13/Volumul 40

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

7


32003L0066


L 170/10

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/66/CE A COMISIEI

din 3 iulie 2003

de modificare a Directivei 94/2/CE de punere în aplicare a Directivei 92/75/CEE a Consiliului cu privire la indicarea consumului energetic pe etichetele frigiderelor, congelatoarelor și combinelor frigorifice electrocasnice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 92/75/CEE a Consiliului din 22 septembrie 1992 cu privire la indicarea consumului de energie și de alte resurse prin etichetare și informații standardizate despre produs în cazul aparatelor de uz casnic (1), în special articolele 9 și 12,

întrucât:

(1)

Electricitatea folosită de frigidere, congelatoare și combine frigorifice reprezintă o parte semnificativă din cererea totală de energie pentru uz casnic din Comunitate. Consumul energetic al acestor aparate poate fi redus de o manieră semnificativă.

(2)

Succesul sistemului de etichetare introdus de Directiva 94/2/CE a Comisiei (2), coroborat cu Directiva 96/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 septembrie 1996 privind cerințele de eficiență energetică pentru frigidere, congelatoare și combine frigorifice electrice de uz casnic (3), a condus la o creștere a indicelui de eficiență al noilor frigidere și congelatoare cu peste 30 % între 1996 și 2000.

(3)

Aproximativ 20 % din aparatele de răcire vândute în 2000 au intrat în clasa A (cea mai eficientă), iar pe unele piețe proporția a depășit 50 %. Cotele de piață ale aparatelor din clasa A cresc rapid. În consecință, se înregistrează necesitatea introducerii a două clase suplimentare, urmând a fi desemnate ca A + și A++, ca soluție provizorie până la revizuirea completă a etichetării pe clase energetice.

(4)

Efectul etichetării pe baza eficienței energetice se va diminua sau va dispărea, dacă nu se definesc alte clase de energie, mai eficiente.

(5)

Prin urmare, Directiva 94/2/CE să fie modificată în consecință. În același timp, devine posibilă alinierea acestei directive la directivele similare adoptate recent, în punerea în aplicare a Directivei 92/75/CEE.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul comitetului înființat în temeiul articolului 10 din Directiva 92/75/CEE,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 94/2/CE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, alineatele (2), (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   Informațiile solicitate prin prezenta directivă se obțin prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele armonizate adoptate de organismele europene de standardizare (CEN, Cenelec, ETSI) cu mandat din partea Comisiei în conformitate cu Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europeneși pentru care statele membre au publicat numerele de referință ale standardelor naționale care transpun aceste standarde armonizate.

(3)   Dispozițiile din anexele I, II și III prin care se cere să fie furnizate informații referitoare la zgomot se aplică numai în cazul în care informațiile sunt solicitate de un stat membru în temeiul articolului 3 din Directiva 86/594/CEE. Aceste informații se stabilesc în conformitate cu directiva respectivă.

(4)   În prezenta directivă se aplică definițiile stabilite la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 92/75/CEE.

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Atunci când informațiile referitoare la un anumit model de aparat combinat au fost obținute prin calcul pe baza proiectului și/sau extrapolare pornind de la alte aparate combinate, documentația trebuie să furnizeze detaliile unor astfel de calcule și/sau extrapolări, precum și ale testelor realizate pentru verificarea exactității calculelor efectuate (detaliile modelului matematic folosit la calculul performanței și ale măsurătorilor efectuate pentru a verifica acest model).”

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Atunci când aparatele sunt oferite spre vânzare, închiriere sau cumpărare în rate printr-o comunicare tipărită sau scrisă ori prin orice alt mijloc care presupune că clientul potențial nu poate vedea aparatul expus, precum o ofertă scrisă, un catalog de vânzări prin poștă, anunțuri publicitare pe Internet sau alte medii electronice, această comunicare cuprinde toate informațiile specificate în anexa III.”

3.

Anexele I, II, III și V se modifică după cum se arată în anexa la prezenta directivă.

4.

Anexa VI se elimină.

Articolul 2

Până la 1 iulie 2004, statele membre autorizează circulația etichetelor, fișelor și comunicărilor menționate la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 94/2/CE conținând informațiile revizuite de prezenta directivă.

Până la 31 decembrie 2004, statele membre se asigură că toate etichetele, fișele și comunicările menționate la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 94/2/CE respectă modelele revizuite.

Articolul 3

Statele membre adoptă și publică dispozițiile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 30 iunie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 3 iulie 2003.

Pentru Comisie

Loyola DE PALACIO

Vicepreședinte


(1)  JO L 297, 13.10.1992, p. 16.

(2)  JO L 45, 17.2.1994, p. 1.

(3)  JO L 236, 18.9.1996, p. 36.

(4)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.”


