07/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

116


32003R0782


L 115/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 782/2003 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 14 aprilie 2003

privind interzicerea compușilor organostanici pe nave

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Comunitatea este preocupată în mod serios de efectele dăunătoare asupra mediului ale compușilor organostanici utilizați în sistemele antivegetative pe nave, în special cele ale acoperirii cu tributilstaniu (TBT).

(2)

La 5 octombrie 2001 a fost adoptată o Convenție internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave (Convenția AFS), în cadrul unei conferințe diplomatice (Conferința AFS) organizate sub egida Organizației Maritime Internaționale (OMI), la care au participat și state membre ale Comunității.

(3)

Convenția AFS este o convenție-cadru care prevede interzicerea sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate pe nave, în conformitate cu proceduri bine definite și respectând principiul de precauție exprimat în Declarația de la Rio privind mediul și dezvoltarea.

(4)

Convenția AFS, în această etapă, interzice numai aplicarea compușilor organostanici pe nave.

(5)

În Convenția AFS au fost incluse următoarele date fixe de aplicare: 1 ianuarie 2003 pentru interzicerea aplicării compușilor organostanici pe nave și 1 ianuarie 2008 pentru eliminarea prezenței compușilor organostanici pe nave.

(6)

Convenția AFS intră în vigoare numai după 12 luni de la ratificarea sa de către cel puțin 25 de state, reprezentând cel puțin 25 % din tonajul flotei mondiale.

(7)

Statele membre ar trebui să ratifice Convenția AFS în termenul cel mai scurt posibil.

(8)

Ar trebui să se asigure statelor membre cele mai bune condiții pentru a permite ratificarea în cel mai scurt timp a Convenției AFS. Ar trebui înlăturate toate obstacolele care ar putea împiedica această ratificare.

(9)

Conferința AFS, având cunoștință de faptul că perioada rămasă până la 1 ianuarie 2003 ar putea fi insuficientă pentru a permite intrarea în vigoare a Convenției AFS până la acea dată și dorind încetarea efectivă a aplicării compușilor organostanici pe nave începând cu data de 1 ianuarie 2003, a cerut statelor membre OMI, în Rezoluția nr. 1 a Conferinței AFS, să facă de urgență toate eforturile pentru a se pregăti în vederea punerii în aplicare a Convenției AFS și a solicitat sectoarelor relevante să înceteze, până la acea dată, comercializarea, vânzarea și aplicarea compușilor organostanici.

(10)

Ca urmare imediată a Conferinței AFS, Comisia a adoptat Directiva 2002/62/CE din 9 iulie 2002 de adaptare la progresul tehnic, pentru a noua oară, a anexei I la Directiva Consiliului 76/769/CEE privind armonizarea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre cu privire la restricțiile de comercializare și utilizare a anumitor substanțe și preparate periculoase (compuși organostanici) (4), pentru a interzice, începând cu 1 ianuarie 2003, comercializarea și utilizarea compușilor organostanici în sistemele antivegetative pentru nave, indiferent de lungimea acestora.

(11)

Din perspectiva rezoluției nr. 1 a Conferinței AFS, sunt necesare măsuri suplimentare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor referitoare la compușii organostanici, pentru a asigura interzicerea totală a acoperirilor cu TBT utilizate la nave pe întregul teritoriu al Comunității și pe mările din jurul acesteia la datele prevăzute în Convenția AFS.

(12)

Instrumentul juridic corespunzător este un regulament, deoarece acesta impune direct și în termen scurt proprietarilor de nave și statelor membre cerințe precise care trebuie puse în aplicare în același timp și în același mod în întreaga Comunitate. Prezentul regulament, care are ca obiectiv unic interzicerea compușilor organostanici, nu ar trebui să reprezinte un duplicat al Convenției AFS.

(13)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere restricțiilor referitoare la comercializarea și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (compuși organostanici) prevăzute în Directiva 76/769/CEE (5).

(14)

Incertitudinea legată de interzicerea totală a acoperirilor cu TBT activ nu ar trebui să fie acceptată la nivelul Comunității; industria navală mondială, care trebuie să programeze întreținerea navelor sale, ar trebui informată clar și din timp cu privire la faptul că, începând cu 1 ianuarie 2008, navele a căror cocă este acoperită cu TBT activ nu vor mai avea acces în porturile comunitare.

