13/Volumul 39

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

185


32003L0036


L 156/26

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/36/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 26 mai 2003

de efectuare a celei de-a douăzeci și cincea modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (substanțe clasificate drept cancerigene, mutagene sau substanțe toxice pentru reproducere – c/m/r)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95 al acestuia,

având în vedere propunerea Comisiei (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social european (2),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat (3),

întrucât:

(1)

Directiva 76/769/CEE a Consiliului (4) prevede restricții privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase.

(2)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă se încadrează în planul de acțiune care face obiectul Deciziei nr. 646/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 martie 1996 pentru adoptarea planului de acțiune pentru combaterea cancerului în cadrul acțiunilor din domeniul sănătății publice (1996-2000) (5).

(3)

În vederea îmbunătățirii protecției sănătății și a siguranței consumatorilor, substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere și preparatele care le conțin nu ar trebui introduse pe piață pentru uzul publicului larg.

(4)

Directiva 94/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 de efectuare a celei de-a paisprezecea modificări a Directivei 76/769/CEE (6) instituie, sub forma unui apendice cu privire la punctele 29, 30 și 31 din anexa I la Directiva 76/769/CEE, o listă a substanțelor clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2. Aceste substanțe, precum și preparatele care le conțin, nu ar trebui introduse pe piață pentru uzul publicului larg.

(5)

Directiva 94/60/CE prevedea ca această listă să fie completată la scurt timp după publicarea unei adaptări la progresul tehnic a anexei I la Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase (7), care cuprinde substanțele clasificate drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2.

(6)

Directiva 2001/59/CE a Comisiei (8), prin care s-a efectuat cea de-a douăzeci și opta adaptare la progresul tehnic a Directivei 67/548/CEE a Consiliului și, în special, anexa I cuprinde două substanțe recent clasificate drept cancerigene din categoria 1, 19 substanțe recent clasificate drept cancerigene din categoria 2, cinci substanțe recent clasificate drept mutagene din categoria 2, o substanță recent clasificată drept toxică pentru reproducere din categoria 1 și 16 substanțe recent clasificate drept toxice pentru reproducere din categoria 2.

(7)

Aceste substanțe ar trebui adăugate la lista din apendicele la anexa I la Directiva 76/769/CEE.

(8)

Au fost luate în considerare riscurile și avantajele substanțelor recent clasificate în Directiva 2001/59/CE drept cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, din categoria 1 sau 2.

(9)

Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere legislației comunitare care prevede cerințele minime pentru protecția lucrătorilor, enunțate de Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (9) și de directivele speciale adoptate în temeiul acesteia și, în special, de Directiva 90/394/CEE a Consiliului din 28 iunie 1990 privind protecția lucrătorilor la locul de muncă împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni (10),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Substanțele enumerate în anexa la prezenta directivă se adaugă la substanțele enumerate la punctele 29, 30 și 31 din apendicele la anexa I la Directiva 76/769/CEE. Substanțele enumerate în anexa la prezenta directivă la punctul 1 litera (c) se elimină din lista 2 de la punctul 29 din anexa I la Directiva 76/769/CEE.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 25 iunie 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 25 decembrie 2004.

(2)   Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 26 mai 2003.

Pentru Parlamentul European

Președintele

P. COX

Pentru Consiliu

Președintele

G. DRYS


(1)  JO C 126 E, 28.5.2002, p. 398.

(2)  JO C 221, 17.9.2002, p. 8.

(3)  Avizul Parlamentului European din 11 iunie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 21 ianuarie 2003 (JO C 64 E, 18.3.2003, p. 6) și Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  JO L 262, 27.9.1976, p. 201. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2002/62/CE a Comisiei (JO L 183, 12.7.2002, p. 58).

(5)  JO L 95, 16.4.1996, p. 9. Decizie abrogată la 31 decembrie 2002 prin Decizia nr. 1786/2002/CE (JO L 271, 9.10.2002, p. 1).

(6)  JO L 365, 31.12.1994, p. 1.

(7)  JO L 196, 16.8.1967, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/59/CE a Comisiei (JO L 225, 21.8.2001, p. 1).

(8)  JO L 225, 21.8.2001, p. 1.

(9)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(10)  JO L 196, 26.7.1990, p. 1. Directivă, astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 1999/38/CE a Consiliului (JO L 138, 1.6.1999, p. 66).


ANEXĂ

Apendicele la anexa I la Directiva 76/769/CEE se modifică după cum urmează:

1.

listele de la titlul „Punctul 29 – Cancerigene” se modifică după cum urmează:

(a)

în lista pentru categoria 1, se adaugă următoarele:

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Observații

Butan [care conține ≥ 0,1 % Butadienă (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Izobutan [care conține ≥ 0,1 % Butadienă (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadienă

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

(b)

în lista pentru categoria 2, se adaugă următoarele:

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Observații

Oxid de beriliu

004-003-00-8

215-133-1

1304-56-9

E

Cromat de sodiu

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Tricloretilenă; tricloretenă

602-027-00-9

201-167-4

79-01-6

 

α-Clortoluen; clorură de benzil

602-037-00-3

202-853-6

100-44-7

E

2,3-dibrompropan-1-ol; 2,3-dibrom-1-propanol

602-088-00-1

202-480-9

96-13-9

E

Oxid de propilenă; 1,2-epoxipropan; metiloxiran

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

Fenil glicidil-eter; 2,3-epoxipropil fenil eter; 1,2-epoxi-3-fenoxipropan

603-067-00-X

204-557-2

122-60-1

E

Furan

603-105-00-5

203-727-3

110-00-9

E

R-2,3-epoxi-1-propanol

603-143-00-2

404-660-4

57044-25-4

E

(R)-1-clor-2,3-epoxipropan

603-166-00-8

424-280-2

51594-55-9

 

