02/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

71


32003R0150


L 025/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 150/2003 AL CONSILIULUI

din 21 ianuarie 2003

privind suspendarea drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 26,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

întrucât:

(1)

Comunitatea se bazează pe o uniune vamală care necesită aplicarea consecventă a Tarifului Vamal Comun importurilor de produse provenind din țări terțe de către toate statele membre, cu excepția unor dispoziții comunitare specifice contrarii.

(2)

Este în interesul întregii Comunități ca statele membre să își poată echipa forțele armate cu armamentele și echipamentele militare cele mai avansate din punct de vedere tehnologic și cele mai potrivite. Datorită evoluției tehnologice rapide pe care o cunoaște acest sector industrial la scară mondială, se obișnuiește ca autoritățile din statele membre însărcinate cu apărarea națională să își procure armamente și echipamente militare de la producători sau de la alți furnizori situați în țări terțe. Având în vedere interesele statelor membre, este compatibil cu interesele Comunității ca unele dintre aceste armamente și echipamente să poată fi importate cu scutire de drepturi vamale.

(3)

Pentru a se asigura de aplicarea consecventă a acestor suspendări de drepturi vamale, este necesar să se întocmească o listă comună a armamentelor și echipamentelor militare care pot beneficia de acestea. Este necesar, de asemenea, datorită naturii speciale a produselor în cauză, ca părțile, componentele și asamblajele destinate a fi încorporate sau montate în mărfurile enumerate în listă sau destinate reparării, renovării sau întreținerii acestor mărfuri, precum și mărfurile destinate formării sau testării mărfurilor enumerate în listă, să poată fi importate cu scutire de drepturi vamale. Importurile de echipamente militare care nu sunt reglementate de prezentul regulament se supun drepturilor corespunzătoare prevăzute de Tariful Vamal Comun.

(4)

Având în vedere diversitatea structurilor organizatorice ale autorităților competente din statele membre, este necesar, exclusiv în scopuri vamale, să se definească utilizările finale ale materialelor importate în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar (2) și cu regulamentele de punere în aplicare a acestuia (denumite în continuare „codul vamal”). Pentru a limita povara administrativă ce revine autorităților în cauză, este necesar să se stabilească un termen pentru supravegherea vamală a utilizării finale.

(5)

Pentru a se ține seama de protecția secretului militar al statelor membre, este necesar să se prevadă proceduri administrative specifice pentru acordarea beneficiului suspendării drepturilor. O declarație a autorității competente din statul membru ale cărui forțe armate sunt destinatare ale armamentului sau ale echipamentelor militare, care ar putea, de asemenea, să îndeplinească rolul de declarație vamală în sensul Codului Vamal, ar constitui o garanție corespunzătoare a îndeplinirii condițiilor cerute. Declarația ar lua forma unui certificat. Este necesar să se precizeze forma pe care trebuie să o ia aceste certificate și să se prevadă, de asemenea, posibilitatea de a întocmi declarația cu ajutorul tehnicilor de prelucrare a datelor.

(6)

Este necesar să se stabilească regulile privind comunicarea de către statele membre a informațiilor cu privire la cantitatea, valoarea și numărul certificatelor eliberate, precum și cu privire la normele de aplicare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prezentul regulament stabilește condițiile necesare pentru suspendarea autonomă a drepturilor vamale la anumite armamente și echipamente militare importate din țări terțe de către autoritățile însărcinate cu apărarea militară ale statelor membre sau în numele acestora.

Articolul 2

(1)   Drepturile din Tariful Vamal Comun aplicabile importurilor mărfurilor enumerate în anexa 1 se suspendă în totalitate atunci când aceste mărfuri sunt utilizate de către forțele armate ale unui stat membru sau în numele acestor forțe armate, individual sau în cooperare cu alte state, pentru apărarea integrității teritoriale a statului membru în cauză sau în cadrul operațiunilor internaționale de menținere sau de susținere a păcii sau în alte scopuri militare, precum protecția resortisanților statelor membre ale Uniunii Europene în cazul unor tulburări sociale sau militare.

