicarea prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (65), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

29.

Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul navelor (66).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Comitet

(1)   Comisia este asistată de un comitet, în vederea adaptării strict tehnice a anexelor prezentei directive în funcție de progresul tehnic sau de evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în acest domeniu.

(2)   Se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (67), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

30.

Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (68).

Articolele 20 și 21 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 20

Comisia este asistată de un comitet.

Articolul 21

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (69), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

31.

Directiva 92/59/CEE a Consiliului din 29 iunie 1992 privind siguranța generală a produselor (70).

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (71), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la 15 zile.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(3)   Durata de valabilitate a oricărei măsuri adoptate conform prezentei proceduri se limitează la trei luni. Această perioadă poate fi prelungită conform aceleiași proceduri.

(4)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a aplica într-un termen de cel mult 10 zile deciziile adoptate în temeiul acestei proceduri.

(5)   Autoritățile competente ale statelor membre responsabile pentru aplicarea măsurilor adoptate în conformitate cu procedura menționată la alineatul (1) oferă părților interesate, în termen de o lună, posibilitatea de a-și prezenta opiniile și informează Comisia în consecință.

32.

Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse la aparatele de uz casnic (72).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (73), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

33.

Decizia 92/578/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1992 referitoare la încheierea acordului între Comunitatea Economică Europeană și Confederația Elvețiană privind transportul feroviar și rutier de mărfuri (74).

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (75), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la patru săptămâni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

34.

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (76).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (77), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (78), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

35.

Directiva 93/5/CEE a Consiliului din 25 februarie 1993 privind asistența ce trebuie acordată Comisiei și colaborarea dintre statele membre în domeniul examinării științifice a problemelor legate de produsele alimentare (79).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (80), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (81), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

36.

Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului din 23 martie 1993 privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (82).

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (83), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la două luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

37.

Regulamentul (CEE) nr. 959/93 al Consiliului din 5 aprilie 1993 privind informațiile statistice care trebuie furnizate de către statele membre cu privire la produsele vegetale, altele decât cerealele (84).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (85), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

38.

Directiva 93/23/CEE a Consiliului din 1 iunie 1993 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de porcine (86).

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (87), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

39.

Directiva 93/24/CEE a Consiliului din 1 iunie 1993 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de bovine (88).

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (89), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

40.

Decizia 93/25/CEE a Consiliului din 1 iunie 1993 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în domeniul producției de ovine și caprine (90).

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (91), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

41.

Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (92).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 6 alineatul (2) din Directiva 90/385/CEE, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (93), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Comitetul poate examina orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive.

42.

Directiva 93/43/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind igiena produselor alimentare (94).

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (95), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (96), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

43.

Decizia 93/389/CEE a Consiliului din 24 iunie 1993 privind mecanismul de supraveghere a emisiilor de CO2 și de alte gaze cu efect de seră pe teritoriul Comunității (97).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (98), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

44.

Regulamentul (CEE) nr. 2018/93 al Consiliului din 30 iunie 1993 privind furnizarea de statistici referitoare la capturile de pește și la activitatea piscicolă a statelor membre care pescuiesc în Atlanticul de Nord-Vest (99).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (100), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

45.

Directiva 93/65/CEE a Consiliului din 19 iulie 1993 privind definirea și folosirea specificațiilor tehnice compatibile în vederea achiziționării echipamentului și sistemelor de gestionare a traficului aerian (101).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (102), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

46.

Directiva 93/77/CEE a Consiliului din 21 septembrie 1993 privind sucurile de fructe și anumite produse similare (103).

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (104), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (105), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

47.

Directiva 93/99/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind măsuri suplimentare cu privire la controlul oficial al alimentelor (106).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (107), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (108), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

48.

Directiva 94/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind îndulcitorii care trebuie utilizați în produsele alimentare (109).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (110), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (111), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

49.

Directiva 94/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produsele alimentare (112).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (113), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (114), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

50.

Regulamentul (CE) nr. 1734/94 al Consiliului din 11 iulie 1994 privind cooperarea financiară și tehnică cu Cisiordania și Fâșia Gaza (115).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul MED, înființat în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CEE) nr. 1488/96 (116).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (117), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

51.

Regulamentul (CE) nr. 2978/94 al Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind punerea în aplicare a Rezoluției OMI A.747(18) referitoare la aplicarea măsurării tonajului cisternelor pentru balast de la bordul petrolierelor cu balast separat (118).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul se reunește la invitația Comisiei sau de câte ori acest lucru este necesar pentru aplicarea prezentului regulament.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (119), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

52.

