02/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

265


32003R1110


L 158/12

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1110/2003 AL COMISIEI

din 26 iunie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1249/96 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului (în ceea ce privește drepturile de import în sectorul cerealelor)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a piețelor în sectorul cerealelor (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1104/2003 (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Ca urmare a discuțiilor privind interpretarea metodei de stabilire și de adaptare a drepturilor de import și a costurilor de navlu maritim care decurg din acestea, este necesară modificarea dispozițiilor relevante din Regulamentul (CE) nr. 1249/96 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1900/2002 (4), pentru a le face mai clare.

(2)

Prin deciziile 2003/254/CE (5) și 2003/253/CE (6), Consiliul a aprobat încheierea de acorduri sub forma unor schimburi de scrisori între Comunitatea Europeană și Statele Unite ale Americii și, respectiv, Canada, în vederea modificării concesiunilor prevăzute pentru sectorul cerealelor în lista CXL anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT). Aceste acorduri aduc modificări la condițiile de import pentru orz și grâu comun de calitate inferioară și medie, stabilind pentru aceste produse contingente la import aplicabile de la data de 1 ianuarie 2003.

(3)

Prin deciziile menționate anterior, Consiliul a autorizat Comisia să deroge temporar, pentru aceste produse, de la sistemul de drepturi de import prevăzut la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 până la aprobarea unei modificări formale a acestui regulament. Pentru a permite aplicarea acordurilor aprobate de Consiliu începând cu data de 1 ianuarie 2003, Comisia adoptă dispoziții temporare de punere în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 2378/2002 (7), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 611/2003 (8). Aceste dispoziții temporare expiră la data de 30 iunie 2003.

(4)

La această dată, vor trebui adoptate normele de aplicare permanentă a acordurilor aprobate de Consiliu.

(5)

În consecință, este necesar să se introducă, cu titlu permanent, în Regulamentul (CE) nr. 1249/96, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 2378/2002, care au fost aplicate în mod satisfăcător în primul semestru al anului 2003.

(6)

Având în vedere că deducerea pentru orzul de bere este eliminată și că deducerea pentru grâul de panificație de calitate superioară va constitui o primă, deducerile caracteristice produsului, legate de regimul destinației speciale, nu vor fi aplicabile decât pentru porumbul sticlos. În aceste condiții, dispozițiile actuale ale regimului destinației speciale trebuie simplificate și armonizate cu legislația vamală generală.

(7)

În cazul în care se acceptă certificate de conformitate pentru produsele de calitate superioară (grâu comun de calitate superioară și grâu dur pentru Canada și Statele Unite și porumb sticlos pentru Argentina), este important să se limiteze valoarea garanțiilor la cel mai scăzut nivel posibil. Singura garanție aplicabilă în cazul unui certificat de conformitate trebuie să fie garanția legată de certificatul de import.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1249/96 trebuie modificat în consecință.

(9)

Comitetul de gestionare a cerealelor nu a emis un aviz în termenul stabilit de președinte,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1249/96 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Drepturile de import prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92 pentru produsele de la codurile NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun de calitate superioară), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 și 1007 00 90 sunt calculate de către Comisie zilnic, dar se stabilesc în a cincisprezecea și în ultima zi lucrătoare din fiecare lună, pentru a fi aplicate din a șaisprezecea zi din lună și, respectiv, din prima zi din luna următoare. În cazul în care a cincisprezecea zi din lună nu este zi lucrătoare pentru Comisie, drepturile se stabilesc în prima zi lucrătoare anterioară zilei de cincisprezece din luna în cauză. Cu toate acestea, în cazul în care, în cursul perioadei de aplicare a dreptului astfel stabilit, media drepturilor de import calculată înregistrează o diferență de cel puțin 5 euro pe tonă față de dreptul stabilit, se aplică o ajustare corespunzătoare.

(2)   Prețul care trebuie utilizat pentru calcularea dreptului de import este prețul reprezentativ CIF la import zilnic, stabilit în conformitate cu metoda prevăzută la articolul 4. La fiecare stabilire, dreptul de import în cauză reprezintă media drepturilor de import calculate în cursul ultimelor zece zile lucrătoare. Pentru stabilire și ajustări, Comisia nu ține seama de drepturile de import zilnice utilizate pentru stabilirea anterioară.

