02/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

78


32003R0209


L 028/30

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 209/2003 AL COMISIEI

din 3 februarie 2003

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce privește contingentele tarifare comunitare pentru anumite produse agricole originare din Liban

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului din 9 aprilie 2001 privind gestionarea contingentelor tarifare comunitare și a cantităților de referință pentru produsele care pot beneficia de preferințe în temeiul acordurilor cu anumite țări mediteraneene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1981/94 și (CE) nr. 934/95 (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2335/2002 al Comisiei (2), în special articolul 5 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

Până la încheierea procedurii necesare ratificării și intrării în vigoare a acordului de asociere euro-mediteranean între Comunitatea Europeană și statele sale membre, de o parte, și Republica Liban, de cealaltă parte, a fost încheiat un acord interimar privind comerțul și măsurile legate de comerț între Comunitatea Europeană, de o parte, și Republica Liban, de altă parte, aprobat de Decizia 2002/761/CE a Consiliului (3), denumit în continuare „acord interimar”, care intră în vigoare la 1 martie 2003.

(2)

În acordul interimar, au fost acordate concesii tarifare, la o rată redusă a dreptuluivamal sau cu scutire de drept vamal, în cadrul unor contingente tarifare comunitare la importul în Comunitate de anumite produse agricole originare din Liban.

(3)

Pentru aplicarea contingentelor tarifare prevăzute de acordul interimar, se cuvine a include Libanul în Regulamentul (CE) nr. 747/2001 și a adăuga în acest regulament o listă de produse agricole originare din Liban la care se aplică respectivele contingente tarifare.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se modifică în mod corespunzător.

(5)

Pentru calcularea contingentelor tarifare pentru anul 2003, acordul interimar stipulează că volumele contingentelor pentru care perioada contingentară începe înainte de data intrării în vigoare a acordului interimar sunt reduse proporțional cu perioada scursă înainte de această dată.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 747/2001 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se cuvine a insera termenul „Liban” între „Siria” și „Israel”.

2.

Se inserează o nouă anexă VIa, al cărei text este prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Pentru anul 2003, volumele contingentelor tarifare comunitare pentru care perioada contingentară începe înainte de data intrării în vigoare a acordului interimar, privind comerțul și măsurile legate de comerț, între Comunitatea Europeană, de o parte, și Republica Liban, de cealaltă parte, sunt reduse în funcție de perioada scursă înainte de această dată.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 martie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2003.

Pentru Comisie

Frederik BOLKESTEIN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 109, 19.4.2001, p. 2.

(2)  JO L 349, 24.12.2002, p. 26.

(3)  JO L 262, 30.9.2002, p. 1.


ANEXĂ

„ANEXA VIa

LIBAN

Fără să aducă atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii Combinate, formularea descrierii produselor este considerată ca având doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul reglementat de codurile NC existente în momentul adoptării prezentului regulament. În cazul în care apare un «ex» înaintea codului NC, regimul preferențial este determinat în același timp de domeniul reglementat de codul NC și de cel al descrierii corespunzătoare.

Contingente tarifare

Număr de ordine

Cod NC

Subdiviziune TARIC

Descrierea produselor

Perioadă contingentară

Volumul contingentului (în tone greutate netă)

Drept contingentar

09.1171

ex 0701 90 50

 

Cartofi noi, proaspeți sau refrigerați

din 1.1 în 31.5

10 000 (1)

Scutire

09.1172

ex 0701 90 50

 

Cartofi noi și cartofi așa-ziși «noi», proaspeți sau refrigerați

din 1.6 în 31.7

20 000 (2)

Scutire

ex 0701 90 90

10

09.1173

ex 0701 90 90

10

Cartofi așa-ziși «noi», proaspeți sau refrigerați

din 1.10 în 31.12

20 000 (2)

Scutire

09.1174

0702 00 00

 

Tomate, proaspete sau refrigerate

din 1.1 în 31.12

5 000 (1)

Scutire (3)

09.1175

0703 20 00

 

Usturoi, proaspăt sau refrigerat (4)

din 1.1 în 31.12

5 000

Scutire (3)

09.1176

0703 20 00

 

Usturoi, proaspăt sau refrigerat (4)

din 1.1 în 31.12

3 000

40 % din drept vamalNCMF (3)

09.1177

0709 90 31

 

Măsline, proaspete sau refrigerate, cu alte destinații decât producerea uleiului (5)

din 1.1 în 31.12

1 000

Scutire

09.1178

0711 20 10

 

Măsline conservate provizoriu, cu alte destinații decât producerea uleiului (5)

din 1.1 în 31.12

1 000

Scutire

09.1179

ex 0806 10 10

91, 99

Struguri proaspeți de masă, cu excepția varietății regale (Vitis vinifera cv.)

din 1.10 în 30.4 și din 1.6 în 11.7

6 000

Scutire (3)

09.1180

ex 0806 10 10

91, 99

Struguri proaspeți de masă, cu excepția varietății regale (Vitis vinifera cv.)

din 1.10 în 30.4 și din 1.6 în 11.7

4 000

40 % din drept vamal NCMF (3)

09.1181

0808 10

 

Mere, proaspete

din 1.1 în 31.12

10 000

Scutire (3)

09.1182

0809 10 00

 

Caise, proaspete

din 1.1 în 31.12

5 000

Scutire (3)

09.1183

0809 20

 

Cireșe, proaspete

din 1.1 în 31.12

5 000

Scutire (3)

09.1184

0809 30

 

Piersici, proaspete, inclusiv nectarine

din 1.1 în 31.12

2 000 (6)

Scutire (3)

09.1185

0809 40

 

Prune și porumbe, proaspete

din 1.5 în 31.8

5 000

Scutire (3)

09.1186

1509 10

1510 00 10

 

Ulei de măsline (7)

din 1.1 în 31.12

1 000

Scutire

09.1187

2002

 

Tomate, altfel preparate sau conservate decât în oțet sau acid acetic

din 1.1 în 31.12

1 000

Scutire


(1)  De la 1 ianuarie 2004, acest volum se mărește anual cu 1 000 tone.

(2)  De la 1 ianuarie 2004, acest volum se mărește anual cu 2 000 tone.

(3)  Concesia nu se aplică decât părții ad valorem a dreptului.

(4)  Orice punere în liberă circulație de usturoi se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare adecvate [a se vedea articolele 9-11 din Regulamentul (CE) nr. 565/2002 al Comisiei (JO L 86, 3.4.2002, p. 11)].

(5)  Clasificarea în această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile comunitare adecvate [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (JO L 253, 11.10.1993, p. 1) și modificările lor ulterioare].

(6)  De la 1 ianuarie 2004, acest volum se mărește anual cu 500 tone.

(7)  Concesia se aplică importurilor de ulei de măsline neprelucrat, obținut în întregime în Liban și transportat direct din Liban în Comunitate.”