14/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

94


32003R0016


L 002/7

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 16/2003 AL COMISIEI

din 6 ianuarie 2003

privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1164/94 al Consiliului în ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor în cadrul acțiunilor cofinanțate de Fondul de coeziune

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de creare a Fondului de coeziune (1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1265/1999 (2), în special anexa II articolul D alineatul (7),

întrucât:

(1)

Acțiunile cofinanțate de Fondul de coeziune în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94 sunt proiecte, studii pregătitoare sau măsuri de asistență tehnică. Prin urmare, se impune precizarea condițiilor de eligibilitate și de punere în aplicare a acestor acțiuni.

(2)

Normele de eligibilitate erau stabilite până acum de anexa IV la deciziile de acordare, pe baza unui text standardizat.

(3)

Pentru a garanta un tratament uniform al acțiunilor menționate trebuie să se stabilească norme comune de eligibilitate a cheltuielilor aferente. Aceste norme trebuie să stabilească perioada de eligibilitate și diferitele categorii de cheltuieli eligibile.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94, aprobarea de către Comisie a proiectelor propuse trebuie să se realizeze sub rezerva respectării criteriilor de garantare a calității ridicate a proiectelor și a compatibilității acestora cu politicile comunitare, în special cele care se referă la procedura de achiziții publice și la regulile de concurență.

(5)

Prezentele norme le înlocuiesc pe cele care au fost reluate în anexa IV la deciziile Comisiei privind acordarea unei participări din partea Fondului de coeziune pentru noile proiecte ce urmează să fie aprobate prin decizia Comisiei după intrarea în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme comune pentru determinarea eligibilității cheltuielilor în cadrul acțiunilor prevăzute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1164/94 care pot fi cofinanțate prin Fondul de coeziune.

Articolul 2

Organismul responsabil pentru punerea în aplicare

Organismul responsabil pentru punerea în aplicare, menționat la articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94, este organismul public sau privat care este responsabil pentru organizarea licitațiilor legate de un proiect. Acest organism este desemnat prin decizia Comisiei privind acordarea unei participări din partea Fondului de coeziune (denumită în continuare „decizia Comisiei”).

Orice schimbare a organismului responsabil pentru punerea în aplicare trebuie aprobată de Comisie.

Articolul 3

Punerea în aplicare a unui proiect și durata de execuție

(1)   Punerea în aplicare a unui proiect include toate etapele realizării acestuia, de la programarea prealabilă până la încheierea proiectului aprobat și la măsurile de publicitate aferente. Programarea prealabilă include și studiul soluțiilor de înlocuire.

(2)   Un proiect, prin decizia Comisiei, poate să se limiteze la una sau mai multe etape din realizarea sa.

(3)   Etapa de execuție a unui proiect este reprezentată de perioada necesară încheierii etapelor de la realizare până în momentul în care proiectul devine complet operațional și elementele materiale adoptate prin decizia Comisiei sunt îndeplinite.

Articolul 4

Transparență și documente justificative

Orice cheltuială efectuată de organismul responsabil cu punerea în aplicare trebuie să aibă la bază contracte, convenții sau documente cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic.

Prezentarea documentelor justificative adecvate este absolut obligatorie.

Organismele responsabile cu punerea în aplicare, concesionarii și delegatarii execuției proiectului sunt supuși acelorași obligații de control și monitorizare.

Articolul 5

Cheltuieli efectiv realizate

(1)   Cheltuielile care se iau în considerare pentru plata participării comunitare trebuie să fie efectiv realizate în perioada de eligibilitate definită în decizia Comisiei, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1386/2002 al Comisiei (3) și să aibă legătură directă cu proiectul. Ele trebuie să se refere la plăți certificate de statul membru și executate efectiv de acesta sau în numele acestuia sau, în cazul concesiunilor, de către concesionarul căruia organismul responsabil cu punerea în aplicare i-a delegat execuția proiectului, și care sunt justificate cu facturi achitate sau documente justificative contabile echivalente.

Prin „document justificativ contabil” se înțelege orice document deținut de organismul responsabil cu punerea în aplicare care poate justifica faptul că nota contabilă reflectă fidel și loial tranzacțiile efectiv realizate, conform practicilor contabile general acceptate.