Prețul de intervenție care trebuie utilizat la calcularea drepturilor este prețul aplicabil în cursul lunii în care se aplică dreptul de import.”;

(b)

alineatul (3) paragraful al doilea se elimină;

(c)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Drepturile de import se reduc cu 24 euro pe tonă pentru porumbul sticlos în conformitate cu prevederile anexei I. Acordarea acestei reduceri este subordonată transformării porumbului sticlos destinat fabricării unuia dintre produsele de la codurile NC 1904 10 10, 1103 13 sau 1104 23 în termen de șase luni de la data acceptării punerii în liberă circulație. Se aplică dispozițiile sistemului destinației speciale prevăzute la articolul 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului (9) și la articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (10).

Prin derogare de la articolul 293 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, importatorul depune la autoritatea competentă o garanție suplimentară de 24 euro pe tonă pentru porumbul sticlos, cu excepția cazului în care cererile de certificat de import sunt însoțite de certificate de conformitate emise de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) din Argentina, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament. În acest caz, certificatul de import conține la rubrica 24 o mențiune cu privire la tipul de certificat de conformitate.

Cu toate acestea, în cazul în care dreptul aplicabil în ziua acceptării declarației de punere în liberă circulație este mai mică de 24 euro pentru porumb, garanția este egală cu valoarea dreptului.

2.

Articolele 4 și 5 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   La stabilirea prețurilor reprezentative CIF la import, prevăzute la articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1766/92, se iau în considerare, pentru grâul comun de calitate superioară, grâul dur, porumbul și celelalte cereale furajere prevăzute la articolul 2 alineatul (1), următoarele elemente:

(a)

cotația bursieră reprezentativă pe piața Statelor Unite ale Americii;

(b)

primele comerciale și reducerile cunoscute, legate de această cotație, pe piața Statelor Unite în ziua cotației și, în special în cazul grâului dur, legate de calitatea făinii;

(c)

navlul maritim și costurile aferente acestuia între Statele Unite (Golful Mexic sau Duluth) și portul Rotterdam, pentru o navă de minimum 25 000 tone.

(2)   Comisia constată în fiecare zi lucrătoare:

(a)

elementul prevăzut la alineatul (1) litera (a), pe baza burselor și a calităților de referință prezentate de anexa II;

(b)

elementele prevăzute la alineatul (1) literele (b) și (c) pe baza informațiilor publice disponibile.

(3)   Pentru calcularea elementului prevăzut la alineatul (1) litera (b) sau a cotației FOB corespunzătoare, se aplică următoarele prime și reduceri:

primă de 14 euro pe tonă pentru grâul comun de calitate superioară;

reducere de 10 euro pe tonă pentru grâul dur de calitate medie;

reducere de 30 euro pe tonă pentru grâul dur de calitate inferioară.

(4)   Prețurile reprezentative CIF la import pentru grâul dur, grâul comun de calitate superioară și porumb reprezintă suma elementelor prevăzute la alineatul (1) literele (a), (b) și (c). Prețurile reprezentative CIF la import pentru secară și sorg se calculează pe baza cotațiilor orzului din Statele Unite în conformitate cu dispozițiile anexei II.

(5)   Prețurile reprezentative CIF la import pentru grâul comun pentru sămânță de la codul NC 1001 90 91 și pentru porumbul de sămânță de la codul NC 1005 10 90 sunt cele calculate pentru grâul comun de calitate superioară și, respectiv, pentru porumb.

Articolul 5

(1)   Cererea de certificate de import pentru grâul comun de calitate superioară nu poate fi primită decât în cazul în care solicitantul:

(a)

menționează calitatea care se importă la rubrica 20 din certificatul de import;

(b)

prezintă un angajament scris de constituire la organismul competent, în ziua acceptării declarației de punere în liberă circulație, a unei garanții specifice suplimentare garanțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1162/95 al Comisiei (11).

Garanția suplimentară prevăzută la primul paragraf litera (b) este de 95 euro pe tonă. Cu toate acestea, în cazul în care certificatul de import este însoțit de certificate de conformitate emise de Federal Grain Inspection Service (FGIS) sau de Comisia canadiană a cerealelor (CGC), în conformitate cu articolul 6, nu este necesară nici o garanție suplimentară. În acest caz, certificatul de import cuprinde, la rubrica 24, o mențiune cu privire la tipul certificatului de conformitate.