2,3-dinitrotoluen

609-050-00-3

210-013-5

602-01-7

E

3,4-dinitrotoluen

609-051-00-9

210-222-1

610-39-9

E

3,5-dinitrotoluen

609-052-00-4

210-566-2

618-85-9

E

2,5-dinitrotoluen

609-055-00-0

210-581-4

619-15-8

E

6-hidroxi-1-(3-izopropoxipropil)-4-metil-2-oxo-5-[4-(fenilazo)fenilazo]-1,2-dihidro-3-piridincarbonitril

611-057-00-1

400-340-3

85136-74-9

 

(6-(4-hidroxi-3-(2-metoxifenilazo)-2-sulfonato-7-naftilamino)-1,3,5-triazin-2,4-dil)bis[(amino-1-metiletil)-amoniu]formiat

611-058-00-7

402-060-7

108225-03-2

 

Trisodiu-[4′-(8-acetilamino-3,6-disulfonato-2-naftilazo)-4′′-(6-benzoilamino-3-sulfonato-2-naftilazo)bifenil-1,3′,3′′,1′′′-tetraolato-O, O′, O′′, O′′′]cupru(II)

611-063-00-4

413-590-3

 

Fenilhidrazină [1]

612-023-00-9

202-873-5 [1]

100-63-0 [1]

E

Clorură de fenilhidrazină [2]

200-444-7 [2]

59-88-1 [2]

Hidroclorură de fenilhidrazină [3]

248-259-0 [3]

27140-08-5 [3]

Sulfat de fenilhidrazină (2:1) [4]

257-622-2 [4]

52033-74-6 [4]

Un amestec de: N-[3-hidroxi-2-(2-metil-acril amino-metoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă; N-[2,3-Bis-(2-metil-acril amino-metoxi)propoximetil]-2-metilacrilamidă; metacrilamidă; 2-metil-N-(2-metil-acril aminometoximetil)-acrilamidă; N-2,3-dihidroxipropil oximetil)-2-metilacrilamidă

616-057-00-5

412-790-8

 

(c)

în lista pentru categoria 2, se elimină următoarele:

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Observații

Butan [care conține ≥ 0,1 % Butadienă (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Izobutan [care conține ≥ 0,1 % Butadienă (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadienă

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

2.

la titlul „Punctul 30 – Mutagene”, în lista pentru categoria 2, se adaugă următoarele:

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Observații

Cromat de sodiu

024-018-00-3

231-889-5

7775-11-3

E

Butan [care conține ≥ 0,1 % Butadienă (203-450-8)] [1]

601-004-01-8

203-448-7 [1]

106-97-8 [1]

C, S

Izobutan [care conține ≥ 0,1 % Butadienă (203-450-8)] [2]

200-857-2 [2]

75-28-5 [2]

1,3-Butadienă buta-1,3-dienă

601-013-00-X

203-450-8

106-99-0

D

Oxid de propilenă; 1,2-epoxipropan; Metiloxiran

603-055-00-4

200-879-2

75-56-9

E

1,3,5-tris-[(2S și 2R)-2,3-epoxipropil]-1,3,5-triazin-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trionă

616-091-00-0

423-400-0

59653-74-6

E

3.

listele de la titlul „Punctul 31 – Toxice pentru reproducere” se modifică după cum urmează:

(a)

în lista pentru categoria 1, se adaugă următoarele:

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Observații

2-brompropan

602-085-00-5

200-855-1

75-26-3

E

(b)

în lista pentru categoria 2, se adaugă următoarele:

Substanțe

Număr de index

Număr CE

Număr CAS

Observații

Flusilazol (ISO); bis(4-fluorfenil)-(metil)-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-silan

014-017-00-6

85509-19-9

E

Un amestec de: 4-[[bis-(4-fluorfenil)-metilsilil]metil]-4H-1,2,4-triazol; 1-[[bis-(4-fluorfenil)metil-sil]metil]-1H-1,2,4-triazol

014-019-00-7

403-250-2

E

Bis(2-metoxietil) eter

603-139-00-0

203-924-4

111-96-6

 

R-2,3-epoxi-1-propanol

603-143-002

404-660-4

57044-25-4

E

Fluazifop butil (ISO); butil (RS)-2-[4-(5-trifluormetil-2-piridiloxi)fenoxi]propionat

607-304-00-8

274-125-6

69806-50-4

 

Vinclozolin (ISO); N-3,5-diclorfenil-5-metil-5-vinil-1,3-oxazolidină-2,4-dionă

607-307-00-4

256-599-6

50471-44-8

 

Acid metoxiacetic

607-312-00-1

210-894-6

625-45-6

E

Bis(2-etilhexil)ftalat; di-(2-etilhexil) ftalat; DEHP

607-317-00-9

204-211-0

117-81-7

 

Ftalat de dibutil; DBP

607-318-00-4

201-557-4

84-74-2

 

(+/-) tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorchinoxalin-2-iloxi)feniloxi]propionat

607-373-00-4

414-200-4

119738-06-6

E

Flumioxazin (ISO); N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoxazin-6-il)ciclohex-1-ene-1,2-dicarboxamidă

613-166-00-X

103361-09-7

 

(2RS, 3RS)-3-(2-clorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[(1H-1,2,4-triazol-1-il)-metil]oxiran

613-175-00-9

406-850-2

106325-08-0

 

N, N-Dimetilacetamidă

616-011-00-4

204-826-4

127-19-5

E

Formamidă

616-052-00-8

200-842-0

75-12-7

 

N-metil acetamidă

616-053-00-3

201-182-6

79-16-3

 

N-metil formamidă

616-056-00-X

204-624-6

123-39-7

E