(2)   În cazul concesiunilor, certificarea de către autoritatea competentă a valorii lucrărilor realizate în raport cu indicatorii de înaintare a lucrărilor specificați în contractul de concesiune constituie un document contabil justificativ echivalent. Această autoritate poate fi desemnată de statele membre în conformitate cu anexa II articolul D alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94.

Articolul 6

Proiecte încheiate

O cerere de participare privind un proiect efectiv încheiat în momentul depunerii cererii nu poate fi considerată ca fiind eligibilă.

Articolul 7

Începutul perioadei de eligibilitate

(1)   O cheltuială efectuată este eligibilă de la data la care Comisia primește cererea de participare completă.

O cerere este considerată completă în cazul în care conține informațiile necesare în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94.

(2)   Începutul perioadei de eligibilitate se stabilește prin decizia Comisiei de aprobare a proiectului. Cheltuielile efectuate înainte de această dată nu sunt eligibile.

(3)   În cazul în care se solicită o modificare substanțială a elementelor materiale ale unui proiect, cheltuielile corespunzătoare elementelor materiale noi sau extinse se consideră eligibile de la data la care Comisia primește cererea de modificare.

Începutul perioadei de eligibilitate a cheltuielilor corespunzătoare elementelor noi sau extinse este menționat în decizia Comisiei de aprobare a modificării. Cheltuielile suportate înainte de această dată nu sunt eligibile.

Articolul 8

Încheierea perioadei de eligibilitate

Data de încheiere a perioadei de eligibilitate este legată de plățile efectuate de organismul responsabil cu punerea în aplicare.

Data de încheiere a perioadei de eligibilitate este stabilită de decizia Comisiei.

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI ELIGIBILE

Articolul 9

Categorii de cheltuieli eligibile

Sub rezerva condițiilor precizate la capitolele 3-10, categoriile de cheltuieli eligibile se referă la:

(a)

programare și proiectare;

(b)

achiziționarea terenului;

(c)

viabilizarea terenului;

(d)

construcție;

(e)

echipamente;

(f)

măsuri legate de gestionarea proiectului;

(g)

cheltuieli aferente măsurilor de informare și publicitate luate în conformitate cu Decizia 96/455/CE a Comisiei (4).

Articolul 10

Alte categorii de cheltuieli

Pot fi eligibile și alte categorii de cheltuieli decât cele menționate la articolul 9, cu condiția să fie specificate în decizia Comisiei.

CAPITOLUL 3

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ ȘI ALTE IMPOZITE ȘI TAXE

Articolul 11

Taxa pe valoarea adăugată

(1)   Taxa pe valoarea adăugată (TVA) constituie o cheltuială eligibilă numai în cazul în care este efectiv și definitiv suportată de organismul responsabil cu punerea în aplicare. TVA recuperabilă prin orice modalitate nu poate fi considerată ca fiind eligibilă, chiar în cazul în care nu este efectiv recuperată de organismul responsabil cu punerea în aplicare sau de beneficiarul final.

(2)   În cazul în care beneficiarul final este cuprins într-un regim forfetar menționat la titlul XIV din Directiva 77/388/CEE a Consiliului (5), TVA plătită este considerată ca fiind recuperabilă în sensul alineatului (1).

(3)   Cofinanțarea comunitară nu depășește în nici un caz cheltuiala eligibilă totală fără TVA.

Articolul 12

Alte impozite și taxe

Alte impozite, taxe sau contribuții, în special impozitele directe și contribuțiile sociale pe salarii și remunerații care decurg din cofinanțarea comunitară constituie cheltuieli eligibile numai în cazul în care sunt suportate efectiv și definitiv de organismul responsabil cu punerea în aplicare.

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI DE PROGRAMARE ȘI PROIECTARE A ACȚIUNILOR

Articolul 13

Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile de programare, expertiză și proiectare sunt eligibile numai în cazul în care au legătură directă cu unul sau mai multe proiecte și sunt special aprobate de decizia Comisiei, cu excepția cazurilor prevăzute la articolele 14, 15 și 34.