(2)   Cererea de certificate de import pentru grâul dur nu poate fi primită decât în cazul în care solicitantul:

(a)

menționează calitatea care se importă la rubrica 20 din certificatul de import;

(b)

prezintă un angajament scris de constituire la organismul competent, în ziua acceptării declarației de punere în liberă circulație, a unei garanții specifice suplimentare garanțiilor prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1162/95 al Comisiei, în cazul în care dreptul de import pentru calitatea menționată la rubrica 20 nu reprezintă dreptul cel mai ridicat pentru categoria de produs în cauză.

Valoarea garanției suplimentare prevăzute la primul paragraf litera (b) este egală cu diferența din ziua acceptării declarației de punere în liberă circulație dintre dreptul cel mai ridicat și dreptul aplicabil calității menționate, plus 5 euro pe tonă. Cu toate acestea, în cazul în care dreptul de import aplicabilă diferitelor calități de grâu dur este nulă, angajamentul prevăzut la primul paragraf litera (b) nu este necesar.

În cazul în care certificatul de import este însoțit de certificate de conformitate emise de Federal Grain Inspection Service (FGIS) și de Comisia canadiană a cerealelor (CGC), în conformitate cu articolul 6, nu este necesară nici o garanție suplimentară. În acest caz, certificatul de import cuprinde, la rubrica 24, o mențiune cu privire la tipul certificatului de conformitate.

3.

Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Biroul vamal însărcinat cu punerea în liberă circulație prelevă probe reprezentative în conformitate cu anexa la Directiva 76/371/CEE a Comisiei (12) din fiecare lot de grâu dur, de grâu comun de calitate superioară și de porumb sticlos. Cu toate acestea, această prelevare nu are loc în cazul în care dreptul de import aplicabil diferitelor calități este aceeași.

Cu toate acestea, în cazul în care Comisia recunoaște oficial un certificat de calitate pentru grâul comun, grâul dur sau porumbul sticlos emis de țara de origine a cerealelor, probele pentru verificarea calității certificate se prelevează numai pe un număr de loturi suficient de reprezentativ.

(1a)   Următoarele certificate de conformitate sunt recunoscute oficial de Comisie în conformitate cu principiile stabilite la articolele 63-65 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93:

certificate emise de Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) din Argentina pentru porumbul sticlos;

certificate emise de Federal Grain Inspection Service (FGIS) din Statele Unite pentru grâul comun de calitate superioară și pentru grâul dur de calitate superioară;

certificate emise de Comisia canadiană a cerealelor (CGC) din Canada pentru grâul comun de calitate superioară și pentru grâul dur de calitate superioară.

În anexa IV sunt prezentate modele de certificate de conformitate emise de Senasa. O reproducere a ștampilelor autorizate de guvernul argentinian va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

În anexa IVa sunt prezentate modele de certificate de conformitate și ștampile emise de FGIS.

În anexa IVb sunt prezentate modele de certificate de conformitate, specificări ale gradelor pentru exporturi și ștampile emise de CGC.

În cazul în care parametrii analitici menționați de certificatele de conformitate emise de organismele prevăzute la primul paragraf arată că sunt respectate standardele de calitate stabilite pentru grâul comun, grâul dur și porumbul sticlos de anexa I la prezentul regulament, se prelevează probe de la cel puțin 3 % din mărfurile care ajung în fiecare port de descărcare în cursul anului de comercializare.

Mărfurile se clasează la calitatea standard pentru care sunt respectate toate cerințele prevăzute de anexa I.

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În cazul în care rezultatul analizei conduce la clasarea grâului comun, a grâului dur și a porumbului sticlos importate într-o calitate standard inferioară celei înscrise în certificatul de import, importatorul este obligat să plătească diferența dintre dreptul de import aplicabil produsului înscris pe certificat și dreptul aplicabil produsului importat în mod real. În acest caz, garanția pentru certificatul de import prevăzut la articolul 10 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1162/95 și garanția suplimentară prevăzută la articolul 2 alineatul (5) și la articolul 5 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament sunt eliberate, cu excepția suplimentului de 5 euro prevăzut la articolul 5 alineatul (2).

În cazul în care diferența prevăzută la primul paragraf nu este plătită în termen de o lună, garanția prevăzută la articolul 2 alineatul (5) și la articolul 5 alineatele (1) și (2) se reține.”