(15)

Țările terțe, în special dacă acestea nu pot beneficia de valoarea adăugată a unei reglementări supranaționale, ar putea întâmpina dificultăți tehnice de ordin juridic pentru impunerea, prin intermediul legislațiilor lor naționale, a unei interdicții de aplicare a acoperirilor cu TBT pe navele lor începând cu data intrării în vigoare a interdicției prevăzute în prezentul regulament. Prin urmare, aplicarea interdicției prevăzute în prezentul regulament referitoare la utilizarea acoperirilor cu TBT ar trebui suspendată în cazul navelor care navighează sub pavilionul unui stat terț, pe o perioadă tranzitorie de la 1 iulie 2003 și până la intrarea în vigoare a Convenției AFS.

(16)

Statele de pavilion care au interzis utilizarea acoperirilor cu TBT pe navele lor au interesul, din punct de vedere economic, în a asigura intrarea în vigoare cât mai curând posibil a Convenției AFS, pentru a asigura condiții de egalitate pe piața mondială. Prezentul regulament, care interzice, în cel mai scurt timp posibil, aplicarea unei acoperiri cu TBT pe toate navele care navighează sub pavilionul unui stat membru, ar trebui să constituie un stimulent pentru statele de pavilion în scopul ratificării Convenției AFS.

(17)

Definițiile utilizate și cerințele impuse prin prezentul regulament ar trebui, pe cât posibil, să se bazeze pe cele din Convenția AFS.

(18)

Pentru a asigura aplicarea sa pe platformele marine, prezentul regulament ar trebui să se aplice și navelor care sunt exploatate sub autoritatea unui stat membru. Acesta nu ar trebui să se aplice navelor de război sau altor nave de stat, întrucât statutul acestor nave este reglementat în mod adecvat de către Convenția AFS.

(19)

Impunerea, începând de la 1 iulie 2003, a interdicției referitoare la acoperirea cu TBT activ a tuturor navelor care sunt autorizate să navigheze sub pavilionul unui stat membru și al căror sistem antivegetativ a fost aplicat, schimbat sau înlocuit după acea dată ar trebui să constituie un stimulent pentru industria navală în vederea aplicării recomandării din Rezoluția nr. 1 a Conferinței AFS.

(20)

Se cuvine să se instituie același regim de inspecție și certificare ca și cel prevăzut în Convenția AFS. În conformitate cu prezentul regulament, toate navele cu un tonaj brut de cel puțin 400, indiferent de natura deplasării, ar trebui inspectate, iar navele cu lungimea de cel puțin 24 metri, dar cu un tonaj brut mai mic de 400, ar trebui doar să dețină o declarație de conformitate cu prezentul regulament sau cu Convenția AFS. Comunitatea ar trebui să aibă dreptul de a instaura un regim de inspecție armonizat pentru aceste nave, dacă acest lucru se dovedește necesar într-o etapă ulterioară.

(21)

Pentru navele cu o lungime mai mică de 24 metri, nu este necesar să se prevadă inspecții sau declarații specifice, întrucât aceste nave, în majoritate ambarcațiuni de agrement sau ambarcațiuni de pescuit, vor fi reglementate în mod adecvat prin dispozițiile Directivei 76/769/CEE.

(22)

Certificatele și documentele emise în conformitate cu prezentul regulament, precum și certificatele AFS și declarațiile AFS emise de părți la Convenția AFS ar trebui să fie recunoscute.

(23)

În cazul în care Convenția AFS nu intră în vigoare până la 1 ianuarie 2007, Comisia ar trebui să fie autorizată să adopte măsuri corespunzătoare pentru a permite navelor care navighează sub pavilionul unui stat terț să demonstreze faptul că respectă cerințele prezentului regulament, precum și măsuri care să permită controlul punerii în aplicare a acestor dispoziții.

(24)

Regimul cel mai potrivit pentru controlul punerii în aplicare a interdicției referitoare la utilizarea acoperirilor cu TBT pe nave și a dispozițiilor convenției AFS este cel prevăzut în Directiva 95/21/CE a Consiliului din 19 iunie 1995 privind punerea în aplicare, în ceea ce privește navele care fac escală în porturile comunitare sau în apele care intră sub jurisdicția statelor membre, a standardelor internaționale privind securitatea navelor, prevenirea poluării și condițiile de viață și de muncă de la bordul navelor (controlul statului de port) (6) și trebuie aduse modificări directivei în cauză la timpul potrivit. Având în vedere domeniul specific de aplicare a directivei în cauză, ar trebui aplicate dispoziții echivalente navelor care navighează sub pavilionul unui stat membru în cursul perioadei tranzitorii.

