07/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

3


32003R1192


L 167/13

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1192/2003 AL COMISIEI

din 3 iulie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar (1), în special articolul 3 alineatul (2) și articolul 4 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul (3) din Regulamentul (CE) nr. 91/2003, definițiile din acest regulament pot fi adaptate de Comisie.

(2)

Sunt necesare definiții suplimentare în scopul culegerii datelor în baza definițiilor comune în toate statele membre, pentru a asigura armonizarea statisticilor din transportul feroviar.

(3)

În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 91/2003, cuprinsul anexelor poate fi adaptat de Comisie.

(4)

Specificațiile din tabelul H1 trebuie modificate, astfel încât domeniul de acoperire al statisticilor să fie clar precizat.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru programul statistic, înființat prin Decizia 89/382/CEE, Euratom a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 91/2003 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   În înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile se definesc după cum urmează:

1.

«țară declarantă» înseamnă statul membru care transmite date către Eurostat;

2.

«autorități naționale» înseamnă institutele naționale de statistică și alte organisme care au atribuții de elaborare a statisticilor comunitare în fiecare stat membru;

3.

«cale ferată» înseamnă calea de comunicare pe șine, utilizată exclusiv de vehiculele feroviare;

4.

«vehicul feroviar» înseamnă echipamente mobile care rulează exclusiv pe șine și care se deplasează fie cu ajutorul puterii proprii (vehicule de tractare), fie remorcate de alt vehicul (vagoane de călători, remorci de automotoare, furgoane și vagoane de marfă);

5.

«întreprindere feroviară» înseamnă orice întreprindere publică sau privată care oferă servicii de transport de mărfuri și/sau călători pe calea ferată. Întreprinderile a căror singură activitate constă în a presta servicii de transport pentru călători cu metroul, tramvaiul și/sau metroul ușor se exclud;

6.

«transport de mărfuri pe calea ferată» înseamnă deplasarea mărfurilor care utilizează vehicule feroviare între locul de încărcare și locul de descărcare;

7.

«transport de călători pe calea ferată» înseamnă deplasarea călătorilor care utilizează vehicule feroviare între locul de îmbarcare și locul de debarcare. Transportul călătorilor cu metroul, tramvaiul și/sau metroul ușor se exclude;

8.

«metrou» (cunoscut și ca «tren subteran» sau «tren metropolitan») înseamnă o cale ferată electrică pentru transportul de călători, care are capacitate pentru un volum ridicat de trafic și care se caracterizează prin drept de trecere exclusiv, garnituri formate din mai multe vagoane, viteză ridicată și accelerare rapidă, semnalizare sofisticată, precum și absența pasajelor de nivel pentru, ceea ce permite o frecvență ridicată a trenurilor și o frecvență ridicată de ocupare a peronului. De asemenea, metrourile se caracterizează prin stații aflate la distanțe mici, ceea ce în mod normal înseamnă o distanță de 700 până la 1 200 m între stații. «Viteza mare» se referă la comparația cu tramvaiele și metroul ușor, aici însemnând între 30 și 40 km/h pe distanțe mai mici și între 40 și 70 km/h pe distanțe mai mari;

9.

«tramvai» înseamnă un vehicul rutier de călători destinat să transporte mai mult de nouă persoane (inclusiv vatmanul), conectat la conductori electrici sau propulsat de un motor diesel și care rulează pe șine;

10.

«metrou ușor» înseamnă o cale ferată pentru transportul de călători care deseori utilizează vagoane cu propulsie electrică și rulare pe șine, care rulează izolat sau în trenuri scurte pe linii feroviare fixe duble. În general, distanța dintre stații/opriri este de sub 1 200 m. În comparație cu metrourile, metroul ușor are o construcție mai ușoară, este proiectat pentru volume de trafic mai scăzute și de obicei circulă cu viteze mai scăzute. Uneori este dificil să se distingă cu precizie între metroul ușor și tramvaie; în general, tramvaiele nu sunt separate de traficul rutier, în timp ce metroul ușor poate fi separat de alte sisteme;

11.