Articolul 14

Contabilitatea costurilor

În cazul în care mai multe proiecte sunt incluse în același contract de lucrări sau servicii sau organismul responsabil cu punerea în aplicare exercită funcții în nume propriu, atribuirea costurilor trebuie să facă obiectul unei contabilități separate și transparente, fondată pe documente contabile sau documente justificative echivalente.

Articolul 15

Cheltuieli ale administrațiilor publice legate de programarea și proiectarea acțiunilor

În cazul în care agenții dintr-o administrație publică participă la activitățile menționate la articolul 13, cheltuielile pot fi recunoscute ca eligibile de către Comisie numai în cazurile pe deplin justificate, respectându-se următoarele condiții:

(a)

agentul trebuie să fi părăsit temporar locul său de muncă în funcția publică și să fie desemnat printr-o decizie oficială a autorității competente pentru executarea sarcinilor menționate la articolul 13;

(b)

cheltuielile trebuie să se bazeze pe un contract pentru unul sau mai multe proiecte specifice; în cazul în care contractul se referă la mai multe proiecte, alocarea costurilor trebuie să se facă în mod transparent;

(c)

cheltuielile trebuie să aibă legătură directă cu unul sau mai multe proiecte individuale în cauză;

(d)

contractul trebuie să fie limitat în timp și nu trebuie să depășească data limită stabilită pentru executarea proiectului;

(e)

sarcinile realizate conform acestui contract nu trebuie să aibă legătură cu nici una dintre funcțiile administrative generale menționate la articolele 27 și 28.

CAPITOLUL 5

ACHIZIȚIONAREA DE TERENURI ȘI SERVITUȚI

Articolul 16

Achiziționarea unui teren neconstruit

Costul pentru achiziționarea unui teren neconstruit este eligibil numai în cazul în care sunt respectate în totalitate următoarele condiții:

(a)

achiziționarea terenului estre indispensabilă pentru realizarea proiectului;

(b)

achiziționarea terenului nu depășește 10 % din cheltuielile eligibile ale unui proiect, cu excepția cazurilor pe deplin justificate de organismul responsabil cu punerea în aplicare;

(c)

un certificat obținut de la un expert calificat independent sau de la un organism oficial desemnat confirmă faptul că prețul de achiziționare nu este mai mare decât prețul pieței;

(d)

achiziționarea terenului este aprobată în decizia Comisiei;

(e)

sunt respectate dispozițiile interne privind evitarea speculațiilor.

Cheltuielile privind achiziționarea unui teren care își păstrează destinația agricolă sau silvicolă după încheierea unui proiect nu sunt considerate eligibile decât în cazul în care există o indicație în acest sens în decizia Comisiei.

Articolul 17

Achiziționarea unui teren construit

Achiziționarea unui teren construit este eligibilă pe baza unei justificări speciale și pe baza unui acord inclus în decizia Comisiei.

Articolul 18

Achiziționarea unui teren care aparține domeniului public sau organismului responsabil cu punerea în aplicare

Costul unui teren al cărui proprietar este deja organismul responsabil cu punerea în aplicare, precum și achiziționarea unui teren care aparține unei administrații publice nu sunt eligibile.

Articolul 19

Exproprierea

În caz de expropriere, se aplică normele enunțate la articolele 16, 17 și 18. Comisioanele specifice exproprierii, precum evaluarea expertului, asistența juridică, închirierea temporară a terenului, sunt eligibile.

Articolul 20

Servituți

Cheltuielile privind servitutea care permite accesul la amplasamentul proiectului pe parcursul realizării acestuia sunt eligibile în cazul în care sunt considerate indispensabile și sunt aprobate special de decizia de acordare a Comisiei.

Ele pot include o indemnizație pentru pierderea recoltei și acoperirea daunelor suferite.

CAPITOLUL 6

ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI IMOBILIARE, VIABILIZAREA TERENULUI ȘI CONSTRUCȚIA

Articolul 21

Achiziționarea de imobile

(1)   Costul privind achiziționarea de imobile, respectiv de clădiri deja construite și terenurile aferente, poate fi eligibil numai în cazul în care este vorba de imobile existente adaptate nevoilor funcționale specifice ale unui proiect.