Directiva 94/67/CE a Consiliului din 16 decembrie 1994 privind incinerarea deșeurilor periculoase (120).

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (121), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

53.

Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (122).

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (123), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

54.

Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (124).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (125), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

55.

Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (126).

Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (127), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (128), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

56.

Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum (129).

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Procedura

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (130), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

57.

Regulamentul (CE) nr. 2597/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind furnizarea de statistici nominale referitoare la capturile de pește realizate de către statele membre care pescuiesc în alte zone decât cele din Atlanticul de Nord (131).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (132), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

58.

Directiva 96/16/CE a Consiliului din 19 martie 1996 privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate (133).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru statistica agricolă, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (134), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

59.

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar (135).

La articolul 17 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Comisia este asistată de un comitet.

Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.”

60.

Directiva 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (136).

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (137), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Comitetul poate discuta orice subiect legat de interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

(5)   Dacă este necesar, comitetul poate înființa grupuri de lucru care să îl ajute să-și îndeplinească atribuțiile, în special pentru coordonarea organismelor notificate.

(6)   Comitetul se constituie odată cu intrarea în vigoare a prezentei directive.

61.

Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea și controlul integrat al poluării (138).

Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (139), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

62.

Directiva 96/62/CE a Consiliului din 27 septembrie 1996 privind evaluarea și gestionarea calității aerului înconjurător (140).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Comitetul și funcțiile acestuia

(1)   Modificările necesare adaptării criteriilor și tehnicilor menționate la articolul 4 alineatul (2) la progresul tehnic și științific și modalitățile de transmitere a informațiilor care urmează a fi furnizate în temeiul articolului 11, precum și alte activități specificate în dispozițiile menționate la articolul 4 alineatul (3) se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol. Această adaptare nu trebuie să aibă ca efect modificarea valorilor limită sau a pragurilor de alertă nici direct, nici indirect.

(2)   Comisia este asistată de un comitet.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (141), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

63.

Regulamentul (CE) nr. 2232/96 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 octombrie 1996 de stabilire a procedurii comunitare pentru substanțele aromatizante utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare (142).

(a)

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (143), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (144), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(b)

Articolul 8 se abrogă.

64.

Regulamentul (CE) nr. 2258/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 privind operațiunile de reabilitare și reconstrucție din țările în curs de dezvoltare (145).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de comitetul geografic competent, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (146), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

65.

Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (147).

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Comitet

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (148), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

66.

Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 referitor la protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (149).

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (150), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni. În ceea ce privește sarcinile comitetului menționate la punctele 1 și 2 din articolul 9, în cazul în care la expirarea perioadei de trei luni de la data sesizării Consiliului, acesta nu a statuat, măsurile propuse se adoptă de către Comisie.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

67.

Directiva 96/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind anumite metode de analiză cantitativă a amestecurilor binare de fibre textile (151).

Articolele 5 și 6 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru directivele referitoare la denumirile și etichetarea textilelor, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Adaptările la progresul tehnic ale metodelor de analiză cantitativă prevăzute de anexa II se fac în conformitate cu procedura stabilită la articolul 6.

Articolul 6

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (152), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

68.

Directiva 96/96/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora (153).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de un comitet pentru adaptarea la progresul tehnic a directivei privind inspecția tehnică auto pentru autovehicule și remorcile acestora, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (154), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

69.

Regulamentul (CE, Euratom) nr. 58/97 al Consiliului din 20 decembrie 1996 privind statisticile structurale de întreprindere (155).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (156), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

70.

Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 ianuarie 1997 privind alimente și ingrediente alimentare noi (157).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (158), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (159), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

71.

Regulamentul (CE) nr. 322/97 al Consiliului din 17 februarie 1997 privind statisticile comunitare (160).

Articolul 19 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 19

(1)   În cazul menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   În acest caz, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (161), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

72.

Regulamentul (CE) nr. 550/97 al Consiliului din 24 martie 1997 privind acțiunile legate de HIV/SIDA în țările în curs de dezvoltare (162).

Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de comitetul pentru dezvoltare, competent în funcție de criteriul geografic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (163), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

73.

Regulamentul (CE) nr. 1484/97 al Consiliului din 22 iulie 1997 privind ajutorul pentru politicile și programele destinate populației în țările în curs de dezvoltare (164).