(25)

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament ar trebui adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competențelor executive conferite Comisiei (7).

(26)

Pentru a evalua îndeplinirea obiectivului prezentului regulament, Comisia ar trebui să prezinte un raport Parlamentului European și Consiliului și să propună, dacă este cazul, eventuale adaptări ale regulamentului.

(27)

Intrarea în vigoare a prezentului regulament ar trebui să permită interzicerea efectivă a compușilor organostanici pe nave în cel mai scurt timp posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectiv

Scopul prezentului regulament îl constituie reducerea sau eliminarea efectelor adverse asupra mediului marin și a sănătății umane cauzate de compușii organostanici, care acționează ca biocide active în sistemele antivegetative utilizate pe navele care navighează sub pavilionul unui stat membru sau sunt exploatate sub autoritatea acestuia, precum și pe navele care au ca punct de plecare sau de destinație porturile statelor membre, indiferent de pavilionul sub care navighează.

Articolul 2

Definiții

În înțelesul prezentului regulament:

1.

„sistem antivegetativ” înseamnă o acoperire, vopsea, tratament de suprafață, suprafață sau dispozitiv utilizat pe o navă pentru a controla sau împiedica depunerea de organisme nedorite;

2.

„tonaj brut” înseamnă tonajul brut calculat în conformitate cu reglementările de măsurare a tonajului conținute în anexa 1 la Convenția internațională privind măsurarea tonajului navelor din 1969 sau orice altă convenție ulterioară;

3.

„lungime” înseamnă lungimea definită în Convenția internațională privind liniile de încărcare din 1966, modificată de Protocolul din 1988 la convenția în cauză, sau orice altă convenție ulterioară;

4.

„navă” înseamnă orice tip de navă exploatată în mediu marin, incluzând ambarcațiunile cu aripi portante; vehiculele cu pernă de aer, submersibilele, mijloacele plutitoare autopropulsate, platforme fixe sau plutitoare, mijloace plutitoare de depozitare (FSU) și mijloace plutitoare de producție, depozitare și descărcare (FPSO);

5.

„Convenția AFS” înseamnă Convenția internațională privind controlul sistemelor antivegetative dăunătoare utilizate la nave, adoptată la 5 octombrie 2001, indiferent de intrarea sa în vigoare;

6.

„organism recunoscut” înseamnă un organism recunoscut în conformitate cu dispozițiile Directivei 94/57/CE a Consiliului din 22 noiembrie 1994 privind normele și standardele comune privind organizațiile de inspectare și supraveghere a navelor și pentru activități relevante ale administrațiilor maritime (8);

7.

„certificat AFS” înseamnă certificatul eliberat navelor în conformitate cu dispozițiile din anexa 4 la Convenția AFS sau, în cursul perioadei tranzitorii, un certificat eliberat în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II la prezentul regulament, dacă este eliberat de către administrația unui stat membru sau de către un organism recunoscut care acționează în numele acestuia;

8.

„declarație AFS” înseamnă o declarație întocmită în conformitate cu dispozițiile din anexa 4 la Convenția AFS sau, în cursul perioadei tranzitorii, o declarație semnată de către proprietar sau de către agentul autorizat al acestuia și redactată conform modelului prevăzut în anexa III la prezentul regulament;

9.

„declarație de conformitate AFS” înseamnă un document care atestă respectarea dispozițiilor din anexa I la Convenția AFS, emis de către un organism recunoscut în numele administrației unui stat membru;

10.

„perioadă tranzitorie” înseamnă perioada care începe la 1 iulie 2003 și se încheie la data intrării în vigoare a Convenției AFS.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică:

(a)

navelor care navighează sub pavilionul unui stat membru;

(b)

navelor care nu navighează sub pavilionul unui stat membru, dar care sunt exploatate sub autoritatea unui stat membru

și

(c)

navelor care intră într-un port sau un terminal maritim al unui stat membru, dar care nu intră sub incidența literelor (a) sau (b).

(2)   Prezentul regulament nu se aplică navelor de război, navelor auxiliare sau altor nave aflate în proprietatea unui stat sau care sunt exploatate de acesta și utilizate, deocamdată, exclusiv în scopuri guvernamentale și necomerciale.

