13/Volumul 40

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

92


32003L0052


L 178/23

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 iunie 2003

de modificare a Directivei 95/2/CE în ceea ce privește condițiile de utilizare a aditivului alimentar konjac E 425

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (4), autorizează utilizarea aditivului konjac E 425 în produsele alimentare în anumite condiții.

(2)

Comisia a luat măsuri pentru a suspenda temporar introducerea pe piață a minijeleurilor care conțin konjac E 425, întrucât s-a constatat că acestea sunt periculoase pentru că au cauzat moartea prin sufocare a mai multor copii și persoane vârstnice din țări terțe.

(3)

Unii producători de minijeleuri recunosc riscul pentru sănătatea umană prin inscripționarea unui avertisment pe ambalajul produsului alimentar, care atrage atenția asupra riscului pentru copii și persoanele vârstnice.

(4)

Pe baza informațiilor furnizate de către statele membre, care au adoptat măsuri la nivel național, se poate concluziona că minijeleurile care conțin konjac E 425 constituie un risc pentru viața oamenilor. Pe lângă formă și mărime, proprietățile fizice și chimice ale aditivului konjac sunt cauza pentru care minijeleurile constituie un risc major pentru sănătatea umană.

(5)

În cazul de față, avertizarea prin intermediul etichetelor nu este suficientă pentru a proteja sănătatea umană, în special în ceea ce privește copiii.

(6)

Este necesar să se modifice condițiile de utilizare a aditivului konjac E 425 cu privire la introducerea sa în produsele de cofetărie sub formă de jeleuri, inclusiv minijeleuri.

(7)

Prin urmare, Directiva 95/2/CE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

În anexa IV la Directiva 95/2/CE, la rândul referitor la E 425 (i): gumă Konjac (ii) Konjac-glucomanan, textul „Produse alimentare în general [cu excepția celor prevăzute la articolul 2 alineatul (3)]” se înlocuiește cu „Produse alimentare în general [cu excepția celor prevăzute la articolul 2 alineatul (3) și a produselor de cofetărie sub formă de jeleuri, inclusiv minijeleuri]”.

Articolul 2

Statele membre adoptă actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 17 ianuarie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 331 E, 31.12.2002, p. 124.

(2)  JO C 85, 8.4.2003, p. 39.

(3)  Avizul Parlamentului European din 11 februarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 mai 2003.

(4)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1, directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/5/CE (JO L 55, 24.2.2001, p. 59).