(2)   De asemenea, se suspendă în totalitate drepturile cu privire la:

(a)

părțile, componentele și asamblajele importate pentru a fi încorporate sau montate în mărfurile enumerate în lista din anexa I sau II sau în părțile, componentele și asamblajele mărfurilor menționate anterior sau pentru repararea, renovarea sau întreținerea acestor mărfuri;

(b)

mărfurilor importate, destinate formării sau testării mărfurilor enumerate în lista din anexa I sau II.

(3)   Mărfurile importate, enumerate în anexa I sau prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol se supun condițiilor privind utilizarea finală prevăzute la articolele 21 și 82 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și în regulamentele de punere în aplicare a acestuia. Supravegherea vamală a utilizării finale se încheie la trei ani de la data punerii în liberă circulație.

(4)   Utilizarea mărfurilor enumerate în anexa I în scopul formării sau al utilizării temporare a acestor mărfuri în interiorul teritoriului vamal al Comunității de către forțele armate sau de către alte forțe în scopuri civile, în caz de forță majoră sau de catastrofe naturale, nu este contrară utilizării finale definite la alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Cererea de punere în liberă circulație a mărfurilor pentru care se solicită beneficiul suspendării tarifare în temeiul articolului 2 este însoțită de un certificat eliberat de autoritățile competente ale statului membru ale cărui forțe armate sunt destinatarele mărfurilor. Certificatul, sub forma indicată în anexa III, este prezentat autorităților vamale ale statului membru importator împreună cu mărfurile la care se referă. Acesta poate înlocui declarația vamală prevăzută la articolele 59-76 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

(2)   Fără a aduce atingere alineatului (1), din motive de secret militar, certificatul și mărfurile importate pot fi prezentate altor autorități desemnate în acest scop de către statul membru importator. În acest caz, autoritatea competentă care emite certificatul transmite în fiecare an autorităților vamale din statul său membru, înainte de 31 ianuarie și 31 iulie, un raport de sinteză cu privire la importurile în cauză. Raportul acoperă o perioadă de șase luni imediat premergătoare lunii în cursul căreia a fost prezentat raportul. Acesta precizează numărul și data emiterii certificatelor, data importului și valoarea totală, precum și greutatea brută a produselor importate împreună cu certificatele.

(3)   În scopul emiterii și prezentării certificatului autorităților vamale sau altor autorități însărcinate cu vămuirea, se pot utiliza tehnici de prelucrare a datelor în conformitate cu articolul 292 alineatul (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 (3).

(4)   Prezentul articol se aplică mutatis mutandis mărfurilor importate care sunt enumerate în anexa II.

Articolul 4

Cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (4), orice utilizare a mărfurilor enumerate în anexa I sau prevăzute la articolul 2 alineatul (2) în alte scopuri decât cele prevăzute la articolul 2 alineatul (1), pe parcursul perioadei de supraveghere vamală, este notificată, de către autoritatea competentă care a emis certificatul sau care utilizează mărfurile, autorităților vamale ale statului membru, în conformitate cu articolele 21 și 87 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Articolul 5

(1)   Comisiei îi sunt comunicate de către fiecare stat membru numele autorităților care sunt competente să emită certificatul prevăzut la articolul 3 alineatul (1), precum și amprenta ștampilei utilizate de către autoritățile menționate. De asemenea, Comisiei îi este comunicat de către fiecare stat membru numele autorității competente în vederea acordării liberului de vamă pentru mărfurile importate în cazurile prevăzute la articolul 3 alineatul (2). Comisia transmite aceste informații autorităților vamale ale celorlalte state membre.