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

(1)   Comisia este asistată de comitetul competent pentru dezvoltare, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (165), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Un schimb de opinii are loc o dată pe an pe baza prezentării de către reprezentantul Comisiei a liniilor directoare generale pentru acțiunile care urmează să se desfășoare în anul următor, în cadrul unei întruniri comune a comitetelor conform alineatului (1).

74.

Regulamentul (CE) nr. 2046/97 al Consiliului din 13 octombrie 1997 privind cooperarea nord-sud în lupta împotriva drogurilor și toxicomaniei (166).

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de comitetul pentru dezvoltare, competent în funcție de criteriul geografic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (167), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Un schimb de opinii are loc o dată pe an pe baza prezentării de către reprezentantul Comisiei a liniilor directoare generale pentru acțiunile care urmează să se desfășoare în anul următor, în cadrul unei întruniri comune a comitetelor conform alineatului (1).

75.

Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind norme comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale Comunității și îmbunătățirea calității serviciului (168).

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Comitetul

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (169), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

76.

Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biocide (170).

Articolul 28 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În ceea ce privește chestiunile cu privire la care este sesizat Comitetul permanent în temeiul articolelor 10, 11 alineatul (4), 16, 27 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2), precum și al articolului 32, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”

77.

Regulamentul (CE) nr. 448/98 al Consiliului din 16 februarie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2223/96 privind repartiția serviciilor de intermediere financiară măsurate indirect (SIFIM) în cadrul Sistemului european de conturi naționale și regionale (SEC) (171).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (172), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

78.

Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe termen scurt (173).

Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (174), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

79.

Decizia nr. 2119/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 1998 de creare a rețelei de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile în Comunitate (175).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   În scopul punerii în aplicare a prezentei decizii, Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (176), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

80.

Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului (177).

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (178), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(2)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

81.

Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (179).

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de comitetul înființat prin articolul 6 alineatul (2) din Directiva 90/385/CEE.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (180), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

(4)   Comitetul menționat la alineatul (1) poate examina orice chestiune referitoare la punerea în aplicare a prezentei directive.

82.

Decizia nr. 276/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 ianuarie 1999 de adoptare a planului de acțiune comunitar multianual pentru promovarea utilizării mai sigure a Internetului prin combaterea conținutului ilegal și vătămător pe rețelele globale (181).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (182), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

83.

Directiva 1999/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind produsele și ingredientele alimentare tratate cu radiații ionizante (183).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (184), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (185), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

84.

Directiva 1999/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare (186).

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

(1)   Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală, înființat în temeiul articolului 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (187), denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (188), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

85.

Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene și echipamentele terminale de telecomunicații și recunoașterea reciprocă a conformității acestora (189).

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Procedura comitetului de reglementare

(1)   Procedura stabilită la alineatul (2) se aplică cu privire la chestiunile reglementate de articolul 3 alineatul (3) și articolul 4 alineatul (1).

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (190), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

86.

Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă (191).

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru programul statistic, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (192), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

87.

Regulamentul (CE) nr. 856/1999 al Consiliului din 22 aprilie 1999 de stabilire a cadrului special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din cadrul ACP (193).

Articolele 6 și 8 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Comisia este asistată de comitetul pentru dezvoltare, competent în funcție de criteriul geografic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (194), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la o lună.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

Articolul 8

(1)   Comisia este asistată de comitetul pentru dezvoltare, competent în funcție de geografic.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

88.

Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (195).

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (196), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

89.

Regulamentul (CE) nr. 975/1999 al Consiliului din 29 aprilie 1999 de stabilire a cerințelor pentru punerea în aplicare a operațiunilor de cooperare în domeniul dezvoltării care contribuie la atingerea obiectivului general de dezvoltare și consolidare a democrației și a statului de drept și a obiectivului respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului (197).

Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru drepturile omului și democrație, denumit în continuare «comitetul».

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (198), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

90.

Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase (199).

Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

(1)   Modificările necesare pentru adaptarea anexelor prezentei directive la progresul tehnic se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 29 alineatul (4) litera (a) din Directiva 67/548/CEE.

(2)   Comisia este asistată de un comitet.

(3)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (200), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(4)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.

91.

Directiva 1999/94/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 1999 privind disponibilitatea informațiilor cu privire la consumul de carburant și emisiile de CO2 destinate consumatorilor la comercializarea autoturismelor noi (201).

