17/Volumul 01

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

252


32003L0051


L 178/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/51/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 18 iunie 2003

de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale și conturile consolidate ale anumitor forme de societăți, ale băncilor și ale altor instituții financiare și ale întreprinderilor de asigurare

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 44 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Consiliul European de la Lisabona din 23 și 24 martie 2000 a subliniat necesitatea accelerării realizării pieței interne a serviciilor financiare, a impus ca planul de acțiune pentru serviciile financiare prezentat de Comisie să fie pus în aplicare până în 2005 și a invitat Comisia să ia măsuri de îmbunătățire a comparabilității situațiilor financiare întocmite de societățile comerciale din Comunitate ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată (denumite în continuare „societăți cotate”).

(2)

La 13 iunie 2000, Comisia a publicat o comunicare intitulată „Strategia Uniunii Europene în materie de raportare financiară: calea de urmat”, în care propunea ca toate societățile comerciale cotate să fie obligate să-și elaboreze, până în 2005, conturile consolidate pe baza unui set unic de standarde contabile, și anume standardele internaționale de contabilitate (denumite în continuare „IAS”).

(3)

Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (4) (denumit în continuare „regulamentul IAS”) prevede ca, începând din 2005, toate societățile comerciale cotate să-și elaboreze conturile consolidate în conformitate cu IAS adoptate în acest sens de Comunitate. Regulamentul prevede, de asemenea, pentru statele membre posibilitatea de a autoriza sau de a obliga aceleași societăți să aplice IAS adoptate în sensul întocmirii conturilor lor anuale, precum și cea de a autoriza sau a obliga societățile necotate să aplice IAS adoptate.

(4)

Regulamentul IAS prevede că, pentru adoptarea unui IAS în vederea aplicării sale în Comunitate, este necesar ca acesta să respecte cerințele minime ale celei de-a patra Directive 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăți comerciale (5) și ale celei de-a șaptea Directive 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (6), și anume că aplicarea acestui standard trebuie să ofere o imagine fidelă și onestă a situației financiare și a rezultatelor unei întreprinderi, acest principiu fiind apreciat în conformitate cu directivele menționate anterior, fără a se impune, cu toate acestea, o conformitate strictă cu fiecare dintre dispozițiile directivelor respective.

(5)

Deoarece Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE rămân sursa primară de drept pe plan comunitar în materie de obligații contabile pentru întreprinderile ale căror conturi anuale și conturi consolidate, reglementate de directivele respective, nu sunt întocmite în conformitate cu regulamentul IAS, este important să se creeze condiții de concurență uniforme pentru societățile comerciale din Comunitate care aplică IAS și cele care nu le aplică.

(6)

În sensul adoptării IAS și al aplicării Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE, este de dorit ca directivele menționate anterior să reflecte evoluția contabilității pe plan internațional. În această privință, comunicarea Comisiei intitulată „Armonizarea contabilă: o nouă strategie în privința armonizării internaționale” îndemna Uniunea Europeană să acționeze pentru a păstra coerența directivelor contabile comunitare cu lucrările întreprinse la nivel internațional, în special de către IASC (International Accounting Standards Committee), în materie de standardizare contabilă.

(7)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a modifica prezentarea contului de profit și pierderi și a bilanțului în funcție de evoluția situației la nivel internațional, astfel cum o reflectă standardele emise de International Accounting Standards Board (IASB).

(8)

Statele membre ar trebui să poată autoriza sau solicita aplicarea reevaluărilor și a valorii reale în funcție de evoluția situației la nivel internațional, astfel cum o reflectă standardele emise de IASB.