(2)   Trebuie să se obțină un certificat emis de un expert calificat independent sau de un organism oficial desemnat care să confirme că prețul de achiziționare nu este mai mare decât valoarea pieței. Acest certificat atestă faptul că respectiva clădire este în conformitate cu legislația internă sau precizează aspectele care nu sunt conforme, pentru care organismul responsabil cu punerea în aplicare a proiectului prevede o rectificare.

(3)   Clădirea un trebuie să fi beneficiat în ultimii zece ani de o subvenție națională sau comunitară, fapt care duce la duplicarea ajutorului în caz de cofinanțare a achiziției prin fondurile structurale sau în cadrul finanțării altui proiect prin Fondul de coeziune.

(4)   Imobilul trebuie să primească destinația prevăzută în decizia Comisiei, pe perioada prevăzută de aceasta.

(5)   Costul unui imobil care este deja în proprietatea organismului responsabil cu punerea în aplicare, precum și achiziția de imobile care aparțin domeniului public nu sunt eligibile.

Articolul 22

Viabilitatea terenului și construcția

(1)   Sunt eligibile cheltuielile privind viabilizarea terenului și construcția care sunt indispensabile pentru realizarea proiectului.

(2)   În cazul în care organismul responsabil cu punerea în aplicare realizează pe cont propriu, parțial sau integral, lucrările de viabilizare a terenului sau construcția, costurile imputate trebuie să fie incluse în contabilitate separat, asigurându-se transparența, pe bază de documente contabile sau de documente justificative cu valoare echivalentă.

(3)   În cazul participării agenților din funcția publică, se aplică normele enunțate la articolul 15.

(4)   Sunt eligibile numai cheltuielile efectiv realizate după data prevăzută la articolul 7 alineatul (1) care au o legătură directă cu proiectul. Cheltuielile eligibile pot să includă una sau mai multe dintre următoarele categorii:

(a)

mână de lucru (remunerații și salarii brute);

(b)

utilizarea echipamentelor de uz îndelungat pe parcursul construcției;

(c)

costurile produselor utilizate pentru realizarea proiectului;

(d)

cheltuieli indirecte și altele, în cazul în care sunt justificate, caz în care imputarea lor trebuie să fie echitabilă și conformă normelor contabile general acceptate.

(5)   Imputarea cheltuielilor indirecte nu este eligibilă în cazul în care organismul responsabil cu punerea în aplicare este o administrație publică.

(6)   Costurile trebuie să fie evaluate la prețul pieței.

CAPITOLUL 7

ACHIZIȚIONAREA ȘI ÎNCHIRIEREA DE ECHIPAMENTE ȘI ACTIVE NECORPORALE

Articolul 23

Echipamente durabile care fac parte din cheltuielile din capitalul de acțiuni

(1)   Cheltuielile privind achiziționarea sau construirea unor instalații care urmează să fie fixate pe o perioadă îndelungată sunt eligibile numai în cazul în care se află pe inventarul echipamentelor de uz îndelungat al organismului responsabil cu punerea în aplicare a proiectului și în cazul în care sunt tratate ca reprezentând cheltuieli de capital conform convențiilor contabile general acceptate.

(2)   Fără a aduce atingere articolului 33, închirierea echipamentelor menționate la alineatul (1) este considerată ca făcând parte din cheltuielile de exploatare și nu este eligibilă.

Articolul 24

Achiziționarea de active necorporale

Achiziționarea și utilizarea activelor necorporale, de exemplu, brevete, sunt eligibile în cazul în care se dovedesc a fi necesare pentru executarea proiectului.

Articolul 25

Echipamente de uz îndelungat pentru executarea acțiunilor

(1)   În cazul în care organismul responsabil cu punerea în aplicare execută în nume propriu, integral sau parțial, lucrările de viabilizare a terenului sau construcția, cheltuielile privind achiziționarea sau fabricarea echipamentelor de uz îndelungat utilizate în etapa de execuție a unui proiect nu sunt eligibile. Acest lucru se aplică atât materialelor grele de construcții, cât și echipamentelor de birou și altor tipuri de echipamente.

(2)   Echipamentele de uz îndelungat achiziționate sau fabricate special pentru execuția proiectului pot fi considerate eligibile în cazul în care nu au valoare comercială sau în cazul în care sunt reciclate după utilizare, cu condiția ca acest lucru să fie precizat în decizia Comisiei.