«transport național» înseamnă transportul feroviar între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare și un loc de descărcare/debarcare) situate în țara declarantă. Poate implica tranzitul printr-o a doua țară;

12.

«transport internațional» înseamnă transportul feroviar între un loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din țara declarantă și un loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) în altă țară;

13.

«tranzit» înseamnă transportul feroviar prin țara declarantă între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare și un loc de descărcare/debarcare) în afara țării declarante. Operațiunile de transport care implică încărcarea/îmbarcarea sau descărcarea/debarcarea mărfurilor/călătorilor la granița țării declarante din sau pe alt mijloc de transport nu sunt considerate tranzit;

14.

«călător pe calea ferată» înseamnă orice persoană, cu excepția membrilor personalului trenului, care efectuează o călătorie pe calea ferată. Pentru statisticile privind accidentele, sunt incluși călătorii care încearcă să se îmbarce/să debarce dintr-un tren în mișcare;

15.

«număr de călători» înseamnă numărul de călătorii efectuate de călători pe calea ferată, fiecare călătorie fiind definită ca deplasare de la locul de îmbarcare la locul de debarcare, cu sau fără transferuri dintr-un vehicul feroviar în altul. În cazul în care călătorii utilizează serviciile mai multor întreprinderi feroviare, atunci când este posibil nu ar trebui numărați de mai multe ori;

16.

«călători-km» înseamnă unitatea de măsură reprezentând transportul unui călător pe calea ferată pe o distanță de un kilometru. Este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

17.

«greutate» înseamnă cantitatea de mărfuri în tone (1 000 kilograme). Greutatea de luat în considerare include, în plus față de greutatea mărfurilor transportate, greutatea ambalajelor și greutatea proprie a containerelor, cutiilor mobile, paleților, precum și a vehiculelor rutiere transportate pe calea ferată în cursul operațiunilor de transport combinat. În cazul în care mărfurile sunt transportate utilizând serviciile mai multor întreprinderi feroviare, atunci când este posibil, greutatea mărfurilor nu ar trebui luată în calcul de mai multe ori;

18.

«tonă-km» înseamnă unitatea de măsură pentru transportul de mărfuri, care reprezintă transportul unei tone (1 000 kilograme) de mărfuri pe o distanță de un kilometru. Se ia în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

19.

«tren» înseamnă unul sau mai multe vehicule feroviare remorcate de una sau mai multe locomotive sau automotoare ori un automotor care circulă singur, rulând sub un anumit număr sau cu o denumire specifică de la un punct fix inițial la un punct fix final. O locomotivă ușoară, respectiv o locomotivă care circulă singură, nu este considerată tren;

20.

«tren-km» înseamnă unitatea de măsură care reprezintă deplasarea unui tren pe o distanță de un km. Distanța utilizată este distanță parcursă efectiv, dacă este cunoscută, în caz contrar fiind utilizată distanța standard a rețelei între origine și destinație. Este luată în considerare numai distanța pe teritoriul național al țării declarante;

21.

«tren complet» înseamnă orice transport care cuprinde unul sau mai multe vagoane transportate în același timp de același expeditor la aceeași stație și deplasate fără nici o schimbare în compunerea trenului la aceeași stație de destinație pentru același destinatar;

22.

«încărcătură completă» înseamnă orice transport de mărfuri pentru care este necesară utilizarea exclusivă a unui vagon, indiferent dacă este utilizată sau nu capacitatea de încărcare totală;

23.

«TEU (Twenty-foot Equivalent Unit» înseamnă echivalent 20 de picioare) înseamnă o unitate standard bazată pe un container ISO cu o lungime de 20 de picioare (6,10 m) utilizat ca unitate de măsură statistică a fluxurilor sau capacităților de trafic. Un container standard ISO seria 1 de 40 de picioare este egal cu 2 TEU. Cutiile mobile sub 20 de picioare reprezintă 0,75 TEU, cele între 20 și 40 de picioare 1,5 TEU, iar cele peste 40 de picioare 2,25 TEU;

24.