(9)

Raportul de gestiune anual și raportul consolidat de gestiune anual sunt elemente importante de raportare financiară. Este necesar să se consolideze, cu ajutorul celor mai bune practici actuale, obligația ca acestea să prezinte o analiză fidelă a evoluției activităților și a situației societății, conform volumului și complexității acestor activități, pentru a promova, prin furnizarea unor indicații suplimentare privind raportarea cerută prin noțiunea de „analiză fidelă”, o mai mare coerență a acestor informații. Aceasta nu ar trebui să se limiteze numai la aspectele financiare ale societății. Se înțelege că această abordare ar trebui să conducă, după caz, la o analiză a aspectelor sociale și de mediu necesare pentru înțelegerea evoluției activităților, a rezultatelor și a situației societății. Aceasta este, de asemenea, conformă cu abordarea propusă în Recomandarea 2001/453/CE a Comisiei din 30 mai 2001 privind luarea în considerare a aspectelor de mediu în conturile și rapoartele de gestiune ale societăților comerciale: înscrierea contabilă, evaluarea și publicarea informațiilor (7). Ținându-se cont, cu toate acestea, de natura evolutivă a acestei ramuri a raportării financiare, precum și de cheltuielile potențiale impuse întreprinderilor care nu ating anumite dimensiuni, statele membre au opțiunea, în ceea ce privește raportul de gestiune anual al acestor întreprinderi, să acorde o derogare de la obligația de a furniza informații de natură nefinanciară.

(10)

Diferențele de întocmire și de prezentare a raportului de audit reduc comparabilitatea și înțelegerea pentru cititorul acestui element vital al raportării financiare. O mai mare coerență în domeniu ar trebui obținută prin modificarea, în conformitate cu cele mai bune practici internaționale actuale, a cerințelor specifice legate de conținutul și formatul raportului de audit. Cerința fundamentală conform căreia o opinie a auditorului indică dacă conturile anuale sau conturile consolidate reflectă o imagine fidelă și onestă conform cadrului de prezentare reținut nu constituie o restricție a domeniului de aplicare a acestui aviz, dar clarifică contextul în care acesta este emis.

(11)

Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE ar trebui modificate în consecință. De asemenea, este necesar să se modifice Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale și conturile consolidate ale băncilor și ale altor instituții financiare (8).

(12)

IASB urmează să pună la punct și să perfecționeze standardele contabile aplicabile activităților de asigurare.

(13)

Întreprinderile de asigurare ar trebui autorizate, de asemenea, să utilizeze contabilizarea la valoarea reală exprimată prin intermediul standardelor corespunzătoare emise de IASB.

(14)

În consecință, Directiva 91/674/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1991 privind conturile anuale și conturile consolidate ale întreprinderilor de asigurare (9) ar trebui modificată.

(15)

Aceste modificări vor permite eliminarea neconcordanțelor între Directivele 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE și 91/674/CEE, pe de o parte, și IAS adoptate în 1 mai 2002, pe de altă parte,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 78/660/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 2 alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre pot autoriza sau impune incorporarea altor situații financiare în conturile anuale, pe lângă documentele prevăzute la primul paragraf.”;

2.

la articolul 4, se adaugă următorul alineat:

„(6)   Statele membre pot permite sau impune ca prezentarea sumelor menționate la pozițiile contului de profit și pierderi și la pozițiile bilanțului să se refere la substanța tranzacției sau a contractului înregistrat. Această permisiune sau obligație poate să se aplice numai anumitor forme de societăți comerciale și/sau conturilor consolidate în înțelesul celei de-a șaptea Directive 83/349/CEE din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate (10).

3.

la articolul 8, se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre pot autoriza sau obliga societățile să adopte structura de prezentare a bilanțului prevăzută la articolul 10a în locul altor structuri impuse sau autorizate.”;

4.

la articolul 9, la rubrica „Pasivul”, la litera B, titlul „Provizioane pentru riscuri și cheltuieli” se înlocuiește cu „Provizioane”;

5.

la articolul 10 punctul J, titlul „Provizioane pentru riscuri și cheltuieli” se înlocuiește cu „Provizioane”;

6.

se inserează următorul articol:

„Articolul 10a

Statele membre pot autoriza sau obliga societățile comerciale, sau anumite forme de societăți comerciale, să înlocuiască structurile de prezentare a bilanțului prevăzute la articolele 9 și 10 cu o prezentare bazată pe distincția între elementele pe termen scurt și elementele pe termen lung, cu condiția ca informațiile furnizate să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolele 9 și 10.”;

