03/Volumul 51

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

278


32003L0119


L 325/41

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/119/CE A COMISIEI

din 5 decembrie 2003

de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanțelor active mezosulfuron, propoxicarbazon și zoxamidă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2003/84/CE a Comisiei (2), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE a Consiliului, autoritățile franceze au primit, la 15 decembrie 2000, o cerere din partea Aventis Cropscience France (în prezent Bayer CropScience) de includere a mezosulfuronului (sub formă de mezosulfuron-metil) ca substanță activă din anexa I la Directiva 91/414/CEE. Prin Decizia 2001/287/CE a Comisiei (3), a fost confirmat faptul că dosarul este „conform”, respectiv că se poate considera că îndeplinește, în principiu, cerințele în privința furnizării de date și informații prevăzute în anexele II și III la Directiva 91/414/CEE.

(2)

Germania a primit, la 25 ianuarie 2000, o cerere în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, din partea Bayer AG (în prezent Bayer CropScience) privind propoxicarbazonul (sub formă de propoxicarbazon de sodiu; fosta denumire: MKH 65 61). Cererea a fost declarată conformă prin Decizia 2000/463/CE a Comisiei (4).

(3)

Regatul Unit a primit, la 2 iunie 1999, o cerere în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Directiva 91/414/CEE, din partea Rohm and Haas France SA (în prezent Dow AgroScience) privind zoxamida (vechea denumire: RH-7281). Cererea a fost declarată conformă prin Decizia 2000/540/CE a Comisiei (5).

(4)

Efectele acestor substanțe asupra sănătății umane și asupra mediului au fost evaluate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 6 alineatele (2) și (4) din Directiva 91/414/CEE pentru utilizările propuse de către solicitanți. Statele membre raportoare desemnate au prezentat Comisiei proiecte de rapoarte de examinare privind aceste substanțe, la 12 decembrie 2001 (privind mezosulfuronul), la 26 martie 2001 (privind propoxicarbazonul) și, respectiv, la 10 august 2001 (privind zoxamida).

(5)

Proiectele de rapoarte de examinare au fost studiate de statele membre și de Comisie în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală. Examinările s-au încheiat la 3 octombrie 2003 și au luat forma unor rapoarte de examinare a mezosulfuronului, propoxicarbazonului și zoxamidei de către Comisie.

(6)

Studierea mezosulfuronului, propoxicarbazonului și zoxamidei nu a scos la iveală nici o chestiune rămasă neclară și nici preocupări care să facă necesară consultarea Comitetului științific pentru plante.

(7)

Diferitele studii efectuate au arătat că produsele fitosanitare care conțin substanțele active în cauză îndeplinesc, în linii generale, cerințele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (a) și (b) și în articolul 5 alineatul (3) din Directiva 91/414/CEE, în special în ceea ce privește utilizările studiate și precizate în rapoartele de examinare ale Comisiei. Este necesară așadar includerea mezosulfuronului, propoxicarbazonului și zoxamidei în anexa I, pentru a putea garanta faptul că, în toate statele membre, autorizarea produselor fitosanitare care conțin aceste substanțe active poate fi acordată în conformitate cu dispozițiile directivei menționate.

(8)

După includere, este necesar să se acorde statelor membre un termen rezonabil pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Directivei 91/414/CEE în ceea ce privește produsele fitosanitare care conțin mezosulfuron, propoxicarbazon și zoxamidă și, în special în vederea reexaminării autorizațiilor provizorii existente, înainte de expirarea acestui termen, pentru transformarea acestor autorizații în autorizații complete, pentru modificarea sau pentru retragerea lor, în conformitate cu dispozițiile Directivei 91/414/CEE.

(9)

Este necesară, prin urmare, modificarea în consecință a Directivei 91/414/CEE.

(10)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa I la Directiva 91/414/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până la 30 septembrie 2004, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte, precum și un tabel de corespondență între aceste acte și prezenta directivă.

Ele pun în aplicare aceste dispoziții începând cu data de 1 octombrie 2004.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele dispozițiilor principale de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

(1)   Statele membre reexaminează autorizația acordată pentru fiecare dintre produsele fitosanitare care conțin mezosulfuron, propoxicarbazon sau zoxamidă, pentru a garanta respectarea condițiilor aplicabile acestor substanțe active, stabilite în anexa I la Directiva 91/414/CEE. După caz, ele modifică sau retrag autorizația, în conformitate cu Directiva 91/414/CEE, până la 30 septembrie 2004.