4.

Textul anexei I la prezentul regulament se inserează ca anexa IVa.

5.

Textul anexei II la prezentul regulament se inserează ca anexa IVb.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data de 1 iulie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 181, 1.7.1992, p. 21.

(2)  JO L 158, 27.6.2003, p. 1.

(3)  JO L 161, 29.6.1996, p. 125.

(4)  JO L 287, 25.10.2002, p. 15.

(5)  JO L 95, 11.4.2003, p. 40.

(6)  JO L 95, 11.4.2003, p. 36.

(7)  JO L 358, 31.12.2002, p. 101.

(8)  JO L 87, 4.4.2003, p. 4.

(9)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(10)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1.”

(11)  JO L 117, 24.5.1995, p. 2.”

(12)  JO L 102, 15.4.1976, p. 1.”;


ANEXA I

„ANEXA IVa

MODEL DE CERTIFICAT DE CONFORMITATE AUTORIZAT DE GUVERNUL STATELOR UNITE ALE AMERICII PENTRU GRÂUL COMUN

Image

MODEL DE CERTIFICAT DE CONFORMITATE AUTORIZAT DE GUVERNUL STATELOR UNITE ALE AMERICII PENTRU GRÂUL DUR

Image


ANEXA II

„ANEXA IVb

MODEL DE CERTIFICAT DE CONFORMITATE AUTORIZAT DE GUVERNUL CANADEI PRIVIND SPECIFICĂRILE GRADELOR PENTRU EXPORTURILE DE GRÂU COMUN ȘI DE GRÂU DUR

Image

Specificări ale gradelor pentru exporturile de grâu comun și de grâu dur canadian

NOTE:

«Alte boabe de cereale»

:

La aceste calități, numai ovăz, orz, secară și triticală.

«Grâu comun»

:

Pentru exporturile de grâu comun, Comisia canadiană a cerealelor va însoți certificatul cu informații privind conținutul de proteine din încărcătura în cauză.

«Grâu dur»

:

Pentru exporturile de grâu dur, Comisia canadiană a cerealelor va însoți certificatul cu informații privind procentul de boabe sticloase și greutatea specifică (kilograme/hectolitru) a încărcăturii în cauză.”

GRÂU COMUN

Canada Western Red Spring

(CWRS)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CWRS

79,0 kg/hl

maximum 0,4 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CWRS

77,5 kg/hl

maximum 0,75 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 3 CWRS

76,5 kg/hl

maximum 1,25 %, inclusiv 0,2 % alte boabe


Canada Western Extra Strong Red Spring

(CWES)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CWES

78,0 kg/hl

maximum 0,75 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CWES

76,0 kg/hl

maximum 1,5 %, inclusiv 0,2 % alte boabe


Canada Prairie Spring Red

(CPSR)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CPSR

77,0 kg/hl

maximum 0,75 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CPSR

75,0 kg/hl

maximum 1,5 %, inclusiv 0,2 % alte boabe


Canada Prairie Spring White

(CPSW)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CPSW

77,0 kg/hl

maximum 0,75 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CPSW

75,0 kg/hl

maximum 1,5 %, inclusiv 0,2 % alte boabe


Canada Western Red Winter

(CWRW)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CWRW

78,0 kg/hl

maximum 1,0 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CWRW

74,0 kg/hl

maximum 2,0 %, inclusiv 0,2 % alte boabe


Canada Western Soft White Spring

(CWSWS)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CWSWS

78,0 kg/hl

maximum 0,75 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CWSWS

75,5 kg/hl

maximum 1,0 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 3 CWSWS

75,0 kg/hl

maximum 1,5 %, inclusiv 0,2 % alte boabe


GRÂU DUR

Canada Western Amber Durum

(CWAD)

Greutate specifică minimă

Conținut total de impurități,

inclusiv alte boabe de cereale

Nr. 1 CWAD

80,0 kg/hl

maximum 0,5 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 2 CWAD

79,5 kg/hl

maximum 0,8 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 3 CWAD

78,0 kg/hl

maximum 1,0 %, inclusiv 0,2 % alte boabe

Nr. 4 CWAD

75,0 kg/hl

maximum 3,0 %, inclusiv 0,2 % alte boabe