7.

articolul 20 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Provizioanele au ca obiect acoperirea pierderilor sau datoriilor a căror natură este clar definită și care, la data închiderii bilanțului, sunt fie probabile, fie certe, dar în privința cărora nu este determinată valoarea sau data la care urmează să survină.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Provizioanele nu pot avea ca obiect rectificarea valorii elementelor de activ.”;

8.

la articolul 22, se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), statele membre pot autoriza sau obliga toate societățile, sau orice formă a acestora, să prezinte o situație a rezultatelor lor, în locul contului de profit și pierderi, prezentat în conformitate cu articolele 23-26, cu condiția ca informațiile furnizate să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute de articolele respective.”;

9.

articolul 31 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (c), punctul (bb) se înlocuiește cu următorul text:

„(bb)

trebuie să se țină seama de toate riscurile apărute în cursul exercițiului financiar în cauză sau în cursul unui exercițiu anterior, chiar dacă astfel de riscuri sunt cunoscute numai între data închiderii bilanțului și data întocmirii acestuia”;

(b)

se inserează următorul alineat:

„(1a)   În afara cuantumurilor înregistrate conform articolului 31 alineatul (1) punctul (bb), statele membre pot autoriza sau impune luarea în considerare a tuturor riscurilor previzibile și pierderilor eventuale care au apărut în cursul exercițiului în cauză sau a unui exercițiu anterior, chiar dacă aceste riscuri sau pierderi sunt cunoscute numai între data închiderii bilanțului și data întocmirii acestuia.”;

10.

la articolul 33 alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

reevaluarea activelor fixe corporale”;

11.

la articolul 42, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Cuantumul provizioanelor nu poate depăși ca valoare sumele necesare.”;

12.

se inserează următoarele articole:

„Articolul 42e

Prin derogare de la articolul 32, statele membre pot autoriza sau obliga toate societățile comerciale, sau orice formă a acestora, să evalueze anumite categorii de active, altele decât instrumentele financiare prin trimitere la valoarea lor reală.

Această autorizație sau obligație se aplică numai conturilor consolidate în sensul Directivei 83/349/CEE.

Articolul 42f

Fără a aduce atingere articolului 31 alineatul (1) litera (c), statele membre pot autoriza sau obliga toate societățile comerciale, sau orice formă a acestora, să înscrie în contul de profit și pierderi, o schimbare a valorii indusă de evaluarea unui activ efectuată în conformitate cu articolul 42e.”;

13.

la articolul 43 alineatul (1) punctul 6, trimiterea la „articolele 9 și 10” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 9, 10, și 10a”;

14.

articolul 46 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)

(a)

Raportul de gestiune conține cel puțin o analiză fidelă a evoluției activităților, rezultatelor și situației societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă aceasta.

Aceasta este o analiză echilibrată și exhaustivă a evoluției activităților, rezultatelor și situației societății, în raport cu volumul și complexitatea acestor activități.

(b)

În măsura în care este necesar pentru înțelegerea evoluției activităților, rezultatelor și situației societății, analiza conține indicatori cheie ai performanței de natură financiară și, după caz, de natură nefinanciară legată de activitatea specifică a societății, în special informații legate de chestiunile de mediu și de personal.

(c)

În cadrul analizei, raportul de gestiune conține, după caz, trimiteri la sumele indicate în conturile anuale și explicații suplimentare aferente acestora.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(4)   Statele membre au opțiunea de a acorda societăților prevăzute la articolul 27 o derogare de la obligația prevăzută la alineatul (1) litera (b), în privința informațiilor de natură nefinanciară.”;

15.

la articolul 48, a treia teză se elimină;

16.

la articolul 49, a treia teză se înlocuiește cu următorul text:

