03/Volumul 50

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

20


32003R1787


L 270/121

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1787/2003 AL CONSILIULUI

din 29 septembrie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 privind organizarea comună a pieței în sectorul laptelui și al produselor lactate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate (2) introduce un sistem de prelevare a laptelui și produselor lactate în scopul reducerii dezechilibrului între cererea și oferta de pe piață și al desființării excedentelor structurale care rezultă din acesta; sistemul se va aplica pe durata a unsprezece noi perioade consecutive de douăsprezece luni, începând cu 1 aprilie 2004.

(2)

În scopul de a încuraja consumul de lapte și de produse lactate în Comunitate și de a îmbunătăți competitivitatea acestor produse pe piețele internaționale, este necesar să se reducă nivelul de susținere a pieței, în special prin reducerea progresivă, de la 1 iulie 2004, a prețurilor de intervenție ale untului și ale laptelui praf degresat, fixate în Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului (3). În acest scop, este oportun să se modifice nivelurile prețului de intervenție al acestor două produse.

(3)

Prețul indicativ, legat în special de prețurile de intervenție ale untului și laptelui praf degresat, servea drept indicator al nivelului de susținere; dat fiind că intervenția pentru aceste două produse se aplică de aici înainte numai pentru o cantitate maximă și pe o perioadă limitată a anului, este necesară eliminarea prețului indicativ.

(4)

Pentru a se evita un debușeu artificial prin recurgerea masivă la intervenție, este necesar ca achizițiile de unt de intervenție să fie limitate la o cantitate determinată.

(5)

Măsurile de susținere a venitului producătorilor de lapte prin plăți directe au fost modificate și au fost reluate în Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori (4), astfel încât acestea pot fi retrase din Regulamentul (CE) nr. 1255/1999.

(6)

Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1255/1999 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se elimină.

2.

Articolul 4 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În Comunitate, prețurile de intervenție, exprimate în EUR la 100 kg, se stabilesc:

(a)

pentru unt, la:

328,20 EUR pentru perioada 1 iulie 2000–30 iunie 2004;

305,23 EUR pentru perioada 1 iulie 2004–30 iunie 2005;

282,44 EUR pentru perioada 1 iulie 2005–30 iunie 2006;

259,52 EUR pentru perioada 1 iulie 2006–30 iunie 2007;

246,39 EUR de la 1 iulie 2007.

(b)

pentru laptele praf degresat, la:

205,52 EUR pentru perioada 1 iulie 2000–30 iunie 2004;

195,24 EUR pentru perioada 1 iulie 2004–30 iunie 2005;

184,97 EUR pentru perioada 1 iulie 2005–30 iunie 2006;

174,69 EUR de la 1 iulie 2006.”

3.

Articolul 6 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În cazul în care prețurile de piață ale untului ating, în unul sau mai multe state membre, un nivel mai mic de 92 % din prețul de intervenție în cursul unei perioade reprezentative, organismele de intervenție achiziționează untul, astfel cum s-a indicat la alineatul (2), cu 90 % din prețul de intervenție, în perioada 1 martie-31 august a fiecărui an în statul sau statele membre în cauză pe baza unor specificații care urmează să fie stabilite.

În cazul în care cantitățile oferite pentru intervenție în perioada prevăzută la primul paragraf depășesc 70 000 tone în 2004, 60 000 tone în 2005, 50 000 tone în 2006, 40 000 tone în 2007 și 30 000 tone în 2008 și în următorii ani, Comisia poate suspenda achiziționările de unt de intervenție.

În acest caz, achiziționările de către organismele de intervenție pot fi efectuate prin licitație permanentă pe baza unor specificații care urmează să fie stabilite.

În cazul în care prețul de piață al untului în statul sau statele membre în cauză este mai mare sau egal cu 92 % din prețul de intervenție pe o perioadă reprezentativă, Comisia suspendă achiziționările.”

4.

Articolul 14 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul laptelui integral, valoarea subvenției comunitare este egală cu:

23,24 EUR/100 kg, pentru perioada până la 30 iunie 2004;

21,69 EUR/100 kg, pentru perioada 1 iulie 2004–30 iunie 2005;

20,16 EUR/100 kg, pentru perioada 1 iulie 2005–30 iunie 2006;

18,61 EUR/100 kg, pentru perioada 1 iulie 2006–30 iunie 2007;

18,15 EUR/100 kg, de la 1 iulie 2007.

În cazul celorlalte produse lactate, valoarea subvențiilor se stabilește în funcție de componentele din lapte ale produselor în cauză.”

5.

Articolul 16-25 se elimină.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare a treia zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Cu toate acestea, articolul 1 punctul 1 se aplică de la 1 aprilie 2004, punctul 3 de la 1 martie 2004, iar punctul 5 de la 1 ianuarie 2004.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 septembrie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. ALEMANNO


(1)  Aviz emis la 5 iunie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  JO L 270, 21.10.2003, p. 123.

(3)  JO L 160, 26.6.1999, p. 48. Regulament modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 509/2002 al Comisiei (JO L 79, 22.3.2002, p. 15).

(4)  JO L 270, 21.10.2003, p. 1.