03/Volumul 47

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

9


32003R0046


L 007/61

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 46/2003 AL COMISIEI

din 10 ianuarie 2003

de modificare a standardelor de comercializare care se aplică fructelor și legumelor proaspete, privind amestecul de fructe și legume proaspete de diferite soiuri în același ambalaj de comercializare

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2200/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind organizarea comună a pieței în sectorul fructelor și legumelor (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 545/2002 (2), în special articolul 2 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2200/96, fructele și legumele proaspete pentru care sunt adoptate standarde de comercializare în conformitate cu articolul 2 din regulamentul menționat anterior nu pot fi puse în vânzare, vândute, livrate sau comercializate decât în cazul în care sunt conforme cu aceste standarde. Toate aceste standarde prevăd că produsele conținute în același ambalaj trebuie să fie omogene în privința soiului.

(2)

Ambalajele destinate consumatorului care conțin diferite soiuri de fructe și legume se impun pe piață și permit să se răspundă cererii anumitor consumatori; în consecință, este necesară modificarea ansamblului de standarde de comercializare care se aplică fructelor și legumelor proaspete pentru autorizarea acestei practici în condițiile Regulamentului (CE) nr. 48/2003 al Comisiei din 10 ianuarie 2003 de stabilire a normelor care se aplică în cazul amestecurilor de fructe și legume proaspete din soiuri diferite în același ambalaj de vânzare (3).

(3)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a fructelor și legumelor proaspete,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se adaugă următorul paragraf la punctul A (omogenitate) titlul V (dispoziții privind prezentarea) din anexa la regulamentele menționate de anexa la prezentul regulament:

„Prin derogare de la dispozițiile precedente ale prezentului punct, produsele la care face referire prezentul regulament pot fi amestecate, în ambalaje de comercializare cu o greutate netă mai mică de trei kilograme, cu fructe și legume proaspete de diferite soiuri, în condițiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 48/2003 al Comisiei (4).

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Franz FISCHLER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 297, 21.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 84, 28.3.2002, p. 1.

(3)  JO L 7, 11.1.2003, p. 65.

(4)  JO L 7, 11.1.2003, p. 65.”


ANEXĂ

 

Regulamentul (CEE) nr. 1292/81 al Comisiei (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1135/2001 (2).

 

Regulamentul (CEE) nr. 2213/83 al Comisiei (3), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1508/2001 (4).

 

Regulamentul (CEE) nr. 899/87 al Comisiei (5), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 843/2002 (6).

 

Regulamentul (CEE) nr. 1591/87 al Comisiei (7), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1135/2001.

 

Regulamentul (CEE) nr. 1677/88 al Comisiei (8), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 888/97 (9).

 

Regulamentul (CEE) nr. 410/90 al Comisiei (10), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 888/97.

 

Regulamentul (CE) nr. 831/97 al Comisiei (11), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1167/1999 (12).

 

Regulamentul (CE) nr. 1093/97 al Comisiei (13), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1615/2001 (14).

 

Regulamentul (CE) nr. 2288/97 al Comisiei (15).

 

Regulamentul (CE) nr. 963/98 al Comisiei (16), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1135/2001.

 

Regulamentul (CE) nr. 730/1999 al Comisiei (2).

 

Regulamentul (CE) nr. 1168/1999 al Comisiei (17), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 848/2000 (18).

 

Regulamentul (CE) nr. 1455/1999 al Comisiei (19), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2706/2000 (20).

 

Regulamentul (CE) nr. 2335/1999 al Comisiei (21).

 

Regulamentul (CE) nr. 2377/1999 al Comisiei (22).

 

Regulamentul (CE) nr. 2561/1999 al Comisiei (23), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 532/2001 (24).

 

Regulamentul (CE) nr. 2789/1999 al Comisiei (25), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 716/2001 (26).

 

Regulamentul (CE) nr. 790/2000 al Comisiei (27), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 717/2001 (28).

 

Regulamentul (CE) nr. 851/2000 al Comisiei (29).

 

Regulamentul (CE) nr. 175/2001 al Comisiei (30).

 

Regulamentul (CE) nr. 912/2001 al Comisiei (31).

 

Regulamentul (CE) nr. 1508/2001 al Comisiei.

 

Regulamentul (CE) nr. 1543/2001 al Comisiei (32).

 

Regulamentul (CE) nr. 1615/2001 al Comisiei (33).

 

Regulamentul (CE) nr. 1619/2001 al Comisiei (14).

 

Regulamentul (CE) nr. 1799/2001 al Comisiei (34), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 453/2002 (35).

 

Regulamentul (CE) nr. 2396/2001 al Comisiei (36).

 

Regulamentul (CE) nr. 843/2002 al Comisiei.

 

Regulamentul (CE) nr. 982/2002 al Comisiei (37).

 

Regulamentul (CE) nr. 1284/2002 al Comisiei (38).


(1)  JO L 129, 15.5.1981, p. 38.

(2)  JO L 154, 9.6.2001, p. 9.

(3)  JO L 213, 4.8.1983, p. 13.

(4)  JO L 200, 25.7.2001, p. 14.

(5)  JO L 88, 31.3.1987, p. 17.

(6)  JO L 134, 22.5.2002, p. 24.

(7)  JO L 146, 6.6.1987, p. 36.

(8)  JO L 150, 16.6.1988, p. 21.

(9)  JO L 126, 17.5.1997, p. 11.

(10)  JO L 43, 17.2.1990, p. 22.

(11)  JO L 119, 8.5.1997, p. 13.

(12)  JO L 141, 4.6.1999, p. 4.

(13)  JO L 158, 17.6.1997, p. 21.

(14)  JO L 214, 8.8.2001, p. 21.

(15)  JO L 315, 19.11.1997, p. 3.

(16)  JO L 135, 8.5.1998, p. 18.

(17)  JO L 93, 8.4.1999, p. 14.

(18)  JO L 141, 4.6.1999, p. 5.

(19)  JO L 103, 28.4.2000, p. 9.

(20)  JO L 167, 2.7.1999, p. 22.

(21)  JO L 311, 12.12.2000, p. 35.

(22)  JO L 281, 4.11.1999, p. 11.

(23)  JO L 287, 10.11.1999, p. 6.

(24)  JO L 310, 4.12.1999, p. 7.

(25)  JO L 79, 17.3.2001, p. 21.

(26)  JO L 336, 29.12.1999, p. 13.

(27)  JO L 100, 11.4.2001, p. 9.

(28)  JO L 95, 15.4.2000, p. 24.

(29)  JO L 100, 11.4.2001, p. 11.

(30)  JO L 103, 28.4.2000, p. 22.

(31)  JO L 26, 27.1.2001, p. 24.

(32)  JO L 129, 11.5.2001, p. 4.

(33)  JO L 203, 28.7.2001, p. 9.

(34)  JO L 215, 9.8.2001, p. 3.

(35)  JO L 244, 14.9.2001, p. 12.

(36)  JO L 72, 14.3.2002, p. 9.

(37)  JO L 325, 8.12.2001, p. 11.

(38)  JO L 150, 8.6.2002, p. 45.