„Raportul persoanei (persoanelor) responsabile cu auditarea anuală a conturilor (denumite în continuare «auditori financiari») nu însoțește această publicație, însă acesta se menționează în cazul în care s-a emis o opinie de audit fără rezerve, o opinie de audit cu rezerve sau o opinie de audit contrară, sau în cazul în care auditorii financiari s-au aflat în imposibilitatea de a emite o opinie de audit. În afară de aceasta, se menționează dacă s-a făcut trimitere la o chestiune anume asupra căreia auditorii financiari au atras în mod special atenția, fără a include o rezervă în opinia de audit.”;

17.

la articolul 51, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Conturile anuale ale societăților se auditează de către una sau mai multe persoane autorizate de statele membre să efectueze auditul financiar, în conformitate cu cea de-a opta Directivă 84/253/CEE a Consiliului din 10 aprilie 1984 privind autorizarea persoanelor responsabile pentru controlul legal al documentelor contabile (11).

Auditorii financiari exprimă o opinie care indică dacă raportul de gestiune este sau nu în concordanță cu conturile anuale pentru același exercițiu financiar.

18.

se inserează următorul articol:

„Articolul 51a

(1)   Raportul auditorilor financiari include următoarele elemente:

(a)

o introducere, care include cel puțin identificarea conturilor anuale care au făcut obiectul auditului financiar, precum și cadrul de prezentare care a fost aplicat la întocmirea acestora;

(b)

o descriere a domeniului de aplicare a auditului financiar, care conține cel puțin indicarea standardelor de audit în conformitate cu care s-a efectuat auditul financiar;

(c)

o opinie de audit care exprimă clar opinia auditorilor financiari în privința fidelității imaginii oferite de conturile anuale și în privința conformității acestor conturi cu cadrul de prezentare reținut și, după caz, în privința respectării cerințelor legale aplicabile. Aceasta poate lua forma unei opinii de audit fără rezerve, unei opinii de audit cu rezerve sau unei opinii de audit contrare, sau, în cazul în care auditorii financiari s-au aflat în imposibilitatea de a exprima o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii de audit.

(d)

o trimitere la orice aspecte asupra cărora auditorii financiari atrag în mod special atenția, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

(e)

o opinie care să indice dacă raportul de gestiune este sau nu în concordanță cu conturile anuale pentru același exercițiu financiar.

(2)   Raportul se semnează și se datează de către auditorii financiari.”;

19.

la articolul 53, alineatul (1) se elimină;

20.

se inserează următorul articol:

„Articolul 53a

Statele membre nu acordă derogările prevăzute la articolele 11, 27, 46, 47 și 51 societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru în sensul articolului 1 punctul 13 din Directiva 93/22/CEE din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (12).

21.

la articolul 56 alineatul (1) trimiterea la „articolele 9 și 10” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 9, 10, și 10a”;

22.

la articolul 60 primul paragraf, cuvintele „pe baza valorii lor de piață” se înlocuiesc cu cuvintele „pe baza valorii reale a acestora”;

23.

la articolul 61a, trimiterea la „articolele 42a-42d” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 42a-42f”.

Articolul 2

Directiva 83/349/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În afara cazurilor prevăzute la alineatul (1), statele membre impun oricărei întreprinderi care intră sub incidența dreptului lor intern să întocmească conturi consolidate și un raport consolidat de gestiune:

(a)

în cazul în care această întreprindere (întreprindere-mamă) poate exercita sau exercită efectiv o influență dominantă sau control asupra unei alte întreprinderi (filială) sau

(b)

în cazul în care această întreprindere (întreprindere-mamă) și o altă întreprindere (filială) au o conducere unică.”;

2.

la articolul 3 alineatul (1), trimiterea la „articolele 13, 14 și 15” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 13 și 15”;

3.

articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Prezentul articol nu se aplică în cazul în care una dintre întreprinderile care urmează a fi consolidate este o societate ale cărei valori mobiliare au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată de un stat membru în sensul articolului 1 punctul 13 din Directiva 93/22/CEE din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (13).