Articolul 4

Interzicerea aplicării de compuși organostanici care acționează ca biocide

Începând de la 1 iulie 2003, compușii organostanici care acționează ca biocide în sistemele antivegetative nu se mai aplică sau reaplică pe nave.

Totuși, în perioada tranzitorie, această dispoziție se aplică doar navelor menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (a) sau (b).

Articolul 5

Interzicerea prezenței în sistemul antivegetativ al navelor a compușilor organostanici care acționează ca biocide

(1)   Sistemele antivegetative prezente pe cocă sau pe părțile și suprafețele exterioare ale navelor autorizate să navigheze sub pavilionul unui stat membru începând de la 1 iulie 2003, care au fost aplicate, schimbate sau înlocuite după această dată, nu conțin compuși organostanici care acționează ca biocide, cu excepția cazului în care aceste nave sunt prevăzute cu o acoperire de protecție care împiedică scurgerea acestor compuși din sistemul antivegetativ neconform subiacent.

(2)   Începând de la 1 ianuarie 2008, sistemele antivegetative aplicate pe coca sau pe părțile și suprafețele exterioare ale navelor menționate la articolul 3 alineatul (1) fie nu conțin compuși organostanici care acționează ca biocide, fie aceste nave au o acoperire de protecție care împiedică scurgerea acestor compuși din sistemul antivegetativ neconform subiacent.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică platformelor fixe sau plutitoare, nici mijloacelor FSU sau FPSO care au fost construite înainte de 1 iulie 2003 și care nu au fost andocate în doc uscat la sau de la acea dată.

Articolul 6

Inspecție și avizare

(1)   Se aplică următoarele dispoziții referitoare la inspecția și avizarea navelor care navighează sub pavilionul unui stat membru:

(a)

Navele cu tonaj brut de cel puțin 400, cu excepția platformelor fixe sau plutitoare și a mijloacelor FSU și FPSO, sunt inspectate și certificate, începând de la 1 iulie 2003, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la anexa I, înaintea punerii în exploatare pentru prima dată a navei sau la schimbarea sau înlocuirea sistemelor antivegetative.

(b)

Navele cu o lungime de cel puțin 24 metri, dar cu un tonaj brut mai mic de 400, cu excepția platformelor fixe sau plutitoare și a mijloacelor FSU și FPSO, trebuie să dețină o declarație AFS ca dovadă a conformității cu articolele 4 și 5.

Dacă este necesar, Comisia poate să instituie, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2), un regim armonizat de inspecție și certificare pentru aceste nave.

(c)

Statele membre pot să adopte măsuri corespunzătoare pentru navele care nu intră sub incidența literelor (a) și (b), pentru a asigura respectarea prezentului regulament.

(2)   Se aplică următoarele dispoziții referitoare la recunoașterea certificatelor, declarațiilor și a declarațiilor de conformitate:

(a)

începând de la 1 iulie 2003, statele membre recunosc orice certificat AFS;

(b)

până la un an după data menționată la litera (a), statele membre recunosc orice declarație de conformitate AFS;

(c)

începând de la 1 iulie 2003, statele membre recunosc orice declarație AFS.

Aceste declarații trebuie să fie însoțite de o documentație corespunzătoare (de exemplu, o chitanță pentru vopsea sau o factură a contractantului) sau să conțină o atestare corespunzătoare.

(3)   În cazul în care Convenția AFS nu intră în vigoare până la 1 ianuarie 2007, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2), măsuri corespunzătoare pentru a permite navelor care navighează sub pavilionul unui stat terț să demonstreze că se conformează articolului 5.

Articolul 7

Controlul statului de port

În cursul perioadei tranzitorii, statele membre aplică dispoziții de control echivalente cu cele prevăzute în Directiva 95/21/CE navelor cu un tonaj brut de cel puțin 400 care navighează sub pavilionul unui stat membru. În ceea ce privește inspecțiile și detectarea încălcărilor, statele membre se ghidează după prevederile articolului 11 din Convenția AFS.

În cazul în care Convenția AFS nu intră în vigoare până la 1 ianuarie 2007, Comisia stabilește, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2), proceduri corespunzătoare pentru aceste controale.

Articolul 8

Adaptări

Pentru a lua în considerare evoluția situației la nivel internațional și, în special, în cadrul Organizației Maritime Internaționale (OMI) sau pentru a spori eficacitatea prezentului regulament din perspectiva experienței, trimiterile la Convenția AFS, la certificatul AFS, la declarația AFS și la declarația de conformitate AFS și/sau la anexele la prezentul regulament, inclusiv liniile directoare relevante adoptate de OMI cu privire la articolul 11 din Convenția AFS, pot fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 alineatul (2).

