11/Volumul 32

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

242


32003R1646


L 245/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1646/2003 AL CONSILIULUI

din 18 iunie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 308,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Parlamentului European (2),

având în vedere avizul Curții de Conturi (3),

întrucât:

(1)

Este necesar ca unele dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 al Consiliului din 5 decembrie 2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție (4) să se pună în concordanță cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (5) (denumit în continuare „regulament financiar general”), în special articolul 185.

(2)

Principiile generale și limitele care reglementează exercitarea dreptului de acces la documente, prevăzut la articolul 255 din tratat, au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (6).

(3)

În cazul adoptării Regulamentului (CE) nr. 1049/2001, cele trei instituții au convenit printr-o declarație comună că agențiile și organismele similare ar trebui să pună în aplicare norme conforme cu regulamentul respectiv.

(4)

În consecință, este necesar să se includă în Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 dispozițiile necesare pentru ca Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 să fie aplicabil și Agenției Europene pentru Reconstrucție, precum și o dispoziție privind căile de atac împotriva unui refuz de acces la documente.

(5)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 să se modifice în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 2667/2000 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 4, alineatul (14) se înlocuiește cu următorul text:

„(14)   Consiliul de conducere adoptă raportul anual privind activitățile Agenției și îl transmite cel mai târziu până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(15)   Agenția transmite anual autorității bugetare orice informație relevantă privind rezultatele procedurilor de evaluare.”

2.

La articolul 5 alineatul (1), litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)

pregătirea proiectului situației estimative a veniturilor și cheltuielilor Agenției, precum și execuția bugetului Agenției;”.

3.

Articolele 7, 8 și 9 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 7

(1)   Anual, consiliul de conducere, pe baza unui proiect stabilit de director, elaborează situația estimativă a veniturilor și cheltuielilor Agenției pentru exercițiul următor. Această situație estimativă, care conține un proiect cu schema de personal, este transmisă Comisiei de către consiliul de conducere, până la 31 martie.

(2)   Situația estimativă este transmisă de către Comisie Parlamentului European și Consiliului (denumiți în continuare «autoritate bugetară») cu un proiect preliminar de buget general al Uniunii Europene.

(3)   Comisia examinează situația estimativă, ținând seama de prioritățile pe care le-a identificat și de orientările financiare globale privind asistența comunitară la reconstrucția Serbiei și Muntenegrului, precum și a Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei.

Aceasta stabilește, pe această bază și în limitele propuse pentru valoarea totală necesară asistenței comunitare în favoarea Serbiei și Muntenegrului și Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, contribuția anuală indicativă la bugetul Agenției.

(4)   Pe baza situației estimative, Comisia înscrie în proiectul preliminar de buget general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare în ceea ce privește schema de personal și valoarea subvenției din sarcina bugetului general, pe care o transmite autorității bugetare în conformitate cu articolul 272 din tratat.

(5)   Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru subvenția destinată Agenției.

Autoritatea bugetară adoptă schema de personal a Agenției.

(6)   Bugetul Agenției este adoptat de consiliul de conducere. Acesta devine definitiv după adoptarea definitivă a bugetului general al Uniunii Europene. După caz, acesta este adaptat în consecință.

(7)   Consiliul de conducere notifică autorității bugetare, în cel mai scurt timp, intenția de a realiza orice proiect care poate avea un impact financiar semnificativ asupra finanțării bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, precum închirierea sau achiziționarea de imobile. Consiliul de conducere informează Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când o ramură a autorității bugetare și-a făcut cunoscută intenția de a emite un aviz, aceasta îl transmite consiliului de conducere într-un termen de șase săptămâni de la data notificării proiectului.

(8)   Din motive de transparență bugetară, fondurile provenite din alte surse decât bugetul general al Uniunii Europene se înscriu separat în veniturile Agenției. La cheltuieli, cheltuielile administrative și de personal sunt separate în mod clar de costurile operaționale ale programelor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) primul paragraf.

Articolul 8

(1)   Directorul execută bugetul Agenției.

(2)   Până la 1 martie, după încheierea anului financiar, contabilul Agenției transmite contabilului Comisiei conturile provizorii însoțite de raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului. Contabilul Comisiei procedează la consolidarea conturilor provizorii ale instituțiilor și ale organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din regulamentul financiar general.

(3)   Până la 31 martie, după încheierea exercițiului, contabilul Comisiei transmite Curții de Conturi conturile provizorii ale Agenției, însoțite de raportul asupra gestiunii bugetare și financiare a exercițiului. Raportul privind gestiunea bugetară și financiară a exercițiului se transmite, de asemenea, Parlamentului European și Consiliului.

(4)   Din momentul primirii observațiilor formulate de Curtea de Conturi asupra conturilor provizorii ale Agenției, în conformitate cu articolul 129 din regulamentul financiar general, directorul stabilește conturile definitive ale Agenției, sub propria sa responsabilitate, și le transmite spre aviz consiliului de conducere.

(5)   Directorul transmite aceste conturi definitive, însoțite de avizul consiliului de conducere, la 1 iulie, după încheierea exercițiului, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(6)   Consiliul de conducere adoptă un aviz asupra situațiilor financiare ale Agenției.

(7)   Situațiile financiare se publică.

(8)   Directorul adresează Curții de Conturi un răspuns la observațiile acesteia, până la 30 septembrie. Acesta transmite, de asemenea, acest răspuns și consiliului de conducere.

(9)   Directorul prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia, astfel cum se prevede la articolul 146 alineatul (3) din regulamentul financiar general, orice informație necesară bunei desfășurări a procedurii de descărcare pentru exercițiul în cauză.

(10)   Parlamentul European, la recomandarea Consiliului care hotărăște cu majoritate calificată, oferă directorului, înainte de 30 aprilie a anului N + 2, descărcarea privind execuția bugetului din exercițiul N.

Articolul 9

Reglementările financiare aplicabile Agenției sunt adoptate de către consiliul de conducere, după consultarea Comisiei. Aceasta se poate abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene (7) numai în cazul în care cerințele specifice funcționării Agenției o necesită și cu acordul prealabil al Comisiei.

4.

Se inserează următorul articol:

„Articolul 13a

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, Consiliului și Comisiei (8) se aplică documentelor deținute de Agenție.

(2)   Consiliul de conducere adoptă modalitățile practice de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 într-un termen de șase luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 1646/2003 al Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2667/2000 privind Agenția Europeană pentru Reconstrucție (9).

(3)   Deciziile luate de Agenție în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 pot face obiectul unei plângeri adresate mediatorului sau al unui recurs în fața Curții de Justiție, în condițiile prevăzute la articolele 195 și, respectiv, 230 din tratat.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi din luna următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 18 iunie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 331 E, 31.12.2002, p. 167.

(2)  Aviz adoptat la 27 martie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  JO C 285, 21.11.2002, p. 4.

(4)  JO L 306, 7.12.2000, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2415/2001 (JO L 327, 12.12.2001, p. 3).

(5)  JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Rectificare la JO L 25, 30.1.2003, p. 43.

(6)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(7)  JO L 357, 31.12.2002, p. 72. Rectificare la JO L 2, 7.1.2003, p. 39.”

(8)  JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 245, 29.9.2003, p. 16.”