07/Volumul 11

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

114


32003L0028


L 090/45

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2003/28/CE A COMISIEI

din 7 aprilie 2003

privind a patra adaptare la progresul tehnic a Directivei 94/55/CE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege ale statelor membre referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 privind armonizarea actelor cu putere de lege ale statelor membre referitoare la transportul rutier de mărfuri periculoase (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/7/CE (2) a Comisiei, în special articolul 8,

întrucât:

(1)

Anexele A și B la Directiva 94/55/CE menționează la anexele A și B la Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase, cunoscut în general sub numele ADR, în vigoare de la 1 iulie 2001.

(2)

ADR este actualizat din doi în doi ani. Prin urmare, versiunea modificată intră în vigoare de la 1 ianuarie 2003, cu o perioadă de tranziție până la 30 iunie 2003.

(3)

Anexa C conține trimiteri la numere marginale care trebuie să devină puncte.

(4)

În consecință, este necesară modificarea anexelor la Directiva 94/55/CE.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul de mărfuri periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele la Directiva 94/55/CE se modifică după cum urmează:

1.

anexa A se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA A

Dispoziții ale anexei A la Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2003, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește cu termenul «stat membru».

Textul modificat al versiunii 2003 a anexei A la ADR se publică în toate limbile oficiale ale Comunității de îndată ce este disponibil.”;

2.

anexa B se înlocuiește cu următorul text:

ANEXA B

Dispoziții ale anexei B la Acordul European privind transportul rutier internațional de mărfuri periculoase (ADR), aflat în vigoare de la 1 ianuarie 2003, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește cu termenul «stat membru».

Textul modificat al versiunii 2003 a anexei B la ADR se publică în toate limbile oficiale ale Comunității de îndată ce este disponibil.”;

3.

anexa C se modifică în conformitate cu anexa C la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la 1 iulie 2003. Statele membre informează imediat Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 7 aprilie 2003.

Pentru Comisie

Loyola DE PALACIO

Vicepreședintele


(1)  JO L 319, 12.12.1994, p. 7.

(2)  JO L 30, 1.2.2001, p. 43.


ANEXĂ

„ANEXA C

1.

La punctul 2, se înlocuiește «este numărul marginal 10 599 din anexa B» cu «este capitolul 1.9 din anexa A».

2.

La punctul 4, se înlocuiește «este numărul marginal 2 211 din anexa A» cu «constă în definițiile termenilor „butelie”, „tub”, „canistră sub presiune”, „recipient criogenic” și „baterie de butelii” prezentate în anexa A punctul 1.2.1».

3.

La punctul 5, se înlocuiește «sunt numerele marginale 2 010 și 10 602 din anexele A și B» cu «sunt cele din capitolul 1.5 din anexa A»”