03/Volumul 47

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

113


32003R0865


L 124/17

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 865/2003 AL COMISIEI

din 19 mai 2003

de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 (Cítricos Valencianos sau Cítrics Valencians)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (1), modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 692/2003 al Consiliului (2), în special articolul 6 alineatele 3 și 4,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, Spania a transmis Comisiei o cerere de înregistrare ca indicație geografică protejată pentru denumirea „Cítricos Valencianos” sau „Cítrics Valencians”.

(2)

S-a constatat că, în conformitate cu articolul 6 alineatul 1 din regulamentul menționat, cererea este conformă cu acest regulament și în special că ea cuprinde toate elementele prevăzute la articolul 4.

(3)

Nu a fost transmisă Comisiei nici o declarație de opoziție, în sensul articolului 7 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92, în urma publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene  (3) a denumirii care figurează în anexa la prezentul regulament.

(4)

În consecință, această denumire poate fi înscrisă în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” și deci poate fi protejată pe plan comunitar ca indicație geografică protejată.

(5)

Anexa la prezentul regulament completează anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 (4) al Comisiei, modificat ultima dată de Regulamentul (CE) nr. 617/2003 (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 se completează cu denumirea care figurează în anexa la prezentul regulament și această denumire se înscrie în „Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate” ca indicație geografică protejată (IGP), în conformitate cu articolul 6 alineatul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2081/92.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 mai 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 208, 24.7.1992, p. 1.

(2)  JO L 99, 17.4.2003, p. 1.

(3)  JO C 204, 28.8.2002, p. 6 (Cítricos Valencianos sau Cítrics Valencians).

(4)  JO L 327, 18.12.1996, p. 11.

(5)  JO L 89, 5.4.2003, p. 3.


ANEXĂ

PRODUSELE DIN ANEXA I LA TRATAT DESTINATE CONSUMULUI UMAN

Fructe, legume și cereale

SPANIA

Cítricos Valencianos sau Cítrics Valencians (IGP).