03/Volumul 52

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

179


32003L0107


L 007/40

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/107/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 5 decembrie 2003

de modificare a Directivei 96/16/CE a Consiliului privind anchetele statistice care trebuie efectuate în sectorul laptelui și al produselor lactate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 285 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura menționată în articolul 251 din tratat (1),

întrucât:

(1)

Directiva 96/16/CE a Consiliului (2) vizează furnizarea de date credibile și comparabile privind producția de lapte și utilizarea acesteia, precum și informații credibile, pe termen scurt și cu caracter de regularitate referitoare la livrarea de lapte întreprinderilor care tratează sau transformă laptele și la producția de produse lactate în statele membre.

(2)

Având în vedere importanța economică crescândă a componentei proteice a laptelui, este din ce în ce mai necesar să se dispună de informații statistice privind procentul de proteine din principalele produse lactate.

(3)

În prezent, gradul de specializare în agricultură, în general, și în sectorul laptelui în special, este în continuă creștere, asistăm în prezent la o specializare regională care dă naștere la diferențe enorme între regiunile aceluiași stat, ceea ce necesită ca informația la nivel regional să fie detaliată.

(4)

Pentru a garanta comparabilitatea rezultatelor, trebuie întocmite rapoarte metodologice pe baza unui format standardizat,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 96/16/CE a Consiliului se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (b), se adaugă următoarele texte:

„(iv)

conținutul în proteine al principalelor produse lactate, conform metodei optime de măsurare sau de estimare, care să garanteze credibilitatea datelor;

(v)

cantitatea de lapte de vacă produsă de exploatațiile agricole la nivel regional (unitatea teritorială NUTS 2) conform metodei optime de măsurare și de estimare care să garanteze credibilitatea datelor.”;

(b)

alineatul (2) se elimină.

2.

La articolul 5 alineatul (2), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre comunică anual Comisiei informații metodologice privind datele menționate la articolul 4 alineatul (1), în conformitate cu un chestionar standard stabilit de Comisie în conformitate cu procedura prevăzută de articolul 7.”

3.

La articolul 6, alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (b), a doua liniuță se elimină;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în luna septembrie a anului următor datei de referință, rezultatele menționate la articolul 1 punctul 2 și articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (v) și litera (c).”

Articolul 2

Statele membre iau măsurile necesare pentru intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative pentru a se conforma dispozițiilor prezentei directive până la 31 martie 2003. Ele informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 decembrie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

P. LUNARDI


(1)  Avizul Parlamentului European din 2 septembrie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 17 noiembrie 2003.

(2)  JO L 78, 28.3.1996, p. 27.