15/Volumul 10

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

56


32003L0065


L 230/32

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/65/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 22 iulie 2003

de modificare a Directivei 86/609/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

La 23 martie 1998, Consiliul a adoptat Decizia 1999/575/CE privind încheierea de către Comunitate a Convenției europene privind protecția animalelor vertebrate utilizate în scopuri experimentale sau în alte scopuri științifice (4) (denumită în continuare convenția).

(2)

Directiva 86/609/CEE a Consiliului (5) reprezintă instrumentul de punere în aplicare a convenției și cuprinde aceleași obiective ca și convenția.

(3)

Anexa II la Directiva 86/609/CEE, care cuprinde orientări pentru adăpostirea și îngrijirea animalelor, preia dispozițiile apendicelui A la convenție. Dispozițiile conținute de apendicele A la convenție și de anexele la directiva menționată anterior sunt de natură tehnică.

(4)

Este necesar să se asigure consecvența anexelor la Directiva 86/609/CEE față de cele mai recente evoluții științifice și tehnice și față de rezultatele cercetărilor din domeniile vizate. În prezent, modificările anexelor se pot adopta numai prin procedura de co-decizie care necesită foarte mult timp, iar, în consecință, conținutul modificărilor menționate este depășit de cele mai recente evoluții din domeniu.

(5)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei (6).

(6)

Prin urmare, Directiva 86/609/CEE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În Directiva 86/609/CEE, se inserează următoarele articole:

„Articolul 24a

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește domeniile menționate în continuare se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 24b alineatul (2):

Anexele la prezenta directivă.

Articolul 24b

(1)   Comisia este asistată de un comitet.

(2)   În cazurile în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată.

Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.

(3)   Comitetul își adoptă regulamentul de procedură.”

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 16 septembrie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 iulie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. ALEMANNO


(1)  JO C 25 E, 29.1.2002, p. 536.

(2)  JO C 94, 18.4.2002, p. 5.

(3)  Avizul Parlamentului European din 2 iulie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 17 martie 2003 (JO C 113 E, 13.5.2003, p. 59) și Decizia Parlamentului European din 19 iunie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 222, 24.8.1999, p. 29.

(5)  JO L 358, 18.12.1986, p. 1.

(6)  JO L 184, 17.7.1999, p. 23.