(b)

alineatul (5) se elimină;

4.

articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1) litera (b), a doua teză se elimină;

(b)

la alineatul (2) litera (a), trimiterea la „articolele 13, 14 și 15” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 13 și 15”;

(c)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Prezentul articol nu se aplică societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată de un stat membru în sensul articolului 1 din Directiva 93/22/CEE din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare.”;

5

la articolul 11 alineatul (1) litera (a), trimiterea la „articolele 13, 14 și 15” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 13 și 15”;

6.

articolul 14 se elimină;

7.

la articolul 16 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„Statele membre pot autoriza sau impune incorporarea altor situații financiare în conturile consolidate, pe lângă documentele prevăzute la primul paragraf.”;

8.

la articolul 17 alineatul (1), trimiterea la „articolele 3-10” se înlocuiește cu o trimitere la „articolele 3-10a”;

9.

articolul 34 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 2 litera (b), cuvintele „articolele 13 și 14, precum și, fără a aduce atingere articolului 14 alineatul (3)” se înlocuiesc cu „de la articolul 13 și”;

(b)

la punctul 5, cuvintele „și cele lăsate în afara titlului articolul 14” se elimină;

10.

articolul 36 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Raportul consolidat de gestiune include cel puțin o analiză fidelă a evoluției activităților, rezultatelor și situației ansamblului întreprinderilor incluse în consolidare, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini cu care se confruntă aceasta.

Acest raport constă într-o analiză echilibrată și exhaustivă a evoluției activităților, rezultatelor și situației ansamblului întreprinderilor incluse în consolidare, în raport cu volumul și complexitatea acestor activități. În măsura în care este necesar pentru înțelegerea evoluției activităților, rezultatelor și situației întreprinderilor, analiza conține indicatori cheie ai performanței de natură financiară și, după caz, de natură nefinanciară în legătură cu activitatea specifică a întreprinderilor, în special informații legate de chestiunile de mediu și de personal.

În cadrul analizei, raportul consolidat de gestiune conține, după caz, trimiteri la sumele indicate în conturile consolidate și explicații suplimentare aferente acestora.”;

(b)

se adaugă următorul alineat:

„(3)   Atunci când se solicită un raport consolidat de gestiune pe lângă raportul de gestiune, cele două rapoarte se pot prezenta sub forma unui raport unic. În cadrul elaborării acestui raport unic, poate fi adecvat să se pună accentul asupra aspectelor care prezintă importanță pentru ansamblul întreprinderilor incluse în consolidare.”;

11.

articolul 37 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 37

(1)   Conturile consolidate ale societăților sunt auditate de una sau mai multe persoane autorizate de statul membru ale cărui acte cu putere de lege reglementează întreprinderea-mamă să efectueze auditul financiar în conformitate cu a opta Directivă 84/253/CEE a Consiliului din 10 aprilie 1984 privind autorizarea persoanelor responsabile de controlul legal al documentelor contabile (14).

Persoana sau persoanele care sunt responsabile cu auditarea conturilor consolidate (denumiți în continuare «auditori financiari») își exprimă, de asemenea, o opinie cu privire la concordanța sau neconcordanța raportului consolidat de gestiune cu conturile consolidate pentru același exercițiu.

(2)   Raportul auditorilor financiari conține următoarele elemente:

(a)

o introducere, care conține cel puțin identificarea conturilor consolidate care au făcut obiectul auditului financiar, precum și cadrul de prezentare care a fost aplicat la stabilirea acestora;

(b)

o descriere a domeniului de aplicare a auditului financiar, care conține cel puțin indicarea standardelor de audit conform cărora s-a efectuat auditul financiar;

(c)

o opinie de audit care exprimă clar opinia auditorilor financiari în privința fidelității imaginii oferite de conturile consolidate și în privința conformității acestor conturi cu cadrul de prezentare reținut și, după caz, în privința respectării cerințelor legale aplicabile. Aceasta poate lua forma unei opinii de audit fără rezerve, unei opinii de audit cu rezerve sau unei opinii contrare, sau, în cazul în care auditorii financiari s-au aflat în imposibilitatea de a exprima o opinie de audit, imposibilitatea exprimării unei opinii de audit;

(d)

o trimitere la orice aspecte asupra cărora auditorii financiari atrag în mod special atenția, fără ca opinia de audit să fie cu rezerve;

(e)

o opinie care să indice dacă raportul consolidat de gestiune este sau nu în concordanță cu conturile consolidate pentru același exercițiu financiar.

