10/Volumul 03

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

86


32003R1799


L 264/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1799/2003 AL CONSILIULUI

din 13 octombrie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolele 60 și 301,

având în vedere Poziția comună a Consiliului 2003/495/PESC din 7 iulie 2003 privind Irakul (1), astfel cum a fost modificată prin Poziția comună 2003/735/PESC (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

Urmare Rezoluției 1483 (2003) a Consiliului de Securitate al ONU din 22 mai 2003, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 din 7 iulie 2003 privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak (3), care, inter alia, prevede măsuri de înghețare privind fostul guvern irakian și alte entități de stat. Aceste măsuri au intrat în vigoare la 9 iulie 2003.

(2)

O revizuire a textelor relevante a condus la concluzia că rezoluția nu impune aplicarea măsurilor de înghețare în cazul fondurilor și resurselor economice ale ministerelor și ale altor entități publice care nu se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003, dar care au părăsit Irakul după această dată.

(3)

Având în vedere acest lucru, trebuie să se reconsidere interdicția privind punerea fondurilor și resurselor economice la dispoziția entităților publice din Irak, care împiedică funcționarea acestor entități și încetinește inutil reconstrucția Irakului. Prin urmare, clarificarea privind plățile încasate pentru exporturi efectuate prin băncile publice enumerate în anexa relevantă la Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 devine redundantă.

(4)

Rezoluția 1483 (2003) prezintă înghețarea fondurilor și resurselor economice ca fiind un prim pas în procesul de transferare a acestor fonduri în Fondul de Dezvoltare pentru Irak. De asemenea, scutește de acest proces fondurile și resursele economice care au făcut obiectul unei măsuri sau hotărâri judiciare adoptate sau pronunțate înainte de 22 mai 2003. Prin urmare, menținerea măsurilor de înghețare nu se mai justifică, dacă fondurile și resursele economice în cauză sunt scutite în mod explicit de la cerința de a le transfera în fondul în cauză.

(5)

S-a observat că absența cerinței de înghețare nu trebuie să aducă atingere aplicabilității normelor obișnuite cu privire la recunoașterea și punerea în aplicare a hotărârilor arbitrale și străine. În plus, nu ar trebui să se acorde nici o exonerare în temeiul unei hotărâri judecătorești luate cu încălcarea Regulamentului (CE) nr. 3541/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de interzicere a soluționării cererilor irakiene cu privire la contracte și tranzacții a căror executare a fost afectată de Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 661 (1990) și rezoluțiile conexe (4).

(6)

Având în vedere că aceste modificări se referă la interpretarea Rezoluției 1483 (2003), acestea trebuie să aibă efect retroactiv de la data la care Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 a intrat în vigoare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 se modifică după cum urmează:

1.

articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice aparținând guvernului irakian anterior sau oricăror organisme publice, corporații, inclusiv companii de drept privat la care autoritățile publice au o participare majoritară sau pe care aceste autorități le controlează, sau agenții ale guvernului în cauză, identificate de Comitetul de Sancțiuni și enumerate în anexa III, dacă acestea se aflau în afara Irakului la data de 22 mai 2003.

(2)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, sunt deținute sau se află în proprietatea următoarelor persoane, identificate de Comitetul de Sancțiuni și enumerate în anexa IV:

(a)

fostul președinte Saddam Hussein;

(b)

înalți funcționari din regimul acestuia;

(c)

membri apropiați ai familiilor acestora sau

(d)

persoane juridice, organisme sau entități deținute sau controlate direct sau indirect de persoanele menționate la literele (a), (b) și (c) sau de către orice persoană fizică sau juridică care acționează în numele sau sub îndrumarea acestora.

(3)   Nu se alocă nici un fond, direct sau indirect, unei persoane fizice sau juridice, organism sau entitate enumerate în anexa IV sau în beneficiul acestora.

(4)   Nu se alocă nici o resursă economică, direct sau indirect, unei persoane fizice sau juridice, unui organism sau unei entități enumerate în anexa IV sau în beneficiul acestora, prin care persoana respectivă, organismul sau entitatea ar putea obține fonduri, bunuri sau servicii.”;

2.

la articolul 5, alineatul (2) se elimină;

3.

articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 4, autoritățile competente din statele membre, enumerate în anexa V, pot autoriza deblocarea fondurilor sau a resurselor economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unui drept de gaj stabilit prin hotărâre judiciară, administrativă sau arbitrală stabilit înainte de 22 mai 2003 sau a unei hotărâri judiciare, administrative sau arbitrale pronunțate înainte de această dată;

(b)

fondurile sau resursele economice urmează a fi utilizate exclusiv pentru respectarea cererilor garantate de o astfel prin dreptul de gaj stabilit în urma unei hotărâri sau recunoscute ca valabile într-o astfel de hotărâre, în limitele stabilite prin actele cu putere de lege și normele administrative din domeniu, care reglementează drepturile persoanelor ce au astfel de drepturi;

(c)

respectarea acestor cereri nu reprezintă o încălcare a Regulamentului (CE) nr. 3541/92 și

(d)

recunoașterea dreptului de gaj sau a hotărârii nu contravine politicii publice a statului membru respectiv.

(2)   În toate celelalte circumstanțe, fondurile, resursele economice și beneficiile din resursele economice înghețate în temeiul articolului 4 pot fi deblocate numai pentru a fi transferate în Fondul de Dezvoltare pentru Irak deținut de Banca Centrală a Irakului, în condițiile dispuse de Rezoluția Consiliului de Securitate al ONU 1483 (2003).”;

4.

titlul anexei V se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 9 iulie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 13 octombrie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

F. FRATTINI


(1)  JO L 169, 8.7.2003, p. 72.

(2)  JO L 264, 15.10.2003, p.40.

(3)  JO L 169, 8.7.2003, p. 6.

(4)  JO L 361, 10.12.1992, p. 1.