(2)   Atunci când mărfurile sunt puse în liberă circulație într-un stat membru, altul decât cel în care a fost emis certificatul, o copie a certificatului este transmisă de către autoritățile vamale ale statului membru importator administrației vamale a statului membru a cărui autoritate competentă a emis certificatul.

Atunci când mărfurile au obținut liberul de vamă de la alte autorități în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) într-un stat membru, altul decât cel unde a fost emis certificatul, o copie a certificatului este transmisă direct de către autoritățile respective autorității care a emis certificatul.

(3)   Autoritatea fiecărui stat membru autorizată să emită certificatul prevăzut la articolul 3 alineatul (1) păstrează o copie a certificatelor emise și documentele justificative necesare pentru a demonstra că suspendarea a fost corect aplicată pe parcursul unei perioade de trei ani de la data expirării supravegherii vamale aplicate mărfurilor în cauză.

Articolul 6

Atunci când un stat membru îi solicită să prezinte o propunere în vederea modificării listelor din anexele I și II, Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.

Articolul 7

(1)   Fiecare stat membru informează Comisia cu privire la punerea în practică a aspectelor administrative ale prezentului regulament în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a acestuia.

(2)   De asemenea, statele membre transmit Comisiei, în termen de trei luni de la sfârșitul fiecărui an calendaristic, informații cu privire la numărul total de certificate emise, precum și cu privire la valoarea totală și greutatea brută a mărfurilor importate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 8

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 ianuarie 2003.

Pentru Consiliu

Președintele

N. CHRISTODOULAKIS


(1)  JO C 265, 12.10.1988, p. 9.

(2)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2700/2000 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 12.12.2000, p. 17).

(3)  JO L 253, 11.10.1993, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 993/2001 (JO L 141, 28.5.2001, p. 1).


ANEXA I

LISTA ARMAMENTELOR ȘI A ECHIPAMENTELOR MILITARE PENTRU CARE SE SUSPENDĂ DREPTURILE DE IMPORT (1)

 

2804

 

2825

 

3601

 

3602

 

3603

 

3604

 

3606

 

3701

 

3702

 

3703

 

3705

 

3707

 

3824

 

3926

 

4202

 

4911

 

5608

 

6116

 

6210

 

6211

 

6217

 

6305

 

6307

 

6506

 

7308

 

7311

 

7314

 

7326

 

7610

 

8413

 

8414

 

8415

 

8418

 

8419

 

8421

 

8424

 

8427

 

8472

 

8479

 

8502

 

8516

 

8518

 

8521

 

8525

 

8526

 

8527

 

8528

 

8531

 

8535

 

8536

 

8539

 

8543

 

8544

 

8701

 

8703

 

8704

 

8705

 

8709

 

8710

 

8711

 

8716

 

8801

 

8802

 

8804

 

8805

 

8901

 

8903

 

8906

 

8907

 

9004

 

9005

 

9006

 

9008

 

9013

 

9014

 

9015

 

9020

 

9022

 

9025

 

9027

 

9030

 

9031

 

9302

 

9303

 

9304

 

9306

 

9307

 

9404

 

9406


(1)  Codurile NC aplicabile la 1 ianuarie 2003, adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1832/2002 al Comisiei din 1 august 2002 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 290, 28.10.2002, p. 1).


ANEXA II

LISTA ARMAMENTELOR ȘI A ECHIPAMENTELOR MILITARE SUPUSE UNUI DREPT CONVENȚIONAL „ZERO”, PENTRU CARE SE POT APLICA PROCEDURILE DE IMPORT PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 3 (1)

 

4901

 

8426

 

8428

 

8429

 

8430

 

8470

 

8471

 

8517

 

8524

 

9018

 

9019

 

9021

 

9026

 

9301


(1)  Codurile NC aplicabile la 1 ianuarie 2003, adoptate prin Regulamentul (CE) nr. 1832/2002 al Comisiei din 1 august 2002 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 290, 28.10.2002, p. 1).


ANEXA III

Image