Articolul 26

Echipamente de uz îndelungat utilizate în scopuri administrative, aferente punerii în aplicare a măsurilor

(1)   Cheltuielile legate de achiziționarea și închirierea echipamentelor de uz îndelungat utilizate în scopuri administrative nu sunt eligibile.

(2)   Fără a aduce atingere articolelor 30 și 33, cheltuielile legate de achiziționarea și închirierea echipamentelor utilizate de o administrație publică pentru îndeplinirea sarcinilor sale de monitorizare și control nu sunt eligibile.

CAPITOLUL 8

COSTURI SUPORTATE ÎN CADRUL GESTIONĂRII, APLICĂRII, MONITORIZĂRII ȘI CONTROLULUI MĂSURILOR

Articolul 27

Cheltuieli generale și administrative

Cheltuielile generale și cheltuielile administrative ale organismului responsabil cu punerea în aplicare a acțiunii nu sunt eligibile.

Articolul 28

Cheltuieli ale autorităților publice

Cheltuielile suportate de autoritățile publice pentru gestionarea, punerea în aplicare, monitorizarea și controlul unei acțiuni sau al unui set de acțiuni, în special salarizarea reprezentanților autorităților interne și locale, nu sunt eligibile.

Articolul 29

Cheltuieli cu acțiunile subcontractate

În cazul acțiunilor subcontractate sunt eligibile numai cheltuielile bine justificate legate de monitorizarea financiară și materială, de audituri și de controale la fața locului.

În cadrul executării sarcinilor orizontale de gestionare, punere în aplicare, monitorizare și control, cheltuielile cu acțiunile subcontractate, necesare și bine justificate, sunt eligibile în limita prevăzută la articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94.

CAPITOLUL 9

CHELTUIELI FINANCIARE, JUDICIARE ȘI ALTELE

Articolul 30

Comisioane financiare

Dobânzile debitoare, comisioanele pentru tranzacții financiare, comisioanele de schimb valutar și alte comisioane pur financiare nu sunt eligibile.

Articolul 31

Cheltuieli de contencios, amenzi, penalități financiare

Fără a aduce atingere articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1831/94 al Comisiei (6), cheltuielile de contencios, amenzile, penalitățile financiare nu sunt eligibile.

Articolul 32

Cheltuieli de contabilitate sau de audit

Cheltuielile de contabilitate sau de audit sunt eligibile în cazul în care au legătură directă cu operațiunea, în cazul în care sunt necesare pentru pregătirea sau punerea în aplicare a acesteia și sunt aferente cerințelor administrative sau legale.

Articolul 33

Tehnici speciale de finanțare

Fără a aduce atingere articolului 29, costul tehnicilor de finanțare care nu obligă la achiziționarea imediată a unui echipament, în special prin leasing, poate fi considerat ca eligibil în cazul în care este justificat și aprobat prin decizia Comisiei, cu condiția ca transferul proprietății la organismul responsabil cu punerea în aplicare să aibă loc înainte de plata soldului.

Articolul 34

Cheltuieli de consiliere juridică, taxe notariale, cheltuieli de expertiză tehnică sau financiară

Cheltuielile de consiliere juridică, taxele notariale, cheltuielile de expertiză tehnică sau financiară sunt eligibile în cazul în care au legătură directă cu operațiunea și în cazul în care sunt necesare pentru pregătirea sau aplicarea acesteia.

CAPITOLUL 10

ALTE TIPURI DE CHELTUIELI

Articolul 35

Cheltuieli de funcționare și exploatare a proiectelor subvenționate

(1)   Cheltuielile de funcționare ale unui proiect sau grup de proiecte nu sunt eligibile.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), instruirea personalului de exploatare și testarea unui proiect și a echipamentelor aferente pot fi luate în considerare drept cheltuieli eligibile pe perioada necesară stabilită în decizia Comisiei.

Articolul 36

Măsuri de publicitate și informare

Cheltuielile privind măsurile de informare și publicitate adoptate în conformitate cu Decizia 96/455/CE a Comisiei sunt eligibile.