„Articolul 10

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   Atunci când se face trimitere la prezentul articol, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE (202), cu respectarea dispozițiilor articolului 8.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își stabilește regulamentul de procedură.


(1)  JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 96/350/CE a Comisiei (JO L 135, 6.6.1996, p. 32).

(2)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(3)  JO L 63, 13.3.1979, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 77, 20.3.2002, p. 11).

(4)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(5)  JO L 54, 5.3.1979, p. 124, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2329/98 (JO L 291, 30.10.1998, p. 2).

(6)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(7)  JO L 229, 30.8.1980, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 96/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 299, 23.11.1996, p. 26).

(8)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(9)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(10)  JO L 213, 21.7.1982, p. 8, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/20/CE (JO L 80, 25.3.1999, p. 20).

(11)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(12)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(13)  JO L 372, 31.12.1985, p. 50.

(14)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(15)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(16)  JO L 370, 31.12.1985, p. 8, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 1360/2002 al Comisiei (JO L 207, 5.8.2002, p. 1).

(17)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(18)  JO L 145, 11.6.1988, p. 35, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/12/CE a Comisiei (JO L 77, 23.3.1999, p. 22).

(19)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(20)  JO L 157, 24.6.1988, p. 28, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 331, 3.12.1997, p. 7).

(21)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(22)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(23)  JO L 184, 15.7.1988, p. 61, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 91/71/CEE a Comisiei (JO L 42, 15.2.1991, p. 25).

(24)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(25)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(26)  JO L 40, 11.2.1989, p. 12, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 93/68/CEE (JO L 220, 30.8.1993, p. 1).

(27)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(28)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 94/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 237, 10.9.1994, p. 1).

(29)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(30)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(31)  JO L 40, 11.2.1989, p. 34, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

(32)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(33)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(34)  JO L 40, 11.2.1989, p. 38.

(35)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(36)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(37)  JO L 186, 30.6.1989, p. 27, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 172, 8.7.1999, p. 38).

(38)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(39)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(40)  JO L 160, 12.6.1989, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 366, 31.12.1994, p. 1).

(41)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(42)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(43)  JO L 88, 3.4.1990, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 2197/95 al Comisiei (JO L 221, 19.9.1995, p. 2).

(44)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(45)  JO L 117, 8.5.1990, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2001/204/CE (JO L 73, 15.3.2001, p. 32).

(46)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(47)  JO L 276, 6.10.1990, p. 40.

(48)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(49)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(50)  JO L 135, 30.5.1991, p. 40, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/15/CE a Comisiei (JO L 67, 7.3.1998, p. 29).

(51)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(52)  JO L 133, 28.5.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CEE) nr. 2104/93 (JO L 191, 31.7.1993, p. 1).

(53)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(54)  JO L 149, 14.6.1991, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 277, 30.10.1996, p. 1).

(55)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(56)  JO L 237, 24.8.1991, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2000/56/CE a Comisiei (JO L 237, 21.9.2000, p. 45).

(57)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(58)  JO L 375, 31.12.1991, p. 1.

(59)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(60)  JO L 373, 31.12.1991, p. 29, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

(61)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(62)  JO L 374, 31.12.1991, p. 32.

(63)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(64)  JO L 374, 31.12.1991, p. 4.

(65)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(66)  JO L 113, 30.4.1992, p. 19.

(67)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(68)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/62/CE (JO L 305, 8.11.1997, p. 42).

(69)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(70)  JO L 228, 11.8.1992, p. 24.

(71)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(72)  JO L 297, 13.10.1992, p. 16.

(73)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(74)  JO L 373, 21.12.1992, p. 26.

(75)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(76)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(77)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(78)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(79)  JO L 52, 4.3.1993, p. 18.

(80)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(81)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(82)  JO L 84, 5.4.1993, p. 1.

(83)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(84)  JO L 98, 24.4.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 2197/95 al Comisiei (JO L 221, 19.9.1995, p. 2).

(85)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(86)  JO L 149, 21.6.1993, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/77/CE (JO L 10, 16.1.1998, p. 28).

(87)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(88)  JO L 149, 21.6.1993, p. 5, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/77/CE.

(89)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(90)  JO L 149, 21.6.1993, p. 10, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/77/CE.

(91)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(92)  JO L 169, 12.7.1993, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/104/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2002, p. 50).

(93)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(94)  JO L 175, 19.7.1993, p. 1.

(95)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(96)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(97)  JO L 167, 9.7.1993, p. 31, decizie astfel cum a fost modificată prin Decizia 1999/296/CE (JO L 117, 5.5.1999, p. 35).