«accident grav» înseamnă orice accident care implică cel puțin un vehicul feroviar în mișcare și care provoacă moartea sau rănirea gravă a cel puțin unei persoane ori pagube semnificative materialului rulant, șinelor, altor instalații sau mediului ori perturbări considerabile ale traficului. Sunt excluse accidentele din ateliere, antrepozite și depouri;

25.

«accident cauzator de vătămări corporale grave» înseamnă orice accident care implică cel puțin un vehicul feroviar în mișcare, provocând moartea sau rănirea gravă a cel puțin unei persoane. Sunt excluse accidentele din ateliere, antrepozite și depouri;

26.

«persoană ucisă» înseamnă orice persoană ucisă imediat sau care decedează în cel mult 30 de zile de la accident, cu excepția sinuciderilor;

27.

«persoană grav rănită» înseamnă orice persoană rănită care a fost spitalizată mai mult de 24 de ore în urma unui accident, cu excepția tentativelor de sinucidere;

28.

«accident care implică transportul unor mărfuri periculoase» înseamnă orice accident sau incident supus raportării în conformitate cu RID/ADR, secțiunea 1.8.5.

29.

«sinucidere» înseamnă un act săvârșit în mod deliberat de o persoană pentru a-și produce vătămări ducând la deces, înregistrat și clasificat ca atare de autoritatea națională competentă;

30.

«tentativă de sinucidere» înseamnă un act săvârșit în mod deliberat de o persoană pentru a-și produce vătămări grave, dar care nu duce la deces, înregistrat și clasificat ca atare de autoritatea națională competentă.”

(2)

Anexa H se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 iulie 2003.

Pentru Comisie

Pedro SOLBES MIRA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 14, 21.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 181, 28.6.1989, p. 47.


Anexă

ANEXA H

STATISTICI PRIVIND ACCIDENTELE

Listă de variabile și unități de măsură

Număr de accidente (tabelele H1, H2)

Număr de persoane ucise (tabelul H3)

Număr de persoane grav rănite (tabelul H4)

Perioada de referință

An

Frecvență

În fiecare an

Lista tabelelor cu defalcare pentru fiecare tabel

 

Tabelul H1: număr de accidente grave și număr de accidente cauzatoare de vătămări corporale grave (opțional), pe tipuri de accident

 

Tabelul H2: număr de accidente care implică transportul de mărfuri periculoase

 

Tabelul H3: număr de persoane ucise, pe tipuri de accidente și categorii de persoane

 

Tabelul H4: număr de persoane grav rănite, pe tipuri de accidente și categorii de persoane

Termen pentru transmiterea datelor

Cinci luni de la sfârșitul perioadei de referință

Prima perioadă de referință

2004

Notă

1.

Tipul de accident se defalcă după cum urmează:

coliziuni (cu excluderea accidentelor la pasajele de nivel)

deraieri

accidente care implică pasajele de nivel

accidente suferite de persoane datorită materialului rulant în mișcare

incendii ale materialului rulant

altele

total

Tipul de accident se referă la accidentul primar.

2.

Tabelul H2 are următoarea defalcare:

numărul total de accidente care implică cel puțin un vehicul feroviar transportând mărfuri periculoase, definite de lista de mărfuri menționată în anexa K

numărul acestor accidente în care se eliberează mărfuri periculoase.

3.

Categoria de persoane se defalcă după cum urmează:

călători

angajați (inclusiv contractanți)

altele

total

4.

Datele din tabelele H1 – H4 se furnizează pentru toate liniile de cale ferată menționate în prezentul regulament.

5.

În cursul primilor cinci ani de aplicare a prezentului regulament, statele membre pot raporta aceste statistici în conformitate cu definițiile naționale, dacă nu sunt disponibile datele în conformitate cu definițiile armonizate (adoptate în conformitate cu procedura din articolul 11 alineatul (2).