(3)   Raportul se semnează și se datează de către auditorii financiari.

(4)   În cazul în care conturile anuale ale întreprinderii-mamă sunt comune cu conturile consolidate, raportul auditorilor financiari impus de prezentul articol se poate combina cu raportul auditorilor financiari privind conturile anuale ale întreprinderii-mamă impus de articolul 51 din Directiva 78/600/CEE.

12.

la articolul 38, se adaugă următorul alineat:

„(7)   Alineatele (2) și (3) nu se aplică societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată de un stat membru în sensul articolului 1 punctul 13 din Directiva 93/22/CEE.”

Articolul 3

Directiva 86/635/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Articolele 2 și 3, articolul 4 alineatele (1), (3), (4), (5) și (6), articolele 6, 7, 13 și 14, articolul 15 alineatele (3) și (4), articolele 16-21, 29-35, 37-41, articolul 42 prima teză, articolele 42a-42f, articolul 45 alineatul (1), articolul 46 alineatele (1) și (2), articolele 48, 49 și 50, articolul 50a, articolul 51 alineatul (1), articolul 51a, articolele 56-59 și articolele 61 și 61a din Directiva 78/660/CEE se aplică instituțiilor prevăzute la articolul 2 din prezenta directivă, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezenta directivă. Cu toate acestea, articolul 35 alineatul (3), articolele 36 și 37 și articolul 39 alineatele (1)-(4) din prezenta directivă nu se aplică în ceea ce privește elementele de activ și de pasiv care sunt evaluate în conformitate cu secțiunea 7a din Directiva 78/660/CEE.

(2)   În cazul în care, în Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE, se face trimitere la articolele 9, 10 și 10a (bilanț contabil) sau la articolele 22-26 (conturi de profit și pierderi) din Directiva 78/660/CEE, aceste trimiteri se interpretează ca trimiteri la articolele 4 și 4a (bilanț) sau la articolele 26, 27 și 28 (conturi de profit și pierderi) din prezenta directivă.”;

2.

articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Statele membre prevăd următoarea structură pentru prezentarea bilanțului contabil. În locul acesteia, statele membre pot autoriza sau obliga instituțiile de credit să adopte structura de prezentare a bilanțului prevăzută la articolul 4a.”;

(b)

la rubrica „Pasivul”, la punctul 6, titlul „Provizioane pentru riscuri și cheltuieli” se înlocuiește cu „Provizioane”;

3.

se inserează următorul articol 4:

„Articolul 4a

Statele membre pot autoriza sau obliga instituțiile de credit, sau anumite forme de instituții de credit, să înlocuiască structurile de prezentare a bilanțului prevăzute la articolul 4 cu o prezentare bazată pe o clasificare a elementelor după natura lor și în ordinea lichidității lor relative, cu condiția ca informațiile furnizate să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 4.”;

4.

la articolul 26, se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 78/660/CEE, statele membre pot autoriza sau obliga toate instituțiile de credit, sau orice formă de instituție de credit, să prezinte o situație a rezultatelor lor, în locul contului de profit și pierderi, prezentat în conformitate cu articolele 27 sau 28, cu condiția ca informațiile furnizate să fie cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolele respective.”;

5.

la articolul 43 alineatul (2), litera (f) se elimină.