(98)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(99)  JO L 186, 28.7.1993, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 1636/2001 al Comisiei (JO L 222, 17.8.2001, p. 1).

(100)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(101)  JO L 187, 29.7.1993, p. 52, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 97/15/CE a Comisiei (JO L 95, 10.4.1997, p. 16).

(102)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(103)  JO L 244, 30.9.1993, p. 23, directivă astfel cum a fost modificată prin Actul de aderare din 1994.

(104)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(105)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(106)  JO L 290, 24.11.1993, p. 14.

(107)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(108)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(109)  JO L 237, 10.9.1994, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 96/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 48, 19.2.1997, p. 16).

(110)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(111)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(112)  JO L 237, 10.9.1994, p. 13.

(113)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(114)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(115)  JO L 182, 16.7.1994, p. 4, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2840/98 (JO L 354, 30.12.1998, p. 14).

(116)  JO L 189, 30.7.1996, p. 1.

(117)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(118)  JO L 319, 12.12.1994, p. 1.

(119)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(120)  JO L 365, 31.12.1994, p. 34.

(121)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(122)  JO L 365, 31.12.1994, p. 10.

(123)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(124)  JO L 365, 31.12.1994, p. 24.

(125)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(126)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 55, 24.2.2001, p. 59).

(127)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(128)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(129)  JO L 257, 27.10.1995, p. 1.

(130)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(131)  JO L 270, 13.11.1995, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1638/2001 al Comisiei (JO L 222, 17.8.2001, p. 29).

(132)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(133)  JO L 78, 28.3.1996, p. 27.

(134)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(135)  JO L 163, 2.7.1996, p. 1.

(136)  JO L 235, 17.9.1996, p. 6.

(137)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(138)  JO L 257, 10.10.1996, p. 26.

(139)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(140)  JO L 296, 21.11.1996, p. 55.

(141)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(142)  JO L 299, 23.11.1996, p. 1.

(143)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(144)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(145)  JO L 306, 28.11.1996, p. 1.

(146)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(147)  JO L 10, 14.1.1997, p. 13.

(148)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(149)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 2476/2001 al Comisiei (JO L 334, 18.12.2001, p. 3).

(150)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(151)  JO L 32, 3.2.1997, p. 1.

(152)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(153)  JO L 46, 17.2.1997, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/11/CE a Comisiei (JO L 48, 17.2.2001, p. 20).

(154)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(155)  JO L 14, 17.1.1997, p. 7, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) 1614/2002 al Comisiei (JO L 244, 12.9.2002, p. 7).

(156)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(157)  JO L 43, 14.2.1997, p. 1.

(158)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(159)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(160)  JO L 52, 22.2.1997, p. 1.

(161)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(162)  JO L 85, 27.3.1997, p. 1.

(163)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(164)  JO L 202, 30.7.1997, p. 1.

(165)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(166)  JO L 287, 21.10.1997, p. 1.

(167)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(168)  JO L 15, 21.1.1998, p. 14, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/39/CE (JO L 176, 5.7.2002, p. 21).

(169)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(170)  JO L 123, 24.4.1998, p. 1

(171)  JO L 58, 27.2.1998, p. 1.

(172)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(173)  JO L 162, 5.6.1998, p. 1.

(174)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(175)  JO L 268, 3.10.1998, p. 1.

(176)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(177)  JO L 350, 28.12.1998, p. 58, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2000/71/CE a Comisiei (JO L 287, 14.11.2000, p. 46).

(178)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(179)  JO L 331, 7.12.1998, p. 1.

(180)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(181)  JO L 33, 6.2.1999, p. 1.

(182)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(183)  JO L 66, 13.3.1999, p. 16.

(184)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(185)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(186)  JO L 66, 13.3.1999, p. 26.

(187)  JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

(188)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”.

(189)  JO L 91, 7.4.1999, p. 10.

(190)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(191)  JO L 63, 12.3.1999, p. 6.

(192)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(193)  JO L 108, 27.4.1999, p. 2.

(194)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(195)  JO L 182, 16.7.1999, p. 1.

(196)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(197)  JO L 120, 8.5.1999, p. 1.

(198)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(199)  JO L 200, 30.7.1999, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 2001/60/CE a Comisiei (JO L 226, 22.8.2001, p. 5).

(200)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”

(201)  JO L 12, 18.1.2000, p. 16.

Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

(202)  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).”