Articolul 9

Comitet

(1)   Comisia este sprijinită de Comitetul pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave, instituit prin articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind instituirea unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (9), denumit în continuare „COSS”.

(2)   Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din prezenta decizie.

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   COSS își stabilește regulamentul intern.

Articolul 10

Evaluare

Până la 10 mai 2004, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la stadiul ratificării Convenției AFS și furnizează informații despre măsura în care compușii organostanici care acționează ca biocide în sistemele antivegetative ale navelor se utilizează încă pe navele care nu navighează sub pavilionul unui stat membru și care au ca port de plecare sau destinație porturi comunitare. În temeiul acestui raport, Comisia poate să propună modificări, dacă este cazul, pentru a asigura reducerea accelerată a contribuției navelor care nu navighează sub pavilionul unui stat membru la prezența compușilor antivegetativi dăunători în apele aflate sub jurisdicția statelor membre.

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 14 aprilie 2003

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

A. GIANNITSIS


(1)  JO C 262 E, 29.10.2002, p. 492.

(2)  Aviz emis la 11 decembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Avizul Parlamentului European din 20 noiembrie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 martie 2003.

(4)  JO L 183, 12.7.2002, p. 58.

(5)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/3/CE a Comisiei (JO L 4, 9.1.2003, p. 12).

(6)  JO L 157, 7.7.1995, p. 1, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 324, 29.11.2002, p. 53).

(7)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(8)  JO L 319, 12.12.1994, p. 20, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/84/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(9)  JO L 324, 29.11.2002, p. 1.


ANEXA I

Cerințe privind inspecția și avizarea pentru sistemele antivegetative utilizate pe navele care navighează sub pavilionul unui stat membru

1.   Inspecții

1.1.   Începând de la 1 iulie 2003, navele cu tonaj brut de cel puțin 400, cu excepția platformelor fixe sau plutitoare și mijloacelor FSU și FPSO, sunt supuse următoarelor inspecții:

(a)

o inspecție inițială înainte de punerea în exploatare a navei sau la prima andocare a navei în doc uscat pentru aplicarea sistemelor antivegetative

și

(b)

o inspecție la schimbarea sau înlocuirea sistemelor antivegetative. Aceste inspecții trebuie consemnate în avizul prevăzut la punctul 2.1.

1.2.   Inspecția trebuie să asigure faptul că sistemul antivegetativ al navei este în deplină conformitate cu articolele 4 și 5 din prezentul regulament.

1.3.   Inspecțiile sunt efectuate fie de către inspectori autorizați în mod corespunzător de către administrația statului membru sau a altui stat membru sau a unei părți la Convenția AFS, fie de către un inspector numit în acest sens de către una dintre aceste administrații sau de către un organism recunoscut, în numele administrației în cauză.

1.4.   Cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede altfel, statele membre respectă, în ceea ce privește inspecțiile menționate la pct. 1.1, dispozițiile prevăzute la anexa 4 la Convenția AFS, precum și liniile directoare pentru inspecția și avizarea sistemelor antivegetative utilizate la nave anexate la Rezoluția MEPC 101(48) adoptată la 11 octombrie 2002 de Comitetul pentru protecția mediului marin al OMI.

2.   Certificare

2.1.   După încheierea unei inspecții în conformitate cu punctul 1.1 literele (a) sau (b), un stat membru care nu este încă parte la Convenția AFS eliberează un certificat conform modelului prevăzut la anexa II. Un stat membru care este parte la Convenția AFS eliberează un certificat AFS.

2.2.   Un stat membru poate să recurgă la declarația de conformitate AFS pentru a demonstra conformitatea cu dispozițiile articolelor 4 și 5 din prezentul regulament. Cel târziu la un an de la data menționată la punctul 1.1, această declarație de conformitate AFS este înlocuită cu certificatul prevăzut la punctul 2.1.

2.3.   Statele membre dispun ca o navă menționată la punctul 1.1 să dețină un certificat eliberat în conformitate cu punctul. 2.1.

2.4.   Pentru certificatul menționat la punctul 2.1, statele membre respectă cerințele prevăzute în anexa 4 la Convenția AFS.


ANEXA II

Image

Image

Image

Image


ANEXA III

Image