(2)   Orice produs fitosanitar autorizat care conține mezosulfuron, propoxicarbazon sau zoxamidă ca substanță activă unică face obiectul unei reevaluări de către statele membre, în conformitate cu principiile uniforme menționate în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată. În funcție de această evaluare, statele membre determină dacă produsul respectă condițiile specificate în articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE. Dacă este cazul, ele modifică sau retrag, pentru fiecare produs fitosanitar, autorizația acordată până la 31 august 2005.

(3)   Orice produs fitosanitar autorizat care conține mezosulfuron, propoxicarbazon sau zoxamidă ca substanță activă asociată cu alte substanțe active incluse în anexa I la Directiva 91/414/CEE face obiectul unei reevaluări de către statele membre, în conformitate cu principiile uniforme menționate în anexa VI la Directiva 91/414/CEE, pe baza unui dosar care îndeplinește cerințele din anexa III la directiva menționată. În funcție de această evaluare, statele membre determină dacă produsul respectă condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) literele (b), (c), (d) și (e) din Directiva 91/414/CEE. După caz, ele modifică sau retrag autorizația pentru fiecare produs fitosanitar până la termenul stabilit pentru modificare sau retragere în directivele care au modificat anexa I în vederea includerii substanțelor respective. Atunci când directivele în cauză prevăd termene diferite, termenul reținut este ultimul termen stabilit.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare la data de 1 aprilie 2004.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2003.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 230, 19.8.1991, p. 1.

(2)  JO L 247, 30.9.2003, p. 20.

(3)  JO L 99, 10.4.2001, p. 9.

(4)  JO L 183, 22.7.2000, p. 21.

(5)  JO L 230, 12.9.2000, p. 14.


ANEXĂ

Substanțele următoare se adaugă la sfârșitul tabelului din anexa I:

Nu-măr

Nume comun, numere de identificare

Denumire IUPAC

Puritate (1)

Intrarea în vigoare

Expirarea includerii

Dispoziții specifice

„76

Mezosulfuron

Număr CAS: 400852-66-6

Număr CIPAC: 441

acid 2-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il carbamoil) sulfamoil]-α-(metan-sulfonamido)-p-toluic

930 g/kg

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Numai utilizările ca erbicid sunt autorizate.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra mezosulfuronului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 octombrie 2003. În cursul evaluării generale, statele membre:

trebuie să acorde în mod special atenție protejării plantelor acvatice;

trebuie să acorde în mod special atenție contaminării potențiale a apelor subterane cu mezosulfuron și metaboliții acestuia, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice.

După caz, trebuie adoptate măsuri pentru reducerea riscurilor.

77

Propoxicarbazon

Număr CAS: 145026-81-9

Număr CIPAC: 655

metilesterul acidului 2-(4,5-dihidro-4-metil-5-oxo-3-propoxi-1H-1,2,4-triazol-1-il) carboxamidosulfonil benzoic

974 g/kg

(sub formă de propoxicarbazon de sodiu)

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Numai utilizările ca erbicid sunt autorizate.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra propoxicarbazonului, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 octombrie 2003. În cursul evaluării generale, statele membre:

trebuie să acorde în mod special atenție contaminării potențiale a apelor subterane cu propoxicarbazon și metaboliții acestuia, atunci când substanța activă este aplicată în regiuni sensibile din punctul de vedere al solului și/sau al condițiilor climaterice;

trebuie să acorde în mod special atenție protejării ecosistemelor acvatice, în special a plantelor acvatice.

Dacă este cazul, trebuie adoptate măsuri pentru reducerea riscurilor.

Statele membre informează Comisia, conform articolului 13 alineatul (5), cu privire la specificațiile materialului tehnic produs comercial.

78

Zoxamidă

Număr CAS: 156052-68-5

Număr CIPAC: 640

(RS)-3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metilacetonil)-p-toluamidă

950 g/kg

1 aprilie 2004

31 martie 2014

Numai utilizările ca fungicid sunt autorizate.

Pentru aplicarea principiilor uniforme prevăzute în anexa VI, se ține seama de concluziile raportului de examinare asupra zoxamidei, în special de anexele I și II la acesta, finalizate de Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală la 3 octombrie 2003.


(1)  În raportul de examinare se furnizează detalii suplimentare privind identitatea și specificația substanțelor active.”