ANEXĂ

(1)   Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

sub titlul „Notații pe etichetă”, propoziția finală „NB: termenii echivalenți în alte limbi ai celor folosiți mai sus sunt prezentați în anexa VI” se elimină;

(b)

sub titlul: „Tipărirea”:

(i)

se inserează următorul text după ilustrații:

„Litera indicatoare pentru aparatele de tip A + și A++ este conformă cu următoarele ilustrații și este amplasată ca și indicatorul A pentru aparatele din clasa A:

Image

(ii)

textul final, începând cu cuvintele: „Informațiile complete privind tipărirea se află într-un «ghid de proiectare a etichetelor pentru frigidere/congelatoare»…” se elimină.

(2)   Anexa II se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„4.

Clasa de eficiență energetică a modelului definită în anexa V și exprimată ca «clasa de eficiență energetică exprimată pe o scală de la A++ (cea mai eficientă) până la G (cea mai puțin eficientă)». Atunci când informația este furnizată într-un tabel, aceasta poate fi exprimată în altă formă, cu condiția ca scala să fie exprimată în clar de la A++ (clasa cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă).”

(b)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

Volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate, precum și al compartimentului rece, dacă există, în conformitate cu standardele menționate la articolul 1 alineatul (2) – rubrica se omite pentru clasele 1, 2 și 3. Pentru aparatele din clasa 3, se specifică volumul util al compartimentului de răcire cu gheață”.

(c)

se adaugă următorul punct 15:

„15.

Dacă modelul este produs pentru a fi încastrat, acest lucru trebuie precizat în clar.”

(d)

nota finală se elimină.

(3)   Anexa III se modifică după cum urmează:

 

Nota finală se elimină.

(4)   În anexa V se inserează următorul text după titlul „CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ”:

„Partea 1:   Definițiile claselor A + și A++

Un aparat este clasificat ca A + sau A++ atunci când indicele alfa de eficiență energetică (Iα) se află în intervalele specificate în tabelul 1.

Tabelul 1

Indicele α de eficiență energetică (Iα)

«Clasa de eficiență energetică»

30 > Iα

A++

42 > Iα ≥ 30

A+

Iα ≥ 42

de la A la G (as e vedea mai jos)

În tabelul 1

Formula

unde:

AC

=

consumul energetic anual al aparatului (în conformitate cu anexa I, nota V)

SCα

=

consumul energetic anual standard (α) al aparatului

SCα este calculat ca:

Formula

unde:

 

VC este volumul util (în litri) al compartimentului [în conformitate cu standardele menționate la articolul 1 alineatul (2)].

 

TC este temperatura proiectată (în °C) a compartimentului.

Valorile Mα și Nα sunt prezentate în tabelul 2 și valorile FF, CC, BI și CH sunt prezentate în tabelul 3.

Tabelul 2

Tipul aparatului

Temperatura celui mai rece compartiment

Mα

Nα

1

frigider fără congelator încorporat

> -6 °C

0,233

245

2

frigider cu compartiment rece

> -6 °C

0,233

245

3

frigider fără stea

> -6 °C

0,233

245

4

frigider *

≤ -6 °C*

0,643

191

5

frigider **

≤ -12 °C**

0,450

245

6

frigider ***/

≤ -18 °C***/*(***)

0,777

303

7

frigider-congelator *(***)

≤ -18 °C***/*(***)

0,777

303

8

congelator vertical

≤ -18 °C*(***)

0,539

315

9

congelator tip ladă

≤ -18 °C*(***)

0,472

286

10

aparat cu uși multiple sau alt aparat

 

 (1)

 (1)


Tabelul 3

Factor de corecție

Valoare

Condiție

FF (no frost)

1,2

pentru compartimente «no frost» (ventilate) destinate alimentelor congelate

1

alt caz

CC (clasa de climă)

1,2

pentru aparate «tropicale»

1,1

pentru aparate «subtropicale»

1

alt caz

BI (încastrat)

1,2

pentru aparate încastrate (2) cu lățime mai mică de 58 cm.

1

alt caz

CH (compartiment rece)

50 kWh/an

pentru aparate cu un compartiment rece având capacitate de minim 15 l.

0

alt caz

Dacă un aparat nu este A + sau A++, se clasifică în conformitate cu partea 2.

PARTEA 2:   Definițiile claselor de la A la G

…”


(1)  Pentru aceste aparate, temperatura și clasificarea cu stele a compartimentului cu temperatura cea mai joasă sunt cele care determină valorile M și N. Aparatele cu compartimente la -18 °C*(***) sunt considerate frigidere-congelatoare *(***).

(2)  Un aparat este «încastrat» numai dacă este proiectat exclusiv pentru a fi instalat într-un spațiu semi-închis din bucătărie, fiind supus la încercări ca atare și necesitând finisaj de mobilier.