Articolul 37

Parcări

Fondul de coeziune subvenționează construirea de parcări acoperite sau în aer liber numai în cazul în care acest fapt este indispensabil și aprobat prin decizia Comisiei.

Articolul 38

Achiziționarea echipamentelor la mâna a doua

Costurile de achiziționare a echipamentelor de mâna a doua sunt eligibile în cazul în care se îndeplinesc următoarele trei condiții, fără a aduce atingere aplicării normelor interne mai stricte:

(a)

vânzătorul echipamentelor trebuie să prezinte o declarație care să ateste originea acestora și să confirme că în nici un moment, pe parcursul ultimilor șapte ani, materialul nu a fost dobândit prin intermediul unui ajutor național sau comunitar;

(b)

prețul echipamentelor de mâna a doua nu trebuie să depășească valoarea lor de piață și trebuie să fie mai mic decât costul echipamentelor similare noi;

(c)

echipamentele trebuie să dețină caracteristicile necesare pentru funcționare și să fie conforme cu normele în vigoare.

Articolul 39

Subcontractarea

Fără a aduce atingere aplicării normelor interne mai stricte, următoarele cheltuieli privind contractele de subcontractare nu sunt eligibile:

(a)

contractele de subcontractare care duc la o creștere a costului de execuție a proiectului, fără a aduce o valoare adăugată corespunzătoare;

(b)

contractele de subcontractare încheiate cu intermediari sau consultanți în temeiul cărora plata este definită ca procent din costul total, în cazul în care o astfel de plată nu este justificată de organismul responsabil cu punerea în aplicare, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau serviciilor furnizate.

Pentru toate contractele de subcontractare, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit și control toate informațiile necesare privind activitățile de subcontractare.

CAPITOLUL 11

CHELTUIELILE EFECTUATE ÎN CADRUL COMITETELOR DE MONITORIZARE, REUNIUNILOR AD-HOC ȘI SISTEMELOR INFORMATIZATE DE GESTIONARE ȘI MONITORIZARE

Articolul 40

Organizarea reuniunilor comitetului de monitorizare

(1)   Fără a aduce atingere dispozițiilor prevăzute la articolele 27 și 28, cheltuielile suportate pentru organizarea reuniunilor obligatorii ale comitetului de monitorizare, prevăzut la anexa II articolul F din Regulamentul (CE) nr. 1164/94, sunt eligibile pe baza prezentării de documente justificative.

(2)   Cheltuielile menționate la alineatul (1) sunt acceptate în cazul în care se referă la una sau mai multe dintre următoarele categorii:

(a)

servicii de interpretariat;

(b)

închirierea sălilor pentru reuniuni;

(c)

închirierea materialului audio-video și a altor materiale electronice necesare;

(d)

furnizarea de documentație și materiale relevante;

(e)

onorariile experților;

(f)

cheltuieli de deplasare.

(3)   Remunerațiile și indemnizațiile reprezentanților autorităților publice vărsate pentru organizarea comitetului de monitorizare nu sunt eligibile.

(4)   Echipamentele fixe, în scopul monitorizării, pot fi eligibile în cazul în care o decizie a Comisiei privind o măsură de asistență tehnică autorizează acest lucru.

Articolul 41

Reuniuni la cererea Comisiei sau a comitetului de monitorizare

Articolul 40 se aplică organizării de reuniuni ad-hoc la cererea Comisiei sau a comitetului de monitorizare.

Articolul 42

Sisteme informatizate de gestionare și monitorizare

Costurile legate de achiziționarea și instalarea sistemelor informatizate de gestionare și monitorizare sunt eligibile în limitele stabilite de decizia Comisiei.

Articolul 43

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Se aplică noilor proiecte aprobate prin decizia Comisiei, în conformitate cu articolul 10 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1164/94, după data intrării în vigoare a acestuia.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 ianuarie 2003.

Pentru Comisie

Michel BARNIER

Membru al Comisiei


(1)  JO L 130, 25.5.1994, p. 1.

(2)  JO L 161, 26.6.1999, p. 62.

(3)  JO L 201, 31.7.2002, p. 5.

(4)  JO L 188, 27.7.1996, p. 47.

(5)  JO L 145, 13.6.1977, p. 1.

(6)  JO L 191, 27.7.1994, p. 9.