Articolul 4

Directiva 91/674/CEE se modifică după cum urmează:

1.

la articolul 1 alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Articolele 2 și 3, articolul 4 alineatele (1), (3)-(6), articolele 6, 7, 13 și 14, articolul 15 alineatele (3) și (4), articolele 16-21, 29-35, 37-41, articolul 42, articolele 42a-42f, articolul 43 alineatul (1) punctele 1-7, articolul 45 alineatul (1), articolul 46 alineatele (1) și (2), articolele 48-50, articolul 50a, articolul 51 alineatul (1), articolul 51a, articolele 56-59 și articolele 61 și 61a din Directiva 78/660/CEE se aplică întreprinderilor prevăzute la articolul 2 din prezenta directivă, cu excepția cazurilor în care se prevede altfel în prezenta directivă. Articolele 46, 47, 48, 51 și 53 din prezenta directivă nu se aplică în ceea ce privește elementele de activ și de pasiv care sunt evaluate în conformitate cu secțiunea 7a din Directiva 78/660/CEE.

(2)   În cazul în care în Directivele 78/660/CEE și 83/349/CEE se face trimitere la articolele 9, 10 și 10a (bilanț contabil) sau la articolele 22-26 (contul de profit și pierderi) din Directiva 78/660/CEE, aceste trimiteri se interpretează ca trimiteri la articolul 6 (bilanț) sau la articolul 34 (contul de profit și pierderi) din prezenta directivă, după caz.”;

2.

articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

(1)   Prezenta directivă se aplică asociației de asigurători maritimi, denumită «Lloyd's». În sensul prezentei directive, atât Lloyd's, cât și sindicatele sale se consideră întreprinderi de asigurare.

(2)   Prin derogare de la articolul 65 alineatul (1), Lloyd's întocmește conturi agregate, în locul conturilor consolidate impuse de Directiva 83/349/CEE. Conturile agregate se întocmesc prin cumulul de conturi ale tuturor sindicatelor.”;

3.

la articolul 6, la titlul „Pasivul” litera E, titlul „Provizioane pentru riscuri și cheltuieli” se înlocuiește cu „Alte provizioane”;

4.

articolul 46 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (5) se adaugă următoarea teză:

„Statele membre pot admite derogări de la această cerință.”;

(b)

alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Metoda sau metodele aplicate pentru fiecare poziție a plasamentelor se precizează în anexă, împreună cu sumele obținute.”;

5.

se adaugă următorul articol:

„Articolul 46a

(1)   În cazul în care elementele de activ și de pasiv se evaluează în conformitate cu secțiunea 7a din Directiva 770/660/CEE, alineatele (2)-(6) din prezentul articol se aplică.

(2)   Investițiile de la capitolul D al activului se evaluează la valoarea lor reală.

(3)   În cazul în care pozițiile se evaluează la valoarea de achiziție, valoarea reală se indică în anexă.

(4)   În cazul în care pozițiile se evaluează la valoarea lor reală, valoarea lor de achiziție se indică în anexă.

(5)   Aceeași metodă de evaluare se aplică pentru toate investițiile înscrise la o poziție introdusă de o cifră arabă sau la capitolul C I al activului. Statele membre pot admite derogări de la această cerință.

(6)   Metoda sau metodele aplicate pentru fiecare poziție a investițiilor se precizează în anexă, împreună cu totalurile obținute.”;

6.

anexa se elimină.

Articolul 5

Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 1 ianuarie 2005. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 6

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 7

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Luxemburg, 18 iunie 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 227 E, 24.9.2002, p. 336.

(2)  JO C 85, 8.4.2003, p. 140.

(3)  Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 mai 2003.

(4)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 222, 14.8.1978, p. 11. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).

(6)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/65/CE.

(7)  JO L 156, 13.6.2001, p. 33.

(8)  JO L 372, 31.12.1986, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/65/CE.

(9)  JO L 374, 31.12.1991, p. 7.

(10)  JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 283, 27.10.2001, p. 28).”;

(11)  JO L 126, 12.5.1984, p. 20.”;

(12)  JO L 141, 11.6.1993, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1).”;

(13)  JO L 141, 11.6.1993, p. 27. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1).”;

(14)  JO L 126, 12